ภาพรวมผลการปิดงานตามบัญชี 230 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ม.ค.2566

งานทั้งหมด

57,850 งาน

ปิดงานแล้ว

32,307 งาน

คิดเป็น

55.85 %

55.85

ยอดยกมา ณ 31 ธค.2564

20,589 งาน

ปิดงานแล้ว

16,802 งาน

คิดเป็น

81.61 %

81.61

เกิดขึ้นระหว่างปี

37,261 งาน

ปิดงานแล้ว

15,505 งาน

คิดเป็น

41.61 %

41.61

ผลการปิดงานก่อสร้างตามบัญชี 230 แยกตาม กฟข.

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 1ุ6 ม.ค.2566
รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 5,993 2,590.70 12,114 1,532.48 11,658 1,458.65 64.38 35.38 6,449 2,664.53 35.62 64.62
กฟฉ.2 8,817 3,371.54 12,922 1,567.96 10,680 1,415.53 49.13 28.66 11,059 3,523.97 50.87 71.34
กฟฉ.3 5,779 3,576.14 12,225 1,550.72 9,969 2,371.17 55.37 46.25 8,035 2,755.69 44.63 53.75
รวมทั้งสิ้น 20,589 9,538.37 37,261 4,651.16 32,307 5,245.34 55.85 36.97 25,543 8,944.19 44.15 63.03

ไม่รวมที่ดินจัดสรร แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 5,878 2,531.34 11,992 1,500.30 11,609 1,444.87 64.96 35.84 6,261 2,586.77 35.04 64.16
กฟฉ.2 8,769 3,359.72 12,873 1,557.23 10,625 1,404.70 49.09 28.57 11,017 3,512.25 50.91 71.43
กฟฉ.3 5,580 3,498.13 12,118 1,521.44 9,819 2,338.48 55.48 46.59 7,879 2,681.09 44.52 53.41
รวมทั้งสิ้น 20,227 9,389.19 36,983 4,578.96 32,053 5,188.04 56.03 37.14 25,157 8,780.11 43.97 62.86

ที่ดินจัดสรร แยกตาม กฟข.

รายการ (1) (2) (3) (4)
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 งานก่อสร้างระหว่างปี ปิดงานก่อสร้างด้านบัญชี(CLSD) % ปิดงานก่อสร้าง ยอดคงเหลือ % คงเหลือ
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
จำนวนงาน
(WBS)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
กฟฉ.1 115 59.36 122 32.18 49 13.78 20.68 15.05 188 77.76 79.32 84.95
กฟฉ.2 48 11.82 49 10.74 55 10.83 56.70 48.02 42 11.72 43.30 51.98
กฟฉ.3 199 78.01 107 29.28 150 32.69 49.02 30.47 156 74.60 50.98 69.53
รวมทั้งสิ้น 362 149.18 278 72.20 254 57.30 39.69 25.88 386 164 60.31 74.12

ผลการดำเนินปิด กส.3 ตามแผนปฏิบัติปี 2565

กฟฟ. เป้าหมาย มูลค่า
(ล้านบาท)
ปิดงานแล้ว มูลค่า
(ล้านบาท)
คงเหลือ มูลค่า
(ล้านบาท)
view
กฟฉ.1 634 86.37 632
99.68%
86.37 2 0.00
กฟฉ.2 517 54.25 517
100.00%
54.25 0 0.00
กฟฉ.3 451 80.59 450
99.78%
80.59 1 0.00
รวมทั้งสิ้น 1602 221.21 1599
99.81%
221.21 3 0.00
...