ภาพรวมผลการปิดงานตามบัญชี 230

งานทั้งหมด

35,603 งาน

ปิดงานแล้ว

13,415 งาน

คิดเป็น

37.68 %

37.68

ยอดยกมา ณ 31 ธค.2564

20,589 งาน

ปิดงานแล้ว

10,855 งาน

คิดเป็น

52.72 %

52.72

เกิดขึ้นระหว่างปี

15,014 งาน

ปิดงานแล้ว

2,560 งาน

คิดเป็น

17.05 %

17.05

ผลการปิดงานก่อสร้างตามบัญชี 230 แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 5,993 2,590.70 5,004 637.44 5,459 906.47 91.09 34.99 5,538 1,684.23 8.91 65.01
กฟฉ.2 8,817 3,371.54 5,010 481.22 4,209 818.38 47.74 24.27 9,618 2,553.15 52.26 75.73
กฟฉ.3 5,779 3,576.14 5,000 482.68 3,747 1,219.17 64.84 34.09 7,032 2,356.97 35.16 65.91
รวมทั้งสิ้น 20,589 9,538.37 15,014 1,601.34 13,415 2,944.02 37.68 26.43 22,188 8,195.69 62.32 73.57

ไม่รวมที่ดินจัดสรร แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 5,880 2,531.40 5,004 637.44 5,432 898.68 50.06 35.50 5,452 1,632.72 7.62 64.50
กฟฉ.2 8,783 3,366.79 5,010 481.22 4,191 815.72 30.40 24.23 9,602 2,551.07 52.28 75.77
กฟฉ.3 5,575 3,496.92 5,000 482.68 3,668 1,197.95 34.77 34.26 6,907 2,298.97 34.21 65.74
รวมทั้งสิ้น 20,238 9,395.11 15,014 1,601.34 13,291 2,912.35 37.70 26.48 21,961 8,084.10 62.32 73.57

ที่ดินจัดสรร แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 113 59.29 34 637.44 27 7.79 23.89 13.13 5,090 51.51 76.11 86.87
กฟฉ.2 34 4.74 5 481.22 18 2.66 52.94 56.06 5,026 2.08 47.06 43.94
กฟฉ.3 204 79.22 25 482.68 79 21.22 38.73 26.79 5,125 58.00 61.27 73.21

ผลการดำเนินปิด กส.3 ตามแผนปฏิบัติปี 2565

กฟฟ. เป้าหมาย มูลค่า
(ล้านบาท)
ปิดงานแล้ว มูลค่า
(ล้านบาท)
ปิดงานแล้ว มูลค่า
(ล้านบาท)
view
กฟฉ.1 634 86.37 607
95.74%
86.18 27 0.19
กฟฉ.2 517 54.19 503
97.29%
54.19 14 0.00
กฟฉ.3 451 80.22 413
91.57%
79.85 38 0.37
รวมทั้งสิ้น 1602 220.78 1523
95.07%
220.22 79 0.56
...