UPLOAD CN43N

กฟข. หมายเลขงาน สถานะระบบ สถานะผู้ใช้
I-60-D-POPXX.S4.2001 กฟฉ.1-โรงจอดรถยนต์ฯ REL C1
I-63-D-CSDXX.EK.1002 อบ.3/2563จ้างเหมาออกแบบติดตั้งโครงข่าย TECO D2
I-62-D-CSDXX.DX.8001 งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ปี 2562 TECO D2
I-62-D-CSDXX.DX.7001 งานขยายโครงข่าย IP Access(สัญญา) TECO D2
P-DDI01.0-D-MADD1.0001 งานจ้างเหมาโครงการ คปศ. กลุ่ม 2B REL C1
I-62-D-NKYXX.EA.0002 ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ REL C1
P-DDI01.0-D-OPDD1.0001 งานจ้างเหมาโครงการ คปศ กลุ่ม 1(NE1) REL B2
I-63-D-CSDXX.EK.2001 งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง(สัญญา) REL C1
I-60-D-CSDXX.BD.0001 ค่าจ้างจัดหา,ติดตั้งอุปกรณ์ Feeder REL C1
I-62-D-CSDXX.DX.4001 จัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)(สัญญา) TECO D2
I-60-D-CSDXX.BD.0002 ค่าประสานงาน ติดตั้งอุปกรณ์ Feeder REL C1
I-63-D-CAPXX.ZB.0008 ก่อสร้าง Knockdown กฟย.แวงน้อย REL C1
I-62-D-CSDXX.DX.8ZZZ ค่าใช้จ่ายหน้างาน TECO D2
I-63-D-CSDXX.EK.2ZZZ ค่าใช้จ่ายหน้างาน กปง(ปป)90/64 TECO D2
I-62-D-CSDXX.DX.7ZZZ ค่าใช้จ่ายหน้างาน(เขต) TECO D2
I-63-D-CSDXX.EK.1ZZZ ค่าใช้จ่ายหน้างาน(เขต) TECO D2
I-64-D-CAPXX.19.2702 ก่อสร้างลานพัสดุภายในบริเวณสถานีไฟฟ้าอุดร TECO D2
I-64-D-CAPXX.19.2701 ก่อสร้างลานพัสดุภายในบริเวณโครงหลังคาคุม TECO D2
I-62-D-NKYXX.EA.0001 ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน TECO D2
I-64-D-CSDXX.19.3299 คชจ.ติดตั้งCellular Equipment FRTU กรส. TECO D2
I-63-D-MADXX.EH.1001 ค่าจ้างเหมา REL C1
I-64-D-CAPXX.19.2705 ก่อสร้างถนน ลาน คสล. กฟส.ภูเวียง TECO D2
I-61-D-MADXX.BH.0001 ติดตั้ง DGA ศรีธาตุ, เชียงคาน REL C1
I-64-D-MADXX.19.3801 ติดตั้ง OLTC สำหรับงาน Power Transformer REL C1
I-63-D-MADXX.EW.0004 รายการที่4 (สัญญา) REL B2
I-64-D-CSDXX.EK.1001 งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปก TECO D2
I-64-D-CSDXX.EK.2001 งานจ้างเหมา-ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วฯ REL C1
C-55-D-UDNCS.0421.02.1 ขยายเขตฯนายปยวัฒน์ แววมีศรี(โครงการบ้าน REL C6
C-58-D-UDNCS.0063.02.1 ขขฯ.เทศบาลนครอุดรธานี บ้านมั่นคงนเรศวร REL C6
C-62-D-UDNCS.0037.02.1 ขยายเขตฯบริษัทซีเอสอารพร้อมเพอรตี้ จำกัด REL C6
I-63-D-UDNXX.ES.1001 เคเบิ้ลใต้ดินเฉลิมพระเกียรติน้ำพุ-มรภ.อด TECO D2
C-64-D-UDNCS.0004.02.1 ขข.ติดตั้งหม้อแปลงโครงการแอดพรหมประกาย REL C6
P-NHE02.0-D-PEND0.3049 คฟม.2 (63)วัดบ้านยางน้อย ม.3 ต.บ้านเหล่า REL D1
P-TDD02.4-D-PEND0.2401 ปป.ระบบจำหน่าย คอนเลียบ-แยกเตาไห REL D1
P-NHE02.0-D-PEND0.4018 ขยฯ คฟม.2 บ้านโนนพัฒนา ม.2 ต.สร้างแป้น REL D1
C-64-D-PENCM.0103.02.1 ขยฯ TR.อบต.สร้างแป้น บ.สร้างแป้น(ตชด.) REL C3
C-64-D-PENCM.0104.01.1 ขยฯ บ.ดอนแคน ม.7 ต.โคกกลาง (อบต.) REL C3
C-64-D-PENCM.0104.02.1 ขยฯ บ.ดอนแคน ม.7 ต.โคกกลาง (อบต.) REL C3
C-64-D-PENCM.0051.02.1 ขยฯ อบต.เตาไห TR บ้านนาพัง ม.2 REL C3
C-64-D-PENCM.0050.02.1 ขยฯ TR อบต.เตาไห บ้านโนนสว่าง ม.7 REL C3
C-64-D-PENCM.0040.02.1 ขยฯ บ้านหม้อ ม.9 ต.เตาไห เส้นทางนานายสม REL D1
P-TDD02.4-D-PEND0.8447 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ธาตุ(คุ้มสวยหลง) อ.เพ็ญ REL C3
P-TDD02.4-D-PEND0.8456 ปปฯ เสริมหม้อแปลง บ.โคก ม.7 ต.บ้านโคก REL C3
P-TDD02.4-D-PEND0.8455 ปปฯ เสริมหม้อแปลง บ.ยาง ม.3 ต.บ้านเหล่า REL C3
I-63-D-UD2XX.19.3924 ตต.รีโคลสเซอร์ ข้างหนองแด(จุด V)สฟฟ.อด.5 TECO D2
I-64-D-UD2XX.19.3801 ซ่อมแซมกรณีละเมิด บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอุ TECO D2
I-64-D-UD2XX.FS.2006 ปป. และรื้อถอนระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ TECO D2
C-63-D-NKYCS.0310.02.1 เคเบิลใต้ดินถนนประจักษ์ศิลปาคม ช่วงสามแยกซ.วียดนา REL C1
P-SEZ01.0-D-NKYS1.NKC1.4 งานจ้างเหมา REL C1
I-62-D-NKYME.EA.1021 ปป.ระบบไฟฟ้าเมนชายคาและมิเตอร์ TECO D2
I-62-D-NKYME.EA.1022 ปป.ระบบไฟฟ้าเมนชายคาและมิเตอร์ 2 TECO D2
I-62-D-NKYME.EA.1023 ปป.ระบบไฟฟ้าเมนชายคาและมิเตอร์ 3 TECO D2
I-63-D-NKY64.MS.1102 ย้ายแนวระบบสายส่ง115เควี(เสาโครงเหล็ก) TECO D2
P-DRI03.0-D-PPSD0.1006 ไลน์ชั่วคราวสฟฟ.พส.-สฟฟ.โซ่พิสัย(ฝังซ้ายฺE-F)อ.โพ REL D1
P-DRI03.0-D-PPSD0.1004 ไลน์ชั่วคราวสฟฟ.พส.-สฟฟ.โซ่พิสัย(C-D)อ.โพน REL D1
P-DRI03.0-D-PPSD0.1005 ไลน์ชั่วคราวสฟฟ.พส.-สฟฟ.โซ่พิสัยDEอ.โพน REL D1
P-DRI03.0-D-PPSD0.1003 ไลน์ชั่วคราวสฟฟ.พส.-สฟฟ.โซ่พิสัยB-Cอ.โพน REL D1
P-DRI03.0-D-PPSD0.1002 ไลน์ชั่วคราวสฟฟ.พส.-สฟฟ.โซ่พิสัยA-Bอ.โพน REL D1
P-TDD01.1-D-PPSD0.1003 สฟฟ.พส.สฟฟ.โซ่(C-D)อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย REL C1
P-TDD01.1-D-PPSD0.1001 สฟฟ.พส.สฟฟ.โซ่(C-D)อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย REL C1
P-TDD01.1-D-PPSD0.1006 สฟฟ.พส.สฟฟ.โซ่(F-G)อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย REL D1
P-TDD01.1-D-PPSD0.1002 สฟฟ.พส.สฟฟ.โซ่(B-C)อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย REL C1
P-TDD01.1-D-PPSD0.1004 สฟฟ.พส.สฟฟ.โซ่(D-E)อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย REL C1
P-TDD01.1-D-PPSD0.1005 สฟฟ.พส.สฟฟ.โซ่(E-F)อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย REL D1
P-TDD01.3-D-PPSD0.2338 ปรับปรุงเชื่อมโยงF5-ไลน์บ้านโนนนกหอ REL D1
P-TDD01.3-D-PPSD0.2337 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกอ.เฝ้าไร่ถึงบ.เซิม REL C1
P-TDD01.3-D-PPSD0.2336 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกอ.เฝ้าไร่ถึงบ.เซิม REL C1
P-TDD01.3-D-PPSD0.2335 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกอ.เฝ้าไร่ถึงบ.เซิม REL C1
P-TDD01.3-D-PPSD0.2334 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ REL C1
P-TDD01.3-D-PPSD0.2333 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ REL C1
P-TDD01.3-D-PPSD0.2332 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ REL C1
P-TDD01.3-D-PPSD0.2331 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ REL C1
P-TDD01.3-D-PPSD0.2330 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ REL C1
P-TDD01.3-D-PPSD0.2329 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ REL C1
P-TDD01.3-D-PPSD0.2328 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ REL C1
P-TDD01.3-D-PPSD0.2327 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ REL C1
C-64-D-PPSCM.0046.03.1 วงจรสำรองใต้ไลน์115KVAสถานีสูบน้ำบ.เเดนเมืองอ.โพน REL C1
C-64-D-PPSCM.0046.01.1 วงจรสำรองใต้ไลน์115KVAสถานีสูบน้ำบ.เเดนเมืองอ.โพน REL C1
C-53-D-KKNCS.0152.02.1 หจก.ศิลาเพลส(บ้านจัดสรร). REL C6
C-55-D-KKNCS.0378.02.1 นายไธพัฒน์ อธิโชคธนพ์พันธ์. REL C6
C-55-D-KKNCS.0592.02.1 นางสุภสรา ศิริบุญรัตน์(บ้านจัดสรร) REL C6
C-57-D-KKNCS.0030.02.1 นายชาญวิทย์ ตั้งธนวัฒน์. REL C6
C-57-D-KKNCS.0036.02.1 หจก.เกรียงศักดิแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัด REL C6
C-57-D-KKNCS.0200.02.1 หจก.ห้างทองดีเยาวราช REL C6
C-57-D-KKNCS.0441.02.1 นายเสกข์ ชาญประเสริฐ REL C6
C-58-D-KKNCS.0046.02.1 น.ส.บุญธิดา พาณิชย์รุ่งเรือง REL C6
C-58-D-KKNCS.0374.02.1 โครงการ THE BETTA HOUSE(พิมาน) REL C6
C-60-D-KKNCS.0098.02.1 โครงการโคกสี AGC พลาซ๋า REL C6
C-61-D-KKNCS.0107.02.1 บ.นาคบุตร. REL C6
C-62-D-KKNCS.0230.02.1 โครงการคานารี่วิลล์หนองไผ่ ต.ศิลา REL C6
C-63-D-KKNCS.0232.02.1 บ.อีสานพิมาน กรุ๊ป จำกัด REL C6
C-63-D-KKNCS.0232.03.1 บ.อีสานพิมาน กรุ๊ป จำกัด REL C6
C-64-D-KKNCS.0004.02.1 บ.ไพร์มพลัสแอสเซ็ท จำกัด REL C6
C-64-D-KKNCS.0004.03.1 บ.ไพร์มพลัสแอสเซ็ท จำกัด REL C6
C-62-D-KKNCS.0230.01.1 โครงการคานารี่วิลล์ ต.ศิลา REL C6
P-TDD01.2-D-KKNS1.KKB1 จ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้าขอนแก่น2 REL C1
I-64-D-KKNXX.FS.1001 องค์ประกอบ WBS I-64-D-KKNXX.FS.1001 TECO D2
C-64-D-KKNCS.0157.01.1 บ.วาราพีเคพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด REL C6
C-64-D-KKNCS.0157.02.1 บ.วาราพีเคพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด REL C6
C-64-D-KKNCS.0157.03.1 บ.วาราพีเคพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด REL C6
P-TDD02.4-D-KKND0.5421 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านหนองหิน TECO D2
C-64-D-KKNCS.0213.02.1 บ.เพียวฮาร์ท จำกัด REL C6
C-64-D-KKNCS.0214.02.1 บ.ดีเทอร์มิเนชั่น จำกัด REL C6
P-TDD01.2-D-KKND0.0001 งานปรับปรุง Incomming ชั่วคราว REL C1
C-51-D-NPGCM.0161.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายเมืองเอกน้ำพอง3 บ้านกุดน้ำใส REL C6
C-53-D-NPGCM.0023.02.1 ขยายเขตฯให้ที่ดินจัดสรรเมืองเอกน้ำพองเฟส 1 บ.โนนอ REL C6
I-61-D-NPGXX.S4.2001 กฟส.น้ำพอง-อาคารสำนักงานฯ TECO F0
C-62-D-NPGCM.0075.02.1 ขยายเขตแรงตำ,ติดตั้งหม้อแปลง-บ้านโคกสูง TECO D2
P-TDD01.3-D-NPGD0.8301 ตต.Fixed Cap 1x300 (จุด A) F3 อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น REL C1
P-TDD01.3-D-NPGD0.8302 ตต.Fixed Cap 1x300 (จุด B) F3 อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น REL B2
I-62-D-NPGCO.ZA.0002 ติดตั้งคอนสื่อสารเส้นทางAP62211602 บ้านน้ำพอง ถนน REL C9
I-62-D-NPGCO.ZA.0005 ติดตั้งคอนสื่อสารเส้นทางAP62211605 บ้านศรีประเสริ REL D1
I-62-D-NPGCO.ZA.0008 ติดตั้งคอนสื่อสารเส้นทางAP62211608 ตลาดหนองกุง REL D1
C-63-D-NPGCM.0083.03.1 ขยายเขต,ติดตั้งหม้อแปลง 100 เควีเอ. อบต.บัวใหญ่ REL C1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5308 ตั้งเสริมหม้อแปลงจ่ายโหลดเกิน บ.ท่าพญาณรงค์ REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5346 เพิ่มเฟสแรงต่ำและหม้อแปลงบ.คำม่วงและบ.ท ทรัพสมบูร REL C1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5349 ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรง ตลาดเขื่อนอุบลรัตน์ REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5352 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง REL C1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5354 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านกุดน้ำใสน้อย REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5355 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโนนสวรรค์ ม.8 REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5357 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโสกแสง ต.หนองกุง อ.น้ำพอง REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5353 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหัวดง ไลน์วัดป่าบ้านขาม REL C1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5359 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านแสนตอ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5341 เสริมหม้อแปลงบ้านหนองตะนาหน้าโรงเรียน ม.9 REL C1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5360 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงแก้ไขแรงดันตกบ้านท่าเรือ TECO D2
P-TDD02.4-D-NPGD0.5364 เสริมหม้อแปลงบ้านโคกสูง ม.6 ต.ดงเมือง REL C1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5344 สป.มป.โอเวอร์โหลดบ้านแสงสว่าง ม.4 ต.นางิ้ว REL C1
P-NHE02.0-D-NPGD0.2039 ขยายเขต คฟม.2 บ้านทรัพย์ภูพาน ม.10 REL C1
C-63-D-NPGCM.0230.01.1 ขยายเขตฯ นางสาววิไลลักษณ์ ขานเกตุ บ้านห้วยเสือเต้ REL C1
P-NHE02.0-D-NPGD0.2044 คฟม.2 บ้านดง ม.2 ต.บ้านดง อ.บลรัตน์ จ.ขอนแก่น REL D1
C-63-D-NPGCM.0262.02.1 ขยายเขตฯเมนชายคาข้างรร.บ้านคำแแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน REL C1
C-64-D-NPGCM.0008.02.1 ขยายเขตฯนางนุ่มฤดี พาเฮียง บ้านหนองกุง TECO D2
P-NHE02.0-D-NPGD0.4006 ขย.คฟม.2นายวิรุฬห์กิจ วัดเวียงคำ บ้านหนองกุง REL C1
C-64-D-NPGCM.0012.01.1 ขยายเขตฯร้านพรรุ่งเรือง โฮมเซนเตอร์ บ้านโสกแสง TECO D2
P-NHE02.0-D-NPGD0.2032 คฟม.2-เทศบาลตำบลม่วงหวาน คุ้มโนนทอง REL C1
C-64-D-NPGCM.0015.02.1 ขยายเขตฯนางเทวี เพียโถน บ้านโนนศรีสวัสดิ์ TECO D2
C-64-D-NPGCM.0015.01.1 ขยายเขตฯนางเทวี เพียโถน บ้านโนนศรีสวัสดิ์ TECO D2
P-NHE02.0-D-NPGD0.4007 ขยายเขตฯคฟม.2 นส.อรอนงค์ พุฒทอง บ้านหนองแสง REL C1
P-NHE02.0-D-NPGD0.4011 บ้านดงบัง ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น REL D1
P-NHE02.0-D-NPGD0.4008 บ้านนาคู ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น REL B2
P-NHE02.0-D-NPGD0.4009 บ้านคำจั่น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น REL C1
P-NHE02.0-D-NPGD0.4012 บ้านหนองโน ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น REL C1
C-64-D-NPGCM.0041.02.1 ขยายเขตฯนางมีนา ชุมแวงวาปี บ้านคำแแก่นคูณ TECO D2
P-TDD02.4-D-NPGD0.5405 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านโคกกลาง ต.วังชัย อ.น้ำพอง REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5406 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน TECO D2
P-TDD02.4-D-NPGD0.5419 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านห้วยบากคุ้มไผ่ศรีทอง ม.6 REL C3
P-TDD02.4-D-NPGD0.5407 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหนองบัวน้อย TECO D2
P-NHE02.0-D-NPGD0.4016 ขยายเขตฯคฟม.2 บ้านคำปลาหลาย ต.บ้านดง REL C1
P-NHE02.0-D-NPGD0.4017 ขยายเขตฯคฟม.2 บ้านหนองสองห้อง ต.เขาสวนกวาง REL C1
P-NHE02.0-D-NPGD0.4018 ขยายเขตฯคฟม.2 บ้านนาค้อ ต.เขาสวนกวาง REL C1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5418 บ้านตลาดเขื่อน ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5402 ปรับปรุงบ้านกุดุดุก ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง TECO D2
P-TDD02.4-D-NPGD0.5404 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโนนดงมัน TECO D2
P-TDD02.4-D-NPGD0.5401 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสร้างแซ่ง REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5420 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านคำเจริญ ม.11 ต.ดงเมืองแอ REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5368 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านคำปลาหลาย ต.บ้านดง REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5422 ปรับปรุงระบบจำหน่ายกลุ่มเกษตรบ้านนาศรี REL D1
C-64-D-NPGCM.0043.02.1 ขยายเขตฯนายปัญญา อุดมวงษ์ บ้านโนนสง่า TECO D2
C-64-D-NPGCM.0034.02.1 ขยายเขตฯอบต.บ้านขาม บ้านโนนแดง เส้นทางที่1 TECO D2
C-64-D-NPGCM.0047.02.1 ขยายเขตฯย้ายเสาแรงสูง ร้านป.วัสดุก่อสร้าง REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.8401 ปรับปรุงแก้ไขแรงดันตก บ.หนองผือ ม.5 ต.ทุ่งโป่ง REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5416 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโคกสว่าง ต.โคกสูง REL C1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5375 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านโคกสูง ม.1 ต.โคกสูง REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5370 ปรับปรุงเพิ่มเฟส บ.ทรัพย์ภูพาน ต.บ้านดง REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5367 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหินกอง REL C1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5369 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงไฟเกษตร บ้านบ่อ ต.บ้านดง REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5423 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านขาม REL C1
P-TDD02.4-D-NPGD0.8402 ปรับปรุงแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตกบ้านพระบาท REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5415 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านนาคำ ต.นาคำ REL C1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5417 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านหนองผักแว่น ต.บ้านดง REL C1
C-64-D-NPGCM.0026.02.1 ขยายเขตฯอบต.ท่ากระเสริม บ้านหนองแสงม.1 TECO D2
C-64-D-NPGCM.0045.01.1 ขยายเขตฯนายนำชัย เอกัคคตาจิต บ้านห้วยยาง ต.โคกสูง REL D1
C-64-D-NPGCM.0045.03.1 ขยายเขตฯนายนำชัย เอกัคคตาจิต บ้านห้วยยาง ต.โคกสูง TECO D2
C-64-D-NPGCM.0026.03.1 ขยายเขตฯอบต.ท่ากระเสริม บ้านหนองแสงม.1 TECO D2
C-64-D-NPGCM.0059.02.1 ขยายเขตฯกองทุนโรงไฟฟ้าบ.ม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน TECO D2
C-64-D-NPGCM.0062.02.1 ขยายเขตฯกองทุนโรงไฟฟ้าบ.สระกุดต.ม่วงหวาน REL D1
C-64-D-NPGCM.0062.03.1 ขยายเขตฯกองทุนโรงไฟฟ้าบ.สระกุดต.ม่วงหวาน REL D1
C-64-D-NPGCM.0064.02.1 ขยายเขตฯกองทุนโรงไฟฟ้าบ.โนนออุดม ต.กุดน้ำใส TECO D2
P-TDD02.4-D-NPGD0.5409 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโสกแสง ต.หนองกุง อ.น้ำพอง REL D1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5376 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงถนนหลังศูนย์ราชการ บ้านทางพา REL D1
C-64-D-NPGCM.0051.02.1 ขยายเขตฯบ้านทุ่งโปร่ง ต.ทุ่งโปร่ง อ.อุบลรัตน์ TECO D2
C-64-D-NPGCM.0052.02.1 ขยายเขตฯบ้านทุ่งโปร่งม.10 ต.ทุ่งโปร่งอ.อุบลรัตน์ REL C3
C-64-D-NPGCM.0083.01.1 ขยายเขตฯนายเพลิน ทองโคตร บ้านโคกสว่าง REL C1
C-64-D-NPGCM.0074.02.1 ขยายเขตฯอบต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น REL C3
C-64-D-NPGCM.0055.02.1 ขยายเขตฯบ้านดงเย็น ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น TECO D2
C-64-D-NPGCM.0078.02.1 ขยายเขตฯอบต.บัวใหญ่ บ้านบัวใหญ่ ต.บัวใหญ อ.น้ำพอง TECO D2
P-NHE02.0-D-NPGD0.4034 ขยายเขตฯคฟม.2 นส.ธนัชพร กิติก้อง บ้านท่าเม่า REL B2
P-TDD01.3-D-NPGD0.1401 ก่อสร้างระบบจำหน่าย บ.คำแก่นคูณ -บ.คำใหญ่ TECO D9
P-TDD01.3-D-NPGD0.1404 ปรับปรุงระบบจำหน่าย F1 ตลาดหนอกุง ต.หนองกุง REL C1
P-TDD01.3-D-NPGD0.1403 ก่อสร้างระบบจำหน่าย บ.คำบอน - บ.บ่อ ต.โคกสูง REL C1
C-64-D-NPGCM.0054.01.1 ขยายเขตฯวัดป่าดดอนนาโพธิ์ บ้านกุดเชียงมี ต.บ้านดง REL D1
P-NHE02.0-D-NPGD0.4036 ขยายเขตฯคฟม.2 นายสมคิด สีสุวรรณ์ บานนาคู REL C1
P-NHE02.0-D-NPGD0.4038 ขยายเขตฯคฟม.2 นส.วันดี ดวงหงษ์ บ้านนาคู ต.หนองกุง REL C1
P-NHE02.0-D-NPGD0.4041 ขยายเขตฯคฟม.2 นส.ปวีณ์ธิดา กันยารัตน์ บ้านนาคู REL B2
P-NHE02.0-D-NPGD0.4901 ขยายเขตฯคฟม.2นส.พิมพ์พาพรศรีบุญกับพวกบ้านสำราญ REL B2
C-64-D-NPGCM.0115.02.1 ขยายเขตฯ นายวิเชียร โยธาสิงห์ บ้านม่วงหวาน TECO D2
C-64-D-NPGCM.0029.02.1 ขยายเขตฯบ้านโคกสูง(เสันทางที่1) ต.โคกสูง อ.น้ำพอง TECO D2
P-TDD02.4-D-NPGD0.5426 ปรับปรุงเพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านบ่อ ต.บ้านดง อุบลรัตน์ TECO D2
C-64-D-NPGCM.0123.01.1 ขยายเขตฯ นายไพทูรย์ ชารีนิวัฒน์ บ้านห้วยทรายเหนือ REL C3
C-64-D-NPGCM.0109.01.1 บริษัท อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บ้านคำใหญ่ REL C3
C-64-D-NPGCM.0133.02.1 ย้ายเสาแรงต่ำ นส.อรวรรณ อรัญเสน บ้านกุดกว้าง REL C1
C-64-D-NPGCM.0132.01.1 ขยายเขตฯนายเพลิน ทองโคตร บ้านโคกสว่าง TECO D2
P-TDD02.4-D-NPGD0.5424 เสริมหม้อแปลงบ้านหัวหนอง(คุ้มโศกอีด่าง) ม.10 REL C1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5425 เสริมหม้อแปลงบ้านดงบัง ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง REL C1
P-TDD02.4-D-NPGD0.5429 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านกุดกว้าง ต.กุดน้ำใส REL C1
C-64-D-NPGCM.0148.01.1 ขยายเขตฯร้านไพศาลเครื่องครัว จำกัด บ้านหนองกุง TECO D2
C-64-D-NPGCM.0153.03.1 ขยายเขตฯ นายเกิด นามปัญญา บ้านม่วงหวาน TECO D2
P-NHE02.0-D-NPGD0.4053 ขยายเขตฯคฟม.2นส.สุัพฒน์ ปาลสาร บ้านห้วยเสือเต้น REL C1
C-64-D-NPGCM.0147.01.1 ขยายเขตฯนางดาวเรือง วาลเธอร์ บ้านโคกสูง TECO D2
C-64-D-NPGCM.0147.03.1 ขยายเขตฯนางดาวเรือง วาลเธอร์ บ้านโคกสูง TECO D2
C-64-D-NPGCM.0136.01.1 ขยายเขตฯติดตั้งหม้อแปลงเสาสัญญาณทรูมูฟ บ้านพระบาท REL D1
C-64-D-NPGCM.0164.01.1 ขยายเขตฯนางทองศรี ตะมะโคตร บ้านโคกใหญ่ ต.บัวเงิน TECO D2
P-NHE02.0-D-NPGD0.4059 ขยายเขตฯ คฟม.2 นายอานนท์ บัวพัด บ้านห้วยบาก REL D1
C-64-D-NPGCM.0120.02.1 ขยายเขตฯ บ้านดง ม.2 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่ REL D1
C-64-D-NPGCM.0117.02.1 ขยายเขตฯ บ้านหนองผักแว่น ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ REL C3
P-TDD02.4-D-NPGD0.5428 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงและแรงต่ำ บ.ทางพาด REL C1
C-64-D-NPGCM.0184.03.1 ขยายเขตฯ นส.เกษราภรณ์ หลวงจันทร์ ม.4 ต.ทุ่งโปร่ง TECO D2
C-64-D-NPGCM.0184.01.1 ขยายเขตฯ นส.เกษราภรณ์ หลวงจันทร์ ม.4 ต.ทุ่งโปร่ง TECO D2
C-64-D-NPGCM.0134.01.1 ขยายเขตฯหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนม REL C1
C-64-D-NPGCM.0186.01.1 ติดตั้งหม้อแปลงนางปัณณพร โสมทัต 63 ม.2 บ้านหนองต TECO D2
C-64-D-NPGCM.0095.02.1 ย้ายหม้อแปลงข้างศาลเจ้าค่ายเปรมฯ REL C1
P-NHE02.0-D-NPGD0.4073 ขยายเขตฯ คฟม.2 นส.ศุภลักษ์ มูลตรีศรี บ้านดง REL C1
P-NHE02.0-D-NPGD0.4072 ขยายเขตฯ คฟม. 2 นายสุริยันต์ ภูตาบนาค บ้านหินกอง REL D1
C-64-D-NPGCM.0196.02.1 ขยายเขตฯ นายอดุลย์ พิมพ์ทอง REL C3
C-64-D-NPGCM.0206.01.1 ขยายเขตฯ นางสาวพิมพาภรณ์ สาจันท TECO D2
C-64-D-NPGCM.0190.02.1 ขยายเขตฯ นายทองเปียน ศรี ชัย บ้านหนองบัว TECO D2
P-TDD02.4-D-BHAD0.8315 บ.หินกอง อ.พรย. (8304) REL D1
P-TDD02.4-D-BHAD0.9305 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์ บ.ป่าหม้อ อ.พระยื REL D1
P-TDD02.4-D-BHAD0.5302 ปป.เสริม มป.บ.ดงเก่า อ.พรย.PEA 34-008317 TECO D2
P-TDD02.4-D-BHAD0.5407 ปป.เสริม มป.บ.โต้น อ.พรย. PEA 38-018712 REL D1
P-TDD02.4-D-BHAD0.8404 ปป.เสริมTR.บ้านนาดอกไม้ ม.1PEA 53-004684 REL C1
P-TDD02.4-D-BHAD0.9404 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์บ้านหนองแวง ม.7 ต. REL D1
P-TDD02.4-D-BHAD0.9403 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์บ้านวังโพนและบ้านห TECO D2
C-64-D-BHACM.0036.01.1 ทต.โคกงาม บ้านโคกงาม(ประปาผิวดิน)ม.8 ต.โ TECO D2
P-TDD02.4-D-BHAD0.8402 ปป.เสริม มป.บ.ห้วยหว้า PEA 44-005520 REL C1
C-64-D-BHACM.0055.02.1 ย้ายเสาฯบ.ดอนดู่ นายอนุชา ศรีทอง REL D1
P-TDD02.4-D-BHAD0.8407 ปป.บ้านห้วยหว้า ม.8 PEA 55-015342 REL C1
P-TDD02.4-D-BHAD0.9405 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์บ้านโนนค้อ (ทางไปว REL D1
P-TDD02.4-D-BHAD0.9406 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์บ้านโคกกว้าง ม.1 ต REL C1
P-TDD02.4-D-BHAD0.9407 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์บ้านห้วยหว้าทางไปว REL D1
P-TDD02.4-D-BHAD0.9408 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์แยกย่อยบ้านหินตั้ง REL D1
P-NHE02.0-D-BHAD0.4072 บ้านแดง(กลุ่มนายปรีชา ละลี) ม.12 ต.บ้านเ REL D1
C-64-D-BHACM.0078.01.1 นางบัวเครือ พะนะ บ้านหนองกุง ม.8 ต.บ้านท TECO D2
P-TDD02.4-D-BHAD0.8408 เพิ่มขนาด มป.บ.โพธิ์ขุมดิน PEA 26-011657 REL C4
P-NHE02.0-D-BHAD0.4904 บ้านฝาง(กลุ่มนายกิตติภัค จันทร์โส)ม.2 ต. TECO D2
P-TDD02.4-D-BHAD0.8409 HT,TR ปป.บ.สว่าง PEA 36-010445 REL C1
P-TDD02.4-D-BHAD0.9409 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์แยกย่อยบ้านบะยาวไป REL C1
P-TDD02.4-D-BHAD0.7404 LT เพิ่มเฟส บ.สว่าง ม.3 ต.ป่าหวายนั่ง REL D1
P-TDD02.4-D-BHAD0.9410 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์แยกย่อยบ้านดอกไม้- REL D1
C-64-D-BHACM.0089.01.1 เพิ่มเฟสนายธนเสฏฐ์ ภู่ธนบดีวิจิตร์ บ้านป REL C1
P-TDD02.4-D-BHAD0.8411 TR.เพิ่มขนาด มป.บ.พระบุ PEA 45-007172 REL C1
P-TDD02.4-D-BHAD0.8412 TR.เพิ่มขนาด มป.บ.ใหม่ชัยพร PEA45-030793 REL D1
P-TDD02.4-D-BHAD0.7406 LT.เพิ่มเฟส บ.หนองเซียงซุย PEA58-002743 REL C1
P-TDD02.4-D-BHAD0.8413 LT.เพิ่มเฟส บ.โคกงาม PEA60-001755 REL C1
P-TDD02.4-D-BHAD0.7408 LT.เพิ่มเฟส บ.ดอนดู่ ม.4 PEA57-002348 REL C1
C-64-D-BHACM.0108.01.1 เพิ่มเฟสนางยุณี วันชัย บ.หนองแวง REL D1
P-TDD02.4-D-BHAD0.9412 ติดตั้งDFกลุ่มเกษตรบ้านดอนหัน(ข้างโรงเรี TECO D2
P-TDD02.4-D-BHAD0.7413 LT.เพิ่มเฟส บ.หนองโพธิ์ พรย PEA36-016170 REL C1
C-64-D-BHACM.0118.02.1 นางณริญพร หน่อปัญญา บ.โสกดั่ง REL D1
C-64-D-BHACM.0119.02.1 นาง อุทุมพร บรานเนอร์ บ้านโต้น REL D1
C-64-D-BHACM.0133.01.1 นายสุเทพ ตั้งใจทวีทรัพย์ มป.100 บ.หนองกุ REL C1
C-64-D-BHACM.0133.03.1 นายสุเทพ ตั้งใจทวีทรัพย์ มป.100 บ.หนองกุ REL C1
C-64-D-BHACM.0136.02.1 ขอย้ายแนวเสาฯ นางนภาพร จำรูญรัตนจิต บ้าน REL D1
P-NHE02.0-D-BHAD0.4087 บ้านโนนค้อ(นายสาคร กาพย์แก้ว) ม.2 ต.โคกง TECO D2
P-NHE02.0-D-BHAD0.4089 บ้านโสกดั่ง(น.ส.ธาวินี ทิพขันธ์) ม.3 ต.โ REL D1
P-NHE02.0-D-BHAD0.4092 บ้านโนนคูณ(นายวีระศักดิ์ พุธละ) ม.3 ต.โน REL D1
P-NHE02.0-D-BHAD0.4096 บ้านฝาง(กลุ่มนายสงกรานต์ แสนสมบัติ) ม.2 REL D1
P-NHE02.0-D-BHAD0.4097 บ้านโคกใหญ่ (นายทองสุข พลทองวิจิตร) ม.10 REL D1
P-NHE02.0-D-BHAD0.4098 บ้านหนองชาด(นายขจรศักดิ์ สอนอ้น) ม.2 ต.บ REL D1
P-NHE02.0-D-BHAD0.4099 บ้านเหล่า(กลุ่ม น.ส.ปิยะนุช บุสทิพย์) ม. REL D1
P-NHE02.0-D-BHAD0.4111 คฟม.2 บ้านบะยาว(กลุ่มนางหนึ่งนุช กาบแก้ว REL D1
C-64-D-BHACM.0144.01.1 นายอนุพันธ์ เครื่องลาย ย้ายหม้อแปลง อ.พร REL D1
C-64-D-BHACM.0144.02.1 นายอนุพันธ์ เครื่องลาย ย้ายหม้อแปลง อ.พร REL D1
C-64-D-BHACM.0146.01.1 เพิ่มเฟส นายลิขิต วงศ์ษา REL C1
C-64-D-BHACM.0145.01.1 เพิ่มเฟส นายวิเชียร ผมพา บ้านโคกใหญ่ ม.8 REL D1
P-NHE02.0-D-BHAD0.4128 บ้านโนนม่วง(กลุ่มน.ส.สมพร หร่องบุตรศรี) REL C1
P-NHE02.0-D-BHAD0.4132 บ้านดอนดู่(กลุ่มนายรุ่งโรจน์ โชติกวี) ม REL C9
P-NHE02.0-D-BHAD0.4133 บ้านบึงสวาง(กลุ่มนางพันอร ดวงอาสงฆ์) ม.1 REL C1
C-64-D-BHACM.0148.01.1 เพิ่มเฟส นางพิมพ์รัดดา ศรีแก้ว REL C1
P-TDD01.3-D-KNAD0.5001 ตต.รีโคลสเซอร์แทน SF6 รหัส KAR09S-03 REL C3
P-TDD01.3-D-KNAD0.2352 บ.หลุบเลา ถึง บ.สว่าง ต.ห้วยเตย REL C4
C-56-D-KK2CS.0425.02.1 นางนภกช ด่านวิบูลย์ REL C4
C-57-D-KK2CS.0065.02.1 โครงการ " สีวลี ถ.มะลิวัลย์ " ต.บ้านทุ่ม TECO D2
C-57-D-KK2CS.0248.02.1 โครงการ"PS Home เหล่านาดี 3" ถ.เหล่านาดี REL C6
C-58-D-KK2CS.0159.02.1 โครงการ"ศุภาลัย โมด้า แอร์พอร์ต" สนามบิล REL C6
C-59-D-KK2CS.0220.02.1 โครงการบ้านจัดสรร "บริษัทแก่นทอง 2557" REL C6
C-61-D-KK2CS.0320.02.1 TR ที่ดินจัดสรร นายศักดิ์ชัย ศรีจันทร์ดำ REL C6
C-61-D-KK2CS.0280.02.1 บ้านจัดสรร โครงการ อณาสิริ (บ้านทุ่ม) REL C6
C-62-D-KK2CS.0126.02.1 TR HT นาย กรวิน ศิริโรจนทรัพ REL C6
C-62-D-KK2CS.0189.02.1 บ้านจัดสรร โครงการฉัตรเพชรมะลิวัลย์ REL C6
P-TDD01.3-D-KK2D0.1005 ปป.เสริมสถานีฯขก4-แยกท่าพระF4,5 REL C1
P-TDD01.3-D-KK2D0.1004 ปป.เสริมสถานีฯขก4-หนองบัวดีหมี REL C1
P-TDD01.3-D-KK2D0.1002 ปป.เสริมจากสถานีฯขก4-หนองหญ้าแพรกB-C REL C1
P-TDD01.3-D-KK2D0.1001 ปป.เสริมจากสถานีฯขก4-หนองหญ้าแพรกA-B REL C1
C-62-D-KK2CS.0312.02.1 HT.TR.โครงการพฤกษา แอร์พอร์ต-มะลิวัลย์ REL C6
C-62-D-KK2CS.0246.02.1 บ้านจัดสรรโครงการวราสิริโนนม่วง REL C6
C-62-D-KK2CS.0382.02.1 บ้านจัดสรร หมู่บ้านเพิ่มสุข ต.บ้านหว้า REL C6
C-62-D-KK2CS.0382.03.1 บ้านจัดสรร หมู่บ้านเพิ่มสุข ต.บ้านหว้า REL D1
P-TDD01.3-D-KK2D0.2010 ปป.ระบบไลน์ข้างสถาบันฝึกฝีมือแรงงาน REL D1
C-63-D-KK2CS.0025.02.1 HT.TR.LTบริษัท เพนนี แอนด์บราเธอร์สจำกัด REL C6
P-TDD01.3-D-KK2D0.1008 ปป.เสริมแยกสามเหลี่ยม-ถ.มะลิวัลย์B-C REL D1
P-TDD01.3-D-KK2D0.1009 ปป.เสริมแยกสามเหลี่ยม-ถ.มะลิวัลย์C-D REL C1
C-63-D-KK2CS.0170.02.1 บ้านจัดสรร พี.เอส.โฮม มิตรภาพ 3 REL C6
C-63-D-KK2CS.0214.02.1 บ้ายนจัดสรร เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ REL C3
C-63-D-KK2CS.0199.02.1 บ้านจัดสรร สินวลี พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด REL C6
P-TDD01.3-D-KK2D0.2012 งานเชื่อมโยงบ.หนองโพธิ์-บ.หนองบัวดีหมี REL C1
P-TDD01.3-D-KK2D0.2011 งานเชื่อมโยงบ.หินลาด-บ.ลาดนาเพียง REL C1
C-64-D-KK2CS.0011.02.1 บริษัท ศภุสิริ แลนด์ จำกัด (โครงการ อลิส REL C3
P-TDD02.4-D-KK2D0.5401 ปป.เสริม TRบ.หนองแวงท่าพระ REL D1
P-TDD02.4-D-KK2D0.5413 ปป.เสริม TR บ้านหนองแวงท่าพระ TECO D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.8401 ปป.เสริม TR บ้านม่วงไปสาวะถี REL D1
P-TDD02.4-D-KK2D0.5422 ปป.เสริม TR .บ้านม่วงข้างวัด มณฑป REL D1
P-TDD02.4-D-KK2D0.8402 ปป.ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ้านแก่นพยอม REL D1
P-TDD02.4-D-KK2D0.5414 ปป.เสริม TRบ้านพิมานบุรี บ้านคำไฮ TECO D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.5402 ปป.เพิ่มขนาด TR ซอยศิลปสนิท+ซอยสหกรณ์ REL D1
P-TDD02.4-D-KK2D0.5419 ปป.เสริม TRบ้านเหล่าเกวียนหัก REL D1
P-TDD02.4-D-KK2D0.5425 ปป.เสริม TR บ้านโคกล่าม REL D1
P-TDD02.4-D-KK2D0.8404 ปป.เสริม TR บ้านเนินทอง ต.บ้านค้อ TECO D2
C-64-D-KK2CS.0040.02.1 บ้านจัดสรร wendel@baanped REL C3
P-NHE02.0-D-KK2D0.4103 คฟม.2 >75,000 บ.เหล่าโพนทอง ม.7 REL D1
P-NHE02.0-D-KK2D0.4104 คฟม.2 >75,000 บ.งิ้ว ม.9, 19 REL C3
P-NHE02.0-D-KK2D0.4102 คฟม.2 >75,000 บ.หินขาว ม.15 (2) REL C4
P-NHE02.0-D-KK2D0.4033 คฟม.2 บ้านงิ้ว ม.9 TECO D2
I-64-D-KK2OM.DT.0001 ซซ.ไลน์บ้านหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ REL B1
P-TDD01.3-D-KK2D0.6401 ตต.SF6 แทน SW.ใบมีด KKC07S-09 REL C9
P-TDD02.4-D-KK2D0.5438 ปป.เสริม TR บ้านโนนม่วง กะขม REL D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.5417 ปป.เสริม TRที่ดินจัดสรร บ้านหนองโจด REL D1
P-TDD02.4-D-KK2D0.5432 ปป.เพิ่มขนาด บ้านซำจาน ต.บ้านค้อ TECO D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.5435 ปป.เสริม TR ปากซอยทุ่งทอง 1 ต.บ้านเป็ด TECO D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.5445 ปป.เสริม TR ซอยเทพผาสุข REL C1
P-TDD02.4-D-KK2D0.8416 ปรับปรุงหม้อแปลง ซ.บ่แก้ว TECO D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.5437 ปป.เสริม TR ปป.บ้านวังตอ REL D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.5448 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านดอนแดง REL D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.5427 เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองนิยม ม.14 TECO D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.5452 ปป.เสริม TR บ้านพรสวรรค์ TECO D2
P-NHE02.0-D-KK2D0.4909 คฟม.2 เกิน75,000 บ.หนองปิง ม.10 REL C3
P-NHE02.0-D-KK2D0.4910 คฟม.2 เกิน75,000 บ.ดอนน้อย ม.6 REL C3
P-NHE02.0-D-KK2D0.4908 คฟม.2 เกิน75,000 บ.วังตอ ม.14 REL C3
P-NHE02.0-D-KK2D0.4905 คฟม.2 เกิน75,000 บ.หนองปอ ม.2 TECO D2
P-NHE02.0-D-KK2D0.4044 คฟม.2 บ้านแดงใหญ่,ป่าชาด,หนองกอย ม.1,5,9 REL C3
C-64-D-KK2CS.0200.02.1 บ้านจัดสรร บัวลา คลังกูล TECO D2
C-64-D-KK2CS.0216.02.1 บ้านจัดสรร โครงการศุภาลัยรอยัลริเวอร์ REL C3
P-NHE02.0-D-KK2D0.4911 คฟม.2 บ.ป่าชาด ม.5 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น REL C3
C-64-D-KK2CS.0221.02.1 บ้านจัดสรรอยู่เจริญ วิลเลจ 3 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ REL D1
P-TDD02.4-D-KK2D0.8422 ปป.เสริม TR บ้านม่วง ซอยทับทิมทอง TECO D2
C-64-D-KK2CS.0263.02.1 บริษัท โฟร์ พีแลนด์ (เสริมสุข บ.ทุ่ม) REL C3
C-64-D-KK2CS.0194.02.1 บ้านจัดสรร เบนริยะ REL C3
P-NHE02.0-D-KK2D0.4067 คฟม.2 บ้านโนนม่วง ม.3 (นายอาทิตย์) ต.ศิลา อ.เมือง REL D1
C-64-D-KK2CS.0278.02.1 เซเว่น ซอยอดุลยาราม1 TECO D2
C-64-D-KK2CS.0186.02.1 บ้านจัดสรร เสาร์วันดี ภูมิพิเชฐ REL C3
P-TDD02.3-D-KK2D0.3402 ปป.ฟีดเดอร์สถานีขอนแก่นหน้าบริษัทCPF(KKA015,KKA02 REL D1
P-TDD02.4-D-KK2D0.5426 เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองหญ้าแพรก ม.13 REL C1
P-TDD02.4-D-KK2D0.8428 ปป.เพิ่มTR บ้านหนองขาม ม.15 ซ.6 TECO D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.8421 ปป.เสริม TR บ้านหนองหลุบ ก่อนเสาล้ม TECO D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.8423 ปป.เสริม TR บ้านสำราญหมู่ที่ 13- TECO D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.5453 ปป.เสริม TR ซ.สวัสดี Overload REL D1
P-TDD02.4-D-KK2D0.8424 ปป.เสริม TR บ้านซำจาน ทิศตะวันตก- REL D1
P-TDD02.4-D-KK2D0.8427 ปป.เสริม TR บ้านหนองหลุบ ซ.อภิชาติ REL C1
C-64-D-KK2CS.0300.02.1 บ้านจัดสรรค์ บริษัท เอมัส พรอพเพอร์ตี้ REL C3
P-TDD02.4-D-KK2D0.8425 ปป.เสริม TR บ้านโนนม่วง ก้อยคาโครง TECO D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.8429 ปป.เสริม TR บ้านทุ่ม หมู่ 4 REL C1
P-TDD02.4-D-KK2D0.5457 ปป.เสริม TR บ้านงิ้ว ต.สาวะถี TECO D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.5458 ปป.เพิ่มTR หนองแวงตาชู ข้าง TOYOTA TECO D2
C-64-D-KK2CS.0218.02.1 บ้านจัดสรรอยู่เจริญ วิลเลจ 2 REL D1
C-64-D-KK2CS.0218.03.1 บ้านจัดสรรอยู่เจริญ วิลเลจ 2 REL D1
C-64-D-KK2CS.0318.02.1 บ้านจัดสรร หจก. ชานน แคปปิตอล REL C3
P-TDD02.4-D-KK2D0.5454 ปป.เสริม TR บ้านแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ TECO D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.8432 ปป.เสริม TR บ้านทุ่ม หมู่ 3 REL C1
C-64-D-KK2CS.0021.02.1 บ้านจัดสรร ดิเอนทรีโอ 1 ขอนแก่น REL C3
C-64-D-KK2CS.0021.03.1 บ้านจัดสรร ดิเอนทรีโอ 1 ขอนแก่น REL C3
C-64-D-KK2CS.0265.02.1 โครงการS Park ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น REL C3
C-64-D-KK2CS.0265.03.1 โครงการS Park ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น REL C3
C-64-D-KK2CS.0299.02.1 บ้านจัดสรร เหรียญมงคล REL C3
C-64-D-KK2CS.0412.03.1 บ้านจัดสรร หจก.ทรัพย์ 789 TECO D2
C-64-D-KK2CS.0412.02.1 บ้านจัดสรร หจก.ทรัพย์ 789 TECO D2
C-64-D-KK2CS.0449.03.1 บ้านจัดสรร อยู่เจริญ 4 นครพลัส REL C3
C-64-D-KK2CS.0449.02.1 บ้านจัดสรร อยู่เจริญ 4 นครพลัส REL C3
C-64-D-KK2CS.0447.01.1 บ้านจัดสรร ซิตี้ 2 นครพลัส REL D1
C-64-D-KK2CS.0447.03.1 บ้านจัดสรร ซิตี้ 2 นครพลัส TECO D2
C-64-D-KK2CS.0447.02.1 บ้านจัดสรร ซิตี้ 2 นครพลัส REL C3
P-TSD09.2-D-KK2S7.KKE1.2 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 5 REL C1
C-64-D-KK2CS.0397.02.1 TR 50 บริษัท ไดนามิค TECO D2
P-TDD02.4-D-KK2D0.8430 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลง100kVA บ.ป่าชาด ต.แดงใหญ่ REL D1
P-TDD02.4-D-KK2D0.8450 ปป.เสริม TR บ้านม่วง หมู่ 14 ต.สาวะถี TECO D2
C-58-D-LOECS.0152.02.1 กฟจ.เลย-คุณทวีทรัพย์ ศรีสุนทรไท บ.หนองผักก้าม REL C6
I-61-D-LOENE.BQ.1001 โครงหลังคาฯ กฟจ.ลย. REL C1
I-61-D-LOEXX.S4.2002 กฟจ.เลย-อาคารอยู่เวรฯ(กฟย.ภูเรือ) REL C1
P-TDD01.3-D-LOED0.5206 ย้ายตต.Rec LEA2R-01 รองรับสฟฟ.วสพ.จุดV-X REL C3
P-TDD02.4-D-LOED0.5400 ปปฯเพิ่มเติมหม้อแปลง บ.ห้วยทรายคำ ต.กกด่ REL D1
P-TDD02.4-D-LOED0.5435 ปป.เสริม มป.แก้ไขแรงดันตก บ.โนนสว่าง ต.ท TECO D2
P-TDD02.4-D-LOED0.8411 ปปฯเสริม มป.100 เควี ซ.ศรีสักดิ์ดา บ.หนอ REL D1
P-TDD02.4-D-LOED0.8413 ปปฯเสริม มป.100 เควี ซอยอินคำดี REL D1
I-61-D-WSPXX.S4.2002 กฟส.วังสะพุง-อาคารอยู่เวรฯ(กฟย.ภูกระดึง) REL C1
I-60-D-WSPXX.S4.2001 กฟส.วังสะพุง-อาคารสำนักงานฯ REL C1
P-TDD01.3-D-WSPD0.1009 ไลน์ชั่วคราวจากสถานีฯวสพ. - บ.ภูทอง TECO D2
P-TDD01.3-D-WSPD0.1011 ปปกฟส.วสพ.(สฟฟ.วสพ.)-บ.วังน้ำเย็น(B-C) REL D1
P-TDD01.3-D-WSPD0.1013 ก่อสร้างไลน์ ชั่วคราว สฟฟ.วสพ บ้านวังน้ำ REL D1
P-TDD01.3-D-WSPD0.1012 ปปกฟส.วสพ.(สฟฟ.วสพ.)-บ.วังน้ำเย็น(C-D) REL D1
P-NHE02.0-D-WSPD0.3030 ?ฟส.วสพ.- บ้านทรายขาว หมู่ 2 (กลุ่มนายยุ REL C3
P-NHE02.0-D-WSPD0.4016 กฟย.ภล.- บ้านใหม่ศรีชมภู หมู่ 7 (กลุ่มนา REL C3
P-DRI03.0-D-SKKD0.0010 รื้อถอนระบบจำหน่าย จาก บ.นาคำ-สน.ตาดโตน REL C1
P-TDD01.3-D-SKKD0.1001 สฟฟ.สกลนคร 2 -สนามบินสกลนคร (F4,5)จุดA-B REL D1
P-TDD01.3-D-SKKD0.1002 สฟฟ.สกลนคร 2-สนามบินสกลนคร (F4,5)จุดB-C REL D1
P-TDD01.3-D-SKKD0.1007 สฟฟ.สกลนคร 2 - บ.หนองบัวทอง F2 จุด C-D REL D1
P-TDD01.3-D-SKKD0.1006 สฟฟ.สกลนคร 2 - บ.หนองบัวทอง F2 จุด B-C REL D1
I-62-D-SKKOM.BY.1001 ปป.เปลี่ยนสายไลน์หน้าค่ายกฤษณ์ฯ-แขวงสกลฯ REL D1
P-TDD01.4-D-SKKD0.8372 ปป.เสริม,เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ดงมะไฟน้อย TECO D2
I-60-D-SKKXX.19.3401 Modern Warehouse สน. TECO D9
P-TDD01.3-D-SKKD0.1010 สฟฟ.สกลนคร 2 - บ.ท่าแร่ (F1) จุด B-C REL C1
P-TDD01.3-D-SKKD0.1011 สฟฟ.สกลนคร 2 - บ.ท่าแร่ (F1) จุด C-D REL C1
P-TDD01.4-D-SKKD0.8393 ปป.เสริมหม้อแปลง บ้านบะทอง อ.พรรณานิคม REL C3
P-TDD01.4-D-SKKD0.8402 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง ถ.ประชาอุทิศ ซ.4 TECO D2
P-TDD01.4-D-SKKD0.8403 ปป.เสริมหม้อแปลง ถ.ประชาอุทิศ ซ.9 REL D1
P-TDD01.4-D-SKKD0.8414 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.เต่างอย(วงเวียน) REL C1
P-TDD01.4-D-SKKD0.8420 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.หนองทรายขาว (คุ้มวัดป TECO D2
P-TDD01.4-D-SKKD0.8449 ปป.เสริมหม้อแปลง ถ.ประชาอุทิศ,สุขาวดี TECO D2
P-TDD01.4-D-SKKD0.8443 ปป.เสริมหม้อแปลงทางเข้าบ.หนองศาลา REL D1
P-TDD01.4-D-SKKD0.8447 ปป.เสริมหม้อแปลง ชุมชนหลังเทศบาล อ.เมือง REL C1
P-TDD01.4-D-SKKD0.8453 ปป.เสริมหม้อแปลงซอยราชครูบ.หนองบัวสามัคี REL D1
I-63-D-SKKOM.MS.2010 ปป.เปลี่ยนสาย185Aเป็น185SACจากSOA8S03-04 TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5468 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.นามน อ.โคกศรีสุพรรณ REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5431 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ.โนนประดู่อ.โพนนาแก REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5420 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.ห้วยหีบอ.โคกศรีสุพรรณ REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5472 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.นางอยอ.เต่างอย TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5478 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ.โพนแคน้อยต.นาตง REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5481 ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำบ.ลาดกระเฌออ.ภูพาน TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5391 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.เชิงดอย REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.8490 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ค้อน้อย TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.8488 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.กุดบาก ม.2 TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5454 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ดงมะไฟ (คุ้มหนองแวง) REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5343 ปป.เพิ่ม,เสริมหม้อแปลง บ.หนองบัวทอง (ฝนห REL D1
I-62-D-SKKXX.19.3901 แบตเตอรี่พระตำหนัก กฟจ.สกลนคร REL B2
P-TDD02.4-D-SKKD0.8495 ปป.เสริม,เพิ่มหม้อแปลงบ.เต่างอย(วงเวียน) REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.8494 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง วัดป่าหนองไผ่ REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.8492 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.น้ำพุงสามัคคี สภ. TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.8499 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.บัว อ.กุดบาก REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.8500 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.น้ำพุงสามัคคี รพ. REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5386 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โคกสว่าง ต.ธาตุนา REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5383 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.งิ้วด่อน อ.เมือง REL D1
P-NHE02.0-D-SKKD0.3124 คฟม.2(2563-5)บ้านพะเนาว์ ม.7 TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5448 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.หนองส่าน อ.ภูพาน TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5379 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ธาตุนาเวง อ.เมือง REL D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.8504 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.กกส้มโฮง อ.เมือง TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5410 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โนนน้ำคำ อ.โคกศรี REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5411 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.พรหมศรีฯ อ.โคกฯ TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5412 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โคกศรีฯ อ.โคกศรี REL D1
C-64-D-SKKCS.0010.01.1 กฟจ.สกลนคร - นายอนุพงศ์ หอมจันทร์ TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5483 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.หนองปลาดุก อ.เมือง REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5482 ปป.เสริมหม้อแปลงหน้ารร.ประถมกุดบาก TECO D2
P-TDD01.3-D-SKKD0.1351 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง A-B REL C1
P-TDD01.3-D-SKKD0.1353 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง C-D REL D1
P-TDD01.3-D-SKKD0.1354 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง D-E REL C1
P-TDD01.3-D-SKKD0.1355 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง E-F TECO D2
P-TDD01.3-D-SKKD0.1356 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง F-G TECO D2
P-TDD01.3-D-SKKD0.1357 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง G-H REL C1
P-TDD01.3-D-SKKD0.1358 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง H-I TECO D2
P-TDD01.3-D-SKKD0.1359 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง I-J TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5395 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านนาขาม อ.กุดบาก REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5504 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.บะฮี อ.พรรณานิคม REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5366 ปป.เสริมหม้อแปลงหน้าวัดป่าวิเวกจันทราราม TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5404 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.หนองผือน้อย อ.กุสุมาลย์ REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.8505 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.หนองบัวใหญ่ อ.เมือง REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5500 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.กกส้มโฮง ธาตุเชิงชุม REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5417 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โคกศรีฯ อ.โคกศรี TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5502 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.กลาง(คุ้มดงต้อง) ต.พังขว้าง REL D1
P-NHE02.0-D-SKKD0.4030 คฟม.2(2564)บ้านโคกอ่างทอง ม.12 TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5405 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.นาสีนวล อ.โคกศรีฯ REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5490 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.แสนพัน อ.กุสุมาลย์ REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5498 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ดงพัฒนา อ.เมือง TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5380 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ดอนหมู อ.เมือง จ.สกลน REL D1
P-NHE02.0-D-SKKD0.4026 คฟม.2-(2564) บ.มะขามป้อม (140 เมตร) TECO D2
C-64-D-SKKCS.0074.01.1 กฟย.อ.โพนนาแก้ว - นางทองสัย พรมเมือง REL D1
C-64-D-SKKCS.0075.01.1 กฟย.อ.โพนนาแก้ว - นายอุดมรัตน์ ศรีนา TECO D2
I-62-D-SKKOM.ZA.0025 เส้นทางAP62212825แยกบ้านนาอ้อย-แยกกกกอก TECO D2
P-NHE02.0-D-SKKD0.4901 คฟก.(2564)บ้านจันทร์เพ็ญ ม.3,5,6 TECO D2
P-NHE02.0-D-SKKD0.4907 คฟก.(2564)บ้านนาตงวัฒนา ม.1 TECO D2
P-NHE02.0-D-SKKD0.4908 คฟก.(2564)บ้านนาตงน้อย ม.6 TECO D2
P-NHE02.0-D-SKKD0.3134 คฟม.2(2564)บ้านสร้างแก้วสมานมิตร ม.8 TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5444 ปป.เสริมหม้อแปลงหน้า PT บ้านลาดกะเฌอ TECO D2
C-64-D-SKKCS.0076.01.1 กฟจ.สกลนคร - นายสมบูรณ์ ประพันธ์ TECO D2
C-64-D-SKKCS.0003.02.1 กฟจ.สกลนคร - บจ.บ้านอารียาสกลนคร REL C6
C-64-D-SKKCS.0088.01.1 กฟจ.สกลนคร - นางกรรณิการ์ ดำเนตร TECO D2
C-64-D-SKKCS.0088.03.1 กฟจ.สกลนคร - นางกรรณิการ์ ดำเนตร TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.6407 ปป.เปลี่ยนลูกถ้วยNPR1br-01 G-H TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.8413 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านนามนอ.โคกศรีสุพรรณ REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.8514 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ภูพาน ต.โคกภู อ.ภูพาน REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5532 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านฮองสิม ม.3 อ.ภูพาน REL D1
C-64-D-SKKCS.0095.02.1 กฟย.อ.เต่างอย - บ้านม่วงคำ ม.4(สายหนองแว TECO D2
C-64-D-SKKCS.0093.02.1 กฟย.อ.เต่างอย - บ้านนาตาล ม.3 TECO D2
C-64-D-SKKCS.0093.01.1 กฟย.อ.เต่างอย - บ้านนาตาล ม.3 TECO D2
C-64-D-SKKCS.0161.01.1 กฟจ.สน. - นายวรวิทย์ มะโนชัย TECO D2
C-64-D-SKKCS.0168.01.1 กฟจ.สน. - นางจะรันจิตร์ พลหมื่น TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.8521 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ปุ่ง อ.โพนนาแก้ว REL C1
P-TDD02.4-D-SKKD0.8520 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.หนองหอย ต.เชียงเครื REL D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.8519 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โคกสว่าง ต.ธาตุเชิงชุ REL D1
C-64-D-SKKCS.0098.02.1 กฟจ.สกลนคร - บ้านนาแก ม.4 ต.ดงมะไฟ TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.8522 ปป.เสริมหม้อแปลง บริเวณ สี่แยก บ้านธาตุ REL D1
P-NHE02.0-D-SKKD0.4205 คฟม.2(2564)บ้านป่าขาว ม.7 TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5521 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ศรีวิชา ต.ห้วยยาง REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5525 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองบัวใหญ่ ม.2 REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5530 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โนนสวรรค์ ต.พังขว้าง REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5529 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านพาน (คุ้มหนองโง REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5522 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ.นาอ้อย อ.เมือง REL C1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5520 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.ดอนเชียงคูณ อ.เมือ REL C1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5526 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านดอนกะเล็น (ทางเข REL D1
C-64-D-SKKCS.0200.01.1 กฟจ.สกลนคร - ไฟแสงสว่างทางหลวง3054 TECO D2
P-NHE02.0-D-SKKD0.4A21 คฟก.(2-2564)-บ้านโพนบก ม.6 REL C3
P-NHE02.0-D-SKKD0.4A20 คฟม.2(2564)บ้านม่วง ม.9 TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.8525 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โพนทอง ม.11 อ.โคกศรีฯ REL D1
P-NHE02.0-D-SKKD0.4A22 คฟก.(2-2564)-บ้านนาเดื่อน้อย ม.11 TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5442 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านท่าเจริญ อ.ภูพาน TECO D2
C-64-D-SKKCS.0242.01.1 กฟจ.สกลนคร - นายแสวง คูณธนากร TECO D2
C-64-D-SKKCS.0242.03.1 กฟจ.สกลนคร - นายแสวง คูณธนากร TECO D2
C-64-D-SKKCS.0222.01.1 กฟย.อ.ภูพาน - บ้านหลุบเลานาจาน ม.15 TECO D2
C-64-D-SKKCS.0222.02.1 กฟย.อ.ภูพาน - บ้านหลุบเลานาจาน ม.15 TECO D2
C-64-D-SKKCS.0221.02.1 กฟย.อ.ภูพาน - บ้านน้อยตาจี ม.11 TECO D2
C-64-D-SKKCS.0221.01.1 กฟย.อ.ภูพาน - บ้านน้อยตาจี ม.11 TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.8529 ปป.เสริมหม้อแปลง บ้านดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมือง REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5547 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.คำผักแพว ต.โนนหอม REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5546 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.เซียงสือ อ.โพนนาแก้ว REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5545 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านหลุบเลา ต.หลุบเลา REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5544 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.กุสุมาลย์ ต.กุสุมาลย์ TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5543 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.บึงทวาย อ.เต่างอย REL D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5542 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ตองโขบ อ.โคกศรีฯ REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5558 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.หนองศาลา ต.บ้านแป้น REL D1
C-64-D-SKKCS.0247.02.1 กฟจ.สกลนคร - น.ส.วิภา รัฐศาสตร์วาริน REL C1
C-64-D-SKKCS.0247.01.1 กฟจ.สกลนคร - น.ส.วิภา รัฐศาสตร์วาริน REL C1
P-TDD02.4-D-SKKD0.8526 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ดงพัฒนา ซ.5 REL D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.8527 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ท่าแร่ หน้าอนามัย TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.8531 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองศาลา(คุ้มกกแ REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.8530 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.วังปลาเชือม อ.โพน REL D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5549 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.พังขว้าง (ข้างอบต TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5550 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านด่านม่วงคำ ต.ด่า REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5552 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านนามน ต.กกกอก REL D2
P-NHE02.0-D-SKKD0.4217 คฟม.2(2564) - บ้านฮ่องสิม ม.3 TECO D2
P-TDD02.4-D-SKKD0.5554 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงหมู่บ้านไตรภพ หมู่4 REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.5556 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.พังเม็ก ต.งิ้วด่อ REL D1
P-TDD01.3-D-SKKD0.6401 ตต.Dis.Sw. Tie Line F4,5 (จุดA) REL D1
P-TDD02.4-D-SKKD0.8535 ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านโพธิ์ชัยพัฒนา ม.20 TECO D2
C-64-D-SKKCS.0363.03.1 กฟจ.สกลนคร - น.ส.พเยาว์ พอพระ TECO D2
C-64-D-SKKCS.0363.01.1 กฟจ.สกลนคร - น.ส.พเยาว์ พอพระ REL D1
I-64-D-SKKXX.19.3904 ตต.SF6 ข้างโรงพยาบาล (จุด O) REL C1
I-64-D-SKKXX.19.3906 ตต.SF6ก่อนถึงสี่แยก สนง.ไฟฟ้าฯ F5 (จุดC) REL C1
I-64-D-SKKOM.DT.0005 ซซ.ระบบจำหน่ายภัยธรรมชาติ ค่าย ร3พัน1 REL B2
P-TDD02.4-D-PNHD0.8401 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.นาหัวช้าง REL D1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4021 ขยายเขตแรงต่ำ คฟม.บ้านนาตากางเหนือ ม.9 ต TECO D2
P-TDD02.4-D-PNHD0.8402 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.พอกน้อย REL D1
P-TDD02.4-D-PNHD0.5408 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.น้อยโนนจำนงค์ อ.พรรณา REL D1
P-TDD02.4-D-PNHD0.5411 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.กุดแฮด อ.กุดบาก REL D1
C-64-D-PNHCM.0022.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - เพื่มเฟสบะทอง REL D1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4032 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านดอนม่วย TECO D2
P-NHE02.0-D-PNHD0.4035 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านนาชอน REL D1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4039 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านนาชอนคุ้มคลองน้ำ REL D1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4040 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านนาชอนคุ้มคอกหมู REL D1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4017 ขยายเขตแรงต่ำ บ้านค้อใหญ่ ม.7 ต.กุดไห REL C1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4037 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านโนนทรายคำ REL D1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4038 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านนาชอนคุ้มท้ายบ้าน REL B2
C-64-D-PNHCM.0010.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - นายอาทิตย์ กลยณีย์ REL D1
C-64-D-PNHCM.0033.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - นางสาวทิพยวรรณ REL D1
C-64-D-PNHCM.0032.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - นางสาวศันสนีย์ REL D1
C-64-D-PNHCM.0150.01.1 กฟส.พรรณานิคม-งานติดตั้งหม้อแปลง 50 KVA REL D1
C-64-D-PNHCM.0150.03.1 กฟส.พรรณานิคม-งานติดตั้งหม้อแปลง 50 KVA REL D1
C-64-D-PNHCM.0046.03.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านนาดีนางนุดบุญเกิด REL D1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4047 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านม่วงไข่ REL D1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4049 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านดอนกอยข้างวัด REL D1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4048 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านดอนกอยหัวกอย REL D1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4045 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านโนนทรายคำข้างวัด REL D1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4046 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านคำประมง REL D1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4050 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านนาชอนคุ้มโรงสูบ REL D1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4041 ขข.คฟม.กฟส.พณ.บ.นาทันนาเลา ม.4 ต.นาใน อ.พรรณานิคม REL D1
C-64-D-PNHCM.0059.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม-นางบุญหนา พวงจันทร์ บ.บะฮี ม.5 REL D1
C-64-D-PNHCM.0060.01.1 องค์ประกอบ WBS C-64-D-PNHCM.0060.1 REL D1
P-TDD02.4-D-PNHD0.5413 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โนนคำ ต.ช้างมิ่ง TECO D2
P-TDD02.4-D-PNHD0.5414 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.กลาง ต.นาหัวบ่อ REL D1
P-TDD02.4-D-PNHD0.5415 ปป.เสริมหม้อแปลง หน้าที่ว่าการอำเภอกุดบาก REL D1
C-64-D-PNHCM.0037.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - นางทิพวรรณ ไชยวุฒิ REL D1
C-64-D-PNHCM.0036.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - นายสมาน วรดี REL D1
P-NHE02.0-D-PNHD0.4069 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านอุ่มไผ่ REL D1
C-64-D-PNHCM.0072.03.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - ไฟถนนบ้านอุ่มไผ่ REL D1
C-64-D-PNHCM.0098.03.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - ไฟแสงสว่างหนองแวง 2 REL D1
C-64-D-PNHCM.0099.03.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - ไฟแสงสว่าง ไร่จุดที่1 REL D1
C-64-D-PNHCM.0099.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - ไฟแสงสว่าง ไร่จุดที่1 REL D1
C-64-D-PNHCM.0088.03.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - ไฟแสงสว่างบ้านคำข่า TECO D2
C-64-D-PNHCM.0101.03.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - ไฟแสงสว่าง ไร่จุดที่3 REL D1
C-64-D-PNHCM.0119.02.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - เพิ่มเฟสบ้านกุดบาก TECO D2
C-64-D-PNHCM.0091.02.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านวังยาง ม.10 REL C1
C-64-D-PNHCM.0083.02.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านเปลือย REL D1
C-64-D-PNHCM.0129.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม -เพิ่มเฟสบ้านหนองเดิ่น TECO D2
C-64-D-PNHCM.0133.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม -บ้านค้อน้อย(วัดป่า) REL D1
C-64-D-PNHCM.0128.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม -บ้านอูนดง REL D1
P-TDD02.4-D-PNHD0.8404 ปป.ส/ป เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.บดมาด REL D1
C-64-D-PNHCM.0131.02.1 ขข.กฟย.กุดบาก - บ้านกุดแฮด ม.4 REL C1
C-64-D-PNHCM.0130.02.1 ขข.กฟย.กุดบาก - บ้านทรายแก้ว ม.6 REL D1
C-64-D-PNHCM.0074.02.1 น.ส.เบญจวรรณ การีชุม ย้ายแนวเสา REL C1
C-64-D-PNHCM.0138.02.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม -บ้านวังยางตุ้มคลองน้ำ REL D1
C-64-D-PNHCM.0080.02.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านไฮ่น้อย REL C1
C-64-D-PNHCM.0137.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม -บ้านวังยางประปาหมู่บ้า REL D1
C-64-D-PNHCM.0137.03.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม -บ้านวังยางประปาหมู่บ้า REL D1
C-64-D-PNHCM.0046.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านนาดีนางนุดบุญเกิด REL C1
C-64-D-PNHCM.0109.02.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - ย้ายแนวเสาบ้านโนนค้อ TECO D2
I-64-D-PNHCO.FW.0001 AP64211601สี่แยกสถานีตำรวจ-รพ.พรรณานิคม REL D1
P-TDD01.3-D-NPND0.5202 ตต.รีโคลสเซอร์ (ฝั่งตะวันตก) จุดM REL C4
P-SEZ02.0-D-NPND0.2015 ปป.ฯ บ.กกต้อง ต.อาจสามารถ จ.นพ. REL C1
P-SEZ02.0-D-NPNS1.NNA1.4 งานจ้างเหมา REL C1
P-TDD01.3-D-NPND0.2002 ปป.ฯสฟฟ.ศรีสงคราม-แยก บ.ปากอูน(F3) REL D1
P-TDD01.3-D-NPND0.2012 ปป.ฯสฟฟ.ศรีสงคราม-แยก บ.ปากอูน(F4)BC REL D1
P-TDD01.3-D-NPND0.2011 ปป.ฯสฟฟ.ศรีสงคราม-แยก บ.ปากอูน(F4)AB REL D1
P-TDD02.4-D-NPND0.5521 งาน ปป.บ้านเหล่าใหญ่ อ.ศรีสงคราม TECO D2
P-TDD01.1-D-NPND0.2402 ปป.ฯ 22 เควี สฟ.นพ.-สฟฟ.นพ.2 ช่วงที่ 2 REL C1
P-TDD01.1-D-NPND0.2401 ปป.ฯ 22 เควี สฟ.นพ.-สฟฟ.นพ.2 ช่วงที่ 1 REL C1
P-TDD01.3-D-NPND0.2430 ปป.ฯเปลี่ยนสายฯรร.ท่าจำปา-สามแยกท่าอุเทน REL D1
P-TDD01.3-D-NPND0.2403 ปป.บ.นาใน-โพนจาน C-D REL D1
P-TDD01.3-D-NPND0.2402 ปป.บ.นาใน-โพนจาน B-C REL D1
P-TDD01.3-D-NPND0.2401 ปป.บ.นาใน-โพนจาน A-B REL D1
P-TDD01.3-D-NPND0.2427 ปป. บ.ธาตุน้อย-บ.กลางน้อย N-O อ.ธาตุพนม REL C1
P-TDD01.3-D-NPND0.2428 ปป. บ.ธาตุน้อย-บ.กลางน้อย O-P อ.ธาตุพนม REL C1
P-TDD01.3-D-NPND0.2429 ปป. บ.ธาตุน้อย-บ.กลางน้อย P-Q อ.ธาตุพนม REL C1
P-SEZ02.0-D-NPND0.1042 ปป.จากสถานีฯนพ.-รพ.ค่ายพระยอด A-B REL C1
P-SEZ02.0-D-NPND0.1401 กส.ชค.ฯ ช่วง สฟฟ.นพ.1-รพ.ค่ายฯ B-C,C-D REL C1
P-TDD01.3-D-NPND0.2431 กส.ฯ ไลน์ชั่วคราว ช่วง สฟฟ.ศรีสงคราม-บ.ปากอูน REL C1
P-TDD01.1-D-NPNS1.NNB1.4 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครพนม 2 REL C1
P-TDD01.1-D-NPNT0.0003 กส.ฯ สายส่ง ช่วง สฟ.นพ.1-สฟฟ.นพ.1 REL C1
C-64-D-NPNCS.0240.02.1 ย้ายเสาแรงต่ำ นายบน ยะภักดี REL B1
P-SEZ02.0-D-NPND0.2041 ปป.22ใต้115สถานีฯนพ.1(ลานไก)-สถานีฯนพ.AB REL C1
P-TDD01.3-D-NPND0.1402 กส.ชค.ฯ บ.นาใน-บ.โพนจาน REL C1
P-TDD01.3-D-TPND0.6207 ตต.SF6 แทน LBS Tie Line รหัส THA03S-15 TECO D2
P-TDD01.3-D-TPND0.6208 ตต.SF6 แทน LBS รหัส THA04S-09 TECO D2
P-TDD02.3-D-TPND0.2405 ปป.ระบบจำหน่ายช่วงที่5 ทรายมูล-คำผักแพรว REL C1
P-TDD02.3-D-TPND0.2401 ปป.ระบบจำหน่ายช่วงที่1 บ้านน้ำก่ำ REL C1
P-TDD02.3-D-TPND0.2402 ปป.ระบบจำหน่ายช่วงที่2 บ้านนาคำ REL C1
P-TDD02.3-D-TPND0.2403 ปป.ระบบจำหน่ายช่วงที่3บ.นาคำ-บ.คับพวง REL C1
P-TDD02.3-D-TPND0.2404 ปป.ระบบจำหน่ายช่วงที่4 บ.คับพวง-ทรายมูล REL C1
P-TDD01.3-D-BPGD0.2021 ปป.แยกดงบัง(หน้าสฟฟ.บพง.)-รพ.บ้านแพง REL C1
P-TDD01.3-D-BPGD0.2030 TapLine ปฐมโชคชัย-รพ.บ้านแพง ช่วงที่1 REL C1
P-TDD01.3-D-BPGD0.2031 TapLine ปฐมโชคชัย-รพ.บ้านแพง ช่วงที่2 REL C1
P-TDD01.1-D-BPGD0.1002 ปป.ใต้ไลน์(มิเตอร์แบ่งแดน)-สฟฟ.บ้านแพง REL C1
P-TDD02.4-D-BPGD0.8304 เสริมหม้อแปลง ทางเข้า บ.โพนทอง REL C9
P-TDD01.1-D-BPGS1.BFA1.4 จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านแพง REL C1
C-57-D-CMPCS.0152.02.1 ขข.โครงการบ.จัดสสรร เนราอเวนิวชุมแพ ม.4 บ.โนนศิลา REL C6
C-58-D-CMPCS.0002.02.1 ขข.บริษัท ชุมแพ เซ็นเตอร์พ้อยท์ จำกัด ต.ชุมแพ REL C6
C-60-D-CMPCS.0044.02.1 ขข.บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ จำกัด ม.2 REL C6
C-60-D-CMPCS.0171.02.1 ขข.โครงการบ้านจัสรรหมู่บ้านนาราแกรนด์ฮลล์ REL C6
P-TDD01.2-D-CMPS1.CHA1 จ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้าชุมแพ REL C1
C-62-D-PHWCM.0131.02.1 ปป.วงเวียนไดโนเสาร์-หน้าวัดโนนงาม TECO D2
I-64-D-NORXX.S4.2001 กฟส.หนองเรือ-อาคารสำนักงาน REL C1
C-59-D-KWPCS.0133.02.1 ขยายเขต คุณเชาว์ อุดมพานิช บ.หนองประเสริฐ REL C6
P-NHE02.0-D-KWPD0.4901 คฟม.2(2564) บ.คำม่วง ม.4 ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ REL C3
P-NHE02.0-D-KWPD0.4904 คฟม.2(2564) บ.น้อยคำเม็ก ต.คำโคกสูง อ.วัม่มีไฟฟ้า REL C3
P-NHE02.0-D-KWPD0.4038 คฟม.2(2564) 249 ม.2 บ.ทมป่าข่า ต.ทมนางาม TECO D2
P-TDD02.4-D-KWPD0.2402 สฟฟ.ศธ.F1ส/ป120Aเป็น185SACช่วงตลาดสดศรีธาตุ-STT1R REL C3
P-NHE02.0-D-KWPD0.4910 คฟม.2(2564) บ.หนองแวงโคก ม.2 ต.วังสามหมอ REL C3
P-NHE02.0-D-KWPD0.4909 คฟม.2(2564) บ้านท่าลุ่มพู ม.10 ต.บุ่งแก้ REL C3
P-NHE02.0-D-KWPD0.4907 คฟม.2(2564) บ.ดอนสวรรค์ ม.7 , 9 ต.ตูมใต้ REL C3
P-NHE02.0-D-KWPD0.4906 คฟม.2(2564) บ.น้อยมาลีสถาพร ม.7 ต.ผาสุก REL C3
P-NHE02.0-D-KWPD0.4132 คฟม.2(2564) บ.โนนสมบูรณ์ ม.5 วสม(ลัดดาพร REL C3
P-NHE02.0-D-KWPD0.4143 คฟม.2(2564) บ.ภูดิน ม.10 ต.บะยาว(10ราย) REL C3
P-NHE02.0-D-KWPD0.4144 คฟม.2(2564) บ.คำโคกสูง ม.1 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ REL C3
C-64-D-KWPCS.0266.02.1 ขข แรงต่ำ ทศ.ตำบลจำปี บ.โนนสวรรค์ ม.12 ต.จำปี TECO D2
P-NHE02.0-D-KWPD0.4180 คฟม.2(2564) บ.คำน้อย ม.4 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ (นาย REL C3
C-64-D-BNDCM.0099.02.1 ขข.TR.โรงพยาบาลสนาม วัดป่าคำเจริญ REL C5
C-50-D-PKNCS.1003.02.1 ขยายเขต กฟอ.พังโคน - ที่ดินแบ่งขาย,บ้านจัดสรรหมู่ REL C6
I-63-D-PKN64.MS.2003 MV-NPA01S-16 เปลี่ยนสายไลน์เมน 185 SAC บ TECO D2
C-64-D-SDDCS.0273.02.1 ขข.แรงต่ำ อบต.หนองแปน(บ้านนาสีนวล) กฟอ.สดด REL D1
C-64-D-SDDCS.0273.01.1 ขข.แรงต่ำ อบต.หนองแปน(บ้านนาสีนวล) กฟอ.สดด REL D1
C-64-D-SDDCS.0277.02.1 ขข.แรงต่ำ บ.นาสีนวล A-B ม.11 อบต.หนองแปน กฟอ.สดด TECO D3
C-64-D-SDDCS.0303.02.1 ขข.แรงต่ำ บ.สามแยก ม.9 ต.โคกสี กฟอ.สดด TECO D3
P-TDD02.4-D-WAND0.5443 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ท่าช้างน้อย ต.ดงเหนือ REL D1
C-64-D-WANCM.0012.01.1 กฟย.บ้านม่วง-เพิ่มเฟสโรงเรียนบ้านหนองท่ม REL D1
P-NHE02.0-D-WAND0.4011 กฟย.บ้านม่วง-คฟม.2 บ.คำยาง ม.8 REL D1
P-NHE02.0-D-WAND0.4007 กฟส.วานรนิวาส - บ้านวังใหม่ (นายอวน) REL D1
P-TDD02.4-D-WAND0.5415 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โพธิ์ทอง ต.คอนสวรรค์ REL D1
C-64-D-WANCM.0055.01.1 กฟส.วานรนิวาส-เพิ่มเฟสโรงน้ำบ.โคกก่อง REL D1
C-64-D-WANCM.0033.02.1 กฟส.วานรนิวาส-บ้านสุวรรณคีรี ม.15 ช่วง 4 REL D1
P-TDD02.4-D-WAND0.8402 ปป.ระบบจำหน่าย บ.ห้วยหลัว ต.ห้วยหลัว REL D1
P-NHE02.0-D-WAND0.4016 กฟส.วานรนิวาส-คฟม.2 บ.หนองม่วง ม.6 REL D1
C-64-D-WANCM.0075.02.1 กฟส.วานรนิวาส-เพิ่มเฟส บ.ทุ่งโพธิ์ REL D1
C-64-D-WANCM.0075.01.1 กฟส.วานรนิวาส-เพิ่มเฟส บ.ทุ่งโพธิ์ REL D1
P-NHE02.0-D-WAND0.4031 กฟส.วานร-คฟม.2บ.คอนสวรรค์ (ซอย ช.5ดาว) REL D1
P-NHE02.0-D-WAND0.4017 กฟย.บ้านม่วง-คฟม.2 บ้านจาร ม.11 REL D1
P-NHE02.0-D-WAND0.4033 กฟย.คำตากล้า-คฟม.2 บ.หนองเม็ก ม.12 REL D1
C-64-D-WANCM.0103.01.1 กฟย.บ้านม่วง-เพิ่มเฟสบ้านอ่างคำอ้อ REL C1
C-64-D-WANCM.0085.02.1 กฟส.วานรนิวาส-บ้านขัวก่าย ม.10 REL D1
C-64-D-WANCM.0083.02.1 กฟส.วานรนิวาส-บ้านวังเวิน ม.5 REL D1
C-64-D-WANCM.0082.02.1 กฟส.วานรนิวาส-บ้านขาม ม.4 REL D1
C-64-D-WANCM.0098.01.1 กฟย.บ้านม่วง-ประปาบ้านดงยาง ม.6 REL C1
C-64-D-WANCM.0093.02.1 กฟย.บ้านม่วง-บ้านโนนไทย ม.1 ต.ดงเหนือ REL C1
C-64-D-WANCM.0096.02.1 กฟย.บ้านม่วง-บ้านนาทวี ม.11 ต.ดงเหนือ REL D1
C-64-D-WANCM.0108.01.1 กฟย.บ้านม่วง-วัดป่ารักษ์น้ำบ้านจาร REL D1
P-TDD02.4-D-WAND0.5432 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.เหล่าสมบูรณ์ ต.ดงหม้อทองใต้ REL D1
C-64-D-WANCM.0109.02.1 กฟย.บ้านม่วง-ประปาหมู่บ้าน บ.เหล่ามสมบูรณ์ REL D1
I-63-D-WAN64.MS.1001 ย้านแนวเสาไฟฟ้า บ.หนองแวง REL C1
P-NHE02.0-D-WAND0.4068 กฟส.วานรนิวาส - บ้านธาตุ(พุทยานนาเทิง) REL D1
C-64-D-WANCM.0181.01.1 กฟส.วานรนิวาส-หจก.นาทีพาณิชย์ 3 TECO D2
C-64-D-WANCM.0130.01.1 ปป.ฯ ดีไวน์สตาร์ช ช่วง 4 REL C1
C-64-D-WANCM.0131.01.1 ปป.ฯ ดีไวน์สตาร์ช ช่วง 5 REL C1
C-64-D-WANCM.0132.01.1 ปป.ฯ ดีไวน์สตาร์ช ช่วง 6 REL C1
C-64-D-WANCM.0133.01.1 ปป.ฯ ดีไวน์สตาร์ช ช่วง 7 REL C1
C-64-D-WANCM.0135.01.1 ปป.ฯ ดีไวน์สตาร์ช ช่วง 8 REL C1
C-64-D-WANCM.0136.01.1 ปป.ฯ ดีไวน์สตาร์ช ช่วง 9 REL C1
C-64-D-WANCM.0137.01.1 ปป.ฯ ดีไวน์สตาร์ช ช่วง 10 REL C1
C-64-D-WANCM.0183.02.1 กฟส.วานร-บ.สมสนุก ม.7 เส้นสนามกีฬา REL C1
C-64-D-WANCM.0233.01.1 กฟย.คำตากล้า-เพิ่มเฟสนาย ศราวุธ กิจเจริญ REL D1
P-TDD01.1-D-WAN1S.WWA1.4 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าวานรนิวาส REL C1
P-TDD02.4-D-NBPD0.8392 ปป.ย้ายหม้อแปลงกลุ่มเกษตรบ.โนนคูณ นภ. REL D1
P-TDD02.4-D-NBPD0.8393 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ค้อ ต.บ้านพร้าว TECO D2
P-TDD02.4-D-NBPD0.8334 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.นิคมภูเก้า นสง. REL D1
P-TDD02.3-D-NBPD0.2402 ปป.เชื่อมโยงF3-F6บ.พร้าว-บ.ขาม ช่วงB-C TECO D2
P-TDD02.4-D-NBPD0.8414 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.โคกป่ากุง นสง. TECO D2
P-TDD02.4-D-NBPD0.8416 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.หนองแสง นภ. REL D1
P-TDD02.4-D-NBPD0.8427 ปป.เสริมหม้อแปลงทางเข้าบ.ทุ่งโปร่ง TECO D2
P-TDD02.4-D-NBPD0.8431 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.นาลาดควายหลังวัดศรีสว่ REL D1
P-TDD02.4-D-NBPD0.8375 ปป.ย้ายหม้อแปลงบ้านถ้ำกลองเพล REL D1
P-TDD02.4-D-NBPD0.7407 ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านหนองเหมือดแอ่ REL D1
P-TDD02.4-D-NBPD0.8459 ปป.เสริมหม้อแปลง กลุ่มฯ บ.ห้วยโจด REL D1
C-62-D-SBUCM.5301.02.1 สนญ.กบศ.เพิ่มเบย์ บ.มิตรผล ภูเวียง TECO D2
P-TDD02.4-D-NKLD0.5303 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โคกนาเหล่า ม.2 อ.นาวัง จ.นภ. TECO D2
P-TDD02.4-D-NKLD0.8418 ปป.เสริม มป.ไฟตกบ้านท่าอุทัย อ.นากลาง จ.นภ. TECO D2
P-TDD02.4-D-NKLD0.8420 ปป.แรงสูง บ.เกษมณี ม.4 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.นภ. TECO D2
P-TDD02.4-D-NKLD0.7406 ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.ซำเสี้ยว ต.ฝั่งแดง อ.นกล. จ.น TECO D2
C-64-D-NKLCM.0063.01.1 ติดตั้งหม้อแปลง ทรูมูฟ เอช บ.โคกสะอาด อ.นาวัง จ.น TECO D2
P-TDD02.4-D-NKLD0.7407 ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ้านโนนสวรรค์ อ.นากลาง จ.นภ. TECO D2
P-TDD02.4-D-NKLD0.8422 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.กุดแห่-โพธิ์คำ ม.1 อ.นากลาง นภ TECO D2
P-TDD02.4-D-NKLD0.8421 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.กกค้อใต้(ตลาดสด) ม.11 อ.นกล. น TECO D2
P-TDD02.4-D-NKLD0.8423 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ภูดินทอง ม.13 อ.นากลาง จ.นภ. TECO D2
C-64-D-NKLCM.0134.02.1 ขข.แรงสูงหม้อแปลง-แรงต่ำ บ.ไทยนิยม ม.5 อ.นาวัง นภ TECO D2
P-TDD02.4-D-NKLD0.8426 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โนนแดง ต.นากลาง อ.นากลาง น TECO D2
C-64-D-NKLCM.0115.02.1 ขข.แรงสูง ติดหม้อแปลง ข้าง ทต.นาหนองทุ่ม อ.นกล. น TECO D2
C-64-D-NKLCM.0096.02.1 ขข.แรงต่ำ บ้านพ่อนิด-บ้านนางฝ่าย อ.นากลาง จ.นภ. TECO D2
C-59-D-BPICS.0393.02.1 ติดตั้งหม้อแปลง(หมูบ้านมั่นคง) REL C3
P-TDD02.4-D-BPID0.2401 งานปป.ย้ายแนว บ.หนองฮี-หนองหญ้าปล้อง A-B REL C3
P-TDD02.3-D-BPID0.2402 ปป.ระบบจำหน่าย F4-แบ่งแดน A-B REL C3
P-TDD02.3-D-BPID0.2403 ปป.ระบบจำหน่าย F4-แบ่งแดน B-C REL C3
P-TDD02.3-D-BPID0.2404 ปป.ระบบจำหน่าย F4-แบ่งแดน C-D REL C3
P-TDD02.3-D-BPID0.2405 ปป.ระบบจำหน่าย F4-แบ่งแดน D-E REL C3
P-TDD02.3-D-BPID0.2406 ปป.ระบบจำหน่าย F4-แบ่งแดน E-F REL C3
P-TDD02.3-D-BPID0.2407 ปป.ระบบจำหน่าย F4-แบ่งแดน F-G REL C3
P-TDD01.2-D-BPIS1.BCA1 จ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้าบ้านไผ่ REL C1
C-64-D-BPICS.0134.01.1 ขย.TR. ข้างกวงตัง(กิตติศักดิ์) REL C6
C-64-D-BPICS.0134.02.1 ขย.TR. ข้างกวงตัง(กิตติศักดิ์) REL C6
P-TDD01.2-D-BPID0.0001 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั่วคราว REL C1
P-NHE02.0-D-NSHD0.4910 คฟม.2(2564-1)บ้านสระขาม(กลุ่มนางวรรณี) TECO D2
P-NHE02.0-D-NSHD0.4911 คฟม.2(2564-1)บ้านเปาะ(กลุ่มนางพวง) TECO D2
P-NHE02.0-D-NSHD0.4912 คฟม.2(2564-1)บ้านเปาะ(กลุ่มนางพวงพะยอม) TECO D2
P-TDD01.1-D-BKAS1.XIA1.4 งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าโซ่พิสัย TECO D2
P-TDD01.3-D-BKAD0.2022 ปป.โซ่-แบ่งแดนเฝ้าไร่(F9)ช่วง A-B REL D1
I-63-D-BKA64.MS.1101 ย้ายแนว UG สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตอน 1 จุด 1 (เขต) REL D1
P-TDD01.3-D-SEKD0.2012 ปป.แยกดงบัง-บ.ท่าดอกคำ CD REL C1
P-TDD01.3-D-SEKD0.2009 ปป.บ้านสุขสมบูรณ์-มิเตอร์ บพง.BC REL C1
P-TDD01.3-D-SEKD0.2008 ปป.บ้านสุขสมบูรณ์-มิเตอร์ บพง. AB REL C1
P-TDD01.1-D-SEKD0.1006 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนB-C REL C1
P-TDD01.1-D-SEKD0.1015 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนK-L REL C1
P-TDD01.1-D-SEKD0.1011 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนG-H REL C1
P-TDD01.1-D-SEKD0.1008 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนD- REL C1
P-TDD02.4-D-SEKD0.8413 MV_ปป.ติดตั้งเสริมหม้อแปลง บ.ท่าดอกคำ REL D1
P-TDD01.3-D-SEKD0.6401 ตต.Dis.Sw.เปลี่ยนจ่ายไฟฯ สฟฟ.เซกา จุด A1 REL D1
P-TDD01.3-D-SEKD0.6402 ตต.Dis.Sw.เปลี่ยนจ่ายไฟฯ สฟฟ.เซกา จุด B1 REL C1
P-TDD01.1-D-SEKD0.1009 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนE-F REL C1
P-TDD02.4-D-SEKD0.8437 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ท่าดอกคำ ต.ท่าดอกคำ REL D1
P-TDD01.1-D-SEKD0.1010 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนF-G REL C1
P-TDD01.1-D-SEKD0.1012 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนH-I REL C1
P-TDD01.1-D-SEKD0.1013 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนI-J REL C1
P-NHE02.0-D-SEKD0.4025 คฟม.2 บ.สายปัณญา ม.19 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึ REL C1
P-TDD01.3-D-SEKD0.6404 ตต.Dis.Sw. หน้า สฟฟ.เซกา F4-F5 REL D1
กฟข. หมายเลขงาน สถานะระบบ สถานะผู้ใช้
P-DDI01.0-E-MADD1.0001 งานจ้างเหมาโครงการ คปศ. กลุ่ม 2B REL C1
P-TDD01.1-E-KCNS1.GRA1.1 งานถมที่ดินสถานีไฟฟ้ากุฉินารายณ์ REL C1
I-62-E-CSDXX.DX.8ZZZ ติดตั้งเคเบิ้ลใยแก้วฯ ค่าใช้จ่ายหน้างาน REL D2
I-62-E-CSDXX.DX.7ZZZ ซื้อติดตั้ง IP ACCESS Network (ค่ใช้จ่ายดำเนินการ TECO D2
I-62-E-CSDXX.DX.8001 งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ปี 2562 REL D2
I-62-E-CSDXX.DX.7001 งานขยายโครงข่าย IP Access(สัญญา) กอบ. TECO D2
I-63-E-CSDXX.EK.1002 จ้างเหมาฯ IP ACC กฟฉ.2 อบ.3/2563 TECO F2
I-63-E-CSDXX.EK.1ZZZ ค่าใช้จ่ายหน้างาน IP Access Network TECO D2
P-DDI01.0-E-OPDD1.0001 งานจ้างเหมาโครงการ คปศ กลุ่ม 1(NE2) REL C1
I-60-E-CSDXX.BD.0001 ค่าจ้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารศูนย์ฯ REL C1
I-62-E-CSDXX.DX.4001 จัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)(สัญญา) TECO D2
I-62-E-UBNXX.EA.1001 งานปรับปรุงเคเบิลใต้ดิน ถ.อุปราช REL C1
I-63-E-CSDXX.EK.5001 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโครงข่ายNMS REL D2
I-63-E-POPXX.S4.2001 จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร CSR REL C1
I-60-E-CSDXX.BD.0002 ค่าประสานงานงานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ฯ REL C1
I-62-E-CSDXX.DX.4ZZZ คชจ.หน้างาน จัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิดCCTV TECO D2
I-63-E-MCCXX.S4.2001 กฟส.มหาชนะชัย(กฟย.ค้อวัง)-ก่อสร้าง TECO D2
I-63-E-PTHXX.S4.2001 กฟส.โพนทอง(กฟย.โพธิ์ชัย)-ก่อสร้างฯ TECO D2
I-63-E-ANCXX.S4.2001 กฟจ.อำนาจเจริญ(กฟย.พนา)-ก่อสร้างฯ REL C1
I-63-E-ANCXX.S4.2002 กฟจ.อำนาจเจริญ(กฟย.ปทุมราชวงศา)-ก่อสร้าง TECO D2
I-64-E-CAPXX.19.3801 ออกแบบพื้นที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ TECO F1
I-64-E-EXXXX.19.2736 ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ภายในบริเวณ กฟฉ.2 TECO F1
I-64-E-CTSXX.19.3925 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าศูนย์บริการฯ สนง. REL C1
I-64-E-EXXXX.19.3924 ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์บริการลูกค้า กฟฉ.2 TECO F1
I-64-E-EXXXX.19.2735 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน กฟฉ.2 REL C1
I-63-E-KLSXX.S4.2001 กฟจ.กาฬสินธุ์(กฟย.กมลาไสย)-ก่อสร้างฯ TECO D2
I-64-E-CTSBG.19.B9AB ขยายเขตระบบไฟฟ้าศูนย์บริการฯ สนง.เขต REL C1
P-NHE02.0-E-SJKCS.4075 คฟม.2/64(ขย.แรงต่ำ) น.ส.พรสวรรค์ ปราบภัย REL D1
I-61-E-MADXX.24.0001 แผนงานติดตั้ง power transformer monitori REL C1
I-63-E-YSTXX.S4.2001 กฟจ.ยโสธร(กฟย.คำเขื่อนแก้ว)-ก่อสร้างฯ TECO D2
I-63-E-ROEXX.S4.2001 กฟจ.ร้อยเอ็ด(กฟย.ธงธานี)-ก่อสร้างฯ REL C1
I-63-E-MADXX.EW.0004 ปรับปรุงระบบ Arc Protection รายการที่4 (สัญญา) REL C1
I-63-E-MADXX.EW.0005 ปรับปรุงระบบ Arc Protection รายการที่5 (สัญญา) REL C1
I-64-E-CSDXX.EK.1001 งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปก REL C1
I-64-E-CSDXX.EK.2001 งานจ้างเหมา-ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วฯ REL C1
P-DRI03.0-E-UBND0.0172 ปป.แยกสรรพสิทธิ-ซ.อุบล-ตระการ3 ต.ในเมือง REL D1
P-DRI03.0-E-UBND0.0389 ปป.ช่วงสามแยกบ.นิคม-สามแยกบ.ดู่ ฝั่งขวา REL D1
P-TDD01.3-E-UBND0.0002 ปป.ชย. บ.ยางกระเดา-สี่แยกโนนหงษ์ทอง อุบล REL D1
P-TDD01.4-E-UBNOM.2182 (ผจก200)ติดตั้งเสริมTR200kVAบ.ปลาดุก ปตท REL D1
P-TDD01.4-E-UBNOM.2224 (ผจก100)ติดตั้งเสริมTR100kVAวัดบ้านตำแย REL D1
P-TDD01.4-E-UBNOM.2231 (ผจก100)ติดตั้งเสริมTR100kVAบ.หนองไฮ REL D1
P-DRI03.0-E-UBND0.0394 ปปชย.สี่แยกบ.นาเมือง-แยกโนนหงส์.ฝั่งซ้าย REL D1
P-TDD01.3-E-UBND0.3008 ติดตั้ง Recloser บ.นามน UBA02 REL C1
I-62-E-UBNXX.EA.2001 เคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลฯ REL C1
P-TDD01.3-E-UBND0.0010 ปป.ชย.อ่างห้วยวังนองฝั่งศาลเจ้าแม่กวนอิม REL C1
I-63-E-UBNOM.MS.1106 ย้ายแนว 115 kv. บ.ทัพไทย ต.แจระแม REL C1
I-63-E-UBNOM.MS.1107 ย้ายแนว115kv.สะพานข้ามแม่น้ำมูลน้อย REL C1
P-TDD01.4-E-UBNOM.3052 ปป. ภายใน กฟฉ.2อาคารศูนย์บริการลูกค้าฉ.2 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.3140 น.ส.จิตรสุวรรณ เดชคำภู REL D1
P-NHE02.0-E-UBNCS.3141 นายธวัช นามประสป REL D1
P-DRI03.0-E-UBND0.DT02 ปป.สี่แยกวัดท่าบ่อ-หน้าวัดหนองแกใหม่ อบ. REL D1
I-63-E-UBNOM.MS.1108 ย้ายแนว115kvข้ามสะพานมูลน้อยถาวร REL C1
I-62-E-UBNXX.EA.1002 ปป.รองรับเคเบิลใต้ดิน จุด A REL C9
I-62-E-UBNXX.EA.1003 ปป.รองรับเคเบิลใต้ดิน จุด B REL C9
I-62-E-UBNXX.EA.1004 ปป.รองรับเคเบิลใต้ดิน จุด C REL D1
I-62-E-UBNXX.EA.1005 ปป.รองรับเคเบิลใต้ดิน จุด D REL D1
I-62-E-UBNXX.EA.1006 ปป.รื้อถอนระบบไฟฟ้าพื้นที่เคเบิลใต้ดิน REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.3020 ปป.เสริมTR. น.โรงเรียนทัพไทย ต.แจระแม REL D1
I-62-E-UBNXX.EA.1007 ปป.แรงต่ำ ปั้มเอสโซ่-ตลาดเทศบาล 2 REL C1
I-62-E-UBNXX.EA.1013 ปป.แรงต่ำวงเวียนน้ำพุ-สถานธนานุบาล REL D1
I-62-E-UBNXX.EA.1008 ปป.แรงต่ำ SL18 - HH33 REL D1
I-62-E-UBNXX.EA.1009 ปป.แรงต่ำ SL22 - HH38 REL D1
I-62-E-UBNXX.EA.1011 ปป.แรงต่ำ HH46 - MTB3 REL D1
I-62-E-UBNXX.EA.1010 ปป.แรงต่ำ SL68 - HH168 REL D1
I-62-E-UBNXX.EA.1012 ปป.แรงต่ำ HH32 - MTB2 REL D1
P-NHE02.0-E-UBNCS.3147 นางเพชร ชัยชนะ(ม.3 ต.ท่าเมือง) TECO D2
P-DRI03.0-E-UBND0.0396 ปปชย.สี่แยกบ.นาเมือง-รร.บ้านาเมือง REL C1
P-DRI03.0-E-UBND0.0404 ปป.สี่แยกถ.พลแพน,พิชิตรังสรรค์ ฝั่งซ้าย REL C1
C-64-E-UBNCN.0028.01.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธประสงค์ REL C1
C-64-E-UBNCN.0029.01.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธประสงค์ TECO D2
P-DRI03.0-E-UBND0.0397 ปป.ชย.แยกจวนผู้ว่า-แยกหน้าวัดบูรพาราม REL D1
C-64-E-UBNCN.0045.02.1 น.ส.อชิรา ชัยสงคราม TECO D2
I-63-E-UBN64.MS.1104 ย้ายแนว ถ.บุ่งกาแซว-ท่ากกแห่ อ.เมือง REL D1
P-DRI03.0-E-UBND0.DT03 ปป.ถ.หลวง(ประชาฟาร์มาชี-คลีนิคหมอพิพัฒน์ REL C9
I-64-E-UBNCS.ZG.4005 บ.หนองมะนาวเหนือ (นาง คำกอง ศรีจำปา) REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.9401 บ.ดงบัง ผบธ.606-01/04/64 REL C1
I-62-E-UBNXX.EA.1014 ปป.หจก.อุบลพลาซ่า REL D1
I-62-E-UBNXX.EA.1015 ปป.รพ.ร่มเกล้า REL D1
I-62-E-UBNXX.EA.1016 ปป.รร.เดอะ ราชธานี REL D1
C-64-E-UBNCN.0056.01.1 ศาลปกครองอุบลราชธานี REL C1
I-63-E-UBN64.MS.1111 ย้ายแนว(L)ถ.รอบห้วยวังนอง ต.ไร่น้อย REL C1
I-63-E-UBN64.MS.1109 ย้ายแนว บ.สร้างหมากแข้ง ต.ปะอาว REL D1
I-63-E-UBN64.MS.1110 ย้ายแนว(L) บ.นิคม ต.ไร่น้อย อ.เมือง REL C1
C-64-E-UBNCN.0121.02.1 บริษัทสาริน (บ.ดงเก่า) จุด 2 REL C9
P-TDD01.3-E-UBND0.0014 ชช.บ.ท่าบ่อแบง(เขตแบ่งแดน)-บ.ยางกระเดา REL D1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4086 ลดขนาดTR.LIGHTLOADหมู่บ.เคหะโครงการ1 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4003 นางภัสสร ประมูลศิลป์ REL C1
C-64-E-UBNCN.0147.02.1 น.ส.ธนาพร แซ่ไหล REL D1
C-64-E-UBNCN.0148.02.1 *มป.เช่า* ตชด.22 TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4028 นางประกาย สุภาสาย ผบธ.1018-21/06/64 REL C1
P-DRI03.0-E-UBND0.0405 ปป.แยกรร.เซนตเอเมลี-แยกคลีนิคฟ้าสีรุ้ง REL C9
I-62-E-UBNXX.EA.1017 กส.ไฟ้ฟ้าชั่วคราวเทศบาลนครอุบลฯ REL D1
P-DRI03.0-E-UBND0.0393 ปป.สี่แยกวนารมย์-ตลาดใหม่ดอนกลางฝั่งซ้าย REL D1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4091 เสริมTR.VDบ.หนองมะนาว ต.กุดลาด อ.เมือง REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4090 เสริมTR.VDบ.ไร่น้อย ต.ไร่น้อย อ.เมือง REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4092 เพิ่มเฟสแรงสูงบ.คำพวัน ต.ไร่น้อย อ.เมือง REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4050 นายณัทภพ มูลพฤกษ์ กบล.1221/7/64 TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4052 บ้านนาดูน กบล.(บ.ธ.) 1308/20/64 TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4055 นางปุ่น งามพันธ์ บ้านใหม่แสนสุข TECO D2
C-64-E-UBNCN.0180.01.1 c02.2* น.ส.รำไพ สาธุจรัน REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4096 เสริมTR.บ.ดินดำต.กระโสบ อ.เมือง45-020717 REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4097 เสริมTR.บ.หนองมะนาวต.ขามใหญ่จุดที่1 REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4098 เสริมTR.บ.หนองมะนาวต.ขามใหญ่จุดที่2 REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4099 เสริมTR.บ.เหล่าเสือโก้กอ.เหล่าเสือโก้ก 1 REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4100 เสริมTR.บ.เหล่าเสือโก้กอ.เหล่าเสือโก้ก 2 REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4101 เสริมTR.ซ.สรรพสิทธิ์9 อ.เมือง จุดที่ 1 REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4102 เพิ่มเฟสแรงต่ำซ.สรรพสิทธิ์9อ.เมืองจุดที2 REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4103 เสริมTR.ซ.สรรพสิทธิ์10อ.เมืองจุดที่1 REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4105 เสริมTR.ซ.สรรพสิทธิ์10อ.เมืองจุดที่3 REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4106 เสริมTR.บ.ผาแก้ว ต.กุดลาด อ.เมือง REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4107 เสริมTR.บ.ด้ามพร้า ต.ขามใหญ่ อ.เมือง REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4109 เสริมTR.บ.วังพระ อ.ดอนมดแดง 35-014503 REL D1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4059 นายปยะพงษ์ บัวแก้ว กบล.(บ.ธ.)1308/20/6 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4060 นายบุญทัน ดอกดวง กบล.(บ.ธ.)1308/20/6 REL C1
C-64-E-UBNCN.0214.02.1 นางสุกัญญา บุญเพิ่ม TECO D2
C-64-E-UBNCN.0189.02.1 อบต.หัวเรือ บ.หัวเรือ REL D2
P-TDD02.4-E-UBNOM.4087 เสริมTR.น.ราชภัฏอุบลฯรองรับสถานีชาร์จไฟ REL C1
C-64-E-UBNCN.0250.02.1 อบต.ไร่น้อย บ.ไร่น้อย TECO D2
P-TDD02.4-E-UBNOM.4113 เสริมTR.บ.แก่งกบต.สำโรงอ.ตาลสุม REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4115 เสริมTR.บ.หนองมะนาวคุ้มขี้เหล็กต.ขามใหญ่ REL D1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4119 เสริมTR.บ.ดงเก่าต.ขามใหญ่อ.เมือง REL D1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4120 เสริมTR.บ.นามนต.ตาลสุมอ.ตาลสุม REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4069 นางกิ่งกาญจน์ แสงสว่าง TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4070 นายวิทยา แสนทวีสุข TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4071 น.ส.ธัญญาพร ชนแดง TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4072 นายวุฒิชัย กินรมย์ TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4073 นางอนัญชนา สายอินทร์ กบล.(บ.ธ.)1640/30/8 TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4061 นางเคน อุดมศรี กบล.(บ.ธ.)1640/30/8/64 TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4062 นายเศรษฐสินร์ ปัญญาสิริพร TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4063 น.ส.สาวิตรี ปานคล้าย TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4064 นางยุวดี ยัง TECO D2
C-64-E-UBNCN.0253.01.1 นายนิวัติชัย สร้อยนาค REL D1
C-64-E-UBNCN.0262.01.1 สำนักงานงานเขตสุขภาพที่ 10 (แห่งใหม่) REL C1
C-64-E-UBNCN.0265.02.1 อบต.กระโสบ บ.ดินดำ TECO D2
I-64-E-UBNCS.ZG.4006 บ้านกระโสบ ผบธ.1744 -8 กย.64 REL C1
I-64-E-UBNCS.ZG.4007 นางจงรักษ์ วงศ์สายตา (บ้านหนองหิน) REL C1
I-64-E-UBNCS.ZG.4009 บ.สว่าง (นายชาญวิทย์ สาระไทย) REL C1
I-64-E-UBNCS.ZG.4010 บ้านแดง ม.2 REL C1
I-64-E-UBNCS.ZG.4011 บ้านนาคำ ม.4 ผบธ.1744 -8 กย.64 REL C1
I-64-E-UBNCS.ZG.4012 บ้านท่าเมือง ม.1 ผบธ.1744 -8 กย.64 REL C1
I-64-E-UBNCS.ZG.4008 บ้านหนองบก REL C1
P-DRI03.0-E-UBND0.DT04 ปป.ชย.บ.เชือก-บ.ทุ่งขุนน้อย อ.เมือง REL C1
C-64-E-UBNCN.0274.02.1 อบต.จิกเทิง บ.ดอนแป้นลม REL C1
C-64-E-UBNCN.0275.02.1 อบต.จิกเทิง บ.เชียงแก้ว REL C1
C-64-E-UBNCN.0277.02.1 อบต.จิกเทิง บ.ดอนแป้นลม ม.7 REL C1
C-64-E-UBNCN.0278.02.1 อบต.จิกเทิง บ.ค้อโคน REL C1
C-64-E-UBNCN.0281.03.1 บริษัท ชนะภูมิ เอ็กซ์เพรส จำกัด REL C1
P-TDD02.4-E-UBND0.4003 ย้าย RCS WRA10S-91 ไป หน้า ปตท.ทัพไท REL C4
P-TDD02.4-E-UBND0.4004 ย้าย SF6 UBC1S-82 ไปแยกโนนหงทอง UBA2 REL D1
P-TDD02.4-E-UBND0.4005 ย้าย SF6 รหัส UBA4S-06 ไป สี่แยก14คาเฟ่ REL D1
P-TDD02.4-E-UBND0.4008 ย้าย RCS UBC3S-90 ไปอุบลรักษ์ WRA5 REL D1
C-64-E-UBNCN.0174.03.1 อบต.หนองบก บ.ทุ่งคำแต้ REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4066 น.ส.จิราภรณ์ ดอกดวง กบล.(บ.ธ.)1792/16/9/ REL B2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4068 นายแผง สัมพะวงษ์ กบล.(บ.ธ.)1792/16/9/64 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4074 น.ส.ปริมประไพ แห่งธรรม กบล.(บ.ธ.)1792/16 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4077 นางวาสนา ธานี REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4081 นายอรรถสิทธิ์ มูลสิน REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4083 นายคำมี บุตรสะวะ REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4086 นายราชสีห์ นำผล REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4087 นายสมพงษ์ ไมตรีสิริกุล REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4088 นางปุณิกา บุญยิ่ง REL C1
C-64-E-UBNCN.0251.03.1 บริษัท ปตท. ถ.อุบลฯ-ตระการ ปรุจุ REL C1
C-64-E-UBNCN.0289.02.1 อบต.คำหว้า สายไป บ.คำหว้า TECO D2
C-64-E-UBNCN.0291.02.1 อบต.คำหว้า สาย บ.ห้วยดู่หนองอวน REL D1
C-64-E-UBNCN.0292.02.1 อบต.คำหว้า บ.นาทมเหนือ REL D1
C-64-E-UBNCN.0302.03.1 c02.2*ชลประทานอุบลฯ บ.ทุ่งใหญ่ REL C1
C-64-E-UBNCN.0302.01.1 c02.2*ชลประทานอุบลฯ บ.ทุ่งใหญ่ REL C1
C-64-E-UBNCN.0300.01.1 บริษัท มาร์ศิริ พร็อพเพอร์ตี้ REL C1
C-64-E-UBNCN.0252.03.1 บริษัท ปตท. บ.หนองแก ปรุจุ REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4097 นายนรินทร์ คงโท กบล.(บ.ธ.)1935/8/10/64 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4098 นายวิทยา สมศรี TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4099 นางภพณภัทร ยะระเขต TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4100 นางสุนิสา พิกุล REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4101 น.ส.ศุภิศรา เมืองโคตร REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4102 นายพรชัย สุนทร REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4103 น.ส.บัวบาน สายจำปา REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4104 นางอุดม พรมทอง TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4105 นางศิริญญาธร แสนทวีสุข REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4106 นางชนัญญา ชาญจิตร REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4107 นายสุพิน แสนทวีสุข กบล.(บ.ธ.)1935/8/10/6 REL C1
C-64-E-UBNCN.0279.02.1 น.ส.เกษ วารินสิทธิกุล TECO D2
C-64-E-UBNCN.0306.02.1 นายสมชาติ มากวงษ์ TECO D2
C-64-E-UBNCN.0306.01.1 นายสมชาติ มากวงษ์ TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4108 นางชนนิกานต์ ทองวิสูง(บ.ธ.)1988/15/10/64 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4109 นายพิสิษฐ์ พงศ์วชิรภิญโญ REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4110 นายพงษ์ธร สิงห์พันธ์ REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4111 น.ส.สุมาลี อักษรธรรม REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4112 น.ส.เจนจิรา ศักดิ์สุรกานต์ REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4113 นางบุศดี ปัดภัย REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4114 น.ส.ธัญสินี รักวงศ์ บ.ธ.)1988/15/10/64 REL C1
C-64-E-UBNCN.0312.01.1 c01.1*น.ส.ธมนชนก ธนาภรศิริกุล REL C1
P-TDD02.4-E-UBNOM.4141 ปป.เพิ่มขนาดTR.บ.หนองตอแก้ว ต.ขี้เหล็ก REL D1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4091 นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กบล.(บ.ธ.)1935/8/10/ TECO D2
P-TDD02.4-E-UBND0.4009 ติด Re แทนเสื่อมสภาพ UBA10R-03 (กบร.) REL C1
P-TDD02.4-E-UBND0.4010 ติด Re แทนเสื่อมสภาพ UBA05R-01 (กบร.) REL C1
P-TDD02.4-E-UBND0.4011 ติด Re แทนเสื่อมสภาพ UBA12R-02 (กบร.) REL C1
C-64-E-UBNCN.0315.01.1 นายศิลป์ชัย ธนาภากร TECO D2
P-NHE02.0-E-UBNCS.4115 นายสถิตย์ วงศ์ราษฏร์บ.ธ.)2207/16/11/64 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4116 นายศักรินทร์ ป้องเศร้า REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4117 น.ส.วราภรณ์ ประเสริฐสินร์บ.ธ.)2207/16/11 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4121 น.ส.เพ็ญนภา โคตรจิตรร์บ.ธ.)2207/16/11/64 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4122 น.ส.สุขจิณภัค เพ็ญจันทร์ REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4123 น.ส.ผกาภรณ์ แก้วมุกดา REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4131 น.ส.นันทพร สังคโหบ.ธ.)2207/16/11/64 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4126 นายไพฑูรย์ สินงามร์บ.ธ.)2207/16/11/64 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4134 น.ส.ปวีณา ปัถวิง (บ.ธ.)2207/16/11/64 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4136 น.ส.จริยา สันฐาน REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4137 นางรัตนา สีมาโลฤทธิ์ REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4138 น.ส.มัลลิกา มาลาวรรณ์ REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4139 นายโชคชัย พันธคำ REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4140 นางสมปอง มาคำ REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4141 นายไพรัตน์ ศรีใส REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4142 น.ส.สุภาวดี พันธ์คำ REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4153 น.ส.ไพวรรณ์ ฉายาวรรณ์ บ.ธ.)2207/16/11/6 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4154 นายยุทธนา เจียรกุล REL C1
C-64-E-UBNCN.0320.02.1 นายจาตุรพัฒน์ โคตะถา REL C9
P-TDD01.4-E-UBNOM.3055 เสริมTR. หน้ารพ.อุบลรักษ์ อ.เมือง REL C1
C-64-E-UBNCN.0342.03.1 บริษัท ป็อบสตาร์โฟรเซ่น จำกัด REL C1
C-64-E-UBNCN.0343.01.1 นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ REL C1
C-64-E-UBNCN.0349.01.1 นายพลพจน์ เรืองกิตต์ชัยกุล REL C1
C-64-E-UBNCN.0352.02.1 นายภัคพงศ์ เงยวิจิตร REL C1
C-64-E-UBNCN.0351.02.1 นายภัคพงศ์ เงยวิจิตร REL C1
C-64-E-UBNCN.0354.01.1 นายติรยุทธ ศรีทาพักตร์ REL C9
P-NHE02.0-E-UBNCS.4130 น.ส.จันทร์สอน กูฏโสมบ.ธ.)2502/27/12/64 REL C1
P-NHE02.0-E-UBNCS.4165 นายไพโรจน์ กิ่งวรรณ (บ.ธ.)2502/27/12/64 REL C1
P-TDD01.3-E-PBMD0.0004 ปป.ช.บ้านคำเขื่อนแก้ว-ด่านพรมแดนช่องเม็ก REL D1
P-TDD01.4-E-PBMCO.3009 เสริมหม้อแปลง บ.เหล่าอินแปลง ต.ช่องเม็ก TECO D2
P-NHE02.0-E-PBMCM.6331 คฟม.2 บ้านระเวใหม่ ม.3 ต.ระเว REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.3001 เพิ่มเฟสแรงสูงไลน์ บ.ไร่พัฒนา ช่วงที่ 1 REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.3002 เพิ่มเฟสแรงสูงไลน์ บ.ไร่พัฒนา ช่วงที่ 2 REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.3003 เชื่อมโยงไลน์ บ.ไร่พัฒนา ช่วงที่ 1 REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.3004 เชื่อมโยงไลน์ บ.ไร่พัฒนา ช่วงที่ 2 REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.3008 เสริมหม้อแปลง บ.ทรายมูล(คุ้ม อบต.ทรายมูล REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.3013 เสริมหม้อแปลง บ.แก่งดูกใส ต.โนนกาหลง REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.3014 เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.ระเว (คุ้มวัดระเว) REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.3016 เสริมหม้อแปลง บ.หัวสะพาน ต.คำเขื่อนแก้ว REL D1
I-64-E-PBMCM.ZG.4001 บ้านปากโดม - หนองหมอลำ ม.1 ต.โพธิ์ไทร REL C1
I-64-E-PBMCM.ZG.4002 บ้านสร้างแก้ว-หนองหัวลิง ม.6 ต.โพธิ์ไทร REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.6406 คฟม.บ้านผักหย่า(คลอง) ม.3 ต.ไร่ใต้ REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.6407 คฟม.บ้านโนนข่า ม.2 ต.โพธิ์ศรี REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.6416 คฟม.บ้านนาแก ม.1 ต.ระเว น.ส.พิสุทธิณี TECO D9
P-NHE02.0-E-PBMCM.6409 คฟม.บ้านป่ากุง(น.ส.ปิยะวรรณ แซ่วรรณ) ม.7 REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.6411 คฟม.บ้านระเวกลาง(นางวิลัย นาคำ) ต.ระเว TECO D9
P-NHE02.0-E-PBMCM.6412 คฟม.บ้านแขม(นายไพวัลย์) ม.2 ต.บ้านแขม TECO D9
P-NHE02.0-E-PBMCM.6414 คฟม.บ้านอ่างหินใต้ ม.3 ต.อ่างศิลา TECO D9
P-NHE02.0-E-PBMCM.6415 คฟม.บ้านห้วยไผ่ ม.10ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม REL C1
I-63-E-PBMXX.S4.2001 กฟส.พิบูลมังสาหาร(กฟย.สิริรธร)-ก่อสร้าง TECO D2
P-TDD01.3-E-PBMD0.0009 ปป.สายTACช่วงข้ามแม่น้ำมูลสะพานพิบูลฯ อบ REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4032 เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ดอนก่อ ต.อ่างศิลา REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4033 ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ.หัวเห่ว (หน้าโร REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4034 ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ.วังพอก ม.3 REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4035 ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ.นาโพธิ์เหนือ REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4036 ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ.นาโพธิ์กลาง (ซอ REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4037 ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ.หินสูง (คุ้มเลิ REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4038 สป.หม้อแปลงชำรุด บ.ห้วยแดง (ซอยสันติภาพ) REL D1
C-64-E-PBMCM.0054.01.1 น.ส.ลักขณา มั่นยืน TECO D2
C-64-E-PBMCM.0055.01.1 นายสุขี กอมณี REL D1
P-NHE02.0-E-PBMCM.6417 คฟม.บ้านหนองเจริญ ม.10 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โ REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.6418 คฟม.บ้านโพนแพง ม.4 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.6419 คฟม.บ้านคันลึม ม.5 คุ้มโพธิ์ทอง ต.ทรายมู REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.6420 คฟม.บ้านนาโพธิ์ ม.2 ต.นาโพธิ์ REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.6421 คฟม.บ้านหนองผือน้อย ม.7 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเ REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4039 เสริมหม้อแปลง บ.ใหม่ภูทอง ต.คันไร่ REL C1
I-64-E-PBMNE.MC.0001 ปป.เปป.ปลี่ยนสายเมนมิเตอร์ บ.นาโพธิ์ REL C1
I-64-E-PBMNE.MC.0002 ปป.ปลี่ยนสายเมนมิเตอร์ บ.โนนกาหลง ม.1 REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4042 เสริมหม้อแปลง บ.ทุ่งพัฒนา ม.19 ต.กุดชมภู REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4043 สป.หม้อแปลงชำรุด บ.สร้างแก้ว (คุ้มโนนศิล REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4044 ย้ายจุดติดตั้ง บ.แก่งยาง (คุ้มทุ่งนาสาร) REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4045 เสริมหม้อแปลง บ.ผักหย่า (ข้างโรงเรียน) REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4046 เสริมหม้อแปลง บ.หนองแปน ต.โพธิ์ไทร อ.พิบ REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4047 เสริมหม้อแปลง บ.คำม่วง ม.4 ต.นิคมฯ REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4048 เสริมหม้อแปลง หน้าด่านพรมแดนช่องเม็ก REL C1
I-63-E-PBM64.MS.1102 ย้ายแนว บ.ลุคุ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูล REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4040 เพิ่มขนาด บ.สนามชัย (ข้างโรงเรียน) ต.โพธ REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4041 เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.น้ำสร้าง ต.ทรายมูล อ.พิ REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4049 เสริมหม้อแปลง บ.ฝางคำ ม.2 ต.ฝางค REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4050 เสริมหม้อแปลง บ.ผักหย่า ม.2 REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4051 เสริมหม้อแปลง บ.อ่างประดู่ ต.ช่องเม็ก REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4052 เสริมหม้อแปลง บ.หนองบัวฮี (คุ้มนาควายน้อ REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4053 เสริมหม้อแปลง บ.แขมใต้ ต.บ้านแขม REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4054 เพิ่มขนาด บ.อ่างหินน้อย (คุ้มโรงเรียน) REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4055 เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.หัวเห่ว ต.โขงเจียม REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4056 เพิ่มขนาด บ.ชาด (หน้าวัด) ต.ทรายมูล REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4057 เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.โนนม่วง (หน้าโรงส๊พรเจร REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4058 เสริมหม้อแปลง บ.วังสะแบงเหนือ ต.หนองแสงใ REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4059 เสริมหม้อแปลง บ.คำเขื่อนแก้ว ต.คำเขื่อนแ REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4060 เสริมหม้อแปลง บ.บ๋าฮี ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูล REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4061 เสริมหม้อแปลง ซอย SV ต.พิบูล อ.พิบูลมังส REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4062 เสริมหม้อแปลง หน้าโรงเรียนบ้านหินสูง ต.ช REL D1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4063 บ.กุ่ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4064 เสริมหม้อแปลง บ.โนนกาหลง ต.โนนกาหลง REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4065 เพิ่มขนาด บ.ถิ่นสำราญ ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูล REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.6429 คฟม.บ้านไร่ใต้ ม.4 (นายคงคา ขันคำ) ต.ไร่ REL C1
I-64-E-PBMCM.ZG.4003 บ้านหัวดอน(สำนักสงฆ์หลังถ้ำ)ม.3ต.ทรายมูล REL C1
I-64-E-PBMCM.ZG.4004 บ้านชาด ม.1 ต.ทรายมูล กลุ่มประทุมวรรณ REL C1
I-64-E-PBMCM.ZG.4005 บ้านสร้างแก้ว-นาคลอง ม.18 ต.โพธิ์ไทร REL C1
I-64-E-PBMCM.ZG.4006 บ้านทรายมูล ม.10 ต.ทรายมูล นายวิชิต REL C1
I-64-E-PBMCM.ZG.4007 บ้านปากห้วยแคน ม.6 ต.โขงเจียม นายจักรี REL C1
I-64-E-PBMCM.ZG.4008 บ้านโนนข่า ม.2 ต.โพธิ์ศรี นายสุพจน์ REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.6436 บ้านคีรีเขต ม.9 ต.คำเขื่อนแก้ว น.ส.ณปภา REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.6437 บ้านโนนค้อ ม.7 (สายบ๋ากะบา-หนองหลักด่าน) TECO D9
P-NHE02.0-E-PBMCM.6438 บ้านระเวเหนือ ม.3 (นายนำโชค) ต.ระเว REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.6439 บ้านทุ่งเทวา ม.23 ต.ดอนจิก นายพีรวุธ REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.6440 บ.คำม่วง ม.4 น.ส.สายสมร ต.นิคมฯอ.สิรินธร REL D1
C-64-E-PBMCM.0084.02.1 อบต.นาโพธิ์กลาง หมู่10 (หม้อแปลง,แรงต่ำ) TECO D9
P-TDD02.4-E-PBMCO.4066 เพิ่มขนาด บ้านหนองแสงน้อย ต.หนองแสงใหญ่ REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4067 เสริมหม้อแปลง บ้านตุงลุง ต.โขงเจียม REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4068 เสริมหม้อแปลง บ้านพลาญชัย (คุ้มอุดมชัย) REL C1
P-TDD02.4-E-PBMCO.4069 เสริมหม้อแปลง บ้านแก่งกอก ต.ไร่ใต้ อ.พิบ REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.4002 คฟม.บ้านโนนข่า ม.2 ต.โพธิ์ศรี สายวังพอก REL D1
P-NHE02.0-E-PBMCM.4003 คฟม.บ้านอ่างหินสามัคคี ม.4 นายสุรศักดิ์ REL D1
P-NHE02.0-E-PBMCM.4006 คฟม.บ้านแขมใต้(หลังอนามัย)ม.6 ต.บ้านแขม REL D1
C-64-E-PBMCM.0123.02.1 อบต.ดอนจิก หมู่4 บ้านบุ่งคำ TECO D9
C-64-E-PBMCM.0132.01.1 ขยายเขต 140 นายอุทัย พลจันทร์ TECO D9
P-TDD02.4-E-PBMCO.4071 เสริมหม้อแปลง บ.ดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจี REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.4010 คฟม.บ้านนาแก ม.1 นางกุหลาบ ต.ระเว REL C1
P-NHE02.0-E-PBMCM.4012 คฟม.บ.โนนสร้างคำ ม.15 ต.ไร่ใต้ รัชนีพร TECO D9
P-NHE02.0-E-PBMCM.4017 คฟม.บ้านหนองไฮ ม.3 ต.โนนกลาง นายตุลาการ REL D1
P-NHE02.0-E-PBMCM.4021 คฟม.บ.ใหม่นาคลอง นางเกษร ม.17 ต.กุดชมภู REL D1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0009 ปป.อ.ปทุมราชวงศา-อ.กุดข้าวปุ้น(ช่วงที่1) REL D1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0011 ปป.อ.ปทุมราชวงศา-อ.กุดข้าวปุ้น(ช่วงที่3) REL D1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0012 ปป.อ.ปทุมราชวงศา-อ.กุดข้าวปุ้น(ช่วงที่4) REL C1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0002 ปป.อ.ตระการฯ-บ.เซเป็ด อ.ตระการฯจ.อุบลฯ REL D1
P-TDD01.4-E-TPPD0.3002 ย้าย Reclose TPP4R-02 ไป หมู่บ้านฟ้าห่วน REL C9
P-DRI03.0-E-TPPD0.0011 หน้าที่ว่าการอ.ศมม.-สามแยกฟ้าห่วน REL D1
P-DRI03.0-E-TPPD0.0012 หน้าโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่ REL D1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0003 ปป.แบ่งแดนตระการ,ศรีเมืองใหม่-อ.ศรีเมืองใหม่ REL C1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0019 ปป.อ.ตระการ-แบ่งแดนอ.ตระการ,ศรีเมืองใหม่ REL C1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0021 ปป.บ้านกึ่งพุทธกาล-อ.กุดข้าวปุ้น(ช่วง2) REL D1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0022 ปป.บ้านกึ่งพุทธกาล-อ.กุดข้าวปุ้น(ช่วง3) REL D1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0023 ปป.บ้านกึ่งพุทธกาล-อ.กุดข้าวปุ้น(ช่วง4) REL C1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0024 ปป.บ้านกึ่งพุทธกาล-อ.กุดข้าวปุ้น(ช่วง5) REL D1
P-DRI03.0-E-TPPD0.DT04 ปป.บ.กุดกลอยอ.กุดข้าวฯ-บ.คำหาด อ.เขมราฐ REL D1
P-DRI03.0-E-TPPD0.DT05 ปป.บ.คำมุย อ.กุดข้าวปุ้น-บ.หินกองอ.ปทุมฯ REL C1
P-TDD01.4-E-TPPOM.3019 เสริมหม้อแปลง บ.ดอนจิก ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล REL D1
P-TDD01.4-E-TPPOM.3015 เสริมหม้อแปลง บ.ครึมสร้างหิน ม.2 ต.กาบิน REL D1
P-TDD01.4-E-TPPOM.3027 เสริมหม้อแปลง บ.ฟ้าห่วน (คุ้มหนองแสงจันทร์ REL D1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0026 ปป.ช่วงTPP07R-01-บ.คำมะณี อ.โพธิ์ไทร REL C1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0027 ปป.ช่วงบ้านโปร่งเจริญ อ.โพธิ์ไทร REL C1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0028 ปป.บ้านโปร่งเจริญ-บ.สร้างกุง ช่วง 1 REL C1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0029 ปป.บ.โปร่งเจริญ-บ.สร้างกุง ช่วง 2 REL C1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0030 ปป.บ.สร้างกุง-บ.ป่าข่า ต.สองคอน REL C1
P-TDD02.4-E-TPPD0.3012 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.คำผักแว่น ต.สะพือ REL C1
P-TDD02.4-E-TPPD0.3013 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.กอกคุ้มโนนบก ต.เกษม REL C1
P-TDD02.4-E-TPPD0.3021 ปรับปรุงตัดจ่าย บ.โนนสมบูรณ์ ต.ห้วยฝ้าย REL C1
P-TDD02.4-E-TPPD0.3028 ปรับปรุงตัดจ่าย บ.ไผ่ ต.กุดยาลวน อ.ตระการ REL C1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0031 ชย.ใต้ไลน์บ.ขุมคำ-แยกบ.ตาดโตน จ.อบ. REL C1
P-TDD01.3-E-TPPD0.0032 ปป.บ.นาคิแลน-บ.ท่าบ่อแบง(เขตแบ่งแดน) REL C1
I-64-E-TPPXX.ZG.4002 ขยายเขตบ้านไผ่ล้อม (คุ้มอ่างเก็บน้ำ) TECO D1
I-64-E-TPPXX.ZG.4004 ขยายเขตบ้านเหมือดแอ่ (คุ้มสะพาน) TECO D1
C-64-E-TPPCO.0014.02.1 งานขยายเขตนางญาณิฐา ชนแดง REL D1
C-64-E-TPPCO.0014.03.1 งานขยายเขตนางญาณิฐา ชนแดง TECO D2
P-NHE02.0-E-TPPCS.6406 ขยายเขตบ้านฟ้าห่วน ค.แชนางนวล-หนองตะกุย ต.นาคำ REL C1
I-64-E-TPPCS.ZG.4003 ขยายเขตบ้านน้อย(คุ้มสวนยาง) TECO D2
I-64-E-TPPCS.ZG.4009 ขยายเขตบ้านไหล่ทุ่ง TECO D2
P-TDD02.4-E-TPPOM.3001 ปรับปรุงแรงสูง หมู่14 ต.ข้าวปุ้นอ.กุด? REL C1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3002 เปลี่ยนสาย 50 ACSR เป็น 50 SAC ไลน์บ้านศ REL C1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3003 เชื่อมโยงระบบจำหน่าย ไลน์ บ.ขัวแคน ต.คำไ REL C1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3004 เชื่อมโยงระบบจำหน่าย ไลน์ บ.ชาด ต.หนามแท REL C1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3005 เชื่อมโยงระบบจำหน่าย F1 กับ F4 สฟฟ.ตระกา REL C1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3013 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.กอกคุ้มโนนบก ต.เกษม TECO D2
P-TDD02.4-E-TPPOM.3026 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.เล้าใต้ ต.บ้านแดง อ. TECO D2
P-TDD02.4-E-TPPOM.3060 เสริมหม้อแปลง บ.โนนสวางน้อย ม.15 ต.โนนสว REL D1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3065 เสริมหม้อแปลง บ.กุดกลอย ม.5 ต.โนนสวาง อ. REL C1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3007 ปป.ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ.น้ำคำ คุ้มเก REL D1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3009 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.หัวดอน ต.ห้วยฝ้าย อ. TECO D2
P-TDD02.4-E-TPPOM.3012 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.คำผักแว่น ต.สะพือ อ. REL C1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3015 ตัดจ่ายหม้อแปลง บ.นกเขียนต.โนนกุงอ.ตระกา REL D1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3008 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.โนนสมบูรณ์ ต.ห้วยฝ้าย REL D1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3017 ปรับปรุงตัดจ่าย บ.ห้วยฝ้าย คุ้มหน้า อบต. REL D1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3021 ปรับปรุงตัดจ่าย บ.โนนสมบูรณ์ ต.ห้วยฝ้าย REL C1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3034 ปป.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลงชำรุด บ.หน REL C1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3036 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.คำผักแว่น ต.นาสะไม อ REL D1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3045 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลง บ.โนนสำราญ ต.เป้า อ.ต REL D1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3046 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.กาจับ ต.กุดยาลวน อ.ต TECO D2
P-TDD02.4-E-TPPOM.3053 สับเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด บ.โนนสวาง คุ้มโน REL C1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3056 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลง บ.โนนสูง ต.ถ้ำแข้ อ.ต REL D1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3062 เสริมหม้อแปลง บ.แสนสบาย ม.6 ต.แก่งเค็ง REL C1
P-TDD02.4-E-TPPOM.3064 เสริมหม้อแปลง บ.โนนหินแร่ ม.4 ต.หนองทันน REL D1
P-NHE02.0-E-TPPCS.6418 ขยายเขตนางธิดารัตน์ แดงโสภา REL C1
P-NHE02.0-E-TPPCS.6419 ขยายเขตนายเอกชัย ไข่มุก REL C1
P-NHE02.0-E-TPPCS.6422 ขยายเขตน.ส.ภัสนันท์ สังขะวรรณ์ REL C1
P-NHE02.0-E-TPPCS.6411 ขยายเขตนางสาววารุณี บุญฉวี TECO D2
P-NHE02.0-E-TPPCS.6412 ขยายเขตนางสาวสุวธินันท์ อ่อนตาม TECO D2
P-NHE02.0-E-TPPCS.6413 ขยายเขตนางสาวเทียมสุรีย์ ชอบงาม TECO D2
P-NHE02.0-E-TPPCS.6436 ขยายเขตบ้านสิม ม.4 TECO D2
P-TDD01.3-E-TPPD0.0033 ชย.บ.เซเป็ด-กม.37+185 อ.ตระการพืชผล จ.อุบล REL C1
P-NHE02.0-E-TPPCS.6431 ขยายเขตบ้านม่วงงาม ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการ REL C1
P-NHE02.0-E-TPPCS.6432 ขยายเขตบ้านนาแค ต.เซเป็ด อ.ตระการ REL C1
P-TDD02.4-E-TPPOM.4025 ปป.ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลง บ.กะเตียด ต.สองคอน TECO D2
P-TDD02.4-E-TPPOM.4027 ปป.ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลง บ.เกาะแกด ต.โพธิ์ไทร TECO D2
P-TDD02.4-E-TPPOM.4026 ปป.ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ REL D1
P-TDD02.4-E-TPPOM.4022 ปป.ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลง บ.ดอนโทน(คุ้มพญา แถน) ต.ข REL D1
P-NHE02.0-E-TPPCS.6445 ขยายเขตบ้านดอนโด่(คุ้มประปา) ม.10 ต.หัวนา อ.เขมรา REL C1
P-NHE02.0-E-TPPCS.6447 ขยายเขตบ้านน้อยนาเหล่า ม.13 ต.หัวนา อ.เขมราฐ TECO D2
P-NHE02.0-E-TPPCS.6444 ขยายเขตบ้านนาชุมใต้(คุ้มหลังโรงเรียน) ต.หัวนา REL C1
I-64-E-TPPOM.ZL.6402 AP642202491วงกลมศรีไตรสาร - อบต.นาคำ TECO D3
P-TDD02.4-E-TPPOM.4032 ปป.ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลง บ.หินดาน ต.โพธิ์ REL D1
P-TDD02.4-E-TPPOM.4036 ปรับปรุงตัดจ่ายเสริมหม้อแปลง บ.เขืองใหญ่ ต.หนองเต TECO D2
P-TDD02.4-E-TPPOM.4037 ปรับปรุงตัดจ่ายเสริมหม้อแปลง บ.นาเจริญ ต.โคกจาน REL D1
P-TDD02.4-E-TPPOM.4040 ปรับปรุงตัดจ่ายเสริมหม้อแปลง บ.ดอนตะมุน ต.ขามเปี้ REL D1
I-64-E-TPPCS.ZG.4011 ขยายเขตบ้านหัวคำ ม.9 ต.ไหล่ทุ่ง TECO D2
I-64-E-TPPCS.ZG.4015 ขยายเขตบ้านห้วยหมาก(คุ้มคำหวัง-ดงดิบ) ต.คำไหล TECO D2
I-64-E-TPPCS.ZG.4016 ขยายเขตบ้านโปร่งเจริญ ต.สองคอร TECO D2
P-NHE02.0-E-TPPCS.6448 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านบ่อเสียว ม.5 REL C1
P-NHE02.0-E-TPPCS.6450 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านคำแม่มุ้ย ม.6 ต.โน้นสวาง REL C1
P-NHE02.0-E-TPPCS.6452 ขยายเขตไฟฟ้านางกัลย์ลภัส จันทร์สิงห์ ต.บ้านแดง TECO D2
P-NHE02.0-E-TPPCS.6459 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านสร้างม่วง ม..9 ต.โพธิ์ไทร REL C1
C-64-E-TPPCO.0230.03.1 งานขยายเขตไฟฟ้าแท่นยางมะตอย TECO D2
P-NHE02.0-E-TPPCS.6462 ขยายเขตบ้านหัวนา(น.ส.วิศัลยา ดวนพล) ต.หัวนา REL C1
P-NHE02.0-E-TPPCS.6463 ขยายเขตบ้านชาติเจริญนายประดิษฐ สังขะวรรณ ต.หัวนา REL C1
P-NHE02.0-E-TPPCS.6460 ขยายเขตบ้านห้วยฝ้ายพัฒนา น.ส.อังศนา ต.ห้วยฝ้ายพัฒ TECO D2
P-NHE02.0-E-TPPCS.6461 ขยายเขตบ้านชาติเจริญ น.ส.กมลชนก ต.หัวนา REL C1
C-64-E-TPPCO.0233.03.1 ขยายเขตสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ ต.สองคอน TECO D2
C-64-E-TPPCO.0233.02.1 ขยายเขตสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ ต.สองคอน TECO D2
C-64-E-TPPCO.0233.01.1 ขยายเขตสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ ต.สองคอน TECO D2
P-TDD02.4-E-TPPOM.4044 ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ้านชาติเจริญ ต.หัวนา REL C1
P-NHE02.0-E-TPPCS.4057 ขยายเขตน.ส.ศิลป์ศุภา บ่อเพชร ต.ขุหลุ REL C1
P-NHE02.0-E-TPPCS.4067 ขยายเขตบ.กระเดียน นายสุนัย ชนะพาห์ ต.กระเดียน REL C1
P-NHE02.0-E-TPPCS.6464 ขยายเขตบ.หนองฟานยืน (คุ้มนาโป่ง) ต.เหลางาม REL C1
P-TDD01.4-E-MSSD0.3001 ติดตั้ง Recloser แทน DF บ.นาดี-หนองบัว REL C3
P-TDD01.4-E-MSSD0.3002 ติดตั้ง Recloser แทน DF ไลน์ บ.หนองแสง REL C3
P-NHE02.0-E-MSSCM.6305 คฟม.2 บ้านน้ำอ้อม ม.12 REL C3
P-TDD01.4-E-MSSCO.3013 เสริมหม้อแปลง บ้านผือ(3) ม.2 ต.นาเลิง TECO D2
P-TDD01.4-E-MSSCO.3014 เพิ่ม/เสริมหม้อแปลงบ.ม่วงสามสิบ ม1ต.ม่วง REL C3
P-TDD01.4-E-MSSCO.3015 เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านผือ(1) ม2 ต.นาเลิง REL C3
P-TDD01.4-E-MSSCO.3016 เสริมหม้อแปลง บ้านผือ(2) ม.2 ต.นาเลิง REL D1
P-NHE02.0-E-MSSCM.6332 คฟม.2 บ้านผักกระย่า REL D1
P-NHE02.0-E-MSSCM.6330 คฟม.2 บ้านผาสุก (คุ้มหนองโจด) TECO D2
P-NHE02.0-E-MSSCM.6337 คฟม.2 บ้านน้อยดอนสวรรค์ (คุ้มดอนกลอย) REL C3
I-61-E-MSSXX.S4.2001 กฟส.ม่วงสามสิบ-อาคารสำนักงานฯ REL C1
P-TDD02.4-E-MSSCO.4001 เสริม TR30kVA บ้านไพบูลย์ ม.3 ต.หนองช้าง REL C1
P-TDD02.4-E-MSSCO.4003 เสริม TR30kVA บ้านเตย-หนองซองแมว ม.1 REL C1
P-NHE02.0-E-MSSCM.6404 คฟม.2 บ้านดุมใหญ่ (เส้นหน้าศูนย์เด็ก) REL C1
P-TDD02.4-E-MSSCO.4008 เสริม TR30kVA บ้านดอนแดงใหญ่(ชลประทาน) REL C3
C-64-E-MSSCM.0032.02.1 นางพิมพ์ชนก จึงจิตรักษ์ REL C1
P-NHE02.0-E-MSSCM.6406 คฟม.2 บ้านดงยาง (เส้นไปบ้านเลิงน้อย) REL C3
P-NHE02.0-E-MSSCM.6425 คฟม.2 บ้านศรีสวาท (นายเรืองชัย แสงศรี) REL C1
C-64-E-MSSCM.0052.01.1 น.ส.ศิริเนตร คำสมาน REL D1
P-TDD02.4-E-MSSCO.4010 เสริมTR.30kVAบ้านหนองไข่นกน้อย ม.8 TECO D2
P-TDD02.4-E-MSSCO.4011 เสริมTR.30kVAบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ม.1 REL D1
P-TDD02.4-E-MSSCO.4012 เสริมTR.50kVAบ้านผาสุก ม.7 ต.เตย อ.ม่วง REL D1
P-NHE02.0-E-MSSCM.9403 คฟม.2 บ้านเทพา (เส้นข้างร้านทองอิฐบล็อค) REL C1
P-NHE02.0-E-MSSCM.9404 คฟม.2 บ้านยางเทิง (คุ้มดอนต้นยาง) REL C1
C-64-E-MSSCM.0030.01.1 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแคน TECO D2
C-64-E-MSSCM.0030.03.1 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแคน TECO D2
C-64-E-MSSCM.0061.03.1 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านยางสักฯ TECO D3
C-64-E-MSSCM.0062.03.1 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาดี TECO D2
I-64-E-MSSNE.MC.0018 ปป.สายเข้ามิเตอร์บ้านไผ่ใหญ่ TECO D2
P-TDD02.4-E-MSSCO.4013 เสริมTR.50kVAบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ม.7 REL C1
P-TDD02.4-E-MSSCO.4014 เพิ่มเฟสแรงต่ำตัดจ่าย บ้านหนองแสง ม.13 REL D1
I-63-E-KNIXX.S4.2001 กฟส.เขื่องใน(กฟย.บ้านกอก)-ก่อสร้างฯ TECO D2
P-TDD01.3-E-KNID0.0001 กส.Riser pole สฟฟ.เขื่องใน REL C1
P-TDD01.3-E-KNID0.0002 ปป.สามแยกเขื่องใน-โรงสูบน้ำบ.กุดกระเสียน REL C1
P-TDD02.4-E-KNICO.4015 ปป.ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลงบ้านท่าไห(หน้าอนา REL D1
P-TDD02.4-E-KNICO.4016 ปป.ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลงบ.ท่าไห(วงเวียนไห REL D1
I-64-E-KNINE.MC.0002 งานปรับปรุงไม้แป้นบ.หัวดอนสาย101 TECO D2
I-64-E-KNINE.MC.0005 งานปรับปรุงไม้แป้นบ.ท่าศาลาสาย111 TECO D2
I-63-E-KNI64.MS.1101 ย้ายแนว115เควี หน้ารพ.เขื่องใน REL C1
I-63-E-KNI64.MS.1102 ย้ายแนว22kV.ฟีดเดอร์1บ.โนนธาตุ(ตรงข้ามรพ.เขื่องใน TECO D2
P-TDD01.3-E-WCHD0.0021 ปป.ปากทางบ.ขัวไม้แก่น-สามแยกบ.ข้วไม้แก่น REL C1
P-TDD02.4-E-WCHOM.3001 เสริมหม้อแปลง บ.หนองคู-บ.ดอนผอูง ต.โคกก่ REL D1
P-TDD01.3-E-WCHD0.0022 ปป.บ.หนองกินเพล-รร.บ.โพธิ์มูลเพียเภ้า REL C1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4007 เสริมหม้อแปลง บ.โคกก่อง ม.1 ต.โคกก่อง อ. REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4003 เสริมหม้อแปลง บ.โนนสูง ม.5 ต.ค้อน้อย อ.ส REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4002 เสริมหม้อแปลง บ.คำสว่าง ม.8 ต.ค้อน้อย อ. REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4009 เสริมหม้อแปลง บ.น้ำเกลี้ยง ม.2 (คุ้มเกษต REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4006 เสริมหม้อแปลง บ.สว่างน้อย ม.2 ต.โนนกาเล็ REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4008 เสริมหม้อแปลง บ.ดอนผอุง ม.5 ต.คูเมือง อ. REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4004 เสริมหม้อแปลง บ.หนองสิม ม.10 ต.หนองไฮ อ REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4005 เสริมหม้อแปลง บ.หนองจิก ม.9 ต.โคกก่อง อ. REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4001 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ.ตลาด ต.หนองไฮ อ.สำโรง REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4010 เสริมหม้อแปลง บ.ผำ ต.โคกก่อง อ.สำโรง REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4022 ปป.TR บ.โนนโหน-หนองขาม 38-017146 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4023 ปป.TR บ.ท่าหลวง ต.คูเมือง 45-020718 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4024 ปป.TR บ.ถ่อน ม.2 ต.ท่าลาด 46-005714 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4026 ปป.TR บ.ท่ากกเสียว ต.บุ่งไหม 36-007051 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4027 ปป. TR บ.ดอนจันทร์ ต.ท่าช้าง 56-005726 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4028 ปป.HT,TR บ.กุดระงุ่ม ต.บุ่งไหม 59-013103 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4029 ปป.TR บ.ดอนงิ้ว ต.คำน้ำแซบ 29-002832 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4030 ปป.TR บ.บุ่งหวาย(บ.ร่วมสร้าง)51-002106 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4031 ปป.TR ก่อนอก (ซ.ประชาร่วมใจ7)54-005326 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4033 ปป.TR บ.กุดระงุ่ม ม.11 ต.บุ่งไ 55-015585 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4034 ปป.TR บ.ขัวไม้แก่น ต.หนองกินเพ 46-004717 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4035 ปป.HT,TR บ.โคกก่อง ม.11 40-020864 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4037 ปป.TR บ.วังยาง ต.บุ่งหวาย 35-015774 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4038 ปป.TR บ.สวนสวรรค์ ต.บุ่งไหม 58-008978 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4039 ปป.TR บ.พงษ์สว่าง ต.โนนผึ้ง 55-011376 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4040 ปป.HT,TR บ.ทุ่งนาคำ ต.บุ่งไหม 52-920234 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4041 ปป.TR บ.หนองผาสุข(ถ.เอกมงคล)58-009452 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4042 ปป.TR บ.แพง(คุ้มวัดโนนทราย)45-023328 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4043 ปป.HT,TR บ.เกษตรพัฒนา(คุ้มร่วมพลัง)38-01 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4044 ปป.TR บ.โนนเจริญ 62-005477 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4045 ปป.TR บ.ปากกุดหวาย 57-008074 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4046 ปป.TR บ.ธาตุ ต.ธาตุ 54-006155 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4047 ปป.TR ซ.กองทาง หน้าคลังน้ำมัน34-011179 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4048 ปป.TR บ.ดอนหนองบัว ต.แสนสุข 38-013633 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4049 ปป.HT,TR บ.พงษ์สว่าง ซ.หนองเรือ53-008715 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4050 ปป.HT,TR บ.กุดชุม ต.หนองกินเพล55-011557 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4074 ปป.TR LT บ.คำกลาง ต.บุ่งไหม58-008415 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4064 ปป.TR บ.หนองหัวงัว(จุดที่2) ม.5 26-01128 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4065 ปป.TR บ.โนนเตาเหล็ก ต.บุ่งไหม 42-006637 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4036 ปป.TR บ.กุดเป่ง(ตรงข้าม รพ.)60-023658 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4056 ปป.HT,TR บ.น้ำค้ำ ซ.ทุ่งเดิน 44-007956 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4055 ปป.HT,TR บ.น้ำค้ำ ซ.หนองมะเขือ 44-007955 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4070 ปป.TR บ.ผึ้งออก ต.โนนผึ้ง 00-058553 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4062 ปป.TR บ.สำโรง ม.1 ต.สำโรง 60-037287 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4066 ปป.TR บ.ห้วยขะยุง ต.ห้วยขะยุง 27-006910 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4061 ปป.TR คุ้มเกษตรโนนสวน ม.3 45-020970 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4063 ปป.TR บ.หนองไฮน้อย ม.12 59-013107 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4060 ปป.TR บ.บอน (หน้า รร.) ม.1 47-012190 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4059 ปป.TR บ.หนองหัวงัว ต.บอน 26-011281 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4058 ปป.TR บ.ห้วยขะยุง ต.ห้วยขะยุง 47-004560 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4057 ปป.TR บ.หนองปิง ต.บอน 23-003690 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4054 ปป.TR บ.คำนางรวย ต.ค้ำน้ำแซบ 30-004291 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4053 ปป.TR บ.วังยาง2ต.บุ่งหวาย 50-003585 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4052 ปป.TR บ.ตาติด ต.โนนผึ้ง 51-920335 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4051 ปป.TR บ.ศรีไค ต.เมืองศรีไค 56-010388 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4068 ปป.TR บ.โนนแคน ม.3 ต.ขามป้อม 30-007175 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4069 ปป.TR บ.นาดง ต.โพธิ์ใหญ่ 56-004885 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4073 ปป.HT,TR บ.ใหม่สารภี ต.ท่าช้าง 38-000757 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4075 ปป.HT,TR บ.ทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ 50-002016 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4072 ปป.TR บ.เก่าน้อย ม.3 ต.ธาตุ 45-020948 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4077 ปป.HT,TR บ.ยาง ต.บุ่งไหม 54-014152 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4071 ปป.HT,TR หน้า รร.เทศบาลสุขสำราญ37-012405 TECO D2
P-TDD02.3-E-WCHD1.0001 ปป.เสริม.อ.สำโรง-แบ่งแดนอ.สำโรง,อ.โนนคูณ REL C1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4078 ปป.HT,TR บ.โนนน้อย ต.บุ้งหวาย 47-004474 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4079 ปป.TR บ.หนองกินเพล ต.หนองกินเพล 36-00263 TECO D2
P-TDD02.4-E-WCHOM.4085 ปป.HT,TR บ.นาดง(ซสำนักสงฆ์) ต.โพธิ์ใหญ่ REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4086 ปป.TR บ.ซ.วัดวรรฯวารี กน้า รร.หนองตาโผน REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4087 ปป.HT,TR บ.ทุ่งเดิ่น ซ.ข้างโรงสี 56-0044 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4035 คฟม.2 กลุ่มนายทรงเกียรติ บ.สว่างตก ม.2 TECO D3
P-TDD02.3-E-WCHD0.5001 ติดตั้ง SWcap1500kVAก่อน รง.ก้าวหน้าWRA4 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4049 คฟม.2 กลุ่มนางสมพรชัย บ.หนองสองห้อง ม.4 TECO D3
P-NHE02.0-E-WCHCS.9401 คฟม.2 บ.คอนสาย ม.3 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.9402 คฟม.2 บ.ท่าช้างนอก ม.2 TECO D3
I-63-E-WCH64.MS.1001 ยน.WRA02 บริเวณบ้านห้วยขยุง REL D1
I-63-E-WCH64.MS.1002 ยน.บ.โคกก่อง หน้าอนามัย อ.สำโรง REL D1
I-63-E-WCH64.MS.1003 ยน.บ.สว่างศรีสมบัติ ม.10 ต.โนนกาเล็น REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.9404 คฟม.2 กลุ่มนายเรืองเดช บ.สว่างตก ม.2 TECO D3
P-NHE02.0-E-WCHCS.9406 คฟม.2 บ.ก่อใน ม.7 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.9407 คฟม.2 บ.เพียเพ้า ม REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.9409 คฟม.2 บ.โนนทรายน้อย ม.13 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.9408 คฟม.2 บ.วังยาง ม.17 TECO D3
P-NHE02.0-E-WCHCS.9403 คฟม.2 บ.ศรีไคตก ม.3 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.9413 คฟม.2 บ.โนนสูง ม.12 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4074 คฟม.2 น.ส.ยุวภัค บ.บัวเทิง ม.4 TECO D3
P-NHE02.0-E-WCHCS.4065 คฟม.2 น.ส.จิราพรรณ บ.ท่าข้องเล็ก ม.9 TECO D3
P-NHE02.0-E-WCHCS.4066 คฟม.2 นายไพริน บ.บกออก ม.6 TECO D3
P-NHE02.0-E-WCHCS.4063 คฟม.2 น.ส.กมลชนก บ.ก่อใน ม.7 TECO D3
P-NHE02.0-E-WCHCS.4067 คฟม.2 กลุ่มนายอภิชาติ บ.อุบมุง ม.2 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4064 คฟม.2 นายเตชินธ์ บ.คำขวาง ม.5 TECO D3
P-NHE02.0-E-WCHCS.4059 คฟม.2 กลุ่มนายสมสักดิ์ ต้นคำ ถ.กุดปลาขาว REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4082 คฟม.2 นางศิริกานต์ บ.น้ำเกลี้ยง ม.2 TECO D3
P-NHE02.0-E-WCHCS.4083 คฟม.2 กลุ่มนายบรรชา บ.นาสะแบง ม.4 REL D1
C-64-E-WCHCS.0117.03.1 มป.160kVAนายจิณณวัตร ปะโคทัง ทางไปหนองฮา REL C3
C-64-E-WCHCS.0117.01.1 มป.160kVAนายจิณณวัตร ปะโคทัง ทางไปหนองฮา REL C3
C-64-E-WCHCS.0117.02.1 มป.160kVAนายจิณณวัตร ปะโคทัง ทางไปหนองฮา REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4095 ปป.TR บ.แคน ม.8 ต.สำโรง 60-037283 REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4102 ปป.TR บ.โนนโหนน ต.โนนโหนน 60-009927 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4106 คฟม.2 นางลอน บ.โนนแคน ม.3 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4108 คฟม.2 กลุ่มนางแสวง บ.นางาม ม.5 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4110 คฟม.2 นายชัยวัฒน์ บ.สร้างแก้ว ม.7 REL D1
C-64-E-WCHCS.0206.03.1 ขย.HT.TR.LT.อบต.บอน บ.บอน ม.1 REL D1
C-64-E-WCHCS.0206.01.1 ขย.HT.TR.LT.อบต.บอน บ.บอน ม.1 REL D1
C-64-E-WCHCS.0206.02.1 ขย.HT.TR.LT.อบต.บอน บ.บอน ม.1 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4111 คฟม.2 น.ส.ดวงเดือน บ.สร้างเม็ก ม.4 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4113 คฟม.2 น.ส.กาญจนา บ.บุ่งมะแลง ม.1 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4114 คฟม.2 น.ส.ราตรี บ.ดอนจันทร์ ม. REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4106 ปป.TR 37-018139 บ.ทุ่งบอน ต.บุ่งหวาย REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4107 ปป.TR 47-000557 บ.นาเรือง ต.โคกก่อ REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4108 ปป.HT,TR 44-005119 บ.คำกลาง ต.บุ่งไหม REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4109 ปป.HT,TR 53-931114 บ.บอน ต.โนนกาเล็น REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4110 ปป.TR 45-005519 บ.หนองสะอาง(คุ้มศรีสุข) REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4111 ปป.TR 56-005468 บ.บัวเทิง ต.ท่าช้าง REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4112 ปป.HT,TR 57-008365 บ.คำเจริญ ซ.13 ต.แสนส REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4113 ปป.HT,TR 24-000012 บ.คำเจริญ ซ.แสงเจริญ REL D1
C-64-E-WCHCS.0287.01.1 ขย.มป.30เควีเอ นายทองจันทร์ โทพิลา REL C3
C-64-E-WCHCS.0287.03.1 ขย.มป.30เควีเอ นายทองจันทร์ โทพิลา REL C3
P-NHE02.0-E-WCHCS.4124 คฟม.2 กลุ่มนายคำ บ.นาพิมาน ม.3-12 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4127 คฟม.2 นายฉัตรหิรัญ บ.แสนสุข ม.2 TECO D2
C-64-E-WCHCS.0266.01.1 ขย.มป.100kVAน.ส.ราชาวดี ใจแก้ว REL D1
C-64-E-WCHCS.0266.03.1 ขย.มป.100kVAน.ส.ราชาวดี ใจแก้ว REL D1
I-63-E-WCH64.MS.1004 ยน.ข้างเทศบาลคำน้ำแซบ ต.คำน้ำแซบ อ.วาริน REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4130 คฟม.2 นายกันตพล บ.หนองเทา ม.5 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4131 คฟม.2 กลุ่มนายอมร บ.โนนโหนน ม.2 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4132 คฟม.2 กลุ่มนายอิทธิกร บ.อูบมุง ม.2 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4135 คฟม.2 นางมณีวรรณ บ.น้ำคำ ม.6 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4136 คฟม.2 กลุ่มนายวีระวุฒิ บ.คำเจริญ ม.1 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4140 คฟม.2 กลุ่มนายศิระวุธ บ.ป่าข่า ม.6 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4143 คฟม.2 นายชาตรี บ.เกษตรสามัคคี ม.9 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4145 คฟม.2 นายเชียร บ.สุขสมบูรณ์ ม.5 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4148 คฟม.2 กลุ่มนายทวีศักดิ์ บ.หนองเทา ม.5 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4150 คฟม.2 นางละออ บ.โพนเมือง ม.8 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4151 คฟม.2 นางคำพันธ์ บ.คำเจริญ ม.1 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4089 คฟม.2 กลุ่มนายสมศักดิ์ บ.ท่าลาด ม.6 REL C3
I-64-E-WCHCS.ZG.4007 คขก. กลุ่มนางมลิวัลย์ บ.เกษตรสมบูรณ์ ม13 REL D1
I-64-E-WCHCS.ZG.4005 คขก. กลุ่มนางบรรจง บ.โนนกาเล็น ม.1 REL C3
I-64-E-WCHCS.ZG.4004 คขก. นางเอมิตา บ.โนนสวน ม.11 REL C3
P-NHE02.0-E-WCHCS.4119 คฟม.2 นายสุนันท์ บ.ท่าช้างนอก ม.10 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4156 คฟม2 น.ส.ทิพยรัตน์ บ.ท่าข้องเหล็ก ม.1 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4159 คฟม2 นางกุลธิดา บ.คำนางรวย ม.10 REL D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4161 คฟม2 นายบุญส่ง บ.โคกสมบูรณ์นอก ม.2 TECO D2
P-TDD02.3-E-WCHD0.6004 ติดตั้ง DF ไลน์ข้างหออยู่สุข UBB08 REL D1
P-TDD02.4-E-WCHOM.4124 ปป.HT,TR บ.ไม้ค้าง ซ.ทุ่งเดิ่น ต.แสนสุข REL C3
P-TDD02.4-E-WCHOM.4125 ปป.HT,TR บ.แต้ ต.ธาตุ อ.วารินฯ REL C3
C-64-E-WCHCS.0323.01.1 ขย.มป.50 เควีเอ นายสกล บำบัด REL C3
I-63-E-WCH64.MS.1005 ยน.อบต.บุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ REL D1
C-64-E-WCHCS.0342.01.1 ขย.มป.100 เควีเอ นายกฤษฎา ไพฑูรย์ REL D1
C-64-E-WCHCS.0342.03.1 ขย.มป.100 เควีเอ นายกฤษฎา ไพฑูรย์ REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4167 คฟม2 น.ส.สุพัตรา บ.คำนางรวยใต้ ม.7 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4166 คฟม2 น.ส.สุวนิตย์ บ.หนองกินเพล ม.3 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4165 คฟม2 น.ส.หยาด บ.นาดี ม.6 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4164 คฟม2 น.ส.แก้วตา บ.หนองแวง ม.13 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4163 คฟม2 น.ส.อณุศร บ.คำปลากั้ง ม.10 TECO D2
C-64-E-WCHCS.0346.03.1 DB.มป.50เควีเอ บจ.ยิ่งยง มินิมาร์ท REL C3
I-63-E-WCH64.MS.1006 ยน.บริเวณบ้านก่อ (หน้าวิทยาลัยการอาชีพ) REL D1
I-63-E-WCH64.MS.1007 ยน.บ้านนาแก ต.หนองไฮ อ.สำโรง REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4173 คฟม.2 กลุ่มนายสุรสิทธิ์ บ.อูบมง ม.2 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4179 คฟม.2 นางบุญตา บ.แมด ม.5 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4186 คฟม.2 นางสุภาพร บ.นาดี ม.6 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4184 คฟม.2 นางชนก บ.แมค ม.5 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4182 คฟม.2 นายศุภชัย บ.ผำ ม.4 TECO D2
P-NHE02.0-E-WCHCS.4181 คฟม.2 น.ส.ฉัตรฐริกา บ.เหรียญทอง ม.9 REL C1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4194 คฟม.2 กลุ่มน.ส.สุรีวัลย์ บ.หว้าน ม.2 REL C1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4192 คฟม.2 กลุ่มนางบัวเรียง บ.ดอนพอก ม.2 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4190 คฟม.2 นางเสถียร บ.คำโพธิ์ ม.8 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4189 คฟม.2 นายคำสอน บ.จั่น ม.11 REL D1
P-NHE02.0-E-WCHCS.4188 คฟม.2 น.ส.เขมินทรา บ.รวมพลัง ม.10 REL D1
C-64-E-WCHCS.0354.02.1 ย้ายจุดติดตั้ง มป.630 เควีเอ บจ.ก้าวหน้า REL D1
C-64-E-WCHCS.0351.02.1 ขย.LT.นางสำรี นิลวันดี บ.นาโหนนน้อย TECO D3
C-64-E-WCHCS.0352.01.1 ย้ายเสา น.ส.กรภัทร ศรีบัวอ่อน REL D1
C-64-E-WCHCS.0352.02.1 ย้ายเสา น.ส.กรภัทร ศรีบัวอ่อน REL D1
C-64-E-WCHCS.0363.02.1 LT.น.ส.รัชฏาพร สุพิศ (เฉทคาเฟ่) TECO D3
P-NHE02.0-E-WCHCS.4172 คฟม.2 กลุ่มนายสุนทร บ.วังคก ม.1 REL D1
C-64-E-WCHCS.0350.01.1 เพิ่มเฟส นายวรนันท์ บ.โนนสวรรค์ ม.12 TECO D3
P-TDD01.4-E-SJKD0.3001 ติดตั้ง Recloser แทน DF บ.โพนเขวา SJA3 REL D1
P-TDD01.4-E-SJKD0.3002 ติดตั้ง Recloser แทน DF บ.หนองโน SJA7 REL D1
P-TDD01.4-E-SJKD0.3003 ติดตั้ง Recloser แทน DF บ.โพนยาว KUK01 REL C1
P-TDD01.1-E-SJKD0.0002 กส.ไลน์ถาวรใต้ไลน์115เควีสฟฟ.ศก.1 ถ.226 REL D1
P-DRI03.0-E-SJKD0.DT02 กฟจ.ศก. ปักเสาแซมไลน์ 12.20 ม. F6 ช่วง บ.ส้มป่อย REL D1
P-TDD01.3-E-SJKD0.0015 ย้ายเสา Riser pole สฟฟ.ศรีสะเกษ2 REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.0002 ปป.ชย.บ.หนองแก้ว-บ.สวนฝ้าย อ.เมืองA-B REL D1
C-64-E-SJKCS.0104.01.1 TR.50 เควีเอ (รีสอร์ท) นางสมควร ทาทอง REL D1
P-NHE02.0-E-SJKCS.4030 คฟม.2 ขย.(แรงต่ำ) บ้านหนองคูน้อย ม.12 ต.จาน (กลุ่ TECO D2
C-64-E-SJKCS.0103.01.1 TR.100 นายสุรชัย ไชยวิรุฬห์ (โรงงานอิฐบล็อก) REL D1
C-64-E-SJKCS.0133.01.1 TR160 เควีเอ ขย.บริษัทเคลียร์ จำกัด ถ.อุบล-ศรีสะเ REL D1
P-TDD01.1-E-SJKD0.0001 กส.ไลน์ชั่วคราวรองรับสายส่ง115 สฟฟ.ศก.1 REL D1
C-64-E-SJKCS.0142.02.1 TR160 เควีเอ. (ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวบ.เลิศพัฒนา REL D1
P-NHE02.0-E-SJKCS.4040 ขย.(แรงต่ำ) คฟม.2 บ.โนนสูง (น.ส.เกษมศรี ชาลี) REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.0004 เสริมใต้ไลน์115 เควีรองรับสฟฟ ศก.2 จ.ศก. REL D1
C-64-E-SJKCS.0148.01.1 ปักเสารับมิเตอร์ น.ส.ชมนิตย์ กิรติเรื่องฤษธิ์ REL D1
C-64-E-SJKCS.0144.01.1 TR50 เควีเอ โกดังเก็บของ(นายวิชัยรัตน์ หงษ์ทอง) REL D1
C-64-E-SJKCS.0145.01.1 TR50 เควีเอ. รพ.สต.บ้านผักขะ REL D1
C-64-E-SJKCS.0141.01.1 TR.50 เควีเอ. หอพักรุ่งเรือง(นายบุญเรือง งามแสง) REL D1
C-64-E-SJKCS.0146.01.1 TR100 เควีเอ. หอพักฟังค์ชั่นทาทาว์เวอร์ บี ม.8 REL D1
P-NHE02.0-E-SJKCS.4039 ขย.คฟม.2 บ้านหนองกิโล (กลุ่มสี่แยกโรงไอติม)นายวีร REL D1
P-TDD02.4-E-SJKD0.4002 ติดตั้ง DS หน้า สฟฟ.ศก.2 SJB04 REL D1
P-TDD02.4-E-SJKD0.4003 ติดตั้ง DS หน้า สฟฟ.ศก.2 SJB08 REL D1
P-TDD02.4-E-SJKD0.4004 ติดตั้ง DS หน้า สฟฟ.ศก.2 SJB09 REL D1
P-TDD02.4-E-SJKD0.4005 ติดตั้ง DS หน้า สฟฟ.ศก.2 SJB01 REL D1
P-TDD02.4-E-SJKD0.4006 ติดตั้ง DS หน้า สฟฟ.ศก.2 SJB04-09 REL D1
P-TDD02.4-E-SJKD0.4007 ติดตั้ง DS หน้า สฟฟ.ศก.2 SJB01-08 REL D1
I-64-E-SJKNE.MC.0056 ป/ปซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ บ.ลิ้นฟ้า ต.ลิ้นฟ้ REL D1
C-64-E-SJKCS.0093.03.1 บ.ดงบัง (จากหกแยกโนนเสาเวียงไปบ้านดงบัง) ม.7 REL D1
C-64-E-SJKCS.0093.02.1 บ.ดงบัง (จากหกแยกโนนเสาเวียงไปบ้านดงบัง) ม.7 REL D1
C-64-E-SJKCS.0087.02.1 บ.แดง (เส้นบ้านนายสมานไปป่าช้าบ้านแดง) ม.10 REL D1
C-64-E-SJKCS.0158.02.1 รื้อถอนเสา-พร้อมปักเสารับมิเตอร์ (นายชมม์สวัสดิ์ REL D1
C-64-E-SJKCS.0094.01.1 บ.หนองตะเคียน (เส้นไปหนองส้มโฮง) ม.9 REL D1
C-64-E-SJKCS.0094.02.1 บ.หนองตะเคียน (เส้นไปหนองส้มโฮง) ม.9 REL D1
C-64-E-SJKCS.0094.03.1 บ.หนองตะเคียน (เส้นไปหนองส้มโฮง) ม.9 REL D1
C-64-E-SJKCS.0159.02.1 ขย.(แรงต่ำ) เสาดีแทค บ.ข้าวดอ(วัดสว่างอารมย์) REL D1
I-64-E-SJKXX.19.3911 ขยายเขตระบบไฟฟ้า คลังพัสดุ กฟจ.ศก. TECO D2
C-64-E-SJKCS.0205.02.1 ขย.แรงต่ำ นางภาวดี แขมคำ REL D1
C-64-E-SJKCS.0206.02.1 ขย.แรงต่ำ(เมนชายคา)น.ส.กุลนิภา พรปทุมชัยกิจ REL D1
I-64-E-SJKXX.19.3203 โครงเหล็กเสาอากาศวิทยุสื่อสาร TECO F1
P-NHE02.0-E-SJKCS.4064 คฟม.2(ขย.แรงต่ำ) น.ส.สนิตยา ท่วงที ม.8 REL D1
I-63-E-SJK64.MS.1104 ยน.ไลน์สน.อบต.โพนเขวา อ.เมือง REL D1
I-63-E-SJK64.MS.1105 ยน.ไลน์หลังวัดป่าโนนทรายทอง REL D1
C-64-E-SJKCS.0210.02.1 ขย.แรงต่ำ บ.พยุห์ ม.8 REL D1
C-64-E-SJKCS.0163.02.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ถนนบ้านจอมบึง (สายหนองต่อ - REL D1
C-64-E-SJKCS.0162.02.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ.โนนหนามแท่ง REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.0005 ปป,เสริม.หน้าสฟฟ.ศก2-แบ่งแดนศก,กร.ซ้ายAB REL C1
P-TDD02.3-E-SJKD0.0006 ปป,เสริม.หน้าสฟฟ.ศก2-แบ่งแดนศก,กร.ซ้ายBC REL B2
P-TDD02.3-E-SJKD0.6001 ติดตั้ง DF ไลน์ บ.โนนติ้ว REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.6002 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตรหนองอีหลง REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.6003 ติดตั้ง DF ไลน์ บ.ดอนขะยอม REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.6004 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร บ.หอย-บ.นาม่อง REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.6005 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร บ.หอย REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.6006 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร ชยน.-หนองเปลือง REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.6007 ติดตั้ง DF ไลน์ ปากทาง บ.ดินดำ REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.6008 ติดตั้ง DF ไลน์ ประปาดินดำ REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.6009 ติดตั้ง DF ไลน์ ร.ร.ลิ้นฟ้าพิทยาคม REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.6010 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร ลิ้นฟ้า-ยางชุมใหญ่ REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.6011 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร ลิ้นฟ้า-บ.เปือย REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.6012 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร ห้วยครก REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.6013 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร ยางชุมใหญ่-ดงบัง REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.6014 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร บ.บอน-หนองหัวลิง REL D1
P-TDD02.3-E-SJKD0.6015 ติดตั้ง DF ไลน์ไฟ เกษตร บ.บอน-บ.ทัน REL D1
I-63-E-SJK64.MS.1106 ยน.ไลน์ปากทางบ.ตำแย อ.เมือง REL C1
C-64-E-SJKCS.0202.02.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ.เปือยใหม่ ม.2 ต. REL D1
C-64-E-SJKCS.0261.02.1 ขย.แรงต่ำเมนชายคา น.ส.รัชนีวรรณ สุวาวุธ ณเทศบาลยา REL D1
P-NHE02.0-E-SJKCS.4069 คฟม.2(ขย.แรงต่ำ) กลุ่ม นายปวงชน บุญญขันธ์ บ.โนน REL D1
P-NHE02.0-E-SJKCS.4065 คฟม.2(ขย.แรงต่ำ) บ.ค้อน้อย ม.11 REL D1
P-NHE02.0-E-SJKCS.4070 คฟม.2(ขย.แรงต่ำ) กลุ่ม น.ส.จิราภรณ์ จีรังกูล REL D1
C-64-E-SJKCS.0160.01.1 TR.500เควีเอ บริษัท เอซีบีดี อโกร จำกัด ม.6 REL D1
C-64-E-SJKCS.0180.02.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ.โนนตับเต่า ม.17 จุดที่2 REL D1
C-64-E-SJKCS.0183.02.1 ขย.แรงต่ำ บ.หนองกระจง ม.13 REL D1
C-64-E-SJKCS.0247.02.1 ขย.TR.50 เควีเอ.และระบบจำหน่ายแรงต่ำนายสุทธิโรจน์ REL D1
C-64-E-SJKCS.0247.01.1 ขย.TR.50 เควีเอ.และระบบจำหน่ายแรงต่ำนายสุทธิโรจน์ REL D1
P-NHE02.0-E-SJKCS.4073 คฟม.2/64 (นายกิตติศักดิ์ พรหมชาติ) 105 ม.12 REL D1
P-NHE02.0-E-SJKCS.4074 คฟม.2/64(ขย.แรงต่ำ) กลุ่ม นส.พิกุล ถ้ำทอง บ.ผักขะ REL D1
P-NHE02.0-E-SJKCS.4072 คฟม.2(ขย.แรงต่ำ) กลุ่มนายไสว ศรีมา บ.หนองครกใต้ REL D1
C-64-E-SJKCS.0235.01.1 ขย.TR.30.เควีเอ.และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ.แดง REL D1
C-64-E-SJKCS.0235.02.1 ขย.TR.30.เควีเอ.และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ.แดง REL D1
C-64-E-SJKCS.0235.03.1 ขย.TR.30.เควีเอ.และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ.แดง REL D1
C-64-E-SJKCS.0236.01.1 ขย.TR.30.เควีเอ.และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ.หนองค REL D1
C-64-E-SJKCS.0236.02.1 ขย.TR.30.เควีเอ.และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ.หนองค REL D1
C-64-E-SJKCS.0236.03.1 ขย.TR.30.เควีเอ.และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ.หนองค REL D1
C-64-E-SJKCS.0238.02.1 ขย.ระบบจำหน่ายแรงต่ำไฟฟ้าเพื่อการเกษตร REL D1
C-64-E-SJKCS.0219.02.1 TR 100,50 เควีเอ. ติดตั้งระบบประปาและบ่อบาดาล REL D1
C-64-E-SJKCS.0219.01.1 TR 100,50 เควีเอ. ติดตั้งระบบประปาและบ่อบาดาล REL D1
C-64-E-SJKCS.0272.01.1 ขย.Tr.250 เควีเอ.ไพโรจน์บริการ(สถานีบริการน้ำมัน) REL D1
C-64-E-SJKCS.0014.02.1 ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านสบาย ม.1 REL D1
I-62-E-SJKXX.S4.2001 กฟจ.ศรีสะเกษ-อาคารอยู่เวร(กฟย.วังหิน) TECO D2
C-64-E-SJKCS.0217.02.1 ขย.แรงต่ำหมู่บ้านแกรนด์(นายบัณฑิตย์ เติมสมบัติบวร REL D1
C-64-E-SJKCS.0281.02.1 ขย.ไฟฟ้าแรงต่ำ นายวิชา กิ่งวงศ์ บ.เอก REL D1
C-64-E-SJKCS.0283.02.1 ขย.ไฟฟ้าแรงต่ำ บ.นิคมห้วยคล้า REL D1
C-64-E-SJKCS.0284.02.1 ขย.ไฟฟ้าแรงต่ำ นายธงชัย จีรพรบัณฑิต REL D1
C-64-E-SJKCS.0276.01.1 R 160 เควีเอ ขย.เฉพราะราย นส.อาณิสรา แก้วรักษา REL D1
C-64-E-SJKCS.0282.02.1 ขย.ย้ายเสาไฟฟ้านายศิริศักดิ์ สิงห์ศักดิ์ดา REL D1
C-64-E-SJKCS.0252.01.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองคู ม.3 REL D1
C-64-E-SJKCS.0252.02.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองคู ม.3 REL D1
C-64-E-SJKCS.0252.03.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองคู ม.3 REL D1
P-TDD02.4-E-SJKOM.4039 เพิ่มขนาด TR บ.หนองแคน (หลัง รร.) REL D1
C-64-E-SJKCS.0298.01.1 TR 50 เควีเอ. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว REL D1
C-64-E-SJKCS.0299.01.1 ขย.TR.50 เควีเอ.หอพักนายบุญรอดแมนชั่น REL D1
P-NHE02.0-E-SJKCS.4068 คฟม.2(ขย.แรงต่ำ) กลุ่ม นายเพียร ก้านจักร REL D1
I-64-E-SJKXX.FS.1001 แผนงานปรับปรุงเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จ.ศรีสะเกษ REL C1
C-64-E-SJKCS.0264.02.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายใต้วัดดงเมืองซ้า REL D1
C-64-E-SJKCS.0265.02.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายหลังโรงเรียนถึงค REL D1
C-64-E-SJKCS.0274.01.1 ขย.Tr.800 เควีเอ.สวนสาธารณะหนองกุดหวาย ต REL D1
C-64-E-SJKCS.0279.01.1 ขย.เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.สำโรง ม.4 ต.หนองแก้ว REL D1
C-64-E-SJKCS.0285.01.1 ปักเสารับมิเตอร์ (นายเรศวร์ บุญโสม) ม.6 REL D1
C-64-E-SJKCS.0267.01.1 ขย.TR.160 เควีเอ.บ้านพัก นายแมรสรวง พะวงษ์ REL D1
C-64-E-SJKCS.0267.03.1 ขย.TR.160 เควีเอ.บ้านพัก นายแมรสรวง พะวงษ์ REL D1
P-DRI03.0-E-UTPD0.DT01 ชย.บ.หนองหว้า ต.เมืองจันทร์-บ.พะเนา ต.ปร REL C9
P-TDD01.3-E-UTPD0.0003 ช่วง อ.อุทุมพรพิสัย-อ.ห้วยทับทัน REL D1
P-NHE02.0-E-UTPCS.6338 คฟม.2 บ้านม่วง (นายศรีประสิทธิ์) REL C3
P-NHE02.0-E-UTPCS.6344 คฟม.2 บ้านโพนทอง(นายบุญนงค์) TECO D2
I-63-E-UTPCO.MS.1204 กฟส.อพ.ย้ายแนวฯ บ้านหนองอีทุ่ม ต.กำแพง REL C1
I-63-E-UTPCO.MS.1101 ย้ายแนวฯ บ้านกอเลา-บ้านโนนธาตุ ต.ปราสาท REL C3
P-TDD02.4-E-UTPCO.3004 ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ้านสามขา ต.เสียว อ REL C3
P-TDD02.4-E-UTPCO.3006 ปักเสาแซมไลน์แรงต่ำ บ้านหนองหงอก ต.โดด อ REL D1
P-TDD02.4-E-UTPCO.3008 ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านสำโรงน้อย ต.หัวช้าง REL C3
P-TDD02.4-E-UTPCO.4002 ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านส้มป่อย(เครื่องทางไ REL D1
I-63-E-UTP64.MS.1207 ย้ายแนวฯ ทางเข้าบานสมอ ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุ REL C3
I-63-E-UTP64.MS.1101 ย้ายแนว115ช่วงข้ามสะพานรถไฟ อ.อุทุมพรฯ REL C3
P-NHE02.0-E-UTPCM.6414 คฟม.2 บ้านแสง(นายจิกจิตร ) ต.โคกหล่าม REL C3
P-TDD02.4-E-UTPCO.4027 ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านผือ ต.ผือใหญ่ อ.โพ REL D1
P-TDD02.4-E-UTPCO.4029 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านโนนคูณ ต.แต้ อ.อุทุ REL C3
I-63-E-UTP64.MS.1102 ย้ายแนวช่วงทางหลวง226อ.ห้วยฯ-อ.อุทุมพรฯ REL C3
P-TDD02.4-E-UTPCO.4034 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านโนนกลาง ต.เมืองจันท REL D1
P-TDD02.4-E-UTPCO.4035 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านโท๊ะ ม.8 ต.เมืองหลว REL D1
P-TDD02.4-E-UTPCO.4037 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.ห REL C1
P-TDD02.4-E-UTPCO.4039 ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านหาด ต.บึงบูรพ์ อ.บึ REL D1
P-TDD02.4-E-UTPCO.4038 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านงิ้ว ต.เมืองจันทร์ REL D1
I-64-E-UTPNE.MC.0007 ปรับปรุงไม้แป้นมิเตอร์ บ.หนองโน ต.สระกำแ REL C1
I-64-E-UTPNE.MC.0010 ปรับปรุงไม้แป้นมิเตอร์ บ.หนองคู45-018913 REL C1
P-NHE02.0-E-UTPCS.9403 คฟม.2 บ้านกลาง ม.4 นายธนาวัช REL C3
I-64-E-UTPNE.MC.0026 ปรับปรุงไม้แป้น บ.สวนฝ้าย ต.สำโรง REL C1
I-64-E-UTPNE.MC.0028 ปรับปรุงไม้แป้นบ้านหนองคู(45-018913) REL C1
C-64-E-UTPCM.0056.01.1 ตั้งหม้อแปลงนายดำรงค์ ศรสำแดง REL C3
P-TDD02.4-E-UTPCO.4043 ปป.ตั้งเสริมไฟเกษตร บ้านโนนน้อย(หนองปอด) REL D1
P-TDD02.4-E-UTPCO.4044 ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านแต้ ต.แต้ อ.อุทุมพร REL D1
P-NHE02.0-E-UTPCS.4005 คฟม.2 บ้านพะเนา(น.ส.พีรนุชนันท์) REL C3
P-NHE02.0-E-UTPCM.4025 คฟม.2 บ้านบุ่ง ตำบลปะอาว REL C3
P-TDD02.4-E-UTPCO.4045 ปป.ตั้งเสริมบ้านประดู่(บ.หัวทุ่ง) ต.ขะยู REL C1
P-TDD02.4-E-UTPCO.4048 ปป.เสริมบ.กำแพง(เครื่องทิศใต้วัด) ต.สระก REL C1
P-NHE02.0-E-UTPCM.4043 คฟม.2 บ้านหนองแคน ตำบลขะยูง REL C3
P-NHE02.0-E-UTPCM.4036 คฟม.2 บ้านหนองแคนน้อย( นายมนตรี ) REL C9
P-NHE02.0-E-UTPCM.4035 คฟม.2 บ้านสามขา( น.ส.อคัมศิริ) REL C3
I-64-E-UTPNE.MC.0031 ปรับปรุงไม้แป้นบ้านสวนฝ้าย ตำบลสำโรง REL C1
I-63-E-UTP64.MS.1106 ย้ายแนวฯ ถนน226 หน้าปั้ม ปตท.บ้านสำโรง ต REL C3
I-63-E-UTP64.MS.1107 ย้ายแนวสายส่ง115 ช่วง กม. 250+682 ทางหลว REL C3
P-TDD02.4-E-UTPCO.4050 ปป.ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านเนียม ต.ขะยูง อ. REL D1
P-TDD02.4-E-UTPCO.4052 ปป.บ.โดด - บ.หนองกอง ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุว REL C1
P-NHE02.0-E-UTPCM.4045 คฟม.2 บ้านหนองจันทา (นางทองคำ)ต.สำโรง REL C3
I-64-E-UTPCS.ZG.4001 คขก.บ้านขะยูง หมู่ 1 ตำบลขะยูง REL C3
P-NHE02.0-E-UTPCM.4063 คฟม.2 บ้านตำแย ตำบลกำแพง REL C3
I-63-E-UTP64.MS.1108 ย้ายแนวฯทางหลวง226ช่วงกม.235+705-กม.249 REL C3
I-63-E-UTP64.MS.1110 ย้ายแนวฯทางหลวงชนบทช่วงก่อนขึ้นสะพานข้าม REL C3
I-63-E-UTP64.MS.1111 ย้ายแนวฯทางหลวงชนบทช่วงบ้านแสง ต.อีเซ อ. REL C3
I-63-E-UTP64.MS.1112 ย้ายแนวฯทางหลวงชนบทช่วงบ้านอีเซ ต.อีเซ อ REL C3
I-63-E-UTP64.MS.1113 ย้ายแนวฯทางหลวง226ช่วงอ.อุทุมพรพิสัย-อ.ห REL C3
I-64-E-UTPCS.ZG.4007 คขก.2 บ้านยาง ตำบลโคกจาน REL C1
P-TDD01.3-E-KUKD0.0003 ปป.บ.ดองกำเม็ด-สามแยก บ.ตรางสวาย(A-B) REL C3
P-TDD01.3-E-KUKD0.0004 ชช.บ.ภูสิงห์-บ.โคกแต้ อ.ภูสิงห์(ช่วง1) REL C3
P-TDD01.3-E-KUKD0.0005 ชช.บ.ภูสิงห์-บ.โคกแต้ อ.ภูสิงห์(ช่วง2) REL C3
P-TDD01.3-E-KUKD0.0006 ปป.สามแยกตรางสวาย-บ.สวงค์(ช่วง2) REL C3
P-TDD01.3-E-KUKD0.0007 ปป.แยกบ.สวงค์-มิเตอร์แบ่งแดน(ช่วง3) REL C3
P-TDD02.4-E-KUKCO.4068 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านเศรีษะกระบือ ต.ศรีสะอาด REL C3
P-DRI03.0-E-LSSD0.DT02 ปักเสาแซมไลน์F6 บ.โนนศิลป์ REL C1
I-63-E-LSSXX.MS.1201 ยน.บ.หนองบ่อ ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ REL C1
I-63-E-LSSXX.MS.1202 ยน.บ.ชาดโง ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด REL C1
P-TDD02.4-E-LSSCO.4005 ปรับปรุงฯติดตั้งเสริมตัดจ่ายTr.ไฟเกษตรหน REL C1
P-TDD02.4-E-LSSD0.3001 ติดตั้งรีโคลสเซอร์ ธกส.ศิลาลาด RLA02 REL C1
I-63-E-LSS64.MS.1101 ย้ายแนวฯ F3ช่วงแรก ถ.ทางหลวง 2083 โตโยต้า REL C1
I-63-E-LSS64.MS.1103 ย้ายแนวฯ F8ช่วงแรก ถ.ทางหลวง 2083 โตโยต้า REL C1
I-63-E-LSS64.MS.1104 ย้ายแนวฯ F8ช่วงสอง ถ.ทางหลวง 2083 โตโยต้า REL C1
P-TDD02.4-E-LSSCO.4018 ปป.ติดตั้งเสริมตัดจ่ายTR.บ.อุ่มแสง ต.ส้ม REL C1
P-TDD02.4-E-LSSCO.4020 ปป.ติดตั้งเสริมตัดจ่ายTR.บ.กอย ต.ดู่ REL C1
I-64-E-LSSNE.MC.0070 ปป.ไม้แป้นรองมิเตอร์ บ้านคูสระน้อย REL D1
I-64-E-LSSNE.MC.0069 ปป.ไม้แป้นรองมิเตอร์ บ้านคูสระใหญ่ REL D1
I-64-E-LSSNE.MC.0079 ปป.ไม้แป้นรองมิเตอร์ บ้านโจดจิก REL D1
I-64-E-LSSNE.MC.0078 ปป.ไม้แป้นรองมิเตอร์ บ้านโจดม่วง REL D1
I-64-E-LSSNE.MC.0076 ปป.ไม้แป้นรองมิเตอร์ บ้านฮ่องข่า REL D1
I-64-E-LSSNE.MC.0075 ปป.ไม้แป้นรองมิเตอร์ บ้านเปือย REL D1
P-TDD02.4-E-LSSCO.4030 ปป.เพิ่มขนาดTR. บ.โจดนาห่อม ต.คลีกกลิ้ง REL C1
P-TDD02.4-E-LSSCO.4028 ปป.ติดตั้งเสริมตัดจ่ายTR.บ.โนน ต.เมืองคง REL C1
I-63-E-LSS64.MS.1107 ย้ายแนวฯ ถ.ทางหลวง 2083 ปตท.-โตโยต้า REL C1
I-63-E-LSS64.MS.1108 ย้ายแนวฯแรงสูงไลน์RLA09F-01บ.บัวหุ่งน้อย REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3044 ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านคูวงค์ต.ตองปิด REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3045 ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านพันลำหน้าวัดต.บัวน้อย REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3046 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงหน้าธกส.ซอยร้านนกน้อย TECO D2
P-TDD02.4-E-KTMCO.3047 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านเหม้า-หลังร.รละทาย REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3048 ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านนาคำใหญ่ REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3049 เสริมหม้อแปลงชุมชนมิตรภาพต.ดูน REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3050 เสริมหม้อแปลงหน้าอบต.โนนสังถอุบล-ศรีสะเกษ REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3051 ปรับปรุงบ.นาคำใหญ่(คุ้มวัด)ต.นาคำใหญ่ REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3015 เสริมหม้อแปลงบ้านละทายทางไปหนองแวงต.ละทา REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3019 เพิ่มขนาดหม้อแปลงหน้าสนง.อบต.ยางต.ยาง REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3025 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ.มะกรูด-ห้วยสะบ้าต.คำเ REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3026 เสริมหม้อแปลงบ.สารภีถนน226ต.ดูน TECO D2
P-TDD02.4-E-KTMCO.3027 เสริมหม้อแปลงหน้าบ้านพักนายอำเภอต.ดูน TECO D2
P-TDD02.4-E-KTMCO.3028 เสริมหม้อแปลงบ.ผักบุ้งต.จาน REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3029 เชื่อมโยงระบบจำหน่ายไลน์บ.สวนอ้อย-บ.เกาะ REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3033 เสริมหม้อแปลงบ.คำเนียมก่อนเข้าหมู่บ้าน REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3034 ปรับปรุงบ้านขามต.บัวน้อยอ.กันทรารมย์ TECO D2
P-TDD02.4-E-KTMCO.3037 ปรับปรุงบ้านหนองถ่มไฟเกษตรไปบ้านหนองปลาก TECO D2
P-TDD02.4-E-KTMCO.3039 ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านแสงน้อยต.นาคำใหญ REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3041 ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านบักบุ้งล REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.3042 ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ.หนองมะแซว REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4001 ปรับปรุงบ้านโนนผึ้ง(ข้าง รพ.สต.) ต.โนนสั REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4002 ปรับปรุงบ้านละทาย(วัดบ้านโอ้น) ต.ละทาย REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4004 ปรับปรุงบ้านคล้อ(วัดป่าห้วยมะรู) ต.ดู่ REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4005 ปรับปรุงบ้านเจี่ย(ร่องคำใหญ่)ทางไปบ.แสงใ REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4006 ปรับปรุงชุมชนสว่างฟ้าสามัคคี-สี่แยกวัด REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4007 ปรับปรุงบ้านทุ่งมั่ง(เกษตรไปบ้านแดงหม้อ) REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4009 เสริมบ้านหนองไฮ-ศาลาแดง ต.อีปาด REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4010 เสริมสี่แยกบ้านคล้อ SJA9R-02-บ้านดู่ REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4011 เสริมบ้านอาลัย (คุ้มวัด) ต.จาน REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4012 เสริมเกษตรบ้านหมัด ไปบ้านแสงใหญ่ REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4013 เสริมตลาดชุมชนทางโค้งหนองบัวไชยวาน ข้าง REL C9
P-TDD02.4-E-KTMCO.4015 เสริมบ้านคล้อ-ก่อนข้ามทางรถไฟ ต.ดู่ REL D1
P-NHE02.0-E-KTMCM.6410 ขยายเขตฯ(คฟม.2)บ้านผักบุ้งไปหนองแมว REL C3
P-TDD02.4-E-KTMCO.4016 เสริมบ้านโนนสะอาด ต.ผักแพว REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4017 เสริมบ้านเจี่ย-ป่าช้าเก่า ต.ทาม REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4018 เสริมบ้านทุ่งมั่ง ต.อีปาด REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4019 เสริมบ้านบาก ต.ตองปิด 30KVA REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4020 เสริมบ้านหนองกี่ ต.ยาง (50kVA.) REL D1
P-TDD01.3-E-KTMD0.3008 ติดตั้ง Recloser แทน DF บ.อีปาด WRA7R-04 REL C9
P-TDD02.4-E-KTMCO.4022 เสริมบ้านผึ้ง (ซอยหน้า รพ.สต.) ต.ทาม TECO D2
P-TDD02.4-E-KTMCO.4023 เสริมบ้านจาน ทางไปศรีสุรภาฟาร์ม ต.จาน REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4025 เสริมบ้านขาม-เกษตรริมแม่น้ำมูล ต.บัวน้อย REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4027 เสริมบ้านผึ้ง-โนนโก-โนนทราย ต.ทาม REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4028 เสริมบ้านหนองขอน ต.ผักแพว REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4029 เสริมบ้านเปือย (ทิศเหนือหมู่บ้าน) ต.หนอง REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4030 เสริมคำเมยไปวัดป่า-หลังอาชีวะจุลมณี REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4031 เสริมบ้านน้ำคำ (30kVA) ต.หนองบัว REL D1
P-TDD02.3-E-KTMD0.0001 ปป.บ.คล้อ-บ.สีถาน อ.กันทรารมย์ REL D1
P-TDD02.3-E-KTMD0.0002 ปป.บ.สีถาน-บ้านบัวน้อย อ.กันทรารมย์ REL D1
C-64-E-KTMCM.0067.02.1 นายคำแปลง เงาศรี บ.หนองมุข ม.2 ต.เมืองน้อย TECO D2
P-TDD02.4-E-KTMCO.4032 เพิ่มเฟสแรงสูงWRA7F-326บ้านโนนสวน ข้างปั๊มน้ำมันเ REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4033 เสริมบ้านหนองเรือ ต.ละทาย REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4034 เสริมบ้านทุ่งพาย ต.หนองหัวช้าง REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4036 เสริมบ้านแดงน้อยทางไปโรงสูบน้ำ REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4037 เพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านหนองแวง(ลูกเสริม) REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4038 เพิ่มวงจรแรงต่ำชุมชนหนองไฮ ต.ดูน REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4039 ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงบ้านโพธิลังกา ต.ยาง REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4040 เชื่อมโยงSJA09บ้านยาง-WRA02บ้านโนนแดง REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4041 เชื่อมโยงWRA06บ้านบกขี้ยาง-เกษตรทางโค้ง REL D1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4042 เสริมหม้อแปลงบ้านหนองถ่ม ต.หนองหัวช้าง REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4044 ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงบ้านเกาะ(100เควีเอ) REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4045 รื้อถอน250เควีเอตรงข้ามปํ๊มดาวเก่า ถนน226 REL C1
I-64-E-KTMCM.ZG.0001 คขก.2 บ.หว้าพัฒนา ต.หนองหัวช้าง TECO D2
I-64-E-KTMCM.ZG.0002 คขก.2 บ.บาก ม.4 เส้นทางไป บ.กะวัน ม.8 REL C1
P-NHE02.0-E-KTMCM.6413 คฟม.2 บ.อีต้อม (นายฉายา บัวจูม) ม.9 REL C1
P-NHE02.0-E-KTMCM.6414 คฟม.2 บ.หนองเทา (นายสุทัศน์ พุฒพวง) ม.3 REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4046 ปรับปรุงฯบ้านเหม้า-หน้า อบต.ละทาย REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4047 ปรับปรุงฯบ้านโนนสัง ต.โนนสัง TECO D2
P-TDD02.4-E-KTMCO.4050 เสริม/ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงเกษตรบ้านละทาย REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4051 เสริมหม้อแปลงบ้านหนองนาน้อย ต.ผักแพว REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4052 สับเปลี่ยนหม้อแปลงบ้านจัดสรรนายจักพันธ์ REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4053 เพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านทาม-หน้าวัดกุดเตอะ REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4054 เสริม/ย้ายหม้อแปลงเกษตรบ้านเปือย กลุ่มหน REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4055 เสริม/ย้ายหม้อแปลงสี่แยกปากทางบ้านกล้วย REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4056 เพิ่มเฟส/ตัดจ่ายแรงต่ำบ้านเจี่ย-ข้าง รร REL C1
P-TDD02.3-E-KTMD0.0003 ปป,เสริม.แบ่งแดนศก,กร-ปากทางเข้าบ.คล้อCD REL C1
P-TDD01.3-E-KTMD0.0002 ร.ร.บ้านเมืองน้อยฯ - แบ่งแดนอ.กร. ,อ.ขน. REL C1
I-64-E-KTMCM.ZG.0004 คขก.2 บ.หนองบัวไชยวาน (สายคอนบาก-วัดป่าศรีรัตนารา REL C1
I-64-E-KTMCM.ZG.0005 คขก.2 บ.จาน (นางเกษวดี ไชยชนะ) ม.11 REL C1
P-NHE02.0-E-KTMCM.4002 คฟม.2 บ.หนองกก (ปากทางเข้าหมู่บ้าน) ม.2, REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4058 ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านสีถาน เส้นกลางหมู่บ้ REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4059 ปรับปรุงบ้านงิ้ว ทางไปบ้านบาก ต.ตองปิด REL C1
P-TDD02.4-E-KTMCO.4060 ปรับปรุงฯบ้านบูรพา ทางไปโนนเปือย ต.จาน REL C1
P-TDD01.4-E-YSTOM.1056 ปป.ยส.ไลน์แรงสูง เทศบาลอำเภอป่าติ้ว TECO D2
P-TDD01.4-E-YSTOM.2022 ปป.ยส เสริมTR เขตเทศบาลยโสธรหลังตลาดใหม่ TECO D2
P-DRI03.0-E-YSTD0.0005 ปป.ช่วงแยก บ.สะเดา-บ.หนองไผ่ จ.ยโสธร REL D1
P-DRI03.0-E-YSTD0.0016 ปป.UG แยกน้ำคำน้อย REL C1
P-TDD01.3-E-YSTD0.0011 ชย.ถนนมงคลบูรพา-ถนนสหพัฒนา อ.เมือง REL C1
P-TDD01.3-E-YSTD0.0013 ปป.เคเบิลใต้ดินลอดถนนบริเวณพื้นที่กฟจ.ยส REL C1
P-TDD01.3-E-YSTD0.3007 ติดตั้ง Recloser แทน DF บ.คำเตย LNT02 REL D1
I-63-E-YSTOM.MS.1101 ยน.ยส.F5สร้างสะพานลอยข้าม รร.บ.น้ำโผ่ อ. REL C1
I-63-E-YSTOM.MS.1103 ยน.ยส.เขตเทศบาลกุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร REL C1
P-TDD01.3-E-YSTD0.0004 ปป.สี่แยกเทคนิค-สามแยกศาลาแดง(ฝั่งขวา) REL C1
I-63-E-YSTOM.MS.1104 ยน.ยส. ไลน์ F4,5,8 ช่วงสะพานบ้านสะเดา REL C1
P-TDD01.3-E-YSTD0.0015 ปป.ยส.เสริมระบบฯไลน์F8จากบ.หนองคู-บ.นิคม REL D1
P-DRI03.0-E-YSTD0.DT06 ปป.ยส.ปักเสา12.2ม.แซมไลน์F5จากบ.ทุ่งแต้ REL C1
P-TDD01.3-E-YSTD0.0016 ปป.ยส.เสริมระบบฯไลฯF8จาก.บ.นิคม-อ.ป่าติ้ REL D1
I-63-E-YSTOM.MS.1105 ยน.ยส.ไลน์F8.บ.หนองบัวแดง REL C1
I-63-E-YSTOM.MS.1108 ยน.ยส.ไลน์ F9,11,12 สี่แยกตับเต๋า เขตเทศ REL C1
I-63-E-YSTXX.19.3905 ขยายเขตระบบจำหน่ายฯ คลังพัสดุ กฟจ.ยส. REL C1
I-63-E-YST64.MS.1101 ยน.ยส.ไลน์.F8.บ.นิคม ต.ศรีฐาน REL C1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4037 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม50KVA คุ้มโนนตาล อ.เ TECO D2
P-TDD02.4-E-YSTOM.4016 ปป.ยส.เพิ่มขนาดTR100เป็น160KVAเทศบาลป่าต REL D1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4023 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม30kVAหน้ารร.สอนแก้ว REL D1
I-63-E-YST64.MS.1102 ยน.ยส.ไลฯF4,5,8.สร้างสะพานลอยข้ามถนนหน้ REL C1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4014 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม50KVA หลังประปายโสธร REL D1
I-63-E-YST64.MS.1103 ยน.ยส.F8,4,5,10 สร้างสะพานลอยข้ามถนนโรง REL C1
I-63-E-YST64.MS.1104 ยน.ยส.F8,4 สร้างสะพานลอยข้ามถนนหน้าโรงเ REL C1
I-63-E-YST64.MS.1105 ยน.ยส.F8,4 สร้างสะพานลอยข้ามถนนหน้าโรงเ REL C1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4052 ปป.ยส.เพิ่มเฟสแรงต่ำ หน้าวัดบรูพาราม ต.ล REL D1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4055 ปป.ยส.เพิ่มขนาดTR100kVA บ.หนองเทา อ.คำเข REL D1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4061 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม50KVA บ.ห้องพอก(ท้าย REL D1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4062 ปป.ยส.ติดตั้ง TR. เสริม 50 kVA บ.ผือ REL D1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4063 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม30kVA บ.ทุ่งนางโอก TECO D2
P-TDD02.4-E-YSTOM.4066 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม30kVA บ.นาสะไมย์ ทาง REL D1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4067 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม30kVA บ.ร่มโพธิ์ม.12 REL D1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4069 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม30kVA บ.คอนสาย ต.ตาดทอง REL D1
I-63-E-YST64.MS.1108 ยน.ยส.บ.เชียงเครือ เสาและสายแรงต่ำ,สูง ก REL C1
I-63-E-YST64.MS.1107 ยน.ยส.F4,8.จุดกลับรถและสะพานลอยข้ามถนน.บ REL C1
I-63-E-YST64.MS.1106 ยน.ยส.F4,8.ใกล้สะพานลำเซบายทางไป.อำนาจ อ REL C1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4070 ปป.ยส.ย้ายจุดติดตั้งTRกีดขวางขยายถนน บ.ห REL C9
P-TDD02.4-E-YSTOM.4071 ปป.ยส.ติดตั้ง TR. เสริม 50 kVA บ.นาสะไมย REL D1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4075 ปป.ยส.ติดตั้ง TR. เสริม 50 kVA บ.บาก ถ.แ REL D1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4076 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม30kVA บ.หนองถ่ม ม.8 TECO D2
P-TDD02.4-E-YSTOM.4080 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม30kVA บ.น้ำคำน้อย ข้ REL D1
I-63-E-YST64.MS.1109 ยน.ยส.F6 ช่วง แยกดอนมะยางถึงแยก รพ.ยโสธร REL C1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4081 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริมเพิ่มขนาดและเพิ่มเฟส REL C1
I-63-E-YST64.MS.1111 ยน.ยส.F6 ช่วง แยกดอนมะยาง ต.ตาดทอง REL C1
I-63-E-YST64.MS.1112 ยน.ยส.F5(SEL) บ.นาคำ ต.เดิด REL C1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4085 ปป.ยส.เพิ่มขนาด TR 20เป็น30 บ.หนองหอย ต. REL D1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4086 ปป.ยส.เพิ่มขนาด TR 20เป็น30 บ.กุดหิน อ.ก REL D1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4089 ปป.ยส.เพิ่มขนาด TR 50เป็น100kVA บ.สงเปลื REL C1
P-DRI03.0-E-YSTD0.DT04 ชย.ช่วง บ.โนนหนองผือ-บ.คำเตย อ.ไทยเจริญ REL C1
I-63-E-YST64.MS.1113 ยน.ยส.F4,8 จากยโสธร ถึง อำเภอป่าติ้ว REL C1
P-TDD01.3-E-YSTD0.0017 ปป.ยส.เสริมระบบฯ.บ.สะเดา-บ.หนองคู อ.เมือ REL D1
I-63-E-YST64.MS.1114 ยน.ยส.F2,F6 แยกดอนมะยาง ถึง รพ.ยโสฯ(ฝั่ง REL C1
P-TDD02.4-E-YSTOM.4100 ปป.ยส.เพิ่มเฟสแรงสูงและเพิ่มขนาดTR บ.หนอ REL C1
P-TDD02.4-E-YSTD0.4009 ติดตั้ง SF6 บ.หนองเป็ด LNT02S-98 REL C1
I-64-E-YSTXX.FS.1001 แผนงานปรับปรุงเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จ.ยโสธร REL C1
C-64-E-PNPCM.0030.02.1 อบต.ค้อใหญ่ ม.1 REL D1
P-TDD02.4-E-PNPCO.4006 ปป.ย้ายหม้อแปลง 50 kva บ.ดอนคำ REL D1
I-63-E-PNP64.MS.1103 ย้ายแนวสุวรรณภูมิ-ยโสธร(สี่แยกโนนชัยศรี) REL D1
P-DRI03.0-E-MCCD0.DT02 ปป.ปักเสาแซมไลน์12.2บ.ดอนผึ้ง-บ.แดง REL D1
P-DRI03.0-E-MCCD0.DT04 ปป.ปักเสาแซมไลน์12.2บ.ยางกลาง-บ.ม่วง REL D1
P-DRI03.0-E-MCCD0.DT09 ปป.ปักเสาแซมไลน์12.2F3บ.พลไว-สร้างแป้น REL D1
P-DRI03.0-E-MCCD0.DT11 ปักเสาคู่12.2สามแยกคลองถม2 REL D1
P-DRI03.0-E-MCCD0.DT12 ปักเสาคู่12.2สามแยกคลองถม1 TECO D2
P-DRI03.0-E-MCCD0.DT13 ปักเสาคู่14.3สี่แยกบ.นาดี TECO D2
P-NHE02.0-E-MCCCM.6417 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านคูสองชั้น ม.4 REL D1
P-NHE02.0-E-MCCCM.6426 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านฟ้าห่วน ม.8 REL D1
P-TDD02.4-E-MCCCO.4003 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.เหล่าใหญ่ ต.ม่วง REL D1
P-TDD02.4-E-MCCCO.4004 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.คุ้ม ต.คูเมือง REL D1
P-TDD02.4-E-MCCCO.4005 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.ปอแดง ต.บากเรือ REL D1
P-TDD02.4-E-MCCCO.4006 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.ป่าตอง ต.ฟ้าหยาด REL D1
P-TDD02.4-E-MCCCO.4007 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.ท่าสมอ ต.ม่วง REL D1
P-TDD02.4-E-MCCCO.4008 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.ผือฮี ต.ผือฮี REL D1
P-TDD02.4-E-MCCCO.4009 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.โพธิ์ศรี ต.ม่วง REL D1
P-TDD02.4-E-MCCCO.4010 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.ฟ้าหยาด(ข้าง รพ.มช.) REL D1
P-DRI03.0-E-MCCD0.DT14 ชย.บ.สังข์ ต.กุดน้ำใส-บ.โพนทอง อ.ค้อวัง REL C1
P-DRI03.0-E-MCCD0.DT15 ชย.บ.บ.ฟ้าห่วน-บ.กลางน้อย อ.ค้อวัง จ.ยส. REL C1
P-NHE02.0-E-MCCCM.9405 คฟม.2 ขยายเขตฯบ้านผือฮี ม.1 เกิน 75,000 REL D1
P-NHE02.0-E-MCCCM.9406 คฟม.2 ขยายเขตฯบ้านดงจงอาง เกิน 75,000 REL D1
P-NHE02.0-E-MCCCM.6429 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านเหมือด ม.5 REL D1
P-NHE02.0-E-MCCCM.9401 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านบัวขาว ม.9 เกิน75000 REL D1
P-NHE02.0-E-MCCCM.9402 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านชัยชนะ ม.7เกิน75000 TECO D2
P-NHE02.0-E-MCCCM.6433 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านฟ้าหยาด ม.8 REL C1
P-NHE02.0-E-MCCCM.6434 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านบัวขาว ม.9(นายสมชัย) REL D1
P-NHE02.0-E-MCCCM.6440 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านหนองยาง ม.3 REL C9
P-NHE02.0-E-MCCCM.6441 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านหนองยาง ม.3 (นายสอน ) REL D1
P-NHE02.0-E-MCCCM.6448 คฟม.2 ขยายเขตฯบ้านปอแดง ม.2 REL C9
P-NHE02.0-E-MCCCM.6449 คฟม.2 ขยายเขตฯบ้านฟ้าหยาด ม.9 REL D1
P-NHE02.0-E-MCCCM.6454 คฟม.2 ขยายเขตฯบ้านขี้ตุ่น ม.7 REL D1
P-NHE02.0-E-MCCCM.6455 คฟม.2 ขยายเขตฯบ้านท่าช้าง ม.6 TECO D2
C-57-E-MHKCN.0063.02.1 ขย.โครงการเออร์บาน่า(บจก.ดีเฮ้าส์พัฒนา) REL C6
P-DRI03.0-E-MHKS0.0002 รื้อถอน สฟฟ.มค.1 REL D1
P-DRI03.0-E-MHKS0.0001 ติดอุปกรณ์ป้องกันจ่ายไฟชั่วคราว สฟฟ.มค.1 REL D1
P-DRI03.0-E-MHKT0.0003 ติดตั้งแอร์เบรค115เควีหน้าสนามยิงปืน มค. REL C1
P-TDD01.3-E-MHKD0.0016 ปป.บายพาสมหาสารคาม-บ.อุปราช (ฝั่งซ้าย) REL D1
C-63-E-MHKCN.0023.02.1 บริษัท ฉัตร์วรี กรุ๊ป จำกัด ต.ขามเรียง REL C6
I-61-E-MHKXX.S4.2001 กฟจ.มหาสารคาม-อาคารอยู่เวรฯ(กฟย.กันทรวิช TECO D2
P-NHE02.0-E-MHKCN.6337 บ้านโนนสระพัง ม.6 ต.เขวา REL D1
P-TDD02.4-E-MHKOM.3024 เสริมหม้อแปลง บ.นาแพง REL D1
P-TDD02.4-E-MHKOM.3029 เสริมหม้อแปลงตัดจ่ายใหม่บ้านส่องตรงข้ามโ REL D1
P-TDD01.3-E-MHKD0.0018 ปป.เสริมสามแยกวังยาว-แยกท่าขอนยาง มค. REL D1
P-TDD01.3-E-MHKD0.0017 ชย.ช่วงแยกบ้านขามเรียง-บ้านนาสีนวน มค. REL C1
C-64-E-MHKCN.0035.03.1 นายพลกฤต พหลทัพ บ.ดอนยม ม.7 REL D1
C-64-E-MHKCN.0038.01.1 นายอดิศร บุญใบ โรงสีข้าว บ.สงเปลือย REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6410 บ้านเชียงเหียน ม.3(สุพันธุ์) ต.เขวา REL D1
C-64-E-MHKCN.0040.01.1 บริษัท เอก-ชัย ดีทรีบิวชั่น จำกัด ต.ตลาด REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6417 นายชนะ เสรีรัตน์ 598 บ.ขามเรียง ม.20 REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6414 นายศุภกร โพิ์ศรี ต.แก่งเลิงจาน REL D1
C-64-E-MHKCN.0042.01.1 นายประมวล สาหร่าย ต.ขามเรียง อ.กวช REL D1
C-64-E-MHKCN.0029.02.1 บ้านเหล่าวิลัย ม.16 ต.เขวา REL D1
I-64-E-MHKCN.ZG.4005 บ้านหนองปลิง ม.6 ต.หนองปลิง REL C1
I-64-E-MHKCN.ZG.4004 บ้านหนองคู ม.8 ต.ท่าตูม อ.เมือง REL C1
I-64-E-MHKCN.ZG.4003 บ้านห้วยแอ่ง(กรกฤช พหลทัพ) ม.9 ต.ห้วยแอ่ REL C1
I-64-E-MHKCN.ZG.4006 บ้านลาด ม.19(ทัศนีย์) ต.ลาดพัฒนา REL C1
I-64-E-MHKCN.ZG.4002 บ้านเก่าน้อย ม.3 (ปราณี โยธะคง) ต.แวงน่า REL C1
I-64-E-MHKCN.ZG.4001 บ้านหนองแวง(คุ้มนางเรณู)ต.แวงน่าง อ.เมือ REL C1
C-64-E-MHKCN.0081.01.1 เพิ่มเฟสนายสวัสดิ์ ลครศรี ต.แวงน่าง REL D1
I-64-E-MHKNE.MC.0007 ปรับปรุงเปลี่ยนไม้แป้นชำรุด บ.ขนมจีน REL D1
C-64-E-MHKCN.0092.01.1 นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ ต.ตลาด REL D1
C-64-E-MHKCN.0091.01.1 นางเตือนใจ จันทพิมพ์ ต.เขวา อ.เมือง REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6434 บ้านท่าตูม ม.6(อุเทน อาทิตย์ตั้ง) ต.ท่าต REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6433 นางวราภรณ์ ใสโศก ต.ตลาด อ.เมือง REL C1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6436 บ้านหนองหล่ม ม.2(นายพา เกตมาลา) ต.ดอนหว่ REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6437 นายกองสี จันดาลุย บ.ดอนดู่ ต.คันธารราษฎร REL C1
C-64-E-MHKCN.0098.03.1 นายอุทัย งามจันทร์ ต.ตลาด อ.เมือง REL D1
C-64-E-MHKCN.0099.01.1 เพิ่มเฟสนายจักรพงษ์ กันซวง ต.ท่าขอนยาง REL D1
P-DRI03.0-E-MHKD0.DT03 ปากทางอ่างฯห้วยแอ่ง - เรือนจำจังหวัดมหาฯ REL D1
C-64-E-MHKCN.0109.01.1 นายณที วัฒนา บ.เหล่าหนาด ม.1 ต.ดอนหว่าน REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6438 นายชัยนาท นันทเสน 133 ม.7 บ.เม่นน้อย REL D1
C-64-E-MHKCN.0097.01.1 นางอาทิตวรรณ ศรีบรรพต ต.ท่าขอนยาง REL D1
C-64-E-MHKCN.0116.01.1 น.ส.วิภาทิพย์ สิริโรจน์โตมร บ.โนนเพ็ก REL D1
I-63-E-MHKOM.MS.1102 ย้ายแนวระบบจำหน่ายหนองบัว ต.โคกพระ อ.กัน REL C1
P-TDD02.4-E-MHKOM.4053 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านดอนหัน49-000759 REL D1
P-TDD02.4-E-MHKOM.4047 เสริมหม้อแปลงบ้านหนองหิน(63-001254) REL C1
P-TDD02.4-E-MHKOM.4051 เสริมหม้อแปลงซอยศุนย์สร้างทาง มค30-00424 REL C1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6452 บ้านดงเค็ง ม.8 ต.ท่าสองคอน REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6448 นายภิสิทธิ์ ภาพินิช บ.หนองปลิง ม.6 REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6444 น.ส.กนกพร นุรัตน์ บ้านหนองแวง ม.8 REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6447 นายคมสันต์ เดชเจริญ 201 ม.5บ.หนองค้อ REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6442 บ้านหนองบัว ม.5(ลำพูล)ต.บัวค้อ REL D1
C-64-E-MHKCN.0094.02.1 บ.เอสดีเอสแอสแซท จำกัด ต.แก่งเลิงจาน อ.เบ.เอสดีเอ REL D1
C-64-E-MHKCN.0126.01.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโน REL D1
C-64-E-MHKCN.0131.01.1 นางเครือวัลย์ สุพวงแก้ว ต.ตลาด อ.เมือง REL D1
C-64-E-MHKCN.0131.03.1 นางเครือวัลย์ สุพวงแก้ว ต.ตลาด อ.เมือง REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6457 บ้านดอนหน่อง ม.16 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชับ้านดอนหน TECO D2
P-NHE02.0-E-MHKCN.6453 บ้านขามเฒ่าเมืองทอง ม.20(บุดดี) REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6454 บ้านจำนัก ม.4(ถนนเส้น บ.จำนัก-บ.หนองปลิง REL D1
C-64-E-MHKCN.0149.01.1 นายไชยา คำหล้า บ.หนองแวง ม.8 ต.แวงน่าง REL D1
C-64-E-MHKCN.0148.01.1 น.ส.ณหทัย คงอุ่น 269 ม.4 ต.ท่าสองคอน REL D1
C-64-E-MHKCN.0119.02.1 บ้านเขวา ต.เขวา อ.เมือง REL D1
C-64-E-MHKCN.0146.03.1 นายมนัสวี ไชยปัดทุม(140) บ.ตาหลุง ม.5 REL D1
C-64-E-MHKCN.0145.02.1 บริษัท ซีพีออลย์ จำกัด ต.ตลาด อ.เมือง REL D1
C-64-E-MHKCN.0166.01.1 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านแสงเจริญ ม.14 ต.วัง REL D1
C-64-E-MHKCN.0166.03.1 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านแสงเจริญ ม.14 ต.วัง REL D1
C-64-E-MHKCN.0153.01.1 หจก.ทองมีฟาร์ม(2020) ต.กุดใส้จ่อ อ.กวช REL D1
C-64-E-MHKCN.0153.03.1 หจก.ทองมีฟาร์ม(2020) ต.กุดใส้จ่อ อ.กวช REL D1
I-64-E-MHKNE.MC.0008 ปรับปรุงเปลี่ยนไม้แป้นชำรุด บ.หนองบัว REL D1
C-64-E-MHKCN.0160.01.1 หจก.อุดรสุภศิริ(สถานีสูบน้ำห้วยแอ่ง) REL D1
C-64-E-MHKCN.0193.01.1 น.ส.กัญทิญา พลโรม 14 ม.17 บ.เขวา REL D1
C-64-E-MHKCN.0203.01.1 เพิ่มเฟสนายณัฐพงศ์ ผาจันทร์ ต.ท่าขอนยาง REL D1
C-64-E-MHKCN.0140.02.1 บ้านหนองกุงเต่า ม.12 ต.ท่าสองคอน REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6469 บ้านปอแดง (นายประพฤทธิ์) ม.6 ต.ขามเฒ่าพั REL D1
P-TDD02.4-E-MHKOM.4001 ปป.เชื่อมโยงแรงสูงใคร่นุ่น-กุดร่อง REL D1
C-64-E-MHKCN.0212.02.1 บ.นานกเขียน ม.4ขข.แรงต่ำ(อบต.หนองโน) REL D1
I-64-E-MHKCN.ZG.4013 นางนงลักษณ์ คำสวาท ต.ตลาด อ.เมือง REL D1
C-64-E-MHKCN.0186.02.1 ถนนนครสวรรค์ ซอย39 ต.ตลาด อ.เมือง REL D1
C-64-E-MHKCN.0174.02.1 บ้านโนนแสนสุข ม.8 ต.ห้วยแอ่ง REL D1
I-64-E-MHKCN.ZG.4017 บ้านโนนมี้ ม.2(ณิชามล นนตะสี) ต.บัวค้อ REL C1
I-64-E-MHKCN.ZG.4020 บ้านโคกสี ม.5(นางเยี่ยม เตชะเพชร) REL C1
I-64-E-MHKCN.ZG.4019 บ้านโคกกลาง ม.11 ต.วังแสง อ.แกดำ REL D1
I-64-E-MHKCN.ZG.4022 บ้านคอกม้า (จุดที่ 1) ต.โคกพระ REL D1
I-64-E-MHKCN.ZG.4021 บ้านดอนดู่ ม.9 (นายธงศักดิ์) REL C1
I-64-E-MHKCN.ZG.4007 บ้านหนองค่าย(ไข่มุก) ต.โคกก่อ อ.เมือง REL C1
I-64-E-MHKCN.ZG.4010 บ้านน้ำใส ม.16(นายไชยรัตน์ สมภูมิ) ต.ขาม REL C1
I-64-E-MHKCN.ZG.4008 บ้านท่างาม ม.3(นายไพโรจน์ ชนิดนวล) ต.ลาด REL C1
I-64-E-MHKCN.ZG.4016 บ้านหนองแวง ม.8(คุ้มหนองโน) ต.แวงน่าง REL D1
I-64-E-MHKCN.ZG.4012 บ้านหนองบัว ม.4(นุชนาฎ) ต.บัวค้อ REL D1
I-64-E-MHKCN.ZG.4014 บ้านหนองใหญ่ ม.3(นายสมลักษณ์ กิจสคม) REL C1
C-64-E-MHKCN.0224.01.1 นายธัชกร ชูศรีวาส ต.แวงน่าง อ.เมือง REL D1
C-64-E-MHKCN.0224.02.1 นายธัชกร ชูศรีวาส ต.แวงน่าง อ.เมือง REL D1
C-64-E-MHKCN.0230.02.1 บ้านเขวา ม.17 ต.เขวา อ.เมือง REL D1
C-64-E-MHKCN.0228.02.1 บ้านท่าแร่ ม.17 ต.แก่งเลิงจาน REL D1
C-64-E-MHKCN.0247.01.1 นายมิตรภาพ มุระดา ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง REL D1
C-64-E-MHKCN.0246.03.1 หจก.สุรินทร์ไทยสงวน(ประปาบ้านลาด) ต.ลาดพ REL D1
C-64-E-MHKCN.0248.01.1 นางวรัญญา อินพินิจ ม.3 ต.ท่าขอนยาง REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6496 นางรังษี ภาภักดี 186/1 ถ.นาควิชัย REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.6494 นายสุประกิจ ทองดี ต.ตลาด REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4102 นายมนต์ชัย พัฒเพ็ง บ.โนนสีดา ม.5 ต.แกดำ REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4106 น.ส.พรรณพิลาศ เจริญหิรัญศิริกุล ต.เกิ้ง REL C1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4110 บ้านยาง (นางสาววิลาวัลย์ ) จุดที่2 REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4109 บ้านดอนบาก (นายยุทธการ) ม.7 ต.ศรีสุข REL D1
C-64-E-MHKCN.0254.02.1 เมนชายคานางคำปุ่น ภูเก้าแก้ว ม.9 ต.ขามเร REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4105 น.ส.สุธิดา สินพันธ์ บ.หนองเจริญ ม.11 REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4104 น.ส.สุกัญญา จำปาวงษ์ บ.สวนมอญ ม.7 REL C1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4112 บ้านน้ำเที่ยง (นางเกษร) ม.7 ต.มะค่า REL C1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4114 บ้านยาง (น.ส.สุบัน) จุดที่1 ม.21 REL D1
C-64-E-MHKCN.0259.01.1 นายพงษ์ ปรีชาเดชเจริญ ต.ขามเรียง อ.กวช TECO D2
P-NHE02.0-E-MHKCN.4123 น.ส.ทองคำ อันทะโส บ.กกกอก ม.11 ต.มิตรภาพ REL C1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4121 นายชัช ตะวัน บ.ดอนหว่าน ม.9 ต.ดอนหว่าน REL C1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4122 นางกว้าง ทองสาดี บ.หนองขุ่น ม.10 REL C1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4118 นายโสภณ รุ่งฑิฆัมพรชัย บ.ดอนนา ม.7 REL C1
I-64-E-MHKXX.FS.1001 แผนงานปรับปรุงเคเบิ้ลใต้ดิน1จ.มหาสารคาม REL C1
I-63-E-MHK64.MS.1105 ย้ายแนวเสาไฟฟ้าออกจากเขตทางหลวงชนบท จ.4 REL C1
C-64-E-MHKCN.0253.02.1 บ.ประภัสสรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.ขามเรียง REL D1
C-64-E-MHKCN.0261.01.1 นายณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง REL D1
C-64-E-MHKCN.0263.03.1 นายอิสระภาพ ก้านศรีรัตน์ ม.3 ต.แกดำ REL D1
C-64-E-MHKCN.0275.02.1 บริษัท ธาดาเรียลเอสเตท จำกัด REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4125 นายถนอม ประโพธิง ต.วังแสง อ.แกดำ REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4119 นายปัทวี จันทะแพน บ.โคกก่อ ม.1 REL C1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4124 นายสุวัฒน์ แสงแก้ว ต.แวงน่าง อ.เมือง REL D1
P-NHE02.0-E-MHKCN.4126 นายนพดช อันปัญญา REL D1
C-64-E-MHKCN.0288.01.1 น.ส.พิมลมาศ นุสีวอ ม.13 บ.ดอนมัน REL D1
C-64-E-MHKCN.0288.03.1 น.ส.พิมลมาศ นุสีวอ ม.13 บ.ดอนมัน REL D1
C-64-E-MHKCN.0293.01.1 บ.ปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ต.โคก REL D1
C-64-E-MHKCN.0296.02.1 น.ส.ดวงใจ ไชยสงค์ ม.3 ต.วังแสง ต.แกดำ REL D1
C-64-E-MHKCN.0155.03.1 โรงเรียนบ้านแมด ต.ตลาด อ.เมือง REL D1
P-TDD01.3-E-PYKD0.4005 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย หน้าสถานีขน REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCM.8564 ป/ปขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก นางสุภาพร REL C1
P-TDD01.3-E-PYKD0.0001 ป/ปขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย แยกพยัคฆ REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCM.8550 ป/ปขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย นายเสถีย REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCS.6367 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โพธิ์เงิน REL C1
P-TDD02.4-E-PYKCO.3002 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.สี่เหลี่ย REL D1
I-63-E-PYKCO.MS.1101 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.หนองจิก REL C1
I-63-E-PYKCO.MS.1202 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.นกเหาะ REL C1
I-63-E-PYKCO.MS.1203 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.บุ้งง้าว REL C1
C-64-E-PYKCM.0004.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ปะหลาน REL C1
C-64-E-PYKCM.0008.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช โรงเรียนจาตุคาม REL C1
C-64-E-PYKCM.0008.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช โรงเรียนจาตุคาม REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCS.4002 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.นาเหนือ REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCS.4001 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โนนสว่าง REL C1
C-64-E-PYKCM.0029.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ปะหลาน REL C1
C-64-E-PYKCM.0035.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โคกกลม REL C1
C-64-E-PYKCM.0047.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.โนนแห่ REL C1
C-64-E-PYKCM.0035.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โคกกลม REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCM.4028 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองอีเข็ REL C1
C-64-E-PYKCM.0005.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองแสง REL C1
C-64-E-PYKCM.0005.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองแฮ REL C1
C-64-E-PYKCM.0005.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองแฮ REL D1
C-64-E-PYKCM.0076.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองเลา REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCS.4035 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.โนนกระยอม REL C1
P-TDD02.4-E-PYKCO.4016 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.กุดรัง REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCM.4045 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.สำโรง REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCM.4053 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โกทา REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCM.4046 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.ชุมแสง REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCM.4051 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หลุบเปลือย REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCM.4052 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หัวหนองคู REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCM.4047 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองทิดสอน REL C1
C-64-E-PYKCM.0135.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก หจก.พัณกมล REL C1
C-64-E-PYKCM.0135.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก หจก.พัณกมล REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCM.4056 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.ป่าตอง REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCM.4055 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.ป่าตอง REL C1
C-64-E-PYKCM.0134.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ปะหลาน REL C1
C-64-E-PYKCM.0134.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ปะหลาน REL C1
C-64-E-PYKCM.0138.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.นาเชือก REL C1
C-64-E-PYKCM.0138.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.นาเชือก REL C1
C-64-E-PYKCM.0139.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.เขวาพัฒนา REL C1
C-64-E-PYKCM.0139.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.เขวาพัฒนา REL C1
C-64-E-PYKCM.0140.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โนนสว่าง REL C1
C-64-E-PYKCM.0140.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โนนสว่าง REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCM.4057 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.ป่าตอง REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCM.4058 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โพธิ์เงิน REL C1
C-64-E-PYKCM.0143.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองกก REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCS.6221 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองใหม่ REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCM.4062 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองปอ REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCS.4075 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.คลองจอบ REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCS.4076 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองห้าง REL C1
C-64-E-PYKCM.0164.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย นายปรีชา REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCS.4039 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย สวนธรรมบุญน REL C1
C-64-E-PYKCM.0132.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ไทยเจริญ REL C1
C-64-E-PYKCM.0132.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ไทยเจริญ REL C1
C-64-E-PYKCM.0161.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.เหล่ามะเห REL C1
C-64-E-PYKCM.0106.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.เหล่าหนอง REL C1
C-64-E-PYKCM.0105.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ดงดวน REL C1
C-64-E-PYKCM.0104.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.โคกจันทร์ REL C1
C-64-E-PYKCM.0103.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.สำโรง REL C1
C-64-E-PYKCM.0101.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.พยอม REL C1
C-64-E-PYKCM.0100.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ตาลอก REL C1
C-64-E-PYKCM.0099.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หารฮี REL C1
C-64-E-PYKCM.0097.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.แก่นท้าว REL C1
C-64-E-PYKCM.0098.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.เหล่า REL C1
C-64-E-PYKCM.0168.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.นาเชือก REL C1
C-64-E-PYKCM.0169.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.นาเชือก REL C1
C-64-E-PYKCM.0185.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.โนนจาน REL C1
C-64-E-PYKCM.0190.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.ยางสีสุราช REL B2
I-63-E-PYK64.MS.1102 ย้ายแนวสายส่ง 115 ช่วงแยกร้านฉลองชัย พภ. REL C1
C-64-E-PYKCM.0191.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ตาลอก REL C1
I-63-E-PYK64.MS.1201 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองโน REL C1
I-63-E-PYK64.MS.1202 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองสระ REL C1
I-63-E-PYK64.MS.1203 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ดอนติ้ว REL C1
I-63-E-PYK64.MS.1204 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ลุมพุก REL C1
I-63-E-PYK64.MS.1205 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองแคน REL C1
I-63-E-PYK64.MS.1206 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองเลา REL C1
I-63-E-PYK64.MS.1207 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.บุตรโคตร REL C1
I-63-E-PYK64.MS.1208 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.แวงยาง REL C1
I-63-E-PYK64.MS.1209 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.ยางสีสุราช REL C1
I-63-E-PYK64.MS.1210 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หัวเข่าแตก REL C1
I-63-E-PYK64.MS.1101 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.ยางสีสุราช REL C1
C-64-E-PYKCM.0195.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.กุดรัง REL B2
I-64-E-PYKCS.ZG.4001 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.ปอพาน REL C1
C-64-E-PYKCM.0200.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ดงเย็น REL B2
C-64-E-PYKCM.0201.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองสร REL C1
C-64-E-PYKCM.0201.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองสร REL C1
P-NHE02.0-E-PYKCS.4100 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ดอนติ้ว REL C1
C-64-E-PYKCM.0205.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองระเวี REL B2
C-64-E-PYKCM.0205.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.เมืองเจีย REL C1
C-64-E-PYKCM.0206.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ปะหลาน REL B2
C-64-E-PYKCM.0206.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ปะหลาน REL B2
C-64-E-PYKCM.0207.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ภารแอ่น REL B2
C-64-E-PYKCM.0200.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ. REL C1
C-64-E-WPTCM.0100.01.1 ขข.รพ.สต.บ้านดอนมันน้ำ ต.บ้านหวาย REL C1
C-64-E-WPTCM.0098.01.1 แฟ้ม ขข.บริษัท ที.ที.โกบอล พลัส จำกัด REL C1
C-64-E-WPTCM.0104.01.1 แฟ้ม ขข.บ.หนองป้าน-บ.โพนทอง ต.หนองคู REL C1
C-64-E-WPTCM.0039.01.1 ขข.บ้านหนองหว้า ม.13 ต.งัวบา REL C1
C-64-E-WPTCM.0036.01.1 ขข.บ้านงัวบา ม.1,3 ต.งัวบา REL C9
P-TDD01.3-E-WPTD0.0002 ปป.สามแยกบ.หนองโง้ง-ปากทางนาดูน อ.นาดูน REL C1
C-64-E-WPTCM.0129.01.1 เพิ่มเฟสบ้านดงน้อย ม.4 ต.พระธาตุ REL C1
C-64-E-WPTCM.0103.01.1 แฟ้ม ขข.บ.หนองป้าน-บ.หนองแต้ดง ต.หนองคู REL C1
C-64-E-WPTCM.0122.01.1 ขข.บ้านกุดนาดี ม.5 ต.หนองแสน REL C1
C-64-E-WPTCM.0204.01.1 แฟ้ม ขข.ม.3 บ.งัวบา ต.งัวบา REL C1
I-63-E-WPT64.MS.1202 ย้ายแนว F3 บ.หนองบัวพัฒนา ม.6 ต.นาดูน REL C1
C-64-E-WPTCM.0167.01.1 ขข.ตมป.บ.ดงน้อย ม.6 ต.เสือโก้ก(ซอยข้างรร REL C1
C-64-E-WPTCM.0108.02.1 ขข.บ้านวังปทุม ม.18 ต.หัวเรือ REL C1
C-64-E-WPTCM.0118.02.1 ขข.บ้านวังปทุม ม.18 ต.หัวเรือ REL C1
C-64-E-WPTCM.0106.02.1 ขข.บ้านชาดใหญ่ ม.1 ต.หัวเรือ REL C1
C-64-E-WPTCM.0111.02.1 ขข.บ้านกอก ม.6 ต.หัวเรือ REL C1
C-64-E-WPTCM.0109.02.1 ขข.บ้านกอก ม.6 ต.หัวเรือ REL C1
C-64-E-WPTCM.0216.01.1 แฟ้ม ขข.แรงต่ำ นาย วรวุฒิ ทองภูวงค์ REL B2
P-NHE02.0-E-WPTCM.6407 บ้านดอนบม ม.24 ต.หนองแสง REL C1
C-64-E-WPTCM.0010.02.1 ม.1 บ.โนนเขวา ต.หนองทุ่ม 2 REL B2
C-64-E-WPTCM.0011.02.1 ม.2 บ.หนองตาไก้ ต.หนองทุ่ม 1 จุด REL B2
P-NHE02.0-E-WPTCM.8501 บ้านโคกใหญ่ ม.3 ต.หนองไฮ REL C1
C-64-E-WPTCM.0224.02.1 แฟ้ม ขข.แรงต่ำ นายชัชชัย สืบสุนทร REL B1
C-64-E-WPTCM.0197.01.1 แฟ้ม ขข.ตมป. ม.14 บ.นาเมือง ต.นาข่า REL C1
C-64-E-WPTCM.0196.02.1 แฟ้ม ขข.แรงต่ำ ม.12 บ.ประชาพิทัก ต.นาข่า REL C1
C-64-E-WPTCM.0194.01.1 แฟ้ม ขข.ตมป. ม.9 บ.ดอนแดง ต.นาข่า REL C1
C-64-E-WPTCM.0193.01.1 แฟ้ม ขข.ตมป. ม.8 บ.น้ำเกลี้ยง ต.นาข่า REL C1
C-64-E-WPTCM.0192.01.1 แฟ้ม ขข.ตมป. ม.7 บ.หนองขี ต.นาข่า REL C1
C-64-E-WPTCM.0185.02.1 แฟ้ม ขข.แรงต่ำ ม.8 บ.คำแก้ว ต.ดงดวน REL C1
C-64-E-WPTCM.0182.02.1 แฟ้ม ขข.แรงต่ำ ม.4 บ.หนองจิก ต.ดงดวน REL C1
C-64-E-WPTCM.0180.02.1 แฟ้ม ขข.แรงต่ำ ม.1 บ.แดงโพง ต.ดงดวน REL C1
C-64-E-WPTCM.0187.02.1 แฟ้ม ขข.แรงต่ำ ม.10 บ.นาเจริญ ต.ดงดวน REL C1
C-64-E-WPTCM.0181.01.1 แฟ้ม ขข.ตมป. ม.2 บ.หนองบัวน้อย REL C1
C-64-E-WPTCM.0186.02.1 แฟ้ม ขข.ตมป. ม.9 บ.โคกยาว ต.ดงดวน REL C1
P-TDD01.3-E-KSPD0.0003 ปป.อ.โกสุมฯ-เขตแบ่งแดนท่าพระ(ฝั่งซ้ายA-B REL D1
P-TDD01.3-E-KSPD0.0004 ปป.อ.โกสุมฯ-เขตแบ่งแดนท่าพระ(ฝั่งซ้ายB-C REL C1
P-TDD01.4-E-KSPCO.2057 (ผจก)เปลี่ยนเพิ่มขนาดสายแรงต่ำบริเวณหลัง REL C1
P-TDD01.4-E-KSPD0.5004 ติดตั้ง SW 1500kVAR วัดเทพรังสรรค์ BOR1 REL C1
P-TDD01.3-E-KSPD0.3003 ย้าย Re MKB5R-02 ไปติดก่อนอู่ช่างญาฯจุดF REL D1
P-TDD01.4-E-KSPCO.3001 เสริมหม้อแปลงบ้านเลิงใต้ ม.5 ต.เลิงใต้ REL D1
P-TDD01.4-E-KSPCO.3002 เสริมหม้อแปลงบ้านยางท่าแจ้ง ม.7 ต.ยางท่า REL D1
P-TDD01.4-E-KSPCO.3003 เสริมหม้อแปลงหน้าโรงปลาล้า ตรงข้าม กพส. REL D1
P-TDD01.4-E-KSPCO.3004 เสริมหม้อแปลงบ้านโนนสูง ม.3 ต.ดอนกลาง REL D1
P-TDD01.4-E-KSPCO.3005 เสริมหม้อแปลงบ้านแห้ใต้ ม.2 ต.แห่ใต้ อบต REL D1
P-TDD01.4-E-KSPCO.3009 ปป.เพิ่มขนาด-เสริมหม้อแปลงบ้านหัวหนองม.3 REL C1
P-TDD01.4-E-KSPCO.3011 ปป.เพิ่มขนาด-เสริมหม้อแปลงบ้านดู่เหนือ REL C1
P-TDD01.4-E-KSPCO.3012 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านทิพโสตม.4 REL D1
P-TDD01.4-E-KSPCO.3013 ปป.ย้ายจุดติดตั้ง-เสริมหม้อแปลงแห่เหนือ REL D1
P-TDD01.4-E-KSPCO.3014 ปป.ย้ายจุดติดตั้ง-เสริมหม้อแปลงแห่เหนือ REL D1
P-TDD01.4-E-KSPCO.3015 ปป.เพิ่มขนาด-หม้อแปลงบ้านคุ้มใต้ม.12 REL D1
P-TDD01.4-E-KSPCO.3017 ปป.เพิ่มขนาด-หม้อแปลงบ้านหนองไร่ม.5 REL C1
P-TDD01.4-E-KSPCO.3019 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านโนนอุดมม.5 REL D1
P-TDD01.3-E-KSPD0.0006 ปป.สามแยกบ.ขีหนองจิก-สะพานแม่น้ำชี ซ้าย REL D1
P-TDD02.4-E-KSPCO.3004 เสริมหม้อแปลงบ้านโนนตุ่น ม.7 REL D1
P-TDD02.4-E-KSPCO.3005 บ้านโนนเจริญ ม.8 ต.วังยาว REL D1
C-64-E-KSPCM.0009.03.1 ขข. บ้านโคกสมบูรณ์(อบต.เขวาไร่) ม.14 REL D1
C-64-E-KSPCM.0002.02.1 ขข. ย้ายเสา น.ส.พรศิริ ชารีวาร REL D1
C-64-E-KSPCM.0001.01.1 ขข. หจก.เดอะ ปาริช 89 บ้านดอนกลอย REL D1
C-64-E-KSPCM.0010.02.1 ขข. บริษัท ซีพี ออล์ฯ (7-11 บ้านแพง) REL D1
I-64-E-KSPCM.ZG.4001 บ้านหนองผือ(นายประจักษ์ สีจุนลา) REL C1
I-64-E-KSPCM.ZG.4002 บ้านหัวช้าง(นายประสิทธิ์ ขยันควร) REL C1
I-64-E-KSPCM.ZG.4003 บ้านวังกุง-วังทอง(นางบุญถิ่น แสนพงษ์) REL C1
I-64-E-KSPCM.ZG.4004 บ้านโนนเมืองน้อย(นายสิทธิพงษ์ ชนะบุญ) REL C1
I-64-E-KSPCM.ZG.4005 บ้านศาลา(นายสมหวัง มูลตรีภัคดี) REL C1
C-64-E-KSPCM.0021.01.1 ขข. เพิ่มเฟส นางมลชยา สีละ ซูเตอร์ REL D1
P-NHE02.0-E-KSPCM.6406 บ้านยางใหญ่(น.ส.จิราพร วิชัย) REL C1
C-64-E-KSPCM.0020.03.1 ขข. ไฟทางหลวงตอนที่5 กม.28-กม.30 จุดที่2 REL D1
C-64-E-KSPCM.0009.01.1 ขข. บ้านหนองสระพัง(อบต.เขวาไร่) ม.15 REL D1
C-64-E-KSPCM.0028.03.1 ขข. น.ส.วิภาวี ลืออุติกุลวงศ์ REL D1
P-NHE02.0-E-KSPCM.4001 บ้านเขื่อน(น.ส.ณิชาธร หีบแก้ว) REL D1
C-64-E-KSPCM.0032.02.1 ขข. ซีพี ออลล์ฯ(7-11 ร้านสมพร) REL D1
P-NHE02.0-E-KSPCM.4012 บ้านเหล่าโพธิ์ชัย(น.ส.ศิรินทรา พรมแม้น) REL C1
P-NHE02.0-E-KSPCM.4014 บ้านโนนหินแห่(น.ส.สำรี ภูเรียนคลู่) REL C1
P-TDD02.4-E-KSPCO.4021 ปรับปรุงฯเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านดอนตูม ม.5 REL C1
P-TDD02.4-E-KSPCO.4022 ปรับปรุงฯเสริม-เพิ่มขนาดบ้านหนองหอย ม.10 REL C1
C-64-E-KSPCM.0042.02.1 ขข. นายคุณากร รุ่งเรื่องด้วยบุญ REL D1
C-64-E-KSPCM.0039.01.1 ขข.นายอรรถสิทธิ์ อุดมวิเศษ ม.22ข้าง กวส. REL D1
C-64-E-KSPCM.0043.01.1 ขข.นางพรมเพียร วายลม บ้านคุ้มสังข์ REL D1
P-NHE02.0-E-KSPCM.4015 บ้านคุยแพง(นายอุดมสิน ประสพมงคล) REL C1
P-NHE02.0-E-KSPCM.4016 บ้านกอก(น.ส.มยุลิน ถาปราบมาตร) REL C1
P-NHE02.0-E-KSPCM.4017 บ้านกอก(นายอุทัย มาตย์งามเมือง) REL C1
P-NHE02.0-E-KSPCM.4019 บ้านแก้งน้อย(น.ส.อรปรียา พลอยศิรินวกุล) REL C1
P-TDD02.4-E-KSPCO.4023 เสริมหม้อแปลงบ้านเขื่อน-โนนเมือง ม.8 REL C1
P-TDD02.4-E-KSPCO.4024 เสริม-เพิ่มขนาดบ.โคกสว่างม.13ต.หนองเหล็ก REL D1
P-TDD02.4-E-KSPCO.4025 เสริมหม้อแปลงบ้านเขื่อน-ข้ามคลอง ม.8 REL C1
P-TDD02.4-E-KSPCO.4026 แก้ไขเสาต่ำ บ้านเลิงบัว ม.1 ต.เลิงใต้ REL C1
C-64-E-KSPCM.0047.03.1 ขข. ฟาร์มสุกร นายสุจินต์ เรืองชยจตุพร REL D1
P-NHE02.0-E-KSPCM.4020 บ้านเหล่า(น.ส.นิ่มนารี เสนาราช) REL C1
C-64-E-KSPCM.0048.01.1 ขข.นางสมจิตร สีขันตี ม.9 บ.หนองยาง ต.หัว REL D1
C-64-E-KSPCM.0049.01.1 ขข.นางทองเติม ตรีพรม บ.แก้งแก ม.1 ต.แก้ REL D1
C-64-E-KSPCM.0064.03.1 ขข. 7-11(สาขาบ้านเขื่อน) REL D1
I-64-E-KSPCO.ZL.6402 AP642200861 หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึก REL D2
I-63-E-KSP64.MS.1201 ย้ายแนวไลฯโรงสูบคุ้มใต้ 2. ม.1 ต.หัวขวาง REL D1
I-63-E-KSP64.MS.2001 ปป.สายSAC 50 ไลน์แยกห้วยจอก REL D1
C-64-E-KSPCM.0063.01.1 ขข. นายสุจินต์ เรืองชยจตุพร(เล้าขายสุกร) REL D1
C-64-E-KSPCM.0079.02.1 ขข. บ้านหญ้าขาว(อบต.หนองกุงสวรรค์)ม.10 TECO D2
C-64-E-KSPCM.0077.02.1 ขข. บ้านหนองกุงใต้(อบต.หนองกุงสวรรค์)ม.3 TECO D2
C-64-E-KSPCM.0078.02.1 ขข. บ้านน้ำเที่ยง(อบต.หนองกุงสวรรค์)ม.8 TECO D2
P-TDD02.4-E-KSPCO.4027 ปรับปรุงฯย้ายจุด TR บ้านหนองโก ม.3 ต.แพ REL D1
I-63-E-KSP64.MS.2002 ปป.ลูกถ้วย บ้านเขื่อน-หนองผือ REL D1
C-64-E-KSPCM.0089.01.1 ขข. นายสุวัฒน์ชัย ยุรา บ้านยางน้อย REL D1
C-64-E-KSPCM.0081.03.1 ขข. บ้านวังจาน-วังขอนจิก(อบต.ดอนกลาง)ม.2 REL D1
C-64-E-KSPCM.0081.02.1 ขข. บ้านวังจาน-วังขอนจิก(อบต.ดอนกลาง)ม.2 REL D1
C-64-E-KSPCM.0061.02.1 ขข. บ้านยางเหนือ(อบต.ยางน้อย)ม.4 REL D1
C-64-E-KSPCM.0060.02.1 ขข. บ้านป่าเป้า(อบต.ยางน้อย)ม.10 REL D1
C-64-E-KSPCM.0084.02.1 ขข. บ้านเขื่อน(อบต.เขื่อน)ม.7 REL D1
C-64-E-KSPCM.0085.02.1 ขข. บ้านเขื่อน(อบต.เขื่อน)ม.4 REL D1
C-64-E-KSPCM.0088.02.1 ขข. นายสมนึก คำเรือง บ้านยางน้อย ม.1 REL D1
I-64-E-KSPCM.ZG.4007 บ้านแห่เหนือ(น.ส.รวิษฎา สีดาคำ) REL C1
I-64-E-KSPCM.ZG.4010 บ้านโนนเมือง(นางยุพิน ถุงเกษแก้ว) REL C1
I-64-E-KSPCM.ZG.4013 บ้านหัวหนอง(นางศิริภรณ์ สีวิลาศ) REL C1
C-64-E-KSPCM.0082.03.1 ขข. บ้านโนนสูง-ขอนสัก(อบต.ดอนกลาง)ม.3 REL D1
C-64-E-KSPCM.0082.02.1 ขข. บ้านโนนสูง-ขอนสัก(อบต.ดอนกลาง)ม.3 REL D1
C-64-E-KSPCM.0065.02.1 ขข. บ้านโนนสะอาด(อบต.หนองเหล็ก)ม.1 REL D1
C-64-E-KSPCM.0066.02.1 ขข. บ้านหนองหญ้าม้า(อบต.หนองเหล็ก)ม.3 REL D1
C-64-E-KSPCM.0067.03.1 ขข. บ้านหมากมาย(อบต.หนองเหล็ก)ม.4 REL C1
C-64-E-KSPCM.0067.02.1 ขข. บ้านหมากมาย(อบต.หนองเหล็ก)ม.4 REL C1
C-64-E-KSPCM.0067.01.1 ขข. บ้านหมากมาย(อบต.หนองเหล็ก)ม.4 REL C1
C-64-E-KSPCM.0068.03.1 ขข. บ้านดู่เหนือ(อบต.หนองเหล็ก)ม.5 REL D1
C-64-E-KSPCM.0068.02.1 ขข. บ้านดู่เหนือ(อบต.หนองเหล็ก)ม.5 REL D1
C-64-E-KSPCM.0068.01.1 ขข. บ้านดู่เหนือ(อบต.หนองเหล็ก)ม.5 REL D1
C-64-E-KSPCM.0069.03.1 ขข. บ้านหนองแวง(อบต.หนองเหล็ก)ม.6 REL D1
C-64-E-KSPCM.0069.02.1 ขข. บ้านหนองแวง(อบต.หนองเหล็ก)ม.6 REL D1
C-64-E-KSPCM.0070.03.1 ขข. บ้านโนนสูง(อบต.หนองเหล็ก)ม.10 REL D1
C-64-E-KSPCM.0070.02.1 ขข. บ้านโนนสูง(อบต.หนองเหล็ก)ม.10 REL D1
C-64-E-KSPCM.0071.02.1 ขข. บ้านโคกสว่าง(อบต.หนองเหล็ก)ม.13 REL D1
C-64-E-KSPCM.0072.02.1 ขข. บ้านสว่างพัฒนา(อบต.หนองเหล็ก)ม.15 REL D1
C-64-E-KSPCM.0074.02.1 ขข. บ้านโนนสูง(อบต.หนองเหล็ก)ม.18 REL D1
C-64-E-KSPCM.0075.03.1 ขข. บ้านหนองสระพัง(อบต.หนองเหล็ก)ม.19 REL D1
C-64-E-KSPCM.0075.02.1 ขข. บ้านหนองสระพัง(อบต.หนองเหล็ก)ม.19 REL D1
C-64-E-KSPCM.0076.02.1 ขข. บ้านหนองหญ้าม้า(อบต.หนองเหล็ก)ม.20 REL D1
C-64-E-KSPCM.0080.03.1 ขข. สำนักสงฆ์วัดป่าหินร่อง(อบต.ดอนกลาง) REL D1
C-64-E-KSPCM.0080.02.1 ขข. สำนักสงฆ์วัดป่าหินร่อง(อบต.ดอนกลาง) REL D1
C-64-E-KSPCM.0083.02.1 ขข. บ้านเขื่อน(อบต.เขื่อน)ม.8 REL C1
C-64-E-KSPCM.0095.02.1 ขข. แรงต่ำ/ไฟถนน บ้านเขื่อน(อบต.) ม.11 REL D1
C-64-E-KSPCM.0094.03.1 ขข. นางเมธาวี ปทุมนากุล บ้านหนองสระพัง REL D1
C-64-E-KSPCM.0087.03.1 ขข. นายธินกร อันเบ้า บ้านโคกล่าม REL D1
I-64-E-KSPCM.ZG.4022 บ้านหนองยาง(นางละมัย แสนยะมูล) REL C1
P-NHE02.0-E-KSPCM.4023 ขย.คฟม.2 บ.หนองกุงวันดี(นางเสาวนีย์ ยุทธ REL C1
C-64-E-KSPCM.0073.03.1 ขข. บ้านโพธิ์ทอง(อบต.หนองเหล็ก)ม.17 REL D1
C-64-E-KSPCM.0073.02.1 ขข. บ้านโพธิ์ทอง(อบต.หนองเหล็ก)ม.17 REL D1
C-64-E-KSPCM.0073.01.1 ขข. บ้านโพธิ์ทอง(อบต.หนองเหล็ก)ม.17 REL D1
C-64-E-KSPCM.0116.02.1 ขข. ย้ายเสา นางอภัยวรรณ จันคามิ คุ้มใต้ REL D1
C-64-E-KSPCM.0110.03.1 ขข. นายศุภชัย ดวงมะณี REL D1
P-NHE02.0-E-KSPCM.4021 บ้านสองคอน(นายทวีทรัพย์ พลอยประดับ) REL C1
P-TDD01.3-E-BRBD0.3006 ย้าย้ Re BOR01R-01 ไปหน้า สฟฟ.บบ. BOR04 TECO D2
P-TDD01.3-E-BRBD0.4011 ติดตั้ง RCS แทน DS BOR5S-08 ร้านชายนันท์ REL C3
I-63-E-BRBXX.MS.1202 ยน.บ้านงิ้ว ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มค. REL C1
P-TDD01.4-E-BRBCO.3022 งานปรับปรุงหม้อแปลง บ.พงโพด หน้า สฟฟ.บบ. REL D1
I-63-E-BRBCO.MS.1101 ยน.บ้านเปลือยหนองตูบ อ.บรบือ REL D1
P-TDD02.4-E-BRBCO.4007 เสริมหม้อแปลง บ.หนองแสง ต.ห้วยเตย REL D1
P-TDD02.4-E-BRBD0.4003 ติดตั้ง DS หน้า สฟฟ.บบ. tie line BOR4-8 REL C1
P-NHE02.0-E-BRBCM.9402 คฟม.2 บ้านโนนทอง-โนนธรรม ม.9,13 (กลุ่มC) REL C1
P-NHE02.0-E-BRBCM.9404 คฟม.2 บ้านป่ากุงหนา REL C1
C-64-E-BRBCM.0062.03.1 มป.หมู่บ้านมั่นคงชนบทกุดรัง TECO D2
C-64-E-BRBCM.0062.02.1 มป.หมู่บ้านมั่นคงชนบทกุดรัง TECO D2
C-64-E-BRBCM.0062.01.1 มป.หมู่บ้านมั่นคงชนบทกุดรัง TECO D2
P-TDD02.4-E-BRBCO.4018 เสริมหม้อแปลง บ.กุดเม็ก(ขาเข้าบรบือ) REL C1
P-TDD02.4-E-BRBCO.4019 เสริมหม้อแปลง บ.หัวขัว(ศูนย์เรียนรู้) REL C1
C-64-E-BRBCM.0041.01.1 มป.บ้านปทุมทอง หมู่ 13(01.1) REL C1
C-64-E-BRBCM.0041.02.1 มป.บ้านปทุมทอง หมู่ 13(02.1) REL C1
C-64-E-BRBCM.0041.03.1 มป.บ้านปทุมทอง หมู่ 13(03.1) REL C1
P-TDD02.4-E-BRBCO.4020 เสริมหม้อแปลง บ.โชคชัย (ทางไปวังโจด) REL C1
I-63-E-BRB64.MS.1102 งานย้ายแนว บ.โคกกลางคุ้มต้นโพธิ์ ต.บรบือ REL C1
P-NHE02.0-E-BRBCM.6415 คฟม.2 บ้านหนองทุ่ม ม.16(คุ้มข้างหลังวัด) REL C1
C-64-E-BRBCM.0091.03.1 มป.บ้านโนนธรรม หมู่ 17(อบต.โนนแดง) 03.1 REL C1
C-64-E-BRBCM.0091.02.1 มป.บ้านโนนธรรม ม.17 ต.โนนแดง02.1 REL C1
C-64-E-BRBCM.0091.01.1 มป.บ้านโนนธรรม ม.17 โนนแดง 01.1 REL C1
I-63-E-BRB64.MS.1101 ยน.บ.หนองแสง(คุ้มปากทางไปบ้านโคกกลาง) REL C1
I-63-E-BRB64.MS.1201 ยน.บ.โนนทัน ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง REL C1
C-64-E-BRBCM.0093.03.1 มป.บ้านหัวช้าง ม.4(ทางไปนานางทองเพชร) REL C1
C-64-E-BRBCM.0093.02.1 มป.บ้านหัวช้าง ม.4(ทางไปนานางทองเพชร) REL C1
C-64-E-BRBCM.0093.01.1 มป.บ้านหัวช้าง ม.4(ทางไปนานางทองเพชร) REL C1
C-64-E-BRBCM.0094.03.1 มป.บ้านศรีวิไล หมู่ 13(อบต.กุดรัง) REL C1
C-64-E-BRBCM.0094.02.1 มป.บ้านศรีวิไล หมู่ 13(อบต.กุดรัง) REL C1
C-64-E-BRBCM.0094.01.1 มป.บ้านศรีวิไล หมู่ 13(อบต.กุดรัง) REL C1
C-64-E-BRBCM.0128.03.1 มป.บ้านพัฒนา หมู่ 12(ทางไปดอนปู่ตา) REL C1
C-64-E-BRBCM.0128.02.1 มป.บ้านพัฒนา หมู่ 12(ทางไปดอนปู่ตา) REL C1
C-64-E-BRBCM.0128.01.1 มป.บ้านพัฒนา หมู่ 12(ทางไปดอนปู่ตา) REL C1
I-63-E-BRB64.MS.1103 ย้ายแนวเพื่อขยายผิวจราจร บ.หนองขาม ต.ดอน REL C1
I-63-E-BRB64.MS.1104 ย้ายแนวเพื่อขยายผิวจราจร บ.เหล่ายาว REL C1
P-NHE02.0-E-BRBCM.6421 คฟม.2 บ้านวังปลาโด(คุ้มโคกเหล่าใหญ่) REL C1
C-64-E-BRBCM.0157.03.1 มป.บ้านฮ่องไผ่ หมู่ 4,14(อบต.กำพี้) REL C1
C-64-E-BRBCM.0157.02.1 มป.บ้านฮ่องไผ่ หมู่ 4,14(อบต.กำพี้) REL C1
C-64-E-BRBCM.0155.02.1 ขข.บ้านหัวนา หมู่ 6(อบต.หนองจิก) REL C1
C-64-E-BRBCM.0155.01.1 ขข.บ้านหัวนา หมู่ 6(อบต.หนองจิก) REL C1
C-64-E-BRBCM.0099.01.1 ขข.บ้านหนองแวง ม.3,6,9 ต.บัวมาศ REL C1
C-64-E-BRBCM.0099.02.1 ขข.บ้านหนองแวง ม.3,6,9 ต.บัวมาศ REL C1
C-64-E-BRBCM.0099.03.1 ขข.บ้านหนองแวง ม.3,6,9 ต.บัวมาศ REL C1
P-NHE02.0-E-BRBCM.6420 คฟม.2 บ้านดอนพยอม หมู่4(คุ้มโคกบักศูนย์) REL C1
C-64-E-BRBCM.0173.02.1 ขข.บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 3 TECO D2
C-64-E-BRBCM.0176.03.1 มป.บ้านโสกภารา หมู่ที่ 16 (03.1) REL C1
C-64-E-BRBCM.0176.02.1 มป.บ้านโสกภารา หมู่ที่ 16 (02.1) REL C1
C-64-E-BRBCM.0176.01.1 มป.บ้านโสกภารา หมู่ที่ 16 (01.1) REL C1
C-64-E-BRBCM.0174.03.1 มป.บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13(03.1) REL C1
C-64-E-BRBCM.0174.02.1 มป.บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13(02.1) REL C1
C-64-E-BRBCM.0174.01.1 มป.บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13(01.1) REL C1
I-64-E-BRBCM.ZG.4004 คขก.2บ้านโนนสำราญ(กลุ่มผลิตเห็ดถั่งเช่า) REL C1
I-63-E-BRB64.MS.1105 งานย้ายแนวสถานีตรวจสอบน้ำหนัดบ.ไพศาล REL C1
P-TDD01.3-E-BRBD0.0005 ปป.เสริมฯ ช่วง สฟฟ.บบ. ถึง สามแยก บบ. REL C1
P-NHE02.0-E-BRBCM.6425 คฟม.2 บ้านโคกล่าม ม.11(ทางไปบ้านสำโรง) REL C1
P-NHE02.0-E-BRBCM.6424 คฟม.2 บ้านสำโรง ม.6,18(คุ้มโคกเจริญ) TECO D2
C-64-E-BRBCM.0181.01.1 มป.บ้านหนองตาใกล้ หมู่ 3(คุ้มดอนเงิน) REL C1
I-64-E-BRBNE.MC.0001 ปป.บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ 3 REL D1
I-64-E-BRBNE.MC.0002 ปป.บ้านโคกกุง หมู่ 6 REL D1
I-64-E-BRBNE.MC.0003 ปป.บ้านป่ากุงหนา-นาเจริญ REL D1
I-64-E-BRBNE.MC.0004 ปป.บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 4 REL D1
I-64-E-BRBNE.MC.0005 ปป.หน้าวัดขวัญเมืองระบือธรรม REL D1
I-64-E-BRBNE.MC.0006 ปป.บ้านหนองแวงหน้าปั๊มน้ำมัน REL D1
I-64-E-BRBNE.MC.0007 ปป.บ้านโสกกาว หมู่ 6 REL D1
I-64-E-BRBNE.MC.0008 ปป.บ้านปอแดง หมู่ 2 REL D1
I-64-E-BRBNE.MC.0009 ปป.บ้านไพศาล หมู่ 5 REL D1
I-64-E-BRBNE.MC.0010 ปป.บ้านหนองขาม หมู่ 6,10 REL D1
I-64-E-BRBNE.MC.0011 ปป.บ้านสำโรงเหนือ หมู่ 10 REL D1
P-TDD02.4-E-BRBCO.4025 ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.โคกลี่ ต.กุดรัง REL C1
P-TDD02.4-E-BRBCO.4023 ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.โคกกลาง ต.บรบือ REL C1
P-NHE02.0-E-BRBCM.4004 คฟม.2 บ้านโคกใหญ่(คุ้มวัดป่าเรไลย์) REL C1
C-64-E-BRBCM.0184.01.1 มป.บ้านหัวฝาย หมู่ 13 REL C1
P-TDD01.3-E-CYND0.0001 ปป.แยกเชียงยืน-สี่แยกอบต.หนองซอนฝั่งซ้าย REL C1
I-62-E-CYNXX.S4.2001 กฟส.เชียงยืน-อาคารอยู่เวร(กฟย.ชื่นชม) TECO D2
P-TDD02.4-E-CYNCO.4004 เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โนนงิ้ว ม.2 REL D1
P-TDD02.4-E-CYNCO.4008 ปป.เสริมหม้อแปลง 30 kVA บ.โคกกลาง REL D1
P-TDD02.4-E-CYNCO.4017 ปป.เสริมหม้อแปลง 100kVA บ.หนองหว้า ม.10 REL C3
P-NHE02.0-E-CYNCM.6415 บ.ชื่นชม ม.10กลุ่มนายดาวซุ่ง แสงคุณเมือง REL D1
P-NHE02.0-E-CYNCM.6417 บ.หนองหว้า ม.3 (กลุ่ม นายปัญญา วิลัย) REL D1
P-NHE02.0-E-CYNCM.6418 บ.นาเจริญ ม.14 (นางแหลมทอง แก้ววงศ์) REL D1
P-NHE02.0-E-CYNCM.6419 บ.น้ำจั้น ม.6กลุ่มนายธีรยุทธ แสงคุณเมือง REL D1
P-NHE02.0-E-CYNCM.6421 บ.หนองนาไร่เดียว กลุ่มนายติ แก้วแสนเมือง REL D1
P-NHE02.0-E-CYNCM.6422 บ.จานพัฒนา ม.13 (นายสมบูรณ์ รัฐไทสง) REL D1
I-64-E-CYNCO.ZL.0002 AP642200941ร้านเทพเจริญยนต์หม้อน้ำ ถึง S REL C1
P-NHE02.0-E-CYNCM.6423 คฟม.2 บ.จาน กลุ่มนางทองม้วน ดิลกชญานนท์ REL D1
P-TDD01.3-E-CYND0.0002 ปป.ชย.บ.เชียงยืน-เทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มค REL C1
P-TDD01.3-E-KLSD0.0008 ปป.หน้าสฟ.กาฬสินธ-สี่แยกบ้านบ่อ ฝั่งซ้าย REL C1
P-TDD01.3-E-KLSD0.0009 ปป.หน้าสฟ.กาฬสินธ-สี่แยกบ้านบ่อ ฝั่งขวา REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1008 ปป.ฯเปลี่ยนสาย120Aเป็น185SACช่วงบ.คำเม็ก REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1064 เสริมหม้อแปลง หน้าสำนักงาน กฟจ.กส. REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1065 เสริมหม้อแปลง คุ้มนางอ่อน เหล่าบุปผา REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1068 (ผจก.)เพิ่มวงจรแรงต่ำ หมู่บ้านสันสุนีย์ REL C1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1069 (ผจก.)เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.สะอาดสมศรี ต.ภูปอ REL C1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1070 (ผจก.)เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ้านดงสวาง ม.5 REL C1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1072 เสริมหม้อแปลง บ.แกเปะ อ.เมืองกาฬสินธ REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1074 เสริมหม้อแปลง บ.วังเกาะเหล็ก อ.เมือง กส. REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1076 เสริมหม้อแปลง บ.ดงน้อย อ.เมือง กส. TECO D2
P-TDD01.4-E-KLSOM.1077 เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ขมิ้น อ.เมือง กส. REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1078 เสริมหม้อแปลง บ.เหล็ก อ.เมือง จ.กาฬสินธุ REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1079 (ผจก.)เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ้านดงพยอม ม.8 REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1080 (ผจก.)เพิ่มวงจรแรงต่ำ ถนนหัวโนนโกเกษตร REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1081 (ผจก.)เพิ่มวงจรแรงต่ำ บ้านแก้งนคร REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1082 (ผจก.)เพิ่มวงจรแรงต่ำ บ้านโนนศรีเมือง REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1083 (ผจก.)เพิ่มวงจรแรงต่ำ บ้านโนนสว่าง REL D1
I-60-E-KLSXX.S4.2001 กฟจ.กาฬสินธุ์-อาคารสำนักงานฯ REL C1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2026 (ผจก.160)ติดตั้งเสริมTR บ.หนองแคน REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2028 (ผจก3x160)ติดตั้งเสริมTR หน้าม.กาฬสินธุ์ REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2032 ปป.บ้านกุดอ้อ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2042 (ผจก.100)ติดตั้งเสริมTR ถ.สิทธิเดช(บขส.) REL C1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2044 (ผจก.100)ติดตั้งเสริมTRหน้าบ.ไทยสมุทรฯ REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2046 (ผจก.2x100)ติดตั้งเสริมTRหน้าอีฮงมอเตอร์ REL C1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2047 (ผจก.2x100)ติดตั้งเสริมTR ถนนเทศบาล 23 REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2048 (ผจก.3x100)ติดตั้งเสริมTR หน้ากมลซุปเปอร REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2049 (ผจก.2x100)ติดตั้งเสริมTR คุ้มทุ่งมน REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2054 (ผจก.2x30)ติดตั้งเสริมTR บ.หนองฝาย REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2055 (ผจก.100)ติดตั้งเสริมTR บ.ดงน้อย อ.เมือง REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2057 (ผจก.100)ติดตั้งเสริมTR บริเวณกุดน้ำกิน REL C1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2059 (ผจก.100,30)ติดตั้งเสริมTR บ.คำไผ่ REL C1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2060 (ผจก.100)ติดตั้งเสริมTR บ้านหนองกุง ม.5 REL C1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2061 ผจก.100)ติดตั้งเสริมTR บ้านโนนศึกษา REL C1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2063 (ผจก.2x30)ติดตั้งเสริมTR บ.หนองทุ่ม REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2066 (ผจก.100,2x30)ติดตั้งเสริมTR บ.สองห้อง REL C1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2067 (ผจก.2x30)ติดตั้งเสริมTR บ.กุดอ้อ ม.2 REL C1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2069 เสริมหม้อแปลงนายบัวแก้ว ถิ่นรัศมี REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2070 เสริมหม้อแปลงบ้านสุขสวัสดิ์ ม.14 REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2071 เสริมหม้อแปลงบ้านดงปอ อ.เมือง REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.2072 เสริมหม้อแปลงบ้านด่านใต้ ม.11 REL D1
C-62-E-KLSCN.0094.03.1 งานขยายเขตHT การประปาส่วนภูมิภาค REL C5
P-TDD01.3-E-KLSD0.0014 ปป.ชย.โชว์รูมมิตซู-รอบเมืองบายพาส กส. REL C1
P-DRI03.0-E-KLSD1.1001 ปป.เคเบิลใต้ดินแยกบายพาสกาฬสินธุ์ กส. REL C1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1093 เสริมหม้อแปลงบ้านสะอาดนาทม ม.9 ต.ลำคลอง REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1094 เสริมหม้อแปลงบ้านเหล่าอ้อย อ.ร่องคำ REL D1
P-TDD01.4-E-KLSOM.1096 เสริมหม้อแปลงบ้านคำดอกไม้ ม.6 ต.ภูดิน REL D1