ภาพรวมผลการปิดงานตามบัญชี 230

งานทั้งหมด

41,572 งาน

ปิดงานแล้ว

21,196 งาน

คิดเป็น

50.99 %

50.99

ยอดยกมา ณ 31 ธค.2564

20,589 งาน

ปิดงานแล้ว

14,374 งาน

คิดเป็น

69.81 %

69.81

เกิดขึ้นระหว่างปี

20,983 งาน

ปิดงานแล้ว

6,822 งาน

คิดเป็น

32.51 %

32.51

ผลการปิดงานก่อสร้างตามบัญชี 230 แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 5,993 2,590.70 6,950 0.49 8,102 1,170.04 62.60 45.15 4,841 1,421.15 37.40 54.85
กฟฉ.2 8,817 3,371.54 7,012 0.61 6,908 1,093.57 43.64 32.43 8,921 2,278.57 56.36 67.57
กฟฉ.3 5,779 3,576.14 7,021 0.49 6,186 1,729.89 48.33 48.37 6,614 1,846.73 51.67 51.63
รวมทั้งสิ้น 20,589 9,538.37 20,983 1.60 21,196 3,993.51 50.99 41.86 20,376 5,546.46 49.01 58.14

ไม่รวมที่ดินจัดสรร แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 5,878 2,531.34 6,896 0.48 8,064 1,160.72 63.13 45.85 4,710 1,371.10 36.87 54.15
กฟฉ.2 8,769 3,359.72 6,987 0.61 6,870 1,088.45 43.60 32.39 8,886 2,271.88 56.40 67.61
กฟฉ.3 5,580 3,498.13 6,959 0.48 6,077 1,705.81 48.46 48.76 6,462 1,792.80 51.54 51.24
รวมทั้งสิ้น 20,227 9,389.19 20,842 1.57 21,011 3,954.98 51.16 42.12 20,058 5,435.78 48.84 57.88

ที่ดินจัดสรร แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 115 59.36 54 0.01 38 9.32 22.49 15.69 131 50.05 77.51 84.31
กฟฉ.2 48 11.82 25 0.00 38 5.12 52.05 43.35 35 6.70 47.95 56.65
กฟฉ.3 199 78.01 62 0.01 109 24.09 41.76 30.87 152 53.93 58.24 69.13
รวมทั้งสิ้น 362 149.18 141 0.03 185 38.53 36.78 25.82 318 111 63.22 74.18

ผลการดำเนินปิด กส.3 ตามแผนปฏิบัติปี 2565

กฟฟ. เป้าหมาย มูลค่า
(ล้านบาท)
ปิดงานแล้ว มูลค่า
(ล้านบาท)
คงเหลือ มูลค่า
(ล้านบาท)
view
กฟฉ.1 634 86.37 632
99.68%
86.37 2 0.00
กฟฉ.2 517 54.25 517
100.00%
54.25 0 0.00
กฟฉ.3 451 80.93 449
99.56%
80.59 2 0.34
รวมทั้งสิ้น 1602 221.55 1598
99.75%
221.21 4 0.34
...