ภาพรวมผลการปิดงานตามบัญชี 230

งานทั้งหมด

38,779 งาน

ปิดงานแล้ว

15,947 งาน

คิดเป็น

41.12 %

41.12

ยอดยกมา ณ 31 ธค.2564

20,589 งาน

ปิดงานแล้ว

12,221 งาน

คิดเป็น

59.36 %

59.36

เกิดขึ้นระหว่างปี

18,190 งาน

ปิดงานแล้ว

3,726 งาน

คิดเป็น

20.48 %

20.48

ผลการปิดงานก่อสร้างตามบัญชี 230 แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 5,993 2,590.70 6,034 755.16 6,391 1,000.05 53.14 29.89 5,636 2,345.80 46.86 70.11
กฟฉ.2 8,817 3,371.54 6,072 604.70 5,088 940.45 34.17 23.65 9,801 3,035.79 65.83 76.35
กฟฉ.3 5,779 3,576.14 6,084 655.88 4,468 1,481.09 37.66 35.00 7,395 2,750.93 62.34 65.00
รวมทั้งสิ้น 20,589 9,538.37 18,190 2,015.74 15,947 3,421.59 41.12 29.61 22,832 8,132.52 58.88 70.39

ไม่รวมที่ดินจัดสรร แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 5,879 2,531.39 5,997 748.95 6,355 990.77 53.51 30.20 5,521 2,289.57 46.49 69.80
กฟฉ.2 8,783 3,366.79 6,065 604.17 5,059 936.40 34.07 23.58 9,789 3,034.56 65.93 76.42
กฟฉ.3 5,575 3,496.92 6,052 647.91 4,371 1,458.16 37.59 35.18 7,256 2,686.67 62.41 64.82
รวมทั้งสิ้น 20,237 9,395.11 18,114 2,001.03 15,785 3,385.34 41.16 29.71 22,566 8,010.80 58.84 70.29

ที่ดินจัดสรร แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 114 59.30 37 6.21 36 9.28 23.84 14.16 115 56.23 76.16 85.84
กฟฉ.2 34 4.74 7 0.53 29 4.04 70.73 76.77 12 1.22 29.27 23.23
กฟฉ.3 204 79.22 32 7.97 97 22.93 41.10 26.30 139 64.26 58.90 73.70
รวมทั้งสิ้น 352 143.27 76 14.71 162 36.25 37.85 22.95 266 122 62.15 77.05

ผลการดำเนินปิด กส.3 ตามแผนปฏิบัติปี 2565

กฟฟ. เป้าหมาย มูลค่า
(ล้านบาท)
ปิดงานแล้ว มูลค่า
(ล้านบาท)
คงเหลือ มูลค่า
(ล้านบาท)
view
กฟฉ.1 634 86.37 618
97.48%
86.36 16 0.01
กฟฉ.2 517 54.22 514
99.42%
54.22 3 0.00
กฟฉ.3 451 80.94 441
97.78%
79.89 10 1.05
รวมทั้งสิ้น 1602 221.53 1573
98.19%
220.47 29 1.06
...