ภาพรวมผลการปิดงานตามบัญชี 230 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ม.ค.2565

งานทั้งหมด

20,589 งาน

ปิดงานแล้ว

17,282 งาน

คิดเป็น

83.94 %

83.94

ยอดยกมา ณ 31 ธค.2564

20,589 งาน

ปิดงานแล้ว

17,282 งาน

คิดเป็น

83.94 %

83.94

เกิดขึ้นระหว่างปี

0 งาน

ปิดงานแล้ว

0 งาน

คิดเป็น

nan %

nan

ผลการปิดงานก่อสร้างตามบัญชี 230 แยกตาม กฟข.

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 1ุ6 ม.ค.2565
รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 5,993 2,590.70 0 0.00 5,437 1,524.78 90.72 0.00 556 0.00 9.28 0.00
กฟฉ.2 8,817 3,371.54 0 0.00 6,858 1,481.54 77.78 0.00 1,959 0.00 22.22 0.00
กฟฉ.3 5,779 3,576.14 0 0.00 4,987 2,492.75 86.30 0.00 792 0.00 13.70 0.00
รวมทั้งสิ้น 20,589 9,538.37 0 0.00 17,282 5,499.06 83.94 57.65 3,307 4,039.31 16.06 42.35

ไม่รวมที่ดินจัดสรร แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 5,878 2,531.34 0 0.00 5,394 1,510.44 91.77 0.00 484 0.00 8.23 0.00
กฟฉ.2 8,769 3,359.72 0 0.00 6,813 1,470.06 77.69 0.00 1,956 0.00 22.31 0.00
กฟฉ.3 5,571 3,497.57 0 0.00 4,857 2,452.63 87.18 0.00 714 0.00 12.82 0.00
รวมทั้งสิ้น 20,218 9,388.63 0 0.00 17,064 5,433.14 84.40 57.87 3,154 3,955.49 15.60 42.13

ที่ดินจัดสรร แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 115 59.36 0 0.00 43 14.34 37.39 0.00 72 0.00 62.61 0.00
กฟฉ.2 48 11.82 0 0.00 45 11.48 93.75 0.00 3 0.00 6.25 0.00
กฟฉ.3 208 78.57 0 0.00 130 40.11 62.50 0.00 78 0.00 37.50 0.00
รวมทั้งสิ้น 371 149.75 0 0.00 218 65.92 58.76 44.02 153 84 41.24 55.98

ผลการดำเนินปิด กส.3 ตามแผนปฏิบัติปี 2565

กฟฟ. เป้าหมาย มูลค่า
(ล้านบาท)
ปิดงานแล้ว มูลค่า
(ล้านบาท)
คงเหลือ มูลค่า
(ล้านบาท)
view
กฟฉ.1 634 86.37 632
99.68%
86.37 2 0.00
กฟฉ.2 517 54.25 517
100.00%
54.25 0 0.00
กฟฉ.3 451 80.59 450
99.78%
80.59 1 0.00
รวมทั้งสิ้น 1602 221.21 1599
99.81%
221.21 3 0.00
...