ภาพรวมผลการปิดงานตามบัญชี 230 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2565

งานทั้งหมด

20,589 งาน

ปิดงานแล้ว

15,641 งาน

คิดเป็น

75.97 %

75.97

ยอดยกมา ณ 31 ธค.2564

20,589 งาน

ปิดงานแล้ว

15,641 งาน

คิดเป็น

75.97 %

75.97

เกิดขึ้นระหว่างปี

0 งาน

ปิดงานแล้ว

0 งาน

คิดเป็น

nan %

nan

ผลการปิดงานก่อสร้างตามบัญชี 230 แยกตาม กฟข.

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 17 ต.ค.2565
รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 5,993 2,590.70 0 0.00 5,230 1,396.96 87.27 0.00 763 0.00 12.73 0.00
กฟฉ.2 8,817 3,371.54 0 0.00 6,176 1,283.31 70.05 0.00 2,641 0.00 29.95 0.00
กฟฉ.3 5,779 3,576.14 0 0.00 4,235 1,785.46 73.28 0.00 1,544 0.00 26.72 0.00
รวมทั้งสิ้น 20,589 9,538.37 0 0.00 15,641 4,465.73 75.97 46.82 4,948 5,072.64 24.03 53.18

ไม่รวมที่ดินจัดสรร แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 5,878 2,531.34 0 0.00 5,195 1,387.57 88.38 0.00 683 0.00 11.62 0.00
กฟฉ.2 8,769 3,359.72 0 0.00 6,136 1,274.40 69.97 0.00 2,633 0.00 30.03 0.00
กฟฉ.3 5,580 3,498.13 0 0.00 4,129 1,760.41 74.00 0.00 1,451 0.00 26.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 20,227 9,389.19 0 0.00 15,460 4,422.39 76.43 47.10 4,767 4,966.80 23.57 52.90

ที่ดินจัดสรร แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 115 59.36 0 0.00 35 9.39 30.43 0.00 80 0.00 69.57 0.00
กฟฉ.2 48 11.82 0 0.00 40 8.91 83.33 0.00 8 0.00 16.67 0.00
กฟฉ.3 199 78.01 0 0.00 106 25.05 53.27 0.00 93 0.00 46.73 0.00
รวมทั้งสิ้น 362 149.18 0 0.00 181 43.35 50.00 29.06 181 106 50.00 70.94

ผลการดำเนินปิด กส.3 ตามแผนปฏิบัติปี 2565

กฟฟ. เป้าหมาย มูลค่า
(ล้านบาท)
ปิดงานแล้ว มูลค่า
(ล้านบาท)
คงเหลือ มูลค่า
(ล้านบาท)
view
กฟฉ.1 634 86.37 632
99.68%
86.37 2 0.00
กฟฉ.2 517 54.25 517
100.00%
54.25 0 0.00
กฟฉ.3 451 80.93 449
99.56%
80.59 2 0.34
รวมทั้งสิ้น 1602 221.55 1598
99.75%
221.21 4 0.34
...