ภาพรวมผลการปิดงานตามบัญชี 230 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ม.ค.2565

งานทั้งหมด

42,489 งาน

ปิดงานแล้ว

27,612 งาน

คิดเป็น

64.99 %

64.99

ยอดยกมา ณ 31 ธค.2564

20,589 งาน

ปิดงานแล้ว

17,282 งาน

คิดเป็น

83.94 %

83.94

เกิดขึ้นระหว่างปี

21,897 งาน

ปิดงานแล้ว

10,330 งาน

คิดเป็น

47.18 %

47.18

ผลการปิดงานก่อสร้างตามบัญชี 230 แยกตาม กฟข.

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 1ุ6 ม.ค.2565
รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 5,993 2,590.70 2,942 327.76 7,388 1,575.47 82.69 53.98 1,547 1,342.98 17.31 46.02
กฟฉ.2 8,817 3,371.54 6,730 902.00 9,157 1,532.97 58.90 35.87 6,390 2,740.57 41.10 64.13
กฟฉ.3 5,779 3,576.14 12,225 1,550.72 11,067 2,583.21 61.47 50.39 6,937 2,543.65 38.53 49.61
รวมทั้งสิ้น 20,589 9,538.37 21,897 2,780.48 27,612 5,691.65 64.99 46.20 14,877 6,627.20 35.02 53.80

ไม่รวมที่ดินจัดสรร แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 5,878 2,531.34 2,893 308.06 7,328 1,558.66 83.55 54.89 1,443 1,280.75 16.45 45.11
กฟฉ.2 8,769 3,359.72 6,698 892.88 9,109 1,521.49 58.89 35.78 6,358 2,731.11 41.11 64.22
กฟฉ.3 5,571 3,497.57 12,067 1,509.35 10,910 2,542.79 61.86 50.79 6,728 2,464.12 38.14 49.21
รวมทั้งสิ้น 20,218 9,388.63 21,658 2,710.29 27,347 5,622.94 65.30 46.47 14,529 6,475.98 34.70 53.53

ที่ดินจัดสรร แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 115 59.36 49 19.69 60 16.81 36.59 21.27 104 62.24 63.41 78.73
กฟฉ.2 48 11.82 32 9.12 48 11.48 60.00 54.81 32 9.46 40.00 45.19
กฟฉ.3 208 78.57 158 41.37 157 40.42 42.90 33.70 209 79.52 57.10 66.30
รวมทั้งสิ้น 371 149.75 239 70.19 265 68.71 43.44 31.24 345 151 56.56 68.76

ผลการดำเนินปิด กส.3 ตามแผนปฏิบัติปี 2565

กฟฟ. เป้าหมาย มูลค่า
(ล้านบาท)
ปิดงานแล้ว มูลค่า
(ล้านบาท)
คงเหลือ มูลค่า
(ล้านบาท)
view
กฟฉ.1 634 86.37 632
99.68%
86.37 2 0.00
กฟฉ.2 517 54.25 517
100.00%
54.25 0 0.00
กฟฉ.3 451 80.59 450
99.78%
80.59 1 0.00
รวมทั้งสิ้น 1602 221.21 1599
99.81%
221.21 3 0.00
...