กฟข. หมายเลขงาน ชื่องาน
กฟฉ.1 I-60-D-POPXX.S4.2001 กฟฉ.1-โรงจอดรถยนต์ฯ
กฟฉ.1 I-63-D-CSDXX.EK.1002 อบ.3/2563จ้างเหมาออกแบบติดตั้งโครงข่าย
กฟฉ.1 I-62-D-CSDXX.DX.8001 งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ปี 2562
กฟฉ.1 I-62-D-CSDXX.DX.7001 งานขยายโครงข่าย IP Access(สัญญา)
กฟฉ.1 P-DDI01.0-D-MADD1.0001 งานจ้างเหมาโครงการ คปศ. กลุ่ม 2B
กฟฉ.1 I-62-D-NKYXX.EA.0002 ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้
กฟฉ.1 P-DDI01.0-D-OPDD1.0001 งานจ้างเหมาโครงการ คปศ กลุ่ม 1(NE1)
กฟฉ.1 I-63-D-CSDXX.EK.2001 งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง(สัญญา)
กฟฉ.1 I-60-D-CSDXX.BD.0001 ค่าจ้างจัดหา,ติดตั้งอุปกรณ์ Feeder
กฟฉ.1 I-62-D-CSDXX.DX.4001 จัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)(สัญญา)
กฟฉ.1 I-60-D-CSDXX.BD.0002 ค่าประสานงาน ติดตั้งอุปกรณ์ Feeder
กฟฉ.1 I-63-D-CAPXX.ZB.0008 ก่อสร้าง Knockdown กฟย.แวงน้อย
กฟฉ.1 I-62-D-CSDXX.DX.8ZZZ ค่าใช้จ่ายหน้างาน
กฟฉ.1 I-63-D-CSDXX.EK.2ZZZ ค่าใช้จ่ายหน้างาน กปง(ปป)90/64
กฟฉ.1 I-62-D-CSDXX.DX.7ZZZ ค่าใช้จ่ายหน้างาน(เขต)
กฟฉ.1 I-63-D-CSDXX.EK.1ZZZ ค่าใช้จ่ายหน้างาน(เขต)
กฟฉ.1 I-64-D-CAPXX.19.2702 ก่อสร้างลานพัสดุภายในบริเวณสถานีไฟฟ้าอุดร
กฟฉ.1 I-64-D-CAPXX.19.2701 ก่อสร้างลานพัสดุภายในบริเวณโครงหลังคาคุม
กฟฉ.1 I-62-D-NKYXX.EA.0001 ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน
กฟฉ.1 I-64-D-CSDXX.19.3299 คชจ.ติดตั้งCellular Equipment FRTU กรส.
กฟฉ.1 I-63-D-MADXX.EH.1001 ค่าจ้างเหมา
กฟฉ.1 I-64-D-CAPXX.19.2705 ก่อสร้างถนน ลาน คสล. กฟส.ภูเวียง
กฟฉ.1 I-61-D-MADXX.BH.0001 ติดตั้ง DGA ศรีธาตุ, เชียงคาน
กฟฉ.1 I-64-D-MADXX.19.3801 ติดตั้ง OLTC สำหรับงาน Power Transformer
กฟฉ.1 I-63-D-MADXX.EW.0004 รายการที่4 (สัญญา)
กฟฉ.1 I-64-D-CSDXX.EK.1001 งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปก
กฟฉ.1 I-64-D-CSDXX.EK.2001 งานจ้างเหมา-ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วฯ
กฟฉ.1 C-55-D-UDNCS.0421.02.1 ขยายเขตฯนายปยวัฒน์ แววมีศรี(โครงการบ้าน
กฟฉ.1 C-58-D-UDNCS.0063.02.1 ขขฯ.เทศบาลนครอุดรธานี บ้านมั่นคงนเรศวร
กฟฉ.1 C-62-D-UDNCS.0037.02.1 ขยายเขตฯบริษัทซีเอสอารพร้อมเพอรตี้ จำกัด
กฟฉ.1 I-63-D-UDNXX.ES.1001 เคเบิ้ลใต้ดินเฉลิมพระเกียรติน้ำพุ-มรภ.อด
กฟฉ.1 C-64-D-UDNCS.0004.02.1 ขข.ติดตั้งหม้อแปลงโครงการแอดพรหมประกาย
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PEND0.3049 คฟม.2 (63)วัดบ้านยางน้อย ม.3 ต.บ้านเหล่า
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-PEND0.2401 ปป.ระบบจำหน่าย คอนเลียบ-แยกเตาไห
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PEND0.4018 ขยฯ คฟม.2 บ้านโนนพัฒนา ม.2 ต.สร้างแป้น
กฟฉ.1 C-64-D-PENCM.0103.02.1 ขยฯ TR.อบต.สร้างแป้น บ.สร้างแป้น(ตชด.)
กฟฉ.1 C-64-D-PENCM.0104.01.1 ขยฯ บ.ดอนแคน ม.7 ต.โคกกลาง (อบต.)
กฟฉ.1 C-64-D-PENCM.0104.02.1 ขยฯ บ.ดอนแคน ม.7 ต.โคกกลาง (อบต.)
กฟฉ.1 C-64-D-PENCM.0051.02.1 ขยฯ อบต.เตาไห TR บ้านนาพัง ม.2
กฟฉ.1 C-64-D-PENCM.0050.02.1 ขยฯ TR อบต.เตาไห บ้านโนนสว่าง ม.7
กฟฉ.1 C-64-D-PENCM.0040.02.1 ขยฯ บ้านหม้อ ม.9 ต.เตาไห เส้นทางนานายสม
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-PEND0.8447 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ธาตุ(คุ้มสวยหลง) อ.เพ็ญ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-PEND0.8456 ปปฯ เสริมหม้อแปลง บ.โคก ม.7 ต.บ้านโคก
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-PEND0.8455 ปปฯ เสริมหม้อแปลง บ.ยาง ม.3 ต.บ้านเหล่า
กฟฉ.1 I-63-D-UD2XX.19.3924 ตต.รีโคลสเซอร์ ข้างหนองแด(จุด V)สฟฟ.อด.5
กฟฉ.1 I-64-D-UD2XX.19.3801 ซ่อมแซมกรณีละเมิด บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอุ
กฟฉ.1 I-64-D-UD2XX.FS.2006 ปป. และรื้อถอนระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
กฟฉ.1 C-63-D-NKYCS.0310.02.1 เคเบิลใต้ดินถนนประจักษ์ศิลปาคม ช่วงสามแยกซ.วียดนา
กฟฉ.1 P-SEZ01.0-D-NKYS1.NKC1.4 งานจ้างเหมา
กฟฉ.1 I-62-D-NKYME.EA.1021 ปป.ระบบไฟฟ้าเมนชายคาและมิเตอร์
กฟฉ.1 I-62-D-NKYME.EA.1022 ปป.ระบบไฟฟ้าเมนชายคาและมิเตอร์ 2
กฟฉ.1 I-62-D-NKYME.EA.1023 ปป.ระบบไฟฟ้าเมนชายคาและมิเตอร์ 3
กฟฉ.1 I-63-D-NKY64.MS.1102 ย้ายแนวระบบสายส่ง115เควี(เสาโครงเหล็ก)
กฟฉ.1 P-DRI03.0-D-PPSD0.1006 ไลน์ชั่วคราวสฟฟ.พส.-สฟฟ.โซ่พิสัย(ฝังซ้ายฺE-F)อ.โพ
กฟฉ.1 P-DRI03.0-D-PPSD0.1004 ไลน์ชั่วคราวสฟฟ.พส.-สฟฟ.โซ่พิสัย(C-D)อ.โพน
กฟฉ.1 P-DRI03.0-D-PPSD0.1005 ไลน์ชั่วคราวสฟฟ.พส.-สฟฟ.โซ่พิสัยDEอ.โพน
กฟฉ.1 P-DRI03.0-D-PPSD0.1003 ไลน์ชั่วคราวสฟฟ.พส.-สฟฟ.โซ่พิสัยB-Cอ.โพน
กฟฉ.1 P-DRI03.0-D-PPSD0.1002 ไลน์ชั่วคราวสฟฟ.พส.-สฟฟ.โซ่พิสัยA-Bอ.โพน
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-PPSD0.1003 สฟฟ.พส.สฟฟ.โซ่(C-D)อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-PPSD0.1001 สฟฟ.พส.สฟฟ.โซ่(C-D)อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-PPSD0.1006 สฟฟ.พส.สฟฟ.โซ่(F-G)อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-PPSD0.1002 สฟฟ.พส.สฟฟ.โซ่(B-C)อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-PPSD0.1004 สฟฟ.พส.สฟฟ.โซ่(D-E)อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-PPSD0.1005 สฟฟ.พส.สฟฟ.โซ่(E-F)อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-PPSD0.2338 ปรับปรุงเชื่อมโยงF5-ไลน์บ้านโนนนกหอ
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-PPSD0.2337 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกอ.เฝ้าไร่ถึงบ.เซิม
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-PPSD0.2336 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกอ.เฝ้าไร่ถึงบ.เซิม
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-PPSD0.2335 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกอ.เฝ้าไร่ถึงบ.เซิม
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-PPSD0.2334 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-PPSD0.2333 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-PPSD0.2332 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-PPSD0.2331 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-PPSD0.2330 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-PPSD0.2329 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-PPSD0.2328 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-PPSD0.2327 เปลี่ยนสายSACไลน์F9เริ่มจากแยกพส.-เฝ้าไร่จุดแบ่งแ
กฟฉ.1 C-64-D-PPSCM.0046.03.1 วงจรสำรองใต้ไลน์115KVAสถานีสูบน้ำบ.เเดนเมืองอ.โพน
กฟฉ.1 C-64-D-PPSCM.0046.01.1 วงจรสำรองใต้ไลน์115KVAสถานีสูบน้ำบ.เเดนเมืองอ.โพน
กฟฉ.1 C-53-D-KKNCS.0152.02.1 หจก.ศิลาเพลส(บ้านจัดสรร).
กฟฉ.1 C-55-D-KKNCS.0378.02.1 นายไธพัฒน์ อธิโชคธนพ์พันธ์.
กฟฉ.1 C-55-D-KKNCS.0592.02.1 นางสุภสรา ศิริบุญรัตน์(บ้านจัดสรร)
กฟฉ.1 C-57-D-KKNCS.0030.02.1 นายชาญวิทย์ ตั้งธนวัฒน์.
กฟฉ.1 C-57-D-KKNCS.0036.02.1 หจก.เกรียงศักดิแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัด
กฟฉ.1 C-57-D-KKNCS.0200.02.1 หจก.ห้างทองดีเยาวราช
กฟฉ.1 C-57-D-KKNCS.0441.02.1 นายเสกข์ ชาญประเสริฐ
กฟฉ.1 C-58-D-KKNCS.0046.02.1 น.ส.บุญธิดา พาณิชย์รุ่งเรือง
กฟฉ.1 C-58-D-KKNCS.0374.02.1 โครงการ THE BETTA HOUSE(พิมาน)
กฟฉ.1 C-60-D-KKNCS.0098.02.1 โครงการโคกสี AGC พลาซ๋า
กฟฉ.1 C-61-D-KKNCS.0107.02.1 บ.นาคบุตร.
กฟฉ.1 C-62-D-KKNCS.0230.02.1 โครงการคานารี่วิลล์หนองไผ่ ต.ศิลา
กฟฉ.1 C-63-D-KKNCS.0232.02.1 บ.อีสานพิมาน กรุ๊ป จำกัด
กฟฉ.1 C-63-D-KKNCS.0232.03.1 บ.อีสานพิมาน กรุ๊ป จำกัด
กฟฉ.1 C-64-D-KKNCS.0004.02.1 บ.ไพร์มพลัสแอสเซ็ท จำกัด
กฟฉ.1 C-64-D-KKNCS.0004.03.1 บ.ไพร์มพลัสแอสเซ็ท จำกัด
กฟฉ.1 C-62-D-KKNCS.0230.01.1 โครงการคานารี่วิลล์ ต.ศิลา
กฟฉ.1 P-TDD01.2-D-KKNS1.KKB1 จ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้าขอนแก่น2
กฟฉ.1 I-64-D-KKNXX.FS.1001 องค์ประกอบ WBS I-64-D-KKNXX.FS.1001
กฟฉ.1 C-64-D-KKNCS.0157.01.1 บ.วาราพีเคพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
กฟฉ.1 C-64-D-KKNCS.0157.02.1 บ.วาราพีเคพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
กฟฉ.1 C-64-D-KKNCS.0157.03.1 บ.วาราพีเคพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KKND0.5421 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านหนองหิน
กฟฉ.1 C-64-D-KKNCS.0213.02.1 บ.เพียวฮาร์ท จำกัด
กฟฉ.1 C-64-D-KKNCS.0214.02.1 บ.ดีเทอร์มิเนชั่น จำกัด
กฟฉ.1 P-TDD01.2-D-KKND0.0001 งานปรับปรุง Incomming ชั่วคราว
กฟฉ.1 C-51-D-NPGCM.0161.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายเมืองเอกน้ำพอง3 บ้านกุดน้ำใส
กฟฉ.1 C-53-D-NPGCM.0023.02.1 ขยายเขตฯให้ที่ดินจัดสรรเมืองเอกน้ำพองเฟส 1 บ.โนนอ
กฟฉ.1 I-61-D-NPGXX.S4.2001 กฟส.น้ำพอง-อาคารสำนักงานฯ
กฟฉ.1 C-62-D-NPGCM.0075.02.1 ขยายเขตแรงตำ,ติดตั้งหม้อแปลง-บ้านโคกสูง
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPGD0.8301 ตต.Fixed Cap 1x300 (จุด A) F3 อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPGD0.8302 ตต.Fixed Cap 1x300 (จุด B) F3 อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
กฟฉ.1 I-62-D-NPGCO.ZA.0002 ติดตั้งคอนสื่อสารเส้นทางAP62211602 บ้านน้ำพอง ถนน
กฟฉ.1 I-62-D-NPGCO.ZA.0005 ติดตั้งคอนสื่อสารเส้นทางAP62211605 บ้านศรีประเสริ
กฟฉ.1 I-62-D-NPGCO.ZA.0008 ติดตั้งคอนสื่อสารเส้นทางAP62211608 ตลาดหนองกุง
กฟฉ.1 C-63-D-NPGCM.0083.03.1 ขยายเขต,ติดตั้งหม้อแปลง 100 เควีเอ. อบต.บัวใหญ่
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5308 ตั้งเสริมหม้อแปลงจ่ายโหลดเกิน บ.ท่าพญาณรงค์
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5346 เพิ่มเฟสแรงต่ำและหม้อแปลงบ.คำม่วงและบ.ท ทรัพสมบูร
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5349 ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรง ตลาดเขื่อนอุบลรัตน์
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5352 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5354 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านกุดน้ำใสน้อย
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5355 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโนนสวรรค์ ม.8
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5357 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโสกแสง ต.หนองกุง อ.น้ำพอง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5353 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหัวดง ไลน์วัดป่าบ้านขาม
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5359 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านแสนตอ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5341 เสริมหม้อแปลงบ้านหนองตะนาหน้าโรงเรียน ม.9
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5360 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงแก้ไขแรงดันตกบ้านท่าเรือ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5364 เสริมหม้อแปลงบ้านโคกสูง ม.6 ต.ดงเมือง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5344 สป.มป.โอเวอร์โหลดบ้านแสงสว่าง ม.4 ต.นางิ้ว
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.2039 ขยายเขต คฟม.2 บ้านทรัพย์ภูพาน ม.10
กฟฉ.1 C-63-D-NPGCM.0230.01.1 ขยายเขตฯ นางสาววิไลลักษณ์ ขานเกตุ บ้านห้วยเสือเต้
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.2044 คฟม.2 บ้านดง ม.2 ต.บ้านดง อ.บลรัตน์ จ.ขอนแก่น
กฟฉ.1 C-63-D-NPGCM.0262.02.1 ขยายเขตฯเมนชายคาข้างรร.บ้านคำแแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0008.02.1 ขยายเขตฯนางนุ่มฤดี พาเฮียง บ้านหนองกุง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4006 ขย.คฟม.2นายวิรุฬห์กิจ วัดเวียงคำ บ้านหนองกุง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0012.01.1 ขยายเขตฯร้านพรรุ่งเรือง โฮมเซนเตอร์ บ้านโสกแสง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.2032 คฟม.2-เทศบาลตำบลม่วงหวาน คุ้มโนนทอง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0015.02.1 ขยายเขตฯนางเทวี เพียโถน บ้านโนนศรีสวัสดิ์
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0015.01.1 ขยายเขตฯนางเทวี เพียโถน บ้านโนนศรีสวัสดิ์
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4007 ขยายเขตฯคฟม.2 นส.อรอนงค์ พุฒทอง บ้านหนองแสง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4011 บ้านดงบัง ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4008 บ้านนาคู ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4009 บ้านคำจั่น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4012 บ้านหนองโน ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0041.02.1 ขยายเขตฯนางมีนา ชุมแวงวาปี บ้านคำแแก่นคูณ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5405 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านโคกกลาง ต.วังชัย อ.น้ำพอง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5406 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5419 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านห้วยบากคุ้มไผ่ศรีทอง ม.6
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5407 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหนองบัวน้อย
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4016 ขยายเขตฯคฟม.2 บ้านคำปลาหลาย ต.บ้านดง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4017 ขยายเขตฯคฟม.2 บ้านหนองสองห้อง ต.เขาสวนกวาง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4018 ขยายเขตฯคฟม.2 บ้านนาค้อ ต.เขาสวนกวาง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5418 บ้านตลาดเขื่อน ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5402 ปรับปรุงบ้านกุดุดุก ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5404 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโนนดงมัน
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5401 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสร้างแซ่ง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5420 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านคำเจริญ ม.11 ต.ดงเมืองแอ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5368 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านคำปลาหลาย ต.บ้านดง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5422 ปรับปรุงระบบจำหน่ายกลุ่มเกษตรบ้านนาศรี
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0043.02.1 ขยายเขตฯนายปัญญา อุดมวงษ์ บ้านโนนสง่า
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0034.02.1 ขยายเขตฯอบต.บ้านขาม บ้านโนนแดง เส้นทางที่1
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0047.02.1 ขยายเขตฯย้ายเสาแรงสูง ร้านป.วัสดุก่อสร้าง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.8401 ปรับปรุงแก้ไขแรงดันตก บ.หนองผือ ม.5 ต.ทุ่งโป่ง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5416 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโคกสว่าง ต.โคกสูง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5375 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านโคกสูง ม.1 ต.โคกสูง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5370 ปรับปรุงเพิ่มเฟส บ.ทรัพย์ภูพาน ต.บ้านดง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5367 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหินกอง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5369 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงไฟเกษตร บ้านบ่อ ต.บ้านดง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5423 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านขาม
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.8402 ปรับปรุงแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตกบ้านพระบาท
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5415 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านนาคำ ต.นาคำ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5417 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านหนองผักแว่น ต.บ้านดง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0026.02.1 ขยายเขตฯอบต.ท่ากระเสริม บ้านหนองแสงม.1
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0045.01.1 ขยายเขตฯนายนำชัย เอกัคคตาจิต บ้านห้วยยาง ต.โคกสูง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0045.03.1 ขยายเขตฯนายนำชัย เอกัคคตาจิต บ้านห้วยยาง ต.โคกสูง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0026.03.1 ขยายเขตฯอบต.ท่ากระเสริม บ้านหนองแสงม.1
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0059.02.1 ขยายเขตฯกองทุนโรงไฟฟ้าบ.ม่วงหวาน ต.ม่วงหวาน
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0062.02.1 ขยายเขตฯกองทุนโรงไฟฟ้าบ.สระกุดต.ม่วงหวาน
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0062.03.1 ขยายเขตฯกองทุนโรงไฟฟ้าบ.สระกุดต.ม่วงหวาน
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0064.02.1 ขยายเขตฯกองทุนโรงไฟฟ้าบ.โนนออุดม ต.กุดน้ำใส
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5409 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโสกแสง ต.หนองกุง อ.น้ำพอง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5376 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงถนนหลังศูนย์ราชการ บ้านทางพา
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0051.02.1 ขยายเขตฯบ้านทุ่งโปร่ง ต.ทุ่งโปร่ง อ.อุบลรัตน์
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0052.02.1 ขยายเขตฯบ้านทุ่งโปร่งม.10 ต.ทุ่งโปร่งอ.อุบลรัตน์
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0083.01.1 ขยายเขตฯนายเพลิน ทองโคตร บ้านโคกสว่าง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0074.02.1 ขยายเขตฯอบต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0055.02.1 ขยายเขตฯบ้านดงเย็น ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0078.02.1 ขยายเขตฯอบต.บัวใหญ่ บ้านบัวใหญ่ ต.บัวใหญ อ.น้ำพอง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4034 ขยายเขตฯคฟม.2 นส.ธนัชพร กิติก้อง บ้านท่าเม่า
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPGD0.1401 ก่อสร้างระบบจำหน่าย บ.คำแก่นคูณ -บ.คำใหญ่
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPGD0.1404 ปรับปรุงระบบจำหน่าย F1 ตลาดหนอกุง ต.หนองกุง
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPGD0.1403 ก่อสร้างระบบจำหน่าย บ.คำบอน - บ.บ่อ ต.โคกสูง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0054.01.1 ขยายเขตฯวัดป่าดดอนนาโพธิ์ บ้านกุดเชียงมี ต.บ้านดง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4036 ขยายเขตฯคฟม.2 นายสมคิด สีสุวรรณ์ บานนาคู
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4038 ขยายเขตฯคฟม.2 นส.วันดี ดวงหงษ์ บ้านนาคู ต.หนองกุง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4041 ขยายเขตฯคฟม.2 นส.ปวีณ์ธิดา กันยารัตน์ บ้านนาคู
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4901 ขยายเขตฯคฟม.2นส.พิมพ์พาพรศรีบุญกับพวกบ้านสำราญ
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0115.02.1 ขยายเขตฯ นายวิเชียร โยธาสิงห์ บ้านม่วงหวาน
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0029.02.1 ขยายเขตฯบ้านโคกสูง(เสันทางที่1) ต.โคกสูง อ.น้ำพอง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5426 ปรับปรุงเพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านบ่อ ต.บ้านดง อุบลรัตน์
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0123.01.1 ขยายเขตฯ นายไพทูรย์ ชารีนิวัฒน์ บ้านห้วยทรายเหนือ
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0109.01.1 บริษัท อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บ้านคำใหญ่
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0133.02.1 ย้ายเสาแรงต่ำ นส.อรวรรณ อรัญเสน บ้านกุดกว้าง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0132.01.1 ขยายเขตฯนายเพลิน ทองโคตร บ้านโคกสว่าง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5424 เสริมหม้อแปลงบ้านหัวหนอง(คุ้มโศกอีด่าง) ม.10
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5425 เสริมหม้อแปลงบ้านดงบัง ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5429 ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านกุดกว้าง ต.กุดน้ำใส
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0148.01.1 ขยายเขตฯร้านไพศาลเครื่องครัว จำกัด บ้านหนองกุง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0153.03.1 ขยายเขตฯ นายเกิด นามปัญญา บ้านม่วงหวาน
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4053 ขยายเขตฯคฟม.2นส.สุัพฒน์ ปาลสาร บ้านห้วยเสือเต้น
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0147.01.1 ขยายเขตฯนางดาวเรือง วาลเธอร์ บ้านโคกสูง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0147.03.1 ขยายเขตฯนางดาวเรือง วาลเธอร์ บ้านโคกสูง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0136.01.1 ขยายเขตฯติดตั้งหม้อแปลงเสาสัญญาณทรูมูฟ บ้านพระบาท
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0164.01.1 ขยายเขตฯนางทองศรี ตะมะโคตร บ้านโคกใหญ่ ต.บัวเงิน
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4059 ขยายเขตฯ คฟม.2 นายอานนท์ บัวพัด บ้านห้วยบาก
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0120.02.1 ขยายเขตฯ บ้านดง ม.2 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0117.02.1 ขยายเขตฯ บ้านหนองผักแว่น ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPGD0.5428 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงและแรงต่ำ บ.ทางพาด
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0184.03.1 ขยายเขตฯ นส.เกษราภรณ์ หลวงจันทร์ ม.4 ต.ทุ่งโปร่ง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0184.01.1 ขยายเขตฯ นส.เกษราภรณ์ หลวงจันทร์ ม.4 ต.ทุ่งโปร่ง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0134.01.1 ขยายเขตฯหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนม
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0186.01.1 ติดตั้งหม้อแปลงนางปัณณพร โสมทัต 63 ม.2 บ้านหนองต
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0095.02.1 ย้ายหม้อแปลงข้างศาลเจ้าค่ายเปรมฯ
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4073 ขยายเขตฯ คฟม.2 นส.ศุภลักษ์ มูลตรีศรี บ้านดง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NPGD0.4072 ขยายเขตฯ คฟม. 2 นายสุริยันต์ ภูตาบนาค บ้านหินกอง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0196.02.1 ขยายเขตฯ นายอดุลย์ พิมพ์ทอง
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0206.01.1 ขยายเขตฯ นางสาวพิมพาภรณ์ สาจันท
กฟฉ.1 C-64-D-NPGCM.0190.02.1 ขยายเขตฯ นายทองเปียน ศรี ชัย บ้านหนองบัว
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.8315 บ.หินกอง อ.พรย. (8304)
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.9305 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์ บ.ป่าหม้อ อ.พระยื
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.5302 ปป.เสริม มป.บ.ดงเก่า อ.พรย.PEA 34-008317
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.5407 ปป.เสริม มป.บ.โต้น อ.พรย. PEA 38-018712
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.8404 ปป.เสริมTR.บ้านนาดอกไม้ ม.1PEA 53-004684
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.9404 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์บ้านหนองแวง ม.7 ต.
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.9403 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์บ้านวังโพนและบ้านห
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0036.01.1 ทต.โคกงาม บ้านโคกงาม(ประปาผิวดิน)ม.8 ต.โ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.8402 ปป.เสริม มป.บ.ห้วยหว้า PEA 44-005520
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0055.02.1 ย้ายเสาฯบ.ดอนดู่ นายอนุชา ศรีทอง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.8407 ปป.บ้านห้วยหว้า ม.8 PEA 55-015342
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.9405 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์บ้านโนนค้อ (ทางไปว
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.9406 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์บ้านโคกกว้าง ม.1 ต
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.9407 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์บ้านห้วยหว้าทางไปว
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.9408 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์แยกย่อยบ้านหินตั้ง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-BHAD0.4072 บ้านแดง(กลุ่มนายปรีชา ละลี) ม.12 ต.บ้านเ
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0078.01.1 นางบัวเครือ พะนะ บ้านหนองกุง ม.8 ต.บ้านท
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.8408 เพิ่มขนาด มป.บ.โพธิ์ขุมดิน PEA 26-011657
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-BHAD0.4904 บ้านฝาง(กลุ่มนายกิตติภัค จันทร์โส)ม.2 ต.
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.8409 HT,TR ปป.บ.สว่าง PEA 36-010445
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.9409 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์แยกย่อยบ้านบะยาวไป
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.7404 LT เพิ่มเฟส บ.สว่าง ม.3 ต.ป่าหวายนั่ง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.9410 ติดตั้ง DF ป้องกันไลน์แยกย่อยบ้านดอกไม้-
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0089.01.1 เพิ่มเฟสนายธนเสฏฐ์ ภู่ธนบดีวิจิตร์ บ้านป
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.8411 TR.เพิ่มขนาด มป.บ.พระบุ PEA 45-007172
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.8412 TR.เพิ่มขนาด มป.บ.ใหม่ชัยพร PEA45-030793
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.7406 LT.เพิ่มเฟส บ.หนองเซียงซุย PEA58-002743
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.8413 LT.เพิ่มเฟส บ.โคกงาม PEA60-001755
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.7408 LT.เพิ่มเฟส บ.ดอนดู่ ม.4 PEA57-002348
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0108.01.1 เพิ่มเฟสนางยุณี วันชัย บ.หนองแวง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.9412 ติดตั้งDFกลุ่มเกษตรบ้านดอนหัน(ข้างโรงเรี
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BHAD0.7413 LT.เพิ่มเฟส บ.หนองโพธิ์ พรย PEA36-016170
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0118.02.1 นางณริญพร หน่อปัญญา บ.โสกดั่ง
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0119.02.1 นาง อุทุมพร บรานเนอร์ บ้านโต้น
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0133.01.1 นายสุเทพ ตั้งใจทวีทรัพย์ มป.100 บ.หนองกุ
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0133.03.1 นายสุเทพ ตั้งใจทวีทรัพย์ มป.100 บ.หนองกุ
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0136.02.1 ขอย้ายแนวเสาฯ นางนภาพร จำรูญรัตนจิต บ้าน
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-BHAD0.4087 บ้านโนนค้อ(นายสาคร กาพย์แก้ว) ม.2 ต.โคกง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-BHAD0.4089 บ้านโสกดั่ง(น.ส.ธาวินี ทิพขันธ์) ม.3 ต.โ
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-BHAD0.4092 บ้านโนนคูณ(นายวีระศักดิ์ พุธละ) ม.3 ต.โน
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-BHAD0.4096 บ้านฝาง(กลุ่มนายสงกรานต์ แสนสมบัติ) ม.2
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-BHAD0.4097 บ้านโคกใหญ่ (นายทองสุข พลทองวิจิตร) ม.10
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-BHAD0.4098 บ้านหนองชาด(นายขจรศักดิ์ สอนอ้น) ม.2 ต.บ
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-BHAD0.4099 บ้านเหล่า(กลุ่ม น.ส.ปิยะนุช บุสทิพย์) ม.
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-BHAD0.4111 คฟม.2 บ้านบะยาว(กลุ่มนางหนึ่งนุช กาบแก้ว
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0144.01.1 นายอนุพันธ์ เครื่องลาย ย้ายหม้อแปลง อ.พร
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0144.02.1 นายอนุพันธ์ เครื่องลาย ย้ายหม้อแปลง อ.พร
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0146.01.1 เพิ่มเฟส นายลิขิต วงศ์ษา
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0145.01.1 เพิ่มเฟส นายวิเชียร ผมพา บ้านโคกใหญ่ ม.8
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-BHAD0.4128 บ้านโนนม่วง(กลุ่มน.ส.สมพร หร่องบุตรศรี)
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-BHAD0.4132 บ้านดอนดู่(กลุ่มนายรุ่งโรจน์ โชติกวี) ม
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-BHAD0.4133 บ้านบึงสวาง(กลุ่มนางพันอร ดวงอาสงฆ์) ม.1
กฟฉ.1 C-64-D-BHACM.0148.01.1 เพิ่มเฟส นางพิมพ์รัดดา ศรีแก้ว
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-KNAD0.5001 ตต.รีโคลสเซอร์แทน SF6 รหัส KAR09S-03
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-KNAD0.2352 บ.หลุบเลา ถึง บ.สว่าง ต.ห้วยเตย
กฟฉ.1 C-56-D-KK2CS.0425.02.1 นางนภกช ด่านวิบูลย์
กฟฉ.1 C-57-D-KK2CS.0065.02.1 โครงการ " สีวลี ถ.มะลิวัลย์ " ต.บ้านทุ่ม
กฟฉ.1 C-57-D-KK2CS.0248.02.1 โครงการ"PS Home เหล่านาดี 3" ถ.เหล่านาดี
กฟฉ.1 C-58-D-KK2CS.0159.02.1 โครงการ"ศุภาลัย โมด้า แอร์พอร์ต" สนามบิล
กฟฉ.1 C-59-D-KK2CS.0220.02.1 โครงการบ้านจัดสรร "บริษัทแก่นทอง 2557"
กฟฉ.1 C-61-D-KK2CS.0320.02.1 TR ที่ดินจัดสรร นายศักดิ์ชัย ศรีจันทร์ดำ
กฟฉ.1 C-61-D-KK2CS.0280.02.1 บ้านจัดสรร โครงการ อณาสิริ (บ้านทุ่ม)
กฟฉ.1 C-62-D-KK2CS.0126.02.1 TR HT นาย กรวิน ศิริโรจนทรัพ
กฟฉ.1 C-62-D-KK2CS.0189.02.1 บ้านจัดสรร โครงการฉัตรเพชรมะลิวัลย์
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-KK2D0.1005 ปป.เสริมสถานีฯขก4-แยกท่าพระF4,5
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-KK2D0.1004 ปป.เสริมสถานีฯขก4-หนองบัวดีหมี
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-KK2D0.1002 ปป.เสริมจากสถานีฯขก4-หนองหญ้าแพรกB-C
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-KK2D0.1001 ปป.เสริมจากสถานีฯขก4-หนองหญ้าแพรกA-B
กฟฉ.1 C-62-D-KK2CS.0312.02.1 HT.TR.โครงการพฤกษา แอร์พอร์ต-มะลิวัลย์
กฟฉ.1 C-62-D-KK2CS.0246.02.1 บ้านจัดสรรโครงการวราสิริโนนม่วง
กฟฉ.1 C-62-D-KK2CS.0382.02.1 บ้านจัดสรร หมู่บ้านเพิ่มสุข ต.บ้านหว้า
กฟฉ.1 C-62-D-KK2CS.0382.03.1 บ้านจัดสรร หมู่บ้านเพิ่มสุข ต.บ้านหว้า
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-KK2D0.2010 ปป.ระบบไลน์ข้างสถาบันฝึกฝีมือแรงงาน
กฟฉ.1 C-63-D-KK2CS.0025.02.1 HT.TR.LTบริษัท เพนนี แอนด์บราเธอร์สจำกัด
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-KK2D0.1008 ปป.เสริมแยกสามเหลี่ยม-ถ.มะลิวัลย์B-C
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-KK2D0.1009 ปป.เสริมแยกสามเหลี่ยม-ถ.มะลิวัลย์C-D
กฟฉ.1 C-63-D-KK2CS.0170.02.1 บ้านจัดสรร พี.เอส.โฮม มิตรภาพ 3
กฟฉ.1 C-63-D-KK2CS.0214.02.1 บ้ายนจัดสรร เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
กฟฉ.1 C-63-D-KK2CS.0199.02.1 บ้านจัดสรร สินวลี พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-KK2D0.2012 งานเชื่อมโยงบ.หนองโพธิ์-บ.หนองบัวดีหมี
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-KK2D0.2011 งานเชื่อมโยงบ.หินลาด-บ.ลาดนาเพียง
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0011.02.1 บริษัท ศภุสิริ แลนด์ จำกัด (โครงการ อลิส
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5401 ปป.เสริม TRบ.หนองแวงท่าพระ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5413 ปป.เสริม TR บ้านหนองแวงท่าพระ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8401 ปป.เสริม TR บ้านม่วงไปสาวะถี
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5422 ปป.เสริม TR .บ้านม่วงข้างวัด มณฑป
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8402 ปป.ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ้านแก่นพยอม
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5414 ปป.เสริม TRบ้านพิมานบุรี บ้านคำไฮ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5402 ปป.เพิ่มขนาด TR ซอยศิลปสนิท+ซอยสหกรณ์
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5419 ปป.เสริม TRบ้านเหล่าเกวียนหัก
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5425 ปป.เสริม TR บ้านโคกล่าม
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8404 ปป.เสริม TR บ้านเนินทอง ต.บ้านค้อ
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0040.02.1 บ้านจัดสรร wendel@baanped
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KK2D0.4103 คฟม.2 >75,000 บ.เหล่าโพนทอง ม.7
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KK2D0.4104 คฟม.2 >75,000 บ.งิ้ว ม.9, 19
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KK2D0.4102 คฟม.2 >75,000 บ.หินขาว ม.15 (2)
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KK2D0.4033 คฟม.2 บ้านงิ้ว ม.9
กฟฉ.1 I-64-D-KK2OM.DT.0001 ซซ.ไลน์บ้านหนองหลุบ ต.แดงใหญ่
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-KK2D0.6401 ตต.SF6 แทน SW.ใบมีด KKC07S-09
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5438 ปป.เสริม TR บ้านโนนม่วง กะขม
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5417 ปป.เสริม TRที่ดินจัดสรร บ้านหนองโจด
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5432 ปป.เพิ่มขนาด บ้านซำจาน ต.บ้านค้อ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5435 ปป.เสริม TR ปากซอยทุ่งทอง 1 ต.บ้านเป็ด
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5445 ปป.เสริม TR ซอยเทพผาสุข
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8416 ปรับปรุงหม้อแปลง ซ.บ่แก้ว
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5437 ปป.เสริม TR ปป.บ้านวังตอ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5448 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านดอนแดง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5427 เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองนิยม ม.14
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5452 ปป.เสริม TR บ้านพรสวรรค์
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KK2D0.4909 คฟม.2 เกิน75,000 บ.หนองปิง ม.10
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KK2D0.4910 คฟม.2 เกิน75,000 บ.ดอนน้อย ม.6
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KK2D0.4908 คฟม.2 เกิน75,000 บ.วังตอ ม.14
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KK2D0.4905 คฟม.2 เกิน75,000 บ.หนองปอ ม.2
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KK2D0.4044 คฟม.2 บ้านแดงใหญ่,ป่าชาด,หนองกอย ม.1,5,9
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0200.02.1 บ้านจัดสรร บัวลา คลังกูล
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0216.02.1 บ้านจัดสรร โครงการศุภาลัยรอยัลริเวอร์
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KK2D0.4911 คฟม.2 บ.ป่าชาด ม.5 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0221.02.1 บ้านจัดสรรอยู่เจริญ วิลเลจ 3 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8422 ปป.เสริม TR บ้านม่วง ซอยทับทิมทอง
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0263.02.1 บริษัท โฟร์ พีแลนด์ (เสริมสุข บ.ทุ่ม)
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0194.02.1 บ้านจัดสรร เบนริยะ
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KK2D0.4067 คฟม.2 บ้านโนนม่วง ม.3 (นายอาทิตย์) ต.ศิลา อ.เมือง
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0278.02.1 เซเว่น ซอยอดุลยาราม1
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0186.02.1 บ้านจัดสรร เสาร์วันดี ภูมิพิเชฐ
กฟฉ.1 P-TDD02.3-D-KK2D0.3402 ปป.ฟีดเดอร์สถานีขอนแก่นหน้าบริษัทCPF(KKA015,KKA02
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5426 เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองหญ้าแพรก ม.13
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8428 ปป.เพิ่มTR บ้านหนองขาม ม.15 ซ.6
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8421 ปป.เสริม TR บ้านหนองหลุบ ก่อนเสาล้ม
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8423 ปป.เสริม TR บ้านสำราญหมู่ที่ 13-
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5453 ปป.เสริม TR ซ.สวัสดี Overload
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8424 ปป.เสริม TR บ้านซำจาน ทิศตะวันตก-
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8427 ปป.เสริม TR บ้านหนองหลุบ ซ.อภิชาติ
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0300.02.1 บ้านจัดสรรค์ บริษัท เอมัส พรอพเพอร์ตี้
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8425 ปป.เสริม TR บ้านโนนม่วง ก้อยคาโครง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8429 ปป.เสริม TR บ้านทุ่ม หมู่ 4
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5457 ปป.เสริม TR บ้านงิ้ว ต.สาวะถี
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5458 ปป.เพิ่มTR หนองแวงตาชู ข้าง TOYOTA
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0218.02.1 บ้านจัดสรรอยู่เจริญ วิลเลจ 2
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0218.03.1 บ้านจัดสรรอยู่เจริญ วิลเลจ 2
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0318.02.1 บ้านจัดสรร หจก. ชานน แคปปิตอล
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.5454 ปป.เสริม TR บ้านแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8432 ปป.เสริม TR บ้านทุ่ม หมู่ 3
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0021.02.1 บ้านจัดสรร ดิเอนทรีโอ 1 ขอนแก่น
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0021.03.1 บ้านจัดสรร ดิเอนทรีโอ 1 ขอนแก่น
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0265.02.1 โครงการS Park ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0265.03.1 โครงการS Park ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0299.02.1 บ้านจัดสรร เหรียญมงคล
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0412.03.1 บ้านจัดสรร หจก.ทรัพย์ 789
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0412.02.1 บ้านจัดสรร หจก.ทรัพย์ 789
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0449.03.1 บ้านจัดสรร อยู่เจริญ 4 นครพลัส
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0449.02.1 บ้านจัดสรร อยู่เจริญ 4 นครพลัส
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0447.01.1 บ้านจัดสรร ซิตี้ 2 นครพลัส
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0447.03.1 บ้านจัดสรร ซิตี้ 2 นครพลัส
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0447.02.1 บ้านจัดสรร ซิตี้ 2 นครพลัส
กฟฉ.1 P-TSD09.2-D-KK2S7.KKE1.2 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 5
กฟฉ.1 C-64-D-KK2CS.0397.02.1 TR 50 บริษัท ไดนามิค
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8430 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลง100kVA บ.ป่าชาด ต.แดงใหญ่
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KK2D0.8450 ปป.เสริม TR บ้านม่วง หมู่ 14 ต.สาวะถี
กฟฉ.1 C-58-D-LOECS.0152.02.1 กฟจ.เลย-คุณทวีทรัพย์ ศรีสุนทรไท บ.หนองผักก้าม
กฟฉ.1 I-61-D-LOENE.BQ.1001 โครงหลังคาฯ กฟจ.ลย.
กฟฉ.1 I-61-D-LOEXX.S4.2002 กฟจ.เลย-อาคารอยู่เวรฯ(กฟย.ภูเรือ)
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-LOED0.5206 ย้ายตต.Rec LEA2R-01 รองรับสฟฟ.วสพ.จุดV-X
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-LOED0.5400 ปปฯเพิ่มเติมหม้อแปลง บ.ห้วยทรายคำ ต.กกด่
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-LOED0.5435 ปป.เสริม มป.แก้ไขแรงดันตก บ.โนนสว่าง ต.ท
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-LOED0.8411 ปปฯเสริม มป.100 เควี ซ.ศรีสักดิ์ดา บ.หนอ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-LOED0.8413 ปปฯเสริม มป.100 เควี ซอยอินคำดี
กฟฉ.1 I-61-D-WSPXX.S4.2002 กฟส.วังสะพุง-อาคารอยู่เวรฯ(กฟย.ภูกระดึง)
กฟฉ.1 I-60-D-WSPXX.S4.2001 กฟส.วังสะพุง-อาคารสำนักงานฯ
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-WSPD0.1009 ไลน์ชั่วคราวจากสถานีฯวสพ. - บ.ภูทอง
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-WSPD0.1011 ปปกฟส.วสพ.(สฟฟ.วสพ.)-บ.วังน้ำเย็น(B-C)
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-WSPD0.1013 ก่อสร้างไลน์ ชั่วคราว สฟฟ.วสพ บ้านวังน้ำ
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-WSPD0.1012 ปปกฟส.วสพ.(สฟฟ.วสพ.)-บ.วังน้ำเย็น(C-D)
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-WSPD0.3030 ?ฟส.วสพ.- บ้านทรายขาว หมู่ 2 (กลุ่มนายยุ
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-WSPD0.4016 กฟย.ภล.- บ้านใหม่ศรีชมภู หมู่ 7 (กลุ่มนา
กฟฉ.1 P-DRI03.0-D-SKKD0.0010 รื้อถอนระบบจำหน่าย จาก บ.นาคำ-สน.ตาดโตน
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.1001 สฟฟ.สกลนคร 2 -สนามบินสกลนคร (F4,5)จุดA-B
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.1002 สฟฟ.สกลนคร 2-สนามบินสกลนคร (F4,5)จุดB-C
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.1007 สฟฟ.สกลนคร 2 - บ.หนองบัวทอง F2 จุด C-D
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.1006 สฟฟ.สกลนคร 2 - บ.หนองบัวทอง F2 จุด B-C
กฟฉ.1 I-62-D-SKKOM.BY.1001 ปป.เปลี่ยนสายไลน์หน้าค่ายกฤษณ์ฯ-แขวงสกลฯ
กฟฉ.1 P-TDD01.4-D-SKKD0.8372 ปป.เสริม,เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ดงมะไฟน้อย
กฟฉ.1 I-60-D-SKKXX.19.3401 Modern Warehouse สน.
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.1010 สฟฟ.สกลนคร 2 - บ.ท่าแร่ (F1) จุด B-C
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.1011 สฟฟ.สกลนคร 2 - บ.ท่าแร่ (F1) จุด C-D
กฟฉ.1 P-TDD01.4-D-SKKD0.8393 ปป.เสริมหม้อแปลง บ้านบะทอง อ.พรรณานิคม
กฟฉ.1 P-TDD01.4-D-SKKD0.8402 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง ถ.ประชาอุทิศ ซ.4
กฟฉ.1 P-TDD01.4-D-SKKD0.8403 ปป.เสริมหม้อแปลง ถ.ประชาอุทิศ ซ.9
กฟฉ.1 P-TDD01.4-D-SKKD0.8414 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.เต่างอย(วงเวียน)
กฟฉ.1 P-TDD01.4-D-SKKD0.8420 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.หนองทรายขาว (คุ้มวัดป
กฟฉ.1 P-TDD01.4-D-SKKD0.8449 ปป.เสริมหม้อแปลง ถ.ประชาอุทิศ,สุขาวดี
กฟฉ.1 P-TDD01.4-D-SKKD0.8443 ปป.เสริมหม้อแปลงทางเข้าบ.หนองศาลา
กฟฉ.1 P-TDD01.4-D-SKKD0.8447 ปป.เสริมหม้อแปลง ชุมชนหลังเทศบาล อ.เมือง
กฟฉ.1 P-TDD01.4-D-SKKD0.8453 ปป.เสริมหม้อแปลงซอยราชครูบ.หนองบัวสามัคี
กฟฉ.1 I-63-D-SKKOM.MS.2010 ปป.เปลี่ยนสาย185Aเป็น185SACจากSOA8S03-04
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5468 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.นามน อ.โคกศรีสุพรรณ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5431 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ.โนนประดู่อ.โพนนาแก
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5420 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.ห้วยหีบอ.โคกศรีสุพรรณ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5472 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.นางอยอ.เต่างอย
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5478 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ.โพนแคน้อยต.นาตง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5481 ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำบ.ลาดกระเฌออ.ภูพาน
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5391 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.เชิงดอย
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8490 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ค้อน้อย
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8488 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.กุดบาก ม.2
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5454 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ดงมะไฟ (คุ้มหนองแวง)
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5343 ปป.เพิ่ม,เสริมหม้อแปลง บ.หนองบัวทอง (ฝนห
กฟฉ.1 I-62-D-SKKXX.19.3901 แบตเตอรี่พระตำหนัก กฟจ.สกลนคร
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8495 ปป.เสริม,เพิ่มหม้อแปลงบ.เต่างอย(วงเวียน)
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8494 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง วัดป่าหนองไผ่
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8492 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.น้ำพุงสามัคคี สภ.
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8499 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.บัว อ.กุดบาก
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8500 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.น้ำพุงสามัคคี รพ.
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5386 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โคกสว่าง ต.ธาตุนา
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5383 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.งิ้วด่อน อ.เมือง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-SKKD0.3124 คฟม.2(2563-5)บ้านพะเนาว์ ม.7
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5448 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.หนองส่าน อ.ภูพาน
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5379 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ธาตุนาเวง อ.เมือง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8504 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.กกส้มโฮง อ.เมือง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5410 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โนนน้ำคำ อ.โคกศรี
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5411 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.พรหมศรีฯ อ.โคกฯ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5412 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โคกศรีฯ อ.โคกศรี
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0010.01.1 กฟจ.สกลนคร - นายอนุพงศ์ หอมจันทร์
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5483 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.หนองปลาดุก อ.เมือง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5482 ปป.เสริมหม้อแปลงหน้ารร.ประถมกุดบาก
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.1351 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง A-B
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.1353 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง C-D
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.1354 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง D-E
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.1355 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง E-F
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.1356 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง F-G
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.1357 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง G-H
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.1358 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง H-I
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.1359 ปป.เชื่อมโยง บ.ท่าแร่ - บ.ค้อ ช่วง I-J
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5395 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านนาขาม อ.กุดบาก
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5504 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.บะฮี อ.พรรณานิคม
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5366 ปป.เสริมหม้อแปลงหน้าวัดป่าวิเวกจันทราราม
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5404 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.หนองผือน้อย อ.กุสุมาลย์
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8505 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.หนองบัวใหญ่ อ.เมือง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5500 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.กกส้มโฮง ธาตุเชิงชุม
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5417 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โคกศรีฯ อ.โคกศรี
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5502 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.กลาง(คุ้มดงต้อง) ต.พังขว้าง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-SKKD0.4030 คฟม.2(2564)บ้านโคกอ่างทอง ม.12
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5405 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.นาสีนวล อ.โคกศรีฯ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5490 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.แสนพัน อ.กุสุมาลย์
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5498 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ดงพัฒนา อ.เมือง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5380 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ดอนหมู อ.เมือง จ.สกลน
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-SKKD0.4026 คฟม.2-(2564) บ.มะขามป้อม (140 เมตร)
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0074.01.1 กฟย.อ.โพนนาแก้ว - นางทองสัย พรมเมือง
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0075.01.1 กฟย.อ.โพนนาแก้ว - นายอุดมรัตน์ ศรีนา
กฟฉ.1 I-62-D-SKKOM.ZA.0025 เส้นทางAP62212825แยกบ้านนาอ้อย-แยกกกกอก
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-SKKD0.4901 คฟก.(2564)บ้านจันทร์เพ็ญ ม.3,5,6
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-SKKD0.4907 คฟก.(2564)บ้านนาตงวัฒนา ม.1
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-SKKD0.4908 คฟก.(2564)บ้านนาตงน้อย ม.6
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-SKKD0.3134 คฟม.2(2564)บ้านสร้างแก้วสมานมิตร ม.8
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5444 ปป.เสริมหม้อแปลงหน้า PT บ้านลาดกะเฌอ
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0076.01.1 กฟจ.สกลนคร - นายสมบูรณ์ ประพันธ์
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0003.02.1 กฟจ.สกลนคร - บจ.บ้านอารียาสกลนคร
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0088.01.1 กฟจ.สกลนคร - นางกรรณิการ์ ดำเนตร
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0088.03.1 กฟจ.สกลนคร - นางกรรณิการ์ ดำเนตร
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.6407 ปป.เปลี่ยนลูกถ้วยNPR1br-01 G-H
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8413 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านนามนอ.โคกศรีสุพรรณ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8514 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ภูพาน ต.โคกภู อ.ภูพาน
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5532 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านฮองสิม ม.3 อ.ภูพาน
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0095.02.1 กฟย.อ.เต่างอย - บ้านม่วงคำ ม.4(สายหนองแว
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0093.02.1 กฟย.อ.เต่างอย - บ้านนาตาล ม.3
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0093.01.1 กฟย.อ.เต่างอย - บ้านนาตาล ม.3
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0161.01.1 กฟจ.สน. - นายวรวิทย์ มะโนชัย
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0168.01.1 กฟจ.สน. - นางจะรันจิตร์ พลหมื่น
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8521 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ปุ่ง อ.โพนนาแก้ว
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8520 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.หนองหอย ต.เชียงเครื
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8519 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โคกสว่าง ต.ธาตุเชิงชุ
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0098.02.1 กฟจ.สกลนคร - บ้านนาแก ม.4 ต.ดงมะไฟ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8522 ปป.เสริมหม้อแปลง บริเวณ สี่แยก บ้านธาตุ
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-SKKD0.4205 คฟม.2(2564)บ้านป่าขาว ม.7
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5521 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ศรีวิชา ต.ห้วยยาง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5525 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองบัวใหญ่ ม.2
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5530 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โนนสวรรค์ ต.พังขว้าง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5529 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านพาน (คุ้มหนองโง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5522 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ.นาอ้อย อ.เมือง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5520 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.ดอนเชียงคูณ อ.เมือ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5526 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านดอนกะเล็น (ทางเข
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0200.01.1 กฟจ.สกลนคร - ไฟแสงสว่างทางหลวง3054
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-SKKD0.4A21 คฟก.(2-2564)-บ้านโพนบก ม.6
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-SKKD0.4A20 คฟม.2(2564)บ้านม่วง ม.9
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8525 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โพนทอง ม.11 อ.โคกศรีฯ
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-SKKD0.4A22 คฟก.(2-2564)-บ้านนาเดื่อน้อย ม.11
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5442 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านท่าเจริญ อ.ภูพาน
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0242.01.1 กฟจ.สกลนคร - นายแสวง คูณธนากร
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0242.03.1 กฟจ.สกลนคร - นายแสวง คูณธนากร
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0222.01.1 กฟย.อ.ภูพาน - บ้านหลุบเลานาจาน ม.15
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0222.02.1 กฟย.อ.ภูพาน - บ้านหลุบเลานาจาน ม.15
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0221.02.1 กฟย.อ.ภูพาน - บ้านน้อยตาจี ม.11
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0221.01.1 กฟย.อ.ภูพาน - บ้านน้อยตาจี ม.11
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8529 ปป.เสริมหม้อแปลง บ้านดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมือง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5547 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.คำผักแพว ต.โนนหอม
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5546 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.เซียงสือ อ.โพนนาแก้ว
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5545 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านหลุบเลา ต.หลุบเลา
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5544 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.กุสุมาลย์ ต.กุสุมาลย์
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5543 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.บึงทวาย อ.เต่างอย
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5542 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ตองโขบ อ.โคกศรีฯ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5558 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.หนองศาลา ต.บ้านแป้น
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0247.02.1 กฟจ.สกลนคร - น.ส.วิภา รัฐศาสตร์วาริน
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0247.01.1 กฟจ.สกลนคร - น.ส.วิภา รัฐศาสตร์วาริน
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8526 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ดงพัฒนา ซ.5
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8527 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ท่าแร่ หน้าอนามัย
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8531 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.หนองศาลา(คุ้มกกแ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8530 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.วังปลาเชือม อ.โพน
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5549 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.พังขว้าง (ข้างอบต
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5550 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านด่านม่วงคำ ต.ด่า
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5552 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านนามน ต.กกกอก
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-SKKD0.4217 คฟม.2(2564) - บ้านฮ่องสิม ม.3
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5554 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลงหมู่บ้านไตรภพ หมู่4
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.5556 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.พังเม็ก ต.งิ้วด่อ
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SKKD0.6401 ตต.Dis.Sw. Tie Line F4,5 (จุดA)
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SKKD0.8535 ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านโพธิ์ชัยพัฒนา ม.20
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0363.03.1 กฟจ.สกลนคร - น.ส.พเยาว์ พอพระ
กฟฉ.1 C-64-D-SKKCS.0363.01.1 กฟจ.สกลนคร - น.ส.พเยาว์ พอพระ
กฟฉ.1 I-64-D-SKKXX.19.3904 ตต.SF6 ข้างโรงพยาบาล (จุด O)
กฟฉ.1 I-64-D-SKKXX.19.3906 ตต.SF6ก่อนถึงสี่แยก สนง.ไฟฟ้าฯ F5 (จุดC)
กฟฉ.1 I-64-D-SKKOM.DT.0005 ซซ.ระบบจำหน่ายภัยธรรมชาติ ค่าย ร3พัน1
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-PNHD0.8401 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.นาหัวช้าง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4021 ขยายเขตแรงต่ำ คฟม.บ้านนาตากางเหนือ ม.9 ต
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-PNHD0.8402 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.พอกน้อย
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-PNHD0.5408 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.น้อยโนนจำนงค์ อ.พรรณา
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-PNHD0.5411 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.กุดแฮด อ.กุดบาก
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0022.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - เพื่มเฟสบะทอง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4032 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านดอนม่วย
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4035 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านนาชอน
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4039 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านนาชอนคุ้มคลองน้ำ
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4040 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านนาชอนคุ้มคอกหมู
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4017 ขยายเขตแรงต่ำ บ้านค้อใหญ่ ม.7 ต.กุดไห
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4037 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านโนนทรายคำ
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4038 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านนาชอนคุ้มท้ายบ้าน
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0010.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - นายอาทิตย์ กลยณีย์
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0033.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - นางสาวทิพยวรรณ
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0032.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - นางสาวศันสนีย์
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0150.01.1 กฟส.พรรณานิคม-งานติดตั้งหม้อแปลง 50 KVA
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0150.03.1 กฟส.พรรณานิคม-งานติดตั้งหม้อแปลง 50 KVA
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0046.03.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านนาดีนางนุดบุญเกิด
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4047 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านม่วงไข่
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4049 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านดอนกอยข้างวัด
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4048 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านดอนกอยหัวกอย
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4045 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านโนนทรายคำข้างวัด
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4046 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านคำประมง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4050 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านนาชอนคุ้มโรงสูบ
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4041 ขข.คฟม.กฟส.พณ.บ.นาทันนาเลา ม.4 ต.นาใน อ.พรรณานิคม
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0059.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม-นางบุญหนา พวงจันทร์ บ.บะฮี ม.5
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0060.01.1 องค์ประกอบ WBS C-64-D-PNHCM.0060.1
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-PNHD0.5413 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โนนคำ ต.ช้างมิ่ง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-PNHD0.5414 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.กลาง ต.นาหัวบ่อ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-PNHD0.5415 ปป.เสริมหม้อแปลง หน้าที่ว่าการอำเภอกุดบาก
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0037.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - นางทิพวรรณ ไชยวุฒิ
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0036.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - นายสมาน วรดี
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-PNHD0.4069 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านอุ่มไผ่
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0072.03.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - ไฟถนนบ้านอุ่มไผ่
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0098.03.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - ไฟแสงสว่างหนองแวง 2
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0099.03.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - ไฟแสงสว่าง ไร่จุดที่1
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0099.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - ไฟแสงสว่าง ไร่จุดที่1
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0088.03.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - ไฟแสงสว่างบ้านคำข่า
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0101.03.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - ไฟแสงสว่าง ไร่จุดที่3
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0119.02.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - เพิ่มเฟสบ้านกุดบาก
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0091.02.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านวังยาง ม.10
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0083.02.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านเปลือย
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0129.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม -เพิ่มเฟสบ้านหนองเดิ่น
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0133.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม -บ้านค้อน้อย(วัดป่า)
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0128.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม -บ้านอูนดง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-PNHD0.8404 ปป.ส/ป เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.บดมาด
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0131.02.1 ขข.กฟย.กุดบาก - บ้านกุดแฮด ม.4
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0130.02.1 ขข.กฟย.กุดบาก - บ้านทรายแก้ว ม.6
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0074.02.1 น.ส.เบญจวรรณ การีชุม ย้ายแนวเสา
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0138.02.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม -บ้านวังยางตุ้มคลองน้ำ
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0080.02.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านไฮ่น้อย
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0137.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม -บ้านวังยางประปาหมู่บ้า
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0137.03.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม -บ้านวังยางประปาหมู่บ้า
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0046.01.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - บ้านนาดีนางนุดบุญเกิด
กฟฉ.1 C-64-D-PNHCM.0109.02.1 ขข.กฟส.พรรณานิคม - ย้ายแนวเสาบ้านโนนค้อ
กฟฉ.1 I-64-D-PNHCO.FW.0001 AP64211601สี่แยกสถานีตำรวจ-รพ.พรรณานิคม
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPND0.5202 ตต.รีโคลสเซอร์ (ฝั่งตะวันตก) จุดM
กฟฉ.1 P-SEZ02.0-D-NPND0.2015 ปป.ฯ บ.กกต้อง ต.อาจสามารถ จ.นพ.
กฟฉ.1 P-SEZ02.0-D-NPNS1.NNA1.4 งานจ้างเหมา
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPND0.2002 ปป.ฯสฟฟ.ศรีสงคราม-แยก บ.ปากอูน(F3)
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPND0.2012 ปป.ฯสฟฟ.ศรีสงคราม-แยก บ.ปากอูน(F4)BC
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPND0.2011 ปป.ฯสฟฟ.ศรีสงคราม-แยก บ.ปากอูน(F4)AB
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NPND0.5521 งาน ปป.บ้านเหล่าใหญ่ อ.ศรีสงคราม
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-NPND0.2402 ปป.ฯ 22 เควี สฟ.นพ.-สฟฟ.นพ.2 ช่วงที่ 2
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-NPND0.2401 ปป.ฯ 22 เควี สฟ.นพ.-สฟฟ.นพ.2 ช่วงที่ 1
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPND0.2430 ปป.ฯเปลี่ยนสายฯรร.ท่าจำปา-สามแยกท่าอุเทน
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPND0.2403 ปป.บ.นาใน-โพนจาน C-D
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPND0.2402 ปป.บ.นาใน-โพนจาน B-C
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPND0.2401 ปป.บ.นาใน-โพนจาน A-B
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPND0.2427 ปป. บ.ธาตุน้อย-บ.กลางน้อย N-O อ.ธาตุพนม
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPND0.2428 ปป. บ.ธาตุน้อย-บ.กลางน้อย O-P อ.ธาตุพนม
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPND0.2429 ปป. บ.ธาตุน้อย-บ.กลางน้อย P-Q อ.ธาตุพนม
กฟฉ.1 P-SEZ02.0-D-NPND0.1042 ปป.จากสถานีฯนพ.-รพ.ค่ายพระยอด A-B
กฟฉ.1 P-SEZ02.0-D-NPND0.1401 กส.ชค.ฯ ช่วง สฟฟ.นพ.1-รพ.ค่ายฯ B-C,C-D
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPND0.2431 กส.ฯ ไลน์ชั่วคราว ช่วง สฟฟ.ศรีสงคราม-บ.ปากอูน
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-NPNS1.NNB1.4 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครพนม 2
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-NPNT0.0003 กส.ฯ สายส่ง ช่วง สฟ.นพ.1-สฟฟ.นพ.1
กฟฉ.1 C-64-D-NPNCS.0240.02.1 ย้ายเสาแรงต่ำ นายบน ยะภักดี
กฟฉ.1 P-SEZ02.0-D-NPND0.2041 ปป.22ใต้115สถานีฯนพ.1(ลานไก)-สถานีฯนพ.AB
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-NPND0.1402 กส.ชค.ฯ บ.นาใน-บ.โพนจาน
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-TPND0.6207 ตต.SF6 แทน LBS Tie Line รหัส THA03S-15
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-TPND0.6208 ตต.SF6 แทน LBS รหัส THA04S-09
กฟฉ.1 P-TDD02.3-D-TPND0.2405 ปป.ระบบจำหน่ายช่วงที่5 ทรายมูล-คำผักแพรว
กฟฉ.1 P-TDD02.3-D-TPND0.2401 ปป.ระบบจำหน่ายช่วงที่1 บ้านน้ำก่ำ
กฟฉ.1 P-TDD02.3-D-TPND0.2402 ปป.ระบบจำหน่ายช่วงที่2 บ้านนาคำ
กฟฉ.1 P-TDD02.3-D-TPND0.2403 ปป.ระบบจำหน่ายช่วงที่3บ.นาคำ-บ.คับพวง
กฟฉ.1 P-TDD02.3-D-TPND0.2404 ปป.ระบบจำหน่ายช่วงที่4 บ.คับพวง-ทรายมูล
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-BPGD0.2021 ปป.แยกดงบัง(หน้าสฟฟ.บพง.)-รพ.บ้านแพง
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-BPGD0.2030 TapLine ปฐมโชคชัย-รพ.บ้านแพง ช่วงที่1
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-BPGD0.2031 TapLine ปฐมโชคชัย-รพ.บ้านแพง ช่วงที่2
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-BPGD0.1002 ปป.ใต้ไลน์(มิเตอร์แบ่งแดน)-สฟฟ.บ้านแพง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BPGD0.8304 เสริมหม้อแปลง ทางเข้า บ.โพนทอง
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-BPGS1.BFA1.4 จ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านแพง
กฟฉ.1 C-57-D-CMPCS.0152.02.1 ขข.โครงการบ.จัดสสรร เนราอเวนิวชุมแพ ม.4 บ.โนนศิลา
กฟฉ.1 C-58-D-CMPCS.0002.02.1 ขข.บริษัท ชุมแพ เซ็นเตอร์พ้อยท์ จำกัด ต.ชุมแพ
กฟฉ.1 C-60-D-CMPCS.0044.02.1 ขข.บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ จำกัด ม.2
กฟฉ.1 C-60-D-CMPCS.0171.02.1 ขข.โครงการบ้านจัสรรหมู่บ้านนาราแกรนด์ฮลล์
กฟฉ.1 P-TDD01.2-D-CMPS1.CHA1 จ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้าชุมแพ
กฟฉ.1 C-62-D-PHWCM.0131.02.1 ปป.วงเวียนไดโนเสาร์-หน้าวัดโนนงาม
กฟฉ.1 I-64-D-NORXX.S4.2001 กฟส.หนองเรือ-อาคารสำนักงาน
กฟฉ.1 C-59-D-KWPCS.0133.02.1 ขยายเขต คุณเชาว์ อุดมพานิช บ.หนองประเสริฐ
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KWPD0.4901 คฟม.2(2564) บ.คำม่วง ม.4 ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KWPD0.4904 คฟม.2(2564) บ.น้อยคำเม็ก ต.คำโคกสูง อ.วัม่มีไฟฟ้า
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KWPD0.4038 คฟม.2(2564) 249 ม.2 บ.ทมป่าข่า ต.ทมนางาม
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-KWPD0.2402 สฟฟ.ศธ.F1ส/ป120Aเป็น185SACช่วงตลาดสดศรีธาตุ-STT1R
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KWPD0.4910 คฟม.2(2564) บ.หนองแวงโคก ม.2 ต.วังสามหมอ
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KWPD0.4909 คฟม.2(2564) บ้านท่าลุ่มพู ม.10 ต.บุ่งแก้
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KWPD0.4907 คฟม.2(2564) บ.ดอนสวรรค์ ม.7 , 9 ต.ตูมใต้
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KWPD0.4906 คฟม.2(2564) บ.น้อยมาลีสถาพร ม.7 ต.ผาสุก
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KWPD0.4132 คฟม.2(2564) บ.โนนสมบูรณ์ ม.5 วสม(ลัดดาพร
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KWPD0.4143 คฟม.2(2564) บ.ภูดิน ม.10 ต.บะยาว(10ราย)
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KWPD0.4144 คฟม.2(2564) บ.คำโคกสูง ม.1 ต.คำโคกสูง อ.วังสามหมอ
กฟฉ.1 C-64-D-KWPCS.0266.02.1 ขข แรงต่ำ ทศ.ตำบลจำปี บ.โนนสวรรค์ ม.12 ต.จำปี
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-KWPD0.4180 คฟม.2(2564) บ.คำน้อย ม.4 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ (นาย
กฟฉ.1 C-64-D-BNDCM.0099.02.1 ขข.TR.โรงพยาบาลสนาม วัดป่าคำเจริญ
กฟฉ.1 C-50-D-PKNCS.1003.02.1 ขยายเขต กฟอ.พังโคน - ที่ดินแบ่งขาย,บ้านจัดสรรหมู่
กฟฉ.1 I-63-D-PKN64.MS.2003 MV-NPA01S-16 เปลี่ยนสายไลน์เมน 185 SAC บ
กฟฉ.1 C-64-D-SDDCS.0273.02.1 ขข.แรงต่ำ อบต.หนองแปน(บ้านนาสีนวล) กฟอ.สดด
กฟฉ.1 C-64-D-SDDCS.0273.01.1 ขข.แรงต่ำ อบต.หนองแปน(บ้านนาสีนวล) กฟอ.สดด
กฟฉ.1 C-64-D-SDDCS.0277.02.1 ขข.แรงต่ำ บ.นาสีนวล A-B ม.11 อบต.หนองแปน กฟอ.สดด
กฟฉ.1 C-64-D-SDDCS.0303.02.1 ขข.แรงต่ำ บ.สามแยก ม.9 ต.โคกสี กฟอ.สดด
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-WAND0.5443 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ท่าช้างน้อย ต.ดงเหนือ
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0012.01.1 กฟย.บ้านม่วง-เพิ่มเฟสโรงเรียนบ้านหนองท่ม
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-WAND0.4011 กฟย.บ้านม่วง-คฟม.2 บ.คำยาง ม.8
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-WAND0.4007 กฟส.วานรนิวาส - บ้านวังใหม่ (นายอวน)
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-WAND0.5415 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โพธิ์ทอง ต.คอนสวรรค์
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0055.01.1 กฟส.วานรนิวาส-เพิ่มเฟสโรงน้ำบ.โคกก่อง
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0033.02.1 กฟส.วานรนิวาส-บ้านสุวรรณคีรี ม.15 ช่วง 4
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-WAND0.8402 ปป.ระบบจำหน่าย บ.ห้วยหลัว ต.ห้วยหลัว
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-WAND0.4016 กฟส.วานรนิวาส-คฟม.2 บ.หนองม่วง ม.6
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0075.02.1 กฟส.วานรนิวาส-เพิ่มเฟส บ.ทุ่งโพธิ์
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0075.01.1 กฟส.วานรนิวาส-เพิ่มเฟส บ.ทุ่งโพธิ์
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-WAND0.4031 กฟส.วานร-คฟม.2บ.คอนสวรรค์ (ซอย ช.5ดาว)
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-WAND0.4017 กฟย.บ้านม่วง-คฟม.2 บ้านจาร ม.11
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-WAND0.4033 กฟย.คำตากล้า-คฟม.2 บ.หนองเม็ก ม.12
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0103.01.1 กฟย.บ้านม่วง-เพิ่มเฟสบ้านอ่างคำอ้อ
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0085.02.1 กฟส.วานรนิวาส-บ้านขัวก่าย ม.10
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0083.02.1 กฟส.วานรนิวาส-บ้านวังเวิน ม.5
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0082.02.1 กฟส.วานรนิวาส-บ้านขาม ม.4
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0098.01.1 กฟย.บ้านม่วง-ประปาบ้านดงยาง ม.6
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0093.02.1 กฟย.บ้านม่วง-บ้านโนนไทย ม.1 ต.ดงเหนือ
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0096.02.1 กฟย.บ้านม่วง-บ้านนาทวี ม.11 ต.ดงเหนือ
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0108.01.1 กฟย.บ้านม่วง-วัดป่ารักษ์น้ำบ้านจาร
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-WAND0.5432 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.เหล่าสมบูรณ์ ต.ดงหม้อทองใต้
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0109.02.1 กฟย.บ้านม่วง-ประปาหมู่บ้าน บ.เหล่ามสมบูรณ์
กฟฉ.1 I-63-D-WAN64.MS.1001 ย้านแนวเสาไฟฟ้า บ.หนองแวง
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-WAND0.4068 กฟส.วานรนิวาส - บ้านธาตุ(พุทยานนาเทิง)
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0181.01.1 กฟส.วานรนิวาส-หจก.นาทีพาณิชย์ 3
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0130.01.1 ปป.ฯ ดีไวน์สตาร์ช ช่วง 4
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0131.01.1 ปป.ฯ ดีไวน์สตาร์ช ช่วง 5
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0132.01.1 ปป.ฯ ดีไวน์สตาร์ช ช่วง 6
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0133.01.1 ปป.ฯ ดีไวน์สตาร์ช ช่วง 7
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0135.01.1 ปป.ฯ ดีไวน์สตาร์ช ช่วง 8
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0136.01.1 ปป.ฯ ดีไวน์สตาร์ช ช่วง 9
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0137.01.1 ปป.ฯ ดีไวน์สตาร์ช ช่วง 10
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0183.02.1 กฟส.วานร-บ.สมสนุก ม.7 เส้นสนามกีฬา
กฟฉ.1 C-64-D-WANCM.0233.01.1 กฟย.คำตากล้า-เพิ่มเฟสนาย ศราวุธ กิจเจริญ
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-WAN1S.WWA1.4 งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าวานรนิวาส
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NBPD0.8392 ปป.ย้ายหม้อแปลงกลุ่มเกษตรบ.โนนคูณ นภ.
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NBPD0.8393 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ค้อ ต.บ้านพร้าว
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NBPD0.8334 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.นิคมภูเก้า นสง.
กฟฉ.1 P-TDD02.3-D-NBPD0.2402 ปป.เชื่อมโยงF3-F6บ.พร้าว-บ.ขาม ช่วงB-C
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NBPD0.8414 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.โคกป่ากุง นสง.
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NBPD0.8416 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.หนองแสง นภ.
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NBPD0.8427 ปป.เสริมหม้อแปลงทางเข้าบ.ทุ่งโปร่ง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NBPD0.8431 ปป.เสริมหม้อแปลงบ.นาลาดควายหลังวัดศรีสว่
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NBPD0.8375 ปป.ย้ายหม้อแปลงบ้านถ้ำกลองเพล
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NBPD0.7407 ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านหนองเหมือดแอ่
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NBPD0.8459 ปป.เสริมหม้อแปลง กลุ่มฯ บ.ห้วยโจด
กฟฉ.1 C-62-D-SBUCM.5301.02.1 สนญ.กบศ.เพิ่มเบย์ บ.มิตรผล ภูเวียง
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NKLD0.5303 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.โคกนาเหล่า ม.2 อ.นาวัง จ.นภ.
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NKLD0.8418 ปป.เสริม มป.ไฟตกบ้านท่าอุทัย อ.นากลาง จ.นภ.
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NKLD0.8420 ปป.แรงสูง บ.เกษมณี ม.4 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.นภ.
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NKLD0.7406 ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.ซำเสี้ยว ต.ฝั่งแดง อ.นกล. จ.น
กฟฉ.1 C-64-D-NKLCM.0063.01.1 ติดตั้งหม้อแปลง ทรูมูฟ เอช บ.โคกสะอาด อ.นาวัง จ.น
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NKLD0.7407 ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ้านโนนสวรรค์ อ.นากลาง จ.นภ.
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NKLD0.8422 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.กุดแห่-โพธิ์คำ ม.1 อ.นากลาง นภ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NKLD0.8421 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.กกค้อใต้(ตลาดสด) ม.11 อ.นกล. น
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NKLD0.8423 ปป.เสริมหม้อแปลง บ.ภูดินทอง ม.13 อ.นากลาง จ.นภ.
กฟฉ.1 C-64-D-NKLCM.0134.02.1 ขข.แรงสูงหม้อแปลง-แรงต่ำ บ.ไทยนิยม ม.5 อ.นาวัง นภ
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-NKLD0.8426 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โนนแดง ต.นากลาง อ.นากลาง น
กฟฉ.1 C-64-D-NKLCM.0115.02.1 ขข.แรงสูง ติดหม้อแปลง ข้าง ทต.นาหนองทุ่ม อ.นกล. น
กฟฉ.1 C-64-D-NKLCM.0096.02.1 ขข.แรงต่ำ บ้านพ่อนิด-บ้านนางฝ่าย อ.นากลาง จ.นภ.
กฟฉ.1 C-59-D-BPICS.0393.02.1 ติดตั้งหม้อแปลง(หมูบ้านมั่นคง)
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-BPID0.2401 งานปป.ย้ายแนว บ.หนองฮี-หนองหญ้าปล้อง A-B
กฟฉ.1 P-TDD02.3-D-BPID0.2402 ปป.ระบบจำหน่าย F4-แบ่งแดน A-B
กฟฉ.1 P-TDD02.3-D-BPID0.2403 ปป.ระบบจำหน่าย F4-แบ่งแดน B-C
กฟฉ.1 P-TDD02.3-D-BPID0.2404 ปป.ระบบจำหน่าย F4-แบ่งแดน C-D
กฟฉ.1 P-TDD02.3-D-BPID0.2405 ปป.ระบบจำหน่าย F4-แบ่งแดน D-E
กฟฉ.1 P-TDD02.3-D-BPID0.2406 ปป.ระบบจำหน่าย F4-แบ่งแดน E-F
กฟฉ.1 P-TDD02.3-D-BPID0.2407 ปป.ระบบจำหน่าย F4-แบ่งแดน F-G
กฟฉ.1 P-TDD01.2-D-BPIS1.BCA1 จ้างเหมาปรับปรุงสถานีไฟฟ้าบ้านไผ่
กฟฉ.1 C-64-D-BPICS.0134.01.1 ขย.TR. ข้างกวงตัง(กิตติศักดิ์)
กฟฉ.1 C-64-D-BPICS.0134.02.1 ขย.TR. ข้างกวงตัง(กิตติศักดิ์)
กฟฉ.1 P-TDD01.2-D-BPID0.0001 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั่วคราว
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NSHD0.4910 คฟม.2(2564-1)บ้านสระขาม(กลุ่มนางวรรณี)
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NSHD0.4911 คฟม.2(2564-1)บ้านเปาะ(กลุ่มนางพวง)
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-NSHD0.4912 คฟม.2(2564-1)บ้านเปาะ(กลุ่มนางพวงพะยอม)
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-BKAS1.XIA1.4 งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าโซ่พิสัย
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-BKAD0.2022 ปป.โซ่-แบ่งแดนเฝ้าไร่(F9)ช่วง A-B
กฟฉ.1 I-63-D-BKA64.MS.1101 ย้ายแนว UG สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตอน 1 จุด 1 (เขต)
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SEKD0.2012 ปป.แยกดงบัง-บ.ท่าดอกคำ CD
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SEKD0.2009 ปป.บ้านสุขสมบูรณ์-มิเตอร์ บพง.BC
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SEKD0.2008 ปป.บ้านสุขสมบูรณ์-มิเตอร์ บพง. AB
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-SEKD0.1006 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนB-C
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-SEKD0.1015 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนK-L
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-SEKD0.1011 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนG-H
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-SEKD0.1008 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนD-
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SEKD0.8413 MV_ปป.ติดตั้งเสริมหม้อแปลง บ.ท่าดอกคำ
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SEKD0.6401 ตต.Dis.Sw.เปลี่ยนจ่ายไฟฯ สฟฟ.เซกา จุด A1
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SEKD0.6402 ตต.Dis.Sw.เปลี่ยนจ่ายไฟฯ สฟฟ.เซกา จุด B1
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-SEKD0.1009 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนE-F
กฟฉ.1 P-TDD02.4-D-SEKD0.8437 ปป.เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ท่าดอกคำ ต.ท่าดอกคำ
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-SEKD0.1010 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนF-G
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-SEKD0.1012 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนH-I
กฟฉ.1 P-TDD01.1-D-SEKD0.1013 ปป.ใต้ไลน์115สฟฟ.เซกา-มิเตอร์แบ่งแดนI-J
กฟฉ.1 P-NHE02.0-D-SEKD0.4025 คฟม.2 บ.สายปัณญา ม.19 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึ
กฟฉ.1 P-TDD01.3-D-SEKD0.6404 ตต.Dis.Sw. หน้า สฟฟ.เซกา F4-F5
กฟข. หมายเลขงาน ชื่องาน
กฟฉ.2 P-DDI01.0-E-MADD1.0001 งานจ้างเหมาโครงการ คปศ. กลุ่ม 2B
กฟฉ.2 P-TDD01.1-E-KCNS1.GRA1.1 งานถมที่ดินสถานีไฟฟ้ากุฉินารายณ์
กฟฉ.2 I-62-E-CSDXX.DX.8ZZZ ติดตั้งเคเบิ้ลใยแก้วฯ ค่าใช้จ่ายหน้างาน
กฟฉ.2 I-62-E-CSDXX.DX.7ZZZ ซื้อติดตั้ง IP ACCESS Network (ค่ใช้จ่ายดำเนินการ
กฟฉ.2 I-62-E-CSDXX.DX.8001 งานขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ปี 2562
กฟฉ.2 I-62-E-CSDXX.DX.7001 งานขยายโครงข่าย IP Access(สัญญา) กอบ.
กฟฉ.2 I-63-E-CSDXX.EK.1002 จ้างเหมาฯ IP ACC กฟฉ.2 อบ.3/2563
กฟฉ.2 I-63-E-CSDXX.EK.1ZZZ ค่าใช้จ่ายหน้างาน IP Access Network
กฟฉ.2 P-DDI01.0-E-OPDD1.0001 งานจ้างเหมาโครงการ คปศ กลุ่ม 1(NE2)
กฟฉ.2 I-60-E-CSDXX.BD.0001 ค่าจ้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารศูนย์ฯ
กฟฉ.2 I-62-E-CSDXX.DX.4001 จัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)(สัญญา)
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1001 งานปรับปรุงเคเบิลใต้ดิน ถ.อุปราช
กฟฉ.2 I-63-E-CSDXX.EK.5001 จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโครงข่ายNMS
กฟฉ.2 I-63-E-POPXX.S4.2001 จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร CSR
กฟฉ.2 I-60-E-CSDXX.BD.0002 ค่าประสานงานงานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ฯ
กฟฉ.2 I-62-E-CSDXX.DX.4ZZZ คชจ.หน้างาน จัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิดCCTV
กฟฉ.2 I-63-E-MCCXX.S4.2001 กฟส.มหาชนะชัย(กฟย.ค้อวัง)-ก่อสร้าง
กฟฉ.2 I-63-E-PTHXX.S4.2001 กฟส.โพนทอง(กฟย.โพธิ์ชัย)-ก่อสร้างฯ
กฟฉ.2 I-63-E-ANCXX.S4.2001 กฟจ.อำนาจเจริญ(กฟย.พนา)-ก่อสร้างฯ
กฟฉ.2 I-63-E-ANCXX.S4.2002 กฟจ.อำนาจเจริญ(กฟย.ปทุมราชวงศา)-ก่อสร้าง
กฟฉ.2 I-64-E-CAPXX.19.3801 ออกแบบพื้นที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
กฟฉ.2 I-64-E-EXXXX.19.2736 ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ภายในบริเวณ กฟฉ.2
กฟฉ.2 I-64-E-CTSXX.19.3925 ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าศูนย์บริการฯ สนง.
กฟฉ.2 I-64-E-EXXXX.19.3924 ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์บริการลูกค้า กฟฉ.2
กฟฉ.2 I-64-E-EXXXX.19.2735 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน กฟฉ.2
กฟฉ.2 I-63-E-KLSXX.S4.2001 กฟจ.กาฬสินธุ์(กฟย.กมลาไสย)-ก่อสร้างฯ
กฟฉ.2 I-64-E-CTSBG.19.B9AB ขยายเขตระบบไฟฟ้าศูนย์บริการฯ สนง.เขต
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-SJKCS.4075 คฟม.2/64(ขย.แรงต่ำ) น.ส.พรสวรรค์ ปราบภัย
กฟฉ.2 I-61-E-MADXX.24.0001 แผนงานติดตั้ง power transformer monitori
กฟฉ.2 I-63-E-YSTXX.S4.2001 กฟจ.ยโสธร(กฟย.คำเขื่อนแก้ว)-ก่อสร้างฯ
กฟฉ.2 I-63-E-ROEXX.S4.2001 กฟจ.ร้อยเอ็ด(กฟย.ธงธานี)-ก่อสร้างฯ
กฟฉ.2 I-63-E-MADXX.EW.0004 ปรับปรุงระบบ Arc Protection รายการที่4 (สัญญา)
กฟฉ.2 I-63-E-MADXX.EW.0005 ปรับปรุงระบบ Arc Protection รายการที่5 (สัญญา)
กฟฉ.2 I-64-E-CSDXX.EK.1001 งานจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปก
กฟฉ.2 I-64-E-CSDXX.EK.2001 งานจ้างเหมา-ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วฯ
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-UBND0.0172 ปป.แยกสรรพสิทธิ-ซ.อุบล-ตระการ3 ต.ในเมือง
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-UBND0.0389 ปป.ช่วงสามแยกบ.นิคม-สามแยกบ.ดู่ ฝั่งขวา
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-UBND0.0002 ปป.ชย. บ.ยางกระเดา-สี่แยกโนนหงษ์ทอง อุบล
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-UBNOM.2182 (ผจก200)ติดตั้งเสริมTR200kVAบ.ปลาดุก ปตท
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-UBNOM.2224 (ผจก100)ติดตั้งเสริมTR100kVAวัดบ้านตำแย
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-UBNOM.2231 (ผจก100)ติดตั้งเสริมTR100kVAบ.หนองไฮ
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-UBND0.0394 ปปชย.สี่แยกบ.นาเมือง-แยกโนนหงส์.ฝั่งซ้าย
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-UBND0.3008 ติดตั้ง Recloser บ.นามน UBA02
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.2001 เคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลฯ
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-UBND0.0010 ปป.ชย.อ่างห้วยวังนองฝั่งศาลเจ้าแม่กวนอิม
กฟฉ.2 I-63-E-UBNOM.MS.1106 ย้ายแนว 115 kv. บ.ทัพไทย ต.แจระแม
กฟฉ.2 I-63-E-UBNOM.MS.1107 ย้ายแนว115kv.สะพานข้ามแม่น้ำมูลน้อย
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-UBNOM.3052 ปป. ภายใน กฟฉ.2อาคารศูนย์บริการลูกค้าฉ.2
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.3140 น.ส.จิตรสุวรรณ เดชคำภู
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.3141 นายธวัช นามประสป
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-UBND0.DT02 ปป.สี่แยกวัดท่าบ่อ-หน้าวัดหนองแกใหม่ อบ.
กฟฉ.2 I-63-E-UBNOM.MS.1108 ย้ายแนว115kvข้ามสะพานมูลน้อยถาวร
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1002 ปป.รองรับเคเบิลใต้ดิน จุด A
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1003 ปป.รองรับเคเบิลใต้ดิน จุด B
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1004 ปป.รองรับเคเบิลใต้ดิน จุด C
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1005 ปป.รองรับเคเบิลใต้ดิน จุด D
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1006 ปป.รื้อถอนระบบไฟฟ้าพื้นที่เคเบิลใต้ดิน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.3020 ปป.เสริมTR. น.โรงเรียนทัพไทย ต.แจระแม
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1007 ปป.แรงต่ำ ปั้มเอสโซ่-ตลาดเทศบาล 2
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1013 ปป.แรงต่ำวงเวียนน้ำพุ-สถานธนานุบาล
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1008 ปป.แรงต่ำ SL18 - HH33
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1009 ปป.แรงต่ำ SL22 - HH38
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1011 ปป.แรงต่ำ HH46 - MTB3
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1010 ปป.แรงต่ำ SL68 - HH168
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1012 ปป.แรงต่ำ HH32 - MTB2
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.3147 นางเพชร ชัยชนะ(ม.3 ต.ท่าเมือง)
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-UBND0.0396 ปปชย.สี่แยกบ.นาเมือง-รร.บ้านาเมือง
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-UBND0.0404 ปป.สี่แยกถ.พลแพน,พิชิตรังสรรค์ ฝั่งซ้าย
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0028.01.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธประสงค์
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0029.01.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธประสงค์
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-UBND0.0397 ปป.ชย.แยกจวนผู้ว่า-แยกหน้าวัดบูรพาราม
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0045.02.1 น.ส.อชิรา ชัยสงคราม
กฟฉ.2 I-63-E-UBN64.MS.1104 ย้ายแนว ถ.บุ่งกาแซว-ท่ากกแห่ อ.เมือง
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-UBND0.DT03 ปป.ถ.หลวง(ประชาฟาร์มาชี-คลีนิคหมอพิพัฒน์
กฟฉ.2 I-64-E-UBNCS.ZG.4005 บ.หนองมะนาวเหนือ (นาง คำกอง ศรีจำปา)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.9401 บ.ดงบัง ผบธ.606-01/04/64
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1014 ปป.หจก.อุบลพลาซ่า
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1015 ปป.รพ.ร่มเกล้า
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1016 ปป.รร.เดอะ ราชธานี
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0056.01.1 ศาลปกครองอุบลราชธานี
กฟฉ.2 I-63-E-UBN64.MS.1111 ย้ายแนว(L)ถ.รอบห้วยวังนอง ต.ไร่น้อย
กฟฉ.2 I-63-E-UBN64.MS.1109 ย้ายแนว บ.สร้างหมากแข้ง ต.ปะอาว
กฟฉ.2 I-63-E-UBN64.MS.1110 ย้ายแนว(L) บ.นิคม ต.ไร่น้อย อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0121.02.1 บริษัทสาริน (บ.ดงเก่า) จุด 2
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-UBND0.0014 ชช.บ.ท่าบ่อแบง(เขตแบ่งแดน)-บ.ยางกระเดา
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4086 ลดขนาดTR.LIGHTLOADหมู่บ.เคหะโครงการ1
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4003 นางภัสสร ประมูลศิลป์
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0147.02.1 น.ส.ธนาพร แซ่ไหล
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0148.02.1 *มป.เช่า* ตชด.22
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4028 นางประกาย สุภาสาย ผบธ.1018-21/06/64
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-UBND0.0405 ปป.แยกรร.เซนตเอเมลี-แยกคลีนิคฟ้าสีรุ้ง
กฟฉ.2 I-62-E-UBNXX.EA.1017 กส.ไฟ้ฟ้าชั่วคราวเทศบาลนครอุบลฯ
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-UBND0.0393 ปป.สี่แยกวนารมย์-ตลาดใหม่ดอนกลางฝั่งซ้าย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4091 เสริมTR.VDบ.หนองมะนาว ต.กุดลาด อ.เมือง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4090 เสริมTR.VDบ.ไร่น้อย ต.ไร่น้อย อ.เมือง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4092 เพิ่มเฟสแรงสูงบ.คำพวัน ต.ไร่น้อย อ.เมือง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4050 นายณัทภพ มูลพฤกษ์ กบล.1221/7/64
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4052 บ้านนาดูน กบล.(บ.ธ.) 1308/20/64
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4055 นางปุ่น งามพันธ์ บ้านใหม่แสนสุข
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0180.01.1 c02.2* น.ส.รำไพ สาธุจรัน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4096 เสริมTR.บ.ดินดำต.กระโสบ อ.เมือง45-020717
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4097 เสริมTR.บ.หนองมะนาวต.ขามใหญ่จุดที่1
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4098 เสริมTR.บ.หนองมะนาวต.ขามใหญ่จุดที่2
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4099 เสริมTR.บ.เหล่าเสือโก้กอ.เหล่าเสือโก้ก 1
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4100 เสริมTR.บ.เหล่าเสือโก้กอ.เหล่าเสือโก้ก 2
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4101 เสริมTR.ซ.สรรพสิทธิ์9 อ.เมือง จุดที่ 1
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4102 เพิ่มเฟสแรงต่ำซ.สรรพสิทธิ์9อ.เมืองจุดที2
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4103 เสริมTR.ซ.สรรพสิทธิ์10อ.เมืองจุดที่1
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4105 เสริมTR.ซ.สรรพสิทธิ์10อ.เมืองจุดที่3
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4106 เสริมTR.บ.ผาแก้ว ต.กุดลาด อ.เมือง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4107 เสริมTR.บ.ด้ามพร้า ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4109 เสริมTR.บ.วังพระ อ.ดอนมดแดง 35-014503
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4059 นายปยะพงษ์ บัวแก้ว กบล.(บ.ธ.)1308/20/6
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4060 นายบุญทัน ดอกดวง กบล.(บ.ธ.)1308/20/6
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0214.02.1 นางสุกัญญา บุญเพิ่ม
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0189.02.1 อบต.หัวเรือ บ.หัวเรือ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4087 เสริมTR.น.ราชภัฏอุบลฯรองรับสถานีชาร์จไฟ
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0250.02.1 อบต.ไร่น้อย บ.ไร่น้อย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4113 เสริมTR.บ.แก่งกบต.สำโรงอ.ตาลสุม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4115 เสริมTR.บ.หนองมะนาวคุ้มขี้เหล็กต.ขามใหญ่
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4119 เสริมTR.บ.ดงเก่าต.ขามใหญ่อ.เมือง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4120 เสริมTR.บ.นามนต.ตาลสุมอ.ตาลสุม
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4069 นางกิ่งกาญจน์ แสงสว่าง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4070 นายวิทยา แสนทวีสุข
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4071 น.ส.ธัญญาพร ชนแดง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4072 นายวุฒิชัย กินรมย์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4073 นางอนัญชนา สายอินทร์ กบล.(บ.ธ.)1640/30/8
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4061 นางเคน อุดมศรี กบล.(บ.ธ.)1640/30/8/64
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4062 นายเศรษฐสินร์ ปัญญาสิริพร
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4063 น.ส.สาวิตรี ปานคล้าย
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4064 นางยุวดี ยัง
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0253.01.1 นายนิวัติชัย สร้อยนาค
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0262.01.1 สำนักงานงานเขตสุขภาพที่ 10 (แห่งใหม่)
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0265.02.1 อบต.กระโสบ บ.ดินดำ
กฟฉ.2 I-64-E-UBNCS.ZG.4006 บ้านกระโสบ ผบธ.1744 -8 กย.64
กฟฉ.2 I-64-E-UBNCS.ZG.4007 นางจงรักษ์ วงศ์สายตา (บ้านหนองหิน)
กฟฉ.2 I-64-E-UBNCS.ZG.4009 บ.สว่าง (นายชาญวิทย์ สาระไทย)
กฟฉ.2 I-64-E-UBNCS.ZG.4010 บ้านแดง ม.2
กฟฉ.2 I-64-E-UBNCS.ZG.4011 บ้านนาคำ ม.4 ผบธ.1744 -8 กย.64
กฟฉ.2 I-64-E-UBNCS.ZG.4012 บ้านท่าเมือง ม.1 ผบธ.1744 -8 กย.64
กฟฉ.2 I-64-E-UBNCS.ZG.4008 บ้านหนองบก
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-UBND0.DT04 ปป.ชย.บ.เชือก-บ.ทุ่งขุนน้อย อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0274.02.1 อบต.จิกเทิง บ.ดอนแป้นลม
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0275.02.1 อบต.จิกเทิง บ.เชียงแก้ว
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0277.02.1 อบต.จิกเทิง บ.ดอนแป้นลม ม.7
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0278.02.1 อบต.จิกเทิง บ.ค้อโคน
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0281.03.1 บริษัท ชนะภูมิ เอ็กซ์เพรส จำกัด
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBND0.4003 ย้าย RCS WRA10S-91 ไป หน้า ปตท.ทัพไท
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBND0.4004 ย้าย SF6 UBC1S-82 ไปแยกโนนหงทอง UBA2
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBND0.4005 ย้าย SF6 รหัส UBA4S-06 ไป สี่แยก14คาเฟ่
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBND0.4008 ย้าย RCS UBC3S-90 ไปอุบลรักษ์ WRA5
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0174.03.1 อบต.หนองบก บ.ทุ่งคำแต้
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4066 น.ส.จิราภรณ์ ดอกดวง กบล.(บ.ธ.)1792/16/9/
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4068 นายแผง สัมพะวงษ์ กบล.(บ.ธ.)1792/16/9/64
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4074 น.ส.ปริมประไพ แห่งธรรม กบล.(บ.ธ.)1792/16
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4077 นางวาสนา ธานี
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4081 นายอรรถสิทธิ์ มูลสิน
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4083 นายคำมี บุตรสะวะ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4086 นายราชสีห์ นำผล
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4087 นายสมพงษ์ ไมตรีสิริกุล
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4088 นางปุณิกา บุญยิ่ง
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0251.03.1 บริษัท ปตท. ถ.อุบลฯ-ตระการ ปรุจุ
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0289.02.1 อบต.คำหว้า สายไป บ.คำหว้า
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0291.02.1 อบต.คำหว้า สาย บ.ห้วยดู่หนองอวน
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0292.02.1 อบต.คำหว้า บ.นาทมเหนือ
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0302.03.1 c02.2*ชลประทานอุบลฯ บ.ทุ่งใหญ่
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0302.01.1 c02.2*ชลประทานอุบลฯ บ.ทุ่งใหญ่
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0300.01.1 บริษัท มาร์ศิริ พร็อพเพอร์ตี้
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0252.03.1 บริษัท ปตท. บ.หนองแก ปรุจุ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4097 นายนรินทร์ คงโท กบล.(บ.ธ.)1935/8/10/64
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4098 นายวิทยา สมศรี
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4099 นางภพณภัทร ยะระเขต
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4100 นางสุนิสา พิกุล
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4101 น.ส.ศุภิศรา เมืองโคตร
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4102 นายพรชัย สุนทร
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4103 น.ส.บัวบาน สายจำปา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4104 นางอุดม พรมทอง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4105 นางศิริญญาธร แสนทวีสุข
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4106 นางชนัญญา ชาญจิตร
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4107 นายสุพิน แสนทวีสุข กบล.(บ.ธ.)1935/8/10/6
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0279.02.1 น.ส.เกษ วารินสิทธิกุล
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0306.02.1 นายสมชาติ มากวงษ์
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0306.01.1 นายสมชาติ มากวงษ์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4108 นางชนนิกานต์ ทองวิสูง(บ.ธ.)1988/15/10/64
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4109 นายพิสิษฐ์ พงศ์วชิรภิญโญ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4110 นายพงษ์ธร สิงห์พันธ์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4111 น.ส.สุมาลี อักษรธรรม
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4112 น.ส.เจนจิรา ศักดิ์สุรกานต์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4113 นางบุศดี ปัดภัย
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4114 น.ส.ธัญสินี รักวงศ์ บ.ธ.)1988/15/10/64
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0312.01.1 c01.1*น.ส.ธมนชนก ธนาภรศิริกุล
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBNOM.4141 ปป.เพิ่มขนาดTR.บ.หนองตอแก้ว ต.ขี้เหล็ก
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4091 นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กบล.(บ.ธ.)1935/8/10/
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBND0.4009 ติด Re แทนเสื่อมสภาพ UBA10R-03 (กบร.)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBND0.4010 ติด Re แทนเสื่อมสภาพ UBA05R-01 (กบร.)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UBND0.4011 ติด Re แทนเสื่อมสภาพ UBA12R-02 (กบร.)
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0315.01.1 นายศิลป์ชัย ธนาภากร
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4115 นายสถิตย์ วงศ์ราษฏร์บ.ธ.)2207/16/11/64
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4116 นายศักรินทร์ ป้องเศร้า
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4117 น.ส.วราภรณ์ ประเสริฐสินร์บ.ธ.)2207/16/11
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4121 น.ส.เพ็ญนภา โคตรจิตรร์บ.ธ.)2207/16/11/64
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4122 น.ส.สุขจิณภัค เพ็ญจันทร์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4123 น.ส.ผกาภรณ์ แก้วมุกดา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4131 น.ส.นันทพร สังคโหบ.ธ.)2207/16/11/64
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4126 นายไพฑูรย์ สินงามร์บ.ธ.)2207/16/11/64
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4134 น.ส.ปวีณา ปัถวิง (บ.ธ.)2207/16/11/64
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4136 น.ส.จริยา สันฐาน
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4137 นางรัตนา สีมาโลฤทธิ์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4138 น.ส.มัลลิกา มาลาวรรณ์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4139 นายโชคชัย พันธคำ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4140 นางสมปอง มาคำ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4141 นายไพรัตน์ ศรีใส
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4142 น.ส.สุภาวดี พันธ์คำ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4153 น.ส.ไพวรรณ์ ฉายาวรรณ์ บ.ธ.)2207/16/11/6
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4154 นายยุทธนา เจียรกุล
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0320.02.1 นายจาตุรพัฒน์ โคตะถา
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-UBNOM.3055 เสริมTR. หน้ารพ.อุบลรักษ์ อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0342.03.1 บริษัท ป็อบสตาร์โฟรเซ่น จำกัด
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0343.01.1 นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0349.01.1 นายพลพจน์ เรืองกิตต์ชัยกุล
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0352.02.1 นายภัคพงศ์ เงยวิจิตร
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0351.02.1 นายภัคพงศ์ เงยวิจิตร
กฟฉ.2 C-64-E-UBNCN.0354.01.1 นายติรยุทธ ศรีทาพักตร์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4130 น.ส.จันทร์สอน กูฏโสมบ.ธ.)2502/27/12/64
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UBNCS.4165 นายไพโรจน์ กิ่งวรรณ (บ.ธ.)2502/27/12/64
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-PBMD0.0004 ปป.ช.บ้านคำเขื่อนแก้ว-ด่านพรมแดนช่องเม็ก
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-PBMCO.3009 เสริมหม้อแปลง บ.เหล่าอินแปลง ต.ช่องเม็ก
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6331 คฟม.2 บ้านระเวใหม่ ม.3 ต.ระเว
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.3001 เพิ่มเฟสแรงสูงไลน์ บ.ไร่พัฒนา ช่วงที่ 1
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.3002 เพิ่มเฟสแรงสูงไลน์ บ.ไร่พัฒนา ช่วงที่ 2
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.3003 เชื่อมโยงไลน์ บ.ไร่พัฒนา ช่วงที่ 1
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.3004 เชื่อมโยงไลน์ บ.ไร่พัฒนา ช่วงที่ 2
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.3008 เสริมหม้อแปลง บ.ทรายมูล(คุ้ม อบต.ทรายมูล
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.3013 เสริมหม้อแปลง บ.แก่งดูกใส ต.โนนกาหลง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.3014 เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.ระเว (คุ้มวัดระเว)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.3016 เสริมหม้อแปลง บ.หัวสะพาน ต.คำเขื่อนแก้ว
กฟฉ.2 I-64-E-PBMCM.ZG.4001 บ้านปากโดม - หนองหมอลำ ม.1 ต.โพธิ์ไทร
กฟฉ.2 I-64-E-PBMCM.ZG.4002 บ้านสร้างแก้ว-หนองหัวลิง ม.6 ต.โพธิ์ไทร
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6406 คฟม.บ้านผักหย่า(คลอง) ม.3 ต.ไร่ใต้
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6407 คฟม.บ้านโนนข่า ม.2 ต.โพธิ์ศรี
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6416 คฟม.บ้านนาแก ม.1 ต.ระเว น.ส.พิสุทธิณี
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6409 คฟม.บ้านป่ากุง(น.ส.ปิยะวรรณ แซ่วรรณ) ม.7
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6411 คฟม.บ้านระเวกลาง(นางวิลัย นาคำ) ต.ระเว
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6412 คฟม.บ้านแขม(นายไพวัลย์) ม.2 ต.บ้านแขม
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6414 คฟม.บ้านอ่างหินใต้ ม.3 ต.อ่างศิลา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6415 คฟม.บ้านห้วยไผ่ ม.10ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม
กฟฉ.2 I-63-E-PBMXX.S4.2001 กฟส.พิบูลมังสาหาร(กฟย.สิริรธร)-ก่อสร้าง
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-PBMD0.0009 ปป.สายTACช่วงข้ามแม่น้ำมูลสะพานพิบูลฯ อบ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4032 เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ดอนก่อ ต.อ่างศิลา
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4033 ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ.หัวเห่ว (หน้าโร
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4034 ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ.วังพอก ม.3
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4035 ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ.นาโพธิ์เหนือ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4036 ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ.นาโพธิ์กลาง (ซอ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4037 ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ.หินสูง (คุ้มเลิ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4038 สป.หม้อแปลงชำรุด บ.ห้วยแดง (ซอยสันติภาพ)
กฟฉ.2 C-64-E-PBMCM.0054.01.1 น.ส.ลักขณา มั่นยืน
กฟฉ.2 C-64-E-PBMCM.0055.01.1 นายสุขี กอมณี
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6417 คฟม.บ้านหนองเจริญ ม.10 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6418 คฟม.บ้านโพนแพง ม.4 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6419 คฟม.บ้านคันลึม ม.5 คุ้มโพธิ์ทอง ต.ทรายมู
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6420 คฟม.บ้านนาโพธิ์ ม.2 ต.นาโพธิ์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6421 คฟม.บ้านหนองผือน้อย ม.7 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4039 เสริมหม้อแปลง บ.ใหม่ภูทอง ต.คันไร่
กฟฉ.2 I-64-E-PBMNE.MC.0001 ปป.เปป.ปลี่ยนสายเมนมิเตอร์ บ.นาโพธิ์
กฟฉ.2 I-64-E-PBMNE.MC.0002 ปป.ปลี่ยนสายเมนมิเตอร์ บ.โนนกาหลง ม.1
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4042 เสริมหม้อแปลง บ.ทุ่งพัฒนา ม.19 ต.กุดชมภู
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4043 สป.หม้อแปลงชำรุด บ.สร้างแก้ว (คุ้มโนนศิล
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4044 ย้ายจุดติดตั้ง บ.แก่งยาง (คุ้มทุ่งนาสาร)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4045 เสริมหม้อแปลง บ.ผักหย่า (ข้างโรงเรียน)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4046 เสริมหม้อแปลง บ.หนองแปน ต.โพธิ์ไทร อ.พิบ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4047 เสริมหม้อแปลง บ.คำม่วง ม.4 ต.นิคมฯ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4048 เสริมหม้อแปลง หน้าด่านพรมแดนช่องเม็ก
กฟฉ.2 I-63-E-PBM64.MS.1102 ย้ายแนว บ.ลุคุ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูล
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4040 เพิ่มขนาด บ.สนามชัย (ข้างโรงเรียน) ต.โพธ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4041 เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.น้ำสร้าง ต.ทรายมูล อ.พิ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4049 เสริมหม้อแปลง บ.ฝางคำ ม.2 ต.ฝางค
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4050 เสริมหม้อแปลง บ.ผักหย่า ม.2
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4051 เสริมหม้อแปลง บ.อ่างประดู่ ต.ช่องเม็ก
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4052 เสริมหม้อแปลง บ.หนองบัวฮี (คุ้มนาควายน้อ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4053 เสริมหม้อแปลง บ.แขมใต้ ต.บ้านแขม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4054 เพิ่มขนาด บ.อ่างหินน้อย (คุ้มโรงเรียน)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4055 เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.หัวเห่ว ต.โขงเจียม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4056 เพิ่มขนาด บ.ชาด (หน้าวัด) ต.ทรายมูล
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4057 เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.โนนม่วง (หน้าโรงส๊พรเจร
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4058 เสริมหม้อแปลง บ.วังสะแบงเหนือ ต.หนองแสงใ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4059 เสริมหม้อแปลง บ.คำเขื่อนแก้ว ต.คำเขื่อนแ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4060 เสริมหม้อแปลง บ.บ๋าฮี ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูล
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4061 เสริมหม้อแปลง ซอย SV ต.พิบูล อ.พิบูลมังส
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4062 เสริมหม้อแปลง หน้าโรงเรียนบ้านหินสูง ต.ช
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4063 บ.กุ่ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4064 เสริมหม้อแปลง บ.โนนกาหลง ต.โนนกาหลง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4065 เพิ่มขนาด บ.ถิ่นสำราญ ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูล
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6429 คฟม.บ้านไร่ใต้ ม.4 (นายคงคา ขันคำ) ต.ไร่
กฟฉ.2 I-64-E-PBMCM.ZG.4003 บ้านหัวดอน(สำนักสงฆ์หลังถ้ำ)ม.3ต.ทรายมูล
กฟฉ.2 I-64-E-PBMCM.ZG.4004 บ้านชาด ม.1 ต.ทรายมูล กลุ่มประทุมวรรณ
กฟฉ.2 I-64-E-PBMCM.ZG.4005 บ้านสร้างแก้ว-นาคลอง ม.18 ต.โพธิ์ไทร
กฟฉ.2 I-64-E-PBMCM.ZG.4006 บ้านทรายมูล ม.10 ต.ทรายมูล นายวิชิต
กฟฉ.2 I-64-E-PBMCM.ZG.4007 บ้านปากห้วยแคน ม.6 ต.โขงเจียม นายจักรี
กฟฉ.2 I-64-E-PBMCM.ZG.4008 บ้านโนนข่า ม.2 ต.โพธิ์ศรี นายสุพจน์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6436 บ้านคีรีเขต ม.9 ต.คำเขื่อนแก้ว น.ส.ณปภา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6437 บ้านโนนค้อ ม.7 (สายบ๋ากะบา-หนองหลักด่าน)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6438 บ้านระเวเหนือ ม.3 (นายนำโชค) ต.ระเว
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6439 บ้านทุ่งเทวา ม.23 ต.ดอนจิก นายพีรวุธ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.6440 บ.คำม่วง ม.4 น.ส.สายสมร ต.นิคมฯอ.สิรินธร
กฟฉ.2 C-64-E-PBMCM.0084.02.1 อบต.นาโพธิ์กลาง หมู่10 (หม้อแปลง,แรงต่ำ)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4066 เพิ่มขนาด บ้านหนองแสงน้อย ต.หนองแสงใหญ่
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4067 เสริมหม้อแปลง บ้านตุงลุง ต.โขงเจียม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4068 เสริมหม้อแปลง บ้านพลาญชัย (คุ้มอุดมชัย)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4069 เสริมหม้อแปลง บ้านแก่งกอก ต.ไร่ใต้ อ.พิบ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.4002 คฟม.บ้านโนนข่า ม.2 ต.โพธิ์ศรี สายวังพอก
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.4003 คฟม.บ้านอ่างหินสามัคคี ม.4 นายสุรศักดิ์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.4006 คฟม.บ้านแขมใต้(หลังอนามัย)ม.6 ต.บ้านแขม
กฟฉ.2 C-64-E-PBMCM.0123.02.1 อบต.ดอนจิก หมู่4 บ้านบุ่งคำ
กฟฉ.2 C-64-E-PBMCM.0132.01.1 ขยายเขต 140 นายอุทัย พลจันทร์
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PBMCO.4071 เสริมหม้อแปลง บ.ดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจี
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.4010 คฟม.บ้านนาแก ม.1 นางกุหลาบ ต.ระเว
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.4012 คฟม.บ.โนนสร้างคำ ม.15 ต.ไร่ใต้ รัชนีพร
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.4017 คฟม.บ้านหนองไฮ ม.3 ต.โนนกลาง นายตุลาการ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PBMCM.4021 คฟม.บ.ใหม่นาคลอง นางเกษร ม.17 ต.กุดชมภู
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0009 ปป.อ.ปทุมราชวงศา-อ.กุดข้าวปุ้น(ช่วงที่1)
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0011 ปป.อ.ปทุมราชวงศา-อ.กุดข้าวปุ้น(ช่วงที่3)
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0012 ปป.อ.ปทุมราชวงศา-อ.กุดข้าวปุ้น(ช่วงที่4)
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0002 ปป.อ.ตระการฯ-บ.เซเป็ด อ.ตระการฯจ.อุบลฯ
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-TPPD0.3002 ย้าย Reclose TPP4R-02 ไป หมู่บ้านฟ้าห่วน
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-TPPD0.0011 หน้าที่ว่าการอ.ศมม.-สามแยกฟ้าห่วน
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-TPPD0.0012 หน้าโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ อ.ศรีเมืองใหม่
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0003 ปป.แบ่งแดนตระการ,ศรีเมืองใหม่-อ.ศรีเมืองใหม่
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0019 ปป.อ.ตระการ-แบ่งแดนอ.ตระการ,ศรีเมืองใหม่
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0021 ปป.บ้านกึ่งพุทธกาล-อ.กุดข้าวปุ้น(ช่วง2)
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0022 ปป.บ้านกึ่งพุทธกาล-อ.กุดข้าวปุ้น(ช่วง3)
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0023 ปป.บ้านกึ่งพุทธกาล-อ.กุดข้าวปุ้น(ช่วง4)
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0024 ปป.บ้านกึ่งพุทธกาล-อ.กุดข้าวปุ้น(ช่วง5)
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-TPPD0.DT04 ปป.บ.กุดกลอยอ.กุดข้าวฯ-บ.คำหาด อ.เขมราฐ
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-TPPD0.DT05 ปป.บ.คำมุย อ.กุดข้าวปุ้น-บ.หินกองอ.ปทุมฯ
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-TPPOM.3019 เสริมหม้อแปลง บ.ดอนจิก ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-TPPOM.3015 เสริมหม้อแปลง บ.ครึมสร้างหิน ม.2 ต.กาบิน
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-TPPOM.3027 เสริมหม้อแปลง บ.ฟ้าห่วน (คุ้มหนองแสงจันทร์
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0026 ปป.ช่วงTPP07R-01-บ.คำมะณี อ.โพธิ์ไทร
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0027 ปป.ช่วงบ้านโปร่งเจริญ อ.โพธิ์ไทร
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0028 ปป.บ้านโปร่งเจริญ-บ.สร้างกุง ช่วง 1
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0029 ปป.บ.โปร่งเจริญ-บ.สร้างกุง ช่วง 2
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0030 ปป.บ.สร้างกุง-บ.ป่าข่า ต.สองคอน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPD0.3012 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.คำผักแว่น ต.สะพือ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPD0.3013 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.กอกคุ้มโนนบก ต.เกษม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPD0.3021 ปรับปรุงตัดจ่าย บ.โนนสมบูรณ์ ต.ห้วยฝ้าย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPD0.3028 ปรับปรุงตัดจ่าย บ.ไผ่ ต.กุดยาลวน อ.ตระการ
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0031 ชย.ใต้ไลน์บ.ขุมคำ-แยกบ.ตาดโตน จ.อบ.
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0032 ปป.บ.นาคิแลน-บ.ท่าบ่อแบง(เขตแบ่งแดน)
กฟฉ.2 I-64-E-TPPXX.ZG.4002 ขยายเขตบ้านไผ่ล้อม (คุ้มอ่างเก็บน้ำ)
กฟฉ.2 I-64-E-TPPXX.ZG.4004 ขยายเขตบ้านเหมือดแอ่ (คุ้มสะพาน)
กฟฉ.2 C-64-E-TPPCO.0014.02.1 งานขยายเขตนางญาณิฐา ชนแดง
กฟฉ.2 C-64-E-TPPCO.0014.03.1 งานขยายเขตนางญาณิฐา ชนแดง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6406 ขยายเขตบ้านฟ้าห่วน ค.แชนางนวล-หนองตะกุย ต.นาคำ
กฟฉ.2 I-64-E-TPPCS.ZG.4003 ขยายเขตบ้านน้อย(คุ้มสวนยาง)
กฟฉ.2 I-64-E-TPPCS.ZG.4009 ขยายเขตบ้านไหล่ทุ่ง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3001 ปรับปรุงแรงสูง หมู่14 ต.ข้าวปุ้นอ.กุด?
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3002 เปลี่ยนสาย 50 ACSR เป็น 50 SAC ไลน์บ้านศ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3003 เชื่อมโยงระบบจำหน่าย ไลน์ บ.ขัวแคน ต.คำไ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3004 เชื่อมโยงระบบจำหน่าย ไลน์ บ.ชาด ต.หนามแท
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3005 เชื่อมโยงระบบจำหน่าย F1 กับ F4 สฟฟ.ตระกา
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3013 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.กอกคุ้มโนนบก ต.เกษม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3026 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.เล้าใต้ ต.บ้านแดง อ.
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3060 เสริมหม้อแปลง บ.โนนสวางน้อย ม.15 ต.โนนสว
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3065 เสริมหม้อแปลง บ.กุดกลอย ม.5 ต.โนนสวาง อ.
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3007 ปป.ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ.น้ำคำ คุ้มเก
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3009 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.หัวดอน ต.ห้วยฝ้าย อ.
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3012 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.คำผักแว่น ต.สะพือ อ.
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3015 ตัดจ่ายหม้อแปลง บ.นกเขียนต.โนนกุงอ.ตระกา
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3008 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.โนนสมบูรณ์ ต.ห้วยฝ้าย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3017 ปรับปรุงตัดจ่าย บ.ห้วยฝ้าย คุ้มหน้า อบต.
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3021 ปรับปรุงตัดจ่าย บ.โนนสมบูรณ์ ต.ห้วยฝ้าย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3034 ปป.สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลงชำรุด บ.หน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3036 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.คำผักแว่น ต.นาสะไม อ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3045 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลง บ.โนนสำราญ ต.เป้า อ.ต
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3046 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลงบ.กาจับ ต.กุดยาลวน อ.ต
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3053 สับเปลี่ยนหม้อแปลงชำรุด บ.โนนสวาง คุ้มโน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3056 ปป.ตัดจ่ายหม้อแปลง บ.โนนสูง ต.ถ้ำแข้ อ.ต
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3062 เสริมหม้อแปลง บ.แสนสบาย ม.6 ต.แก่งเค็ง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.3064 เสริมหม้อแปลง บ.โนนหินแร่ ม.4 ต.หนองทันน
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6418 ขยายเขตนางธิดารัตน์ แดงโสภา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6419 ขยายเขตนายเอกชัย ไข่มุก
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6422 ขยายเขตน.ส.ภัสนันท์ สังขะวรรณ์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6411 ขยายเขตนางสาววารุณี บุญฉวี
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6412 ขยายเขตนางสาวสุวธินันท์ อ่อนตาม
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6413 ขยายเขตนางสาวเทียมสุรีย์ ชอบงาม
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6436 ขยายเขตบ้านสิม ม.4
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-TPPD0.0033 ชย.บ.เซเป็ด-กม.37+185 อ.ตระการพืชผล จ.อุบล
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6431 ขยายเขตบ้านม่วงงาม ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6432 ขยายเขตบ้านนาแค ต.เซเป็ด อ.ตระการ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.4025 ปป.ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลง บ.กะเตียด ต.สองคอน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.4027 ปป.ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลง บ.เกาะแกด ต.โพธิ์ไทร
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.4026 ปป.ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.ศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.4022 ปป.ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลง บ.ดอนโทน(คุ้มพญา แถน) ต.ข
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6445 ขยายเขตบ้านดอนโด่(คุ้มประปา) ม.10 ต.หัวนา อ.เขมรา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6447 ขยายเขตบ้านน้อยนาเหล่า ม.13 ต.หัวนา อ.เขมราฐ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6444 ขยายเขตบ้านนาชุมใต้(คุ้มหลังโรงเรียน) ต.หัวนา
กฟฉ.2 I-64-E-TPPOM.ZL.6402 AP642202491วงกลมศรีไตรสาร - อบต.นาคำ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.4032 ปป.ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลง บ.หินดาน ต.โพธิ์
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.4036 ปรับปรุงตัดจ่ายเสริมหม้อแปลง บ.เขืองใหญ่ ต.หนองเต
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.4037 ปรับปรุงตัดจ่ายเสริมหม้อแปลง บ.นาเจริญ ต.โคกจาน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.4040 ปรับปรุงตัดจ่ายเสริมหม้อแปลง บ.ดอนตะมุน ต.ขามเปี้
กฟฉ.2 I-64-E-TPPCS.ZG.4011 ขยายเขตบ้านหัวคำ ม.9 ต.ไหล่ทุ่ง
กฟฉ.2 I-64-E-TPPCS.ZG.4015 ขยายเขตบ้านห้วยหมาก(คุ้มคำหวัง-ดงดิบ) ต.คำไหล
กฟฉ.2 I-64-E-TPPCS.ZG.4016 ขยายเขตบ้านโปร่งเจริญ ต.สองคอร
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6448 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านบ่อเสียว ม.5
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6450 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านคำแม่มุ้ย ม.6 ต.โน้นสวาง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6452 ขยายเขตไฟฟ้านางกัลย์ลภัส จันทร์สิงห์ ต.บ้านแดง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6459 ขยายเขตไฟฟ้าบ้านสร้างม่วง ม..9 ต.โพธิ์ไทร
กฟฉ.2 C-64-E-TPPCO.0230.03.1 งานขยายเขตไฟฟ้าแท่นยางมะตอย
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6462 ขยายเขตบ้านหัวนา(น.ส.วิศัลยา ดวนพล) ต.หัวนา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6463 ขยายเขตบ้านชาติเจริญนายประดิษฐ สังขะวรรณ ต.หัวนา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6460 ขยายเขตบ้านห้วยฝ้ายพัฒนา น.ส.อังศนา ต.ห้วยฝ้ายพัฒ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6461 ขยายเขตบ้านชาติเจริญ น.ส.กมลชนก ต.หัวนา
กฟฉ.2 C-64-E-TPPCO.0233.03.1 ขยายเขตสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ ต.สองคอน
กฟฉ.2 C-64-E-TPPCO.0233.02.1 ขยายเขตสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ ต.สองคอน
กฟฉ.2 C-64-E-TPPCO.0233.01.1 ขยายเขตสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ ต.สองคอน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-TPPOM.4044 ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ้านชาติเจริญ ต.หัวนา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.4057 ขยายเขตน.ส.ศิลป์ศุภา บ่อเพชร ต.ขุหลุ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.4067 ขยายเขตบ.กระเดียน นายสุนัย ชนะพาห์ ต.กระเดียน
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-TPPCS.6464 ขยายเขตบ.หนองฟานยืน (คุ้มนาโป่ง) ต.เหลางาม
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-MSSD0.3001 ติดตั้ง Recloser แทน DF บ.นาดี-หนองบัว
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-MSSD0.3002 ติดตั้ง Recloser แทน DF ไลน์ บ.หนองแสง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MSSCM.6305 คฟม.2 บ้านน้ำอ้อม ม.12
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-MSSCO.3013 เสริมหม้อแปลง บ้านผือ(3) ม.2 ต.นาเลิง
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-MSSCO.3014 เพิ่ม/เสริมหม้อแปลงบ.ม่วงสามสิบ ม1ต.ม่วง
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-MSSCO.3015 เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านผือ(1) ม2 ต.นาเลิง
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-MSSCO.3016 เสริมหม้อแปลง บ้านผือ(2) ม.2 ต.นาเลิง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MSSCM.6332 คฟม.2 บ้านผักกระย่า
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MSSCM.6330 คฟม.2 บ้านผาสุก (คุ้มหนองโจด)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MSSCM.6337 คฟม.2 บ้านน้อยดอนสวรรค์ (คุ้มดอนกลอย)
กฟฉ.2 I-61-E-MSSXX.S4.2001 กฟส.ม่วงสามสิบ-อาคารสำนักงานฯ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MSSCO.4001 เสริม TR30kVA บ้านไพบูลย์ ม.3 ต.หนองช้าง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MSSCO.4003 เสริม TR30kVA บ้านเตย-หนองซองแมว ม.1
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MSSCM.6404 คฟม.2 บ้านดุมใหญ่ (เส้นหน้าศูนย์เด็ก)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MSSCO.4008 เสริม TR30kVA บ้านดอนแดงใหญ่(ชลประทาน)
กฟฉ.2 C-64-E-MSSCM.0032.02.1 นางพิมพ์ชนก จึงจิตรักษ์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MSSCM.6406 คฟม.2 บ้านดงยาง (เส้นไปบ้านเลิงน้อย)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MSSCM.6425 คฟม.2 บ้านศรีสวาท (นายเรืองชัย แสงศรี)
กฟฉ.2 C-64-E-MSSCM.0052.01.1 น.ส.ศิริเนตร คำสมาน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MSSCO.4010 เสริมTR.30kVAบ้านหนองไข่นกน้อย ม.8
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MSSCO.4011 เสริมTR.30kVAบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ม.1
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MSSCO.4012 เสริมTR.50kVAบ้านผาสุก ม.7 ต.เตย อ.ม่วง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MSSCM.9403 คฟม.2 บ้านเทพา (เส้นข้างร้านทองอิฐบล็อค)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MSSCM.9404 คฟม.2 บ้านยางเทิง (คุ้มดอนต้นยาง)
กฟฉ.2 C-64-E-MSSCM.0030.01.1 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแคน
กฟฉ.2 C-64-E-MSSCM.0030.03.1 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแคน
กฟฉ.2 C-64-E-MSSCM.0061.03.1 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านยางสักฯ
กฟฉ.2 C-64-E-MSSCM.0062.03.1 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาดี
กฟฉ.2 I-64-E-MSSNE.MC.0018 ปป.สายเข้ามิเตอร์บ้านไผ่ใหญ่
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MSSCO.4013 เสริมTR.50kVAบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ม.7
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MSSCO.4014 เพิ่มเฟสแรงต่ำตัดจ่าย บ้านหนองแสง ม.13
กฟฉ.2 I-63-E-KNIXX.S4.2001 กฟส.เขื่องใน(กฟย.บ้านกอก)-ก่อสร้างฯ
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KNID0.0001 กส.Riser pole สฟฟ.เขื่องใน
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KNID0.0002 ปป.สามแยกเขื่องใน-โรงสูบน้ำบ.กุดกระเสียน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KNICO.4015 ปป.ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลงบ้านท่าไห(หน้าอนา
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KNICO.4016 ปป.ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลงบ.ท่าไห(วงเวียนไห
กฟฉ.2 I-64-E-KNINE.MC.0002 งานปรับปรุงไม้แป้นบ.หัวดอนสาย101
กฟฉ.2 I-64-E-KNINE.MC.0005 งานปรับปรุงไม้แป้นบ.ท่าศาลาสาย111
กฟฉ.2 I-63-E-KNI64.MS.1101 ย้ายแนว115เควี หน้ารพ.เขื่องใน
กฟฉ.2 I-63-E-KNI64.MS.1102 ย้ายแนว22kV.ฟีดเดอร์1บ.โนนธาตุ(ตรงข้ามรพ.เขื่องใน
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-WCHD0.0021 ปป.ปากทางบ.ขัวไม้แก่น-สามแยกบ.ข้วไม้แก่น
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.3001 เสริมหม้อแปลง บ.หนองคู-บ.ดอนผอูง ต.โคกก่
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-WCHD0.0022 ปป.บ.หนองกินเพล-รร.บ.โพธิ์มูลเพียเภ้า
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4007 เสริมหม้อแปลง บ.โคกก่อง ม.1 ต.โคกก่อง อ.
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4003 เสริมหม้อแปลง บ.โนนสูง ม.5 ต.ค้อน้อย อ.ส
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4002 เสริมหม้อแปลง บ.คำสว่าง ม.8 ต.ค้อน้อย อ.
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4009 เสริมหม้อแปลง บ.น้ำเกลี้ยง ม.2 (คุ้มเกษต
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4006 เสริมหม้อแปลง บ.สว่างน้อย ม.2 ต.โนนกาเล็
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4008 เสริมหม้อแปลง บ.ดอนผอุง ม.5 ต.คูเมือง อ.
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4004 เสริมหม้อแปลง บ.หนองสิม ม.10 ต.หนองไฮ อ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4005 เสริมหม้อแปลง บ.หนองจิก ม.9 ต.โคกก่อง อ.
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4001 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ.ตลาด ต.หนองไฮ อ.สำโรง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4010 เสริมหม้อแปลง บ.ผำ ต.โคกก่อง อ.สำโรง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4022 ปป.TR บ.โนนโหน-หนองขาม 38-017146
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4023 ปป.TR บ.ท่าหลวง ต.คูเมือง 45-020718
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4024 ปป.TR บ.ถ่อน ม.2 ต.ท่าลาด 46-005714
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4026 ปป.TR บ.ท่ากกเสียว ต.บุ่งไหม 36-007051
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4027 ปป. TR บ.ดอนจันทร์ ต.ท่าช้าง 56-005726
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4028 ปป.HT,TR บ.กุดระงุ่ม ต.บุ่งไหม 59-013103
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4029 ปป.TR บ.ดอนงิ้ว ต.คำน้ำแซบ 29-002832
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4030 ปป.TR บ.บุ่งหวาย(บ.ร่วมสร้าง)51-002106
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4031 ปป.TR ก่อนอก (ซ.ประชาร่วมใจ7)54-005326
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4033 ปป.TR บ.กุดระงุ่ม ม.11 ต.บุ่งไ 55-015585
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4034 ปป.TR บ.ขัวไม้แก่น ต.หนองกินเพ 46-004717
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4035 ปป.HT,TR บ.โคกก่อง ม.11 40-020864
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4037 ปป.TR บ.วังยาง ต.บุ่งหวาย 35-015774
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4038 ปป.TR บ.สวนสวรรค์ ต.บุ่งไหม 58-008978
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4039 ปป.TR บ.พงษ์สว่าง ต.โนนผึ้ง 55-011376
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4040 ปป.HT,TR บ.ทุ่งนาคำ ต.บุ่งไหม 52-920234
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4041 ปป.TR บ.หนองผาสุข(ถ.เอกมงคล)58-009452
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4042 ปป.TR บ.แพง(คุ้มวัดโนนทราย)45-023328
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4043 ปป.HT,TR บ.เกษตรพัฒนา(คุ้มร่วมพลัง)38-01
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4044 ปป.TR บ.โนนเจริญ 62-005477
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4045 ปป.TR บ.ปากกุดหวาย 57-008074
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4046 ปป.TR บ.ธาตุ ต.ธาตุ 54-006155
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4047 ปป.TR ซ.กองทาง หน้าคลังน้ำมัน34-011179
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4048 ปป.TR บ.ดอนหนองบัว ต.แสนสุข 38-013633
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4049 ปป.HT,TR บ.พงษ์สว่าง ซ.หนองเรือ53-008715
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4050 ปป.HT,TR บ.กุดชุม ต.หนองกินเพล55-011557
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4074 ปป.TR LT บ.คำกลาง ต.บุ่งไหม58-008415
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4064 ปป.TR บ.หนองหัวงัว(จุดที่2) ม.5 26-01128
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4065 ปป.TR บ.โนนเตาเหล็ก ต.บุ่งไหม 42-006637
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4036 ปป.TR บ.กุดเป่ง(ตรงข้าม รพ.)60-023658
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4056 ปป.HT,TR บ.น้ำค้ำ ซ.ทุ่งเดิน 44-007956
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4055 ปป.HT,TR บ.น้ำค้ำ ซ.หนองมะเขือ 44-007955
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4070 ปป.TR บ.ผึ้งออก ต.โนนผึ้ง 00-058553
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4062 ปป.TR บ.สำโรง ม.1 ต.สำโรง 60-037287
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4066 ปป.TR บ.ห้วยขะยุง ต.ห้วยขะยุง 27-006910
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4061 ปป.TR คุ้มเกษตรโนนสวน ม.3 45-020970
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4063 ปป.TR บ.หนองไฮน้อย ม.12 59-013107
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4060 ปป.TR บ.บอน (หน้า รร.) ม.1 47-012190
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4059 ปป.TR บ.หนองหัวงัว ต.บอน 26-011281
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4058 ปป.TR บ.ห้วยขะยุง ต.ห้วยขะยุง 47-004560
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4057 ปป.TR บ.หนองปิง ต.บอน 23-003690
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4054 ปป.TR บ.คำนางรวย ต.ค้ำน้ำแซบ 30-004291
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4053 ปป.TR บ.วังยาง2ต.บุ่งหวาย 50-003585
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4052 ปป.TR บ.ตาติด ต.โนนผึ้ง 51-920335
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4051 ปป.TR บ.ศรีไค ต.เมืองศรีไค 56-010388
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4068 ปป.TR บ.โนนแคน ม.3 ต.ขามป้อม 30-007175
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4069 ปป.TR บ.นาดง ต.โพธิ์ใหญ่ 56-004885
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4073 ปป.HT,TR บ.ใหม่สารภี ต.ท่าช้าง 38-000757
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4075 ปป.HT,TR บ.ทุ่งเดิ่น ต.ธาตุ 50-002016
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4072 ปป.TR บ.เก่าน้อย ม.3 ต.ธาตุ 45-020948
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4077 ปป.HT,TR บ.ยาง ต.บุ่งไหม 54-014152
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4071 ปป.HT,TR หน้า รร.เทศบาลสุขสำราญ37-012405
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-WCHD1.0001 ปป.เสริม.อ.สำโรง-แบ่งแดนอ.สำโรง,อ.โนนคูณ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4078 ปป.HT,TR บ.โนนน้อย ต.บุ้งหวาย 47-004474
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4079 ปป.TR บ.หนองกินเพล ต.หนองกินเพล 36-00263
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4085 ปป.HT,TR บ.นาดง(ซสำนักสงฆ์) ต.โพธิ์ใหญ่
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4086 ปป.TR บ.ซ.วัดวรรฯวารี กน้า รร.หนองตาโผน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4087 ปป.HT,TR บ.ทุ่งเดิ่น ซ.ข้างโรงสี 56-0044
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4035 คฟม.2 กลุ่มนายทรงเกียรติ บ.สว่างตก ม.2
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-WCHD0.5001 ติดตั้ง SWcap1500kVAก่อน รง.ก้าวหน้าWRA4
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4049 คฟม.2 กลุ่มนางสมพรชัย บ.หนองสองห้อง ม.4
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.9401 คฟม.2 บ.คอนสาย ม.3
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.9402 คฟม.2 บ.ท่าช้างนอก ม.2
กฟฉ.2 I-63-E-WCH64.MS.1001 ยน.WRA02 บริเวณบ้านห้วยขยุง
กฟฉ.2 I-63-E-WCH64.MS.1002 ยน.บ.โคกก่อง หน้าอนามัย อ.สำโรง
กฟฉ.2 I-63-E-WCH64.MS.1003 ยน.บ.สว่างศรีสมบัติ ม.10 ต.โนนกาเล็น
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.9404 คฟม.2 กลุ่มนายเรืองเดช บ.สว่างตก ม.2
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.9406 คฟม.2 บ.ก่อใน ม.7
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.9407 คฟม.2 บ.เพียเพ้า ม
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.9409 คฟม.2 บ.โนนทรายน้อย ม.13
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.9408 คฟม.2 บ.วังยาง ม.17
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.9403 คฟม.2 บ.ศรีไคตก ม.3
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.9413 คฟม.2 บ.โนนสูง ม.12
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4074 คฟม.2 น.ส.ยุวภัค บ.บัวเทิง ม.4
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4065 คฟม.2 น.ส.จิราพรรณ บ.ท่าข้องเล็ก ม.9
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4066 คฟม.2 นายไพริน บ.บกออก ม.6
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4063 คฟม.2 น.ส.กมลชนก บ.ก่อใน ม.7
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4067 คฟม.2 กลุ่มนายอภิชาติ บ.อุบมุง ม.2
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4064 คฟม.2 นายเตชินธ์ บ.คำขวาง ม.5
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4059 คฟม.2 กลุ่มนายสมสักดิ์ ต้นคำ ถ.กุดปลาขาว
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4082 คฟม.2 นางศิริกานต์ บ.น้ำเกลี้ยง ม.2
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4083 คฟม.2 กลุ่มนายบรรชา บ.นาสะแบง ม.4
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0117.03.1 มป.160kVAนายจิณณวัตร ปะโคทัง ทางไปหนองฮา
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0117.01.1 มป.160kVAนายจิณณวัตร ปะโคทัง ทางไปหนองฮา
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0117.02.1 มป.160kVAนายจิณณวัตร ปะโคทัง ทางไปหนองฮา
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4095 ปป.TR บ.แคน ม.8 ต.สำโรง 60-037283
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4102 ปป.TR บ.โนนโหนน ต.โนนโหนน 60-009927
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4106 คฟม.2 นางลอน บ.โนนแคน ม.3
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4108 คฟม.2 กลุ่มนางแสวง บ.นางาม ม.5
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4110 คฟม.2 นายชัยวัฒน์ บ.สร้างแก้ว ม.7
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0206.03.1 ขย.HT.TR.LT.อบต.บอน บ.บอน ม.1
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0206.01.1 ขย.HT.TR.LT.อบต.บอน บ.บอน ม.1
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0206.02.1 ขย.HT.TR.LT.อบต.บอน บ.บอน ม.1
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4111 คฟม.2 น.ส.ดวงเดือน บ.สร้างเม็ก ม.4
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4113 คฟม.2 น.ส.กาญจนา บ.บุ่งมะแลง ม.1
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4114 คฟม.2 น.ส.ราตรี บ.ดอนจันทร์ ม.
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4106 ปป.TR 37-018139 บ.ทุ่งบอน ต.บุ่งหวาย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4107 ปป.TR 47-000557 บ.นาเรือง ต.โคกก่อ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4108 ปป.HT,TR 44-005119 บ.คำกลาง ต.บุ่งไหม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4109 ปป.HT,TR 53-931114 บ.บอน ต.โนนกาเล็น
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4110 ปป.TR 45-005519 บ.หนองสะอาง(คุ้มศรีสุข)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4111 ปป.TR 56-005468 บ.บัวเทิง ต.ท่าช้าง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4112 ปป.HT,TR 57-008365 บ.คำเจริญ ซ.13 ต.แสนส
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4113 ปป.HT,TR 24-000012 บ.คำเจริญ ซ.แสงเจริญ
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0287.01.1 ขย.มป.30เควีเอ นายทองจันทร์ โทพิลา
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0287.03.1 ขย.มป.30เควีเอ นายทองจันทร์ โทพิลา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4124 คฟม.2 กลุ่มนายคำ บ.นาพิมาน ม.3-12
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4127 คฟม.2 นายฉัตรหิรัญ บ.แสนสุข ม.2
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0266.01.1 ขย.มป.100kVAน.ส.ราชาวดี ใจแก้ว
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0266.03.1 ขย.มป.100kVAน.ส.ราชาวดี ใจแก้ว
กฟฉ.2 I-63-E-WCH64.MS.1004 ยน.ข้างเทศบาลคำน้ำแซบ ต.คำน้ำแซบ อ.วาริน
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4130 คฟม.2 นายกันตพล บ.หนองเทา ม.5
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4131 คฟม.2 กลุ่มนายอมร บ.โนนโหนน ม.2
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4132 คฟม.2 กลุ่มนายอิทธิกร บ.อูบมุง ม.2
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4135 คฟม.2 นางมณีวรรณ บ.น้ำคำ ม.6
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4136 คฟม.2 กลุ่มนายวีระวุฒิ บ.คำเจริญ ม.1
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4140 คฟม.2 กลุ่มนายศิระวุธ บ.ป่าข่า ม.6
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4143 คฟม.2 นายชาตรี บ.เกษตรสามัคคี ม.9
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4145 คฟม.2 นายเชียร บ.สุขสมบูรณ์ ม.5
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4148 คฟม.2 กลุ่มนายทวีศักดิ์ บ.หนองเทา ม.5
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4150 คฟม.2 นางละออ บ.โพนเมือง ม.8
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4151 คฟม.2 นางคำพันธ์ บ.คำเจริญ ม.1
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4089 คฟม.2 กลุ่มนายสมศักดิ์ บ.ท่าลาด ม.6
กฟฉ.2 I-64-E-WCHCS.ZG.4007 คขก. กลุ่มนางมลิวัลย์ บ.เกษตรสมบูรณ์ ม13
กฟฉ.2 I-64-E-WCHCS.ZG.4005 คขก. กลุ่มนางบรรจง บ.โนนกาเล็น ม.1
กฟฉ.2 I-64-E-WCHCS.ZG.4004 คขก. นางเอมิตา บ.โนนสวน ม.11
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4119 คฟม.2 นายสุนันท์ บ.ท่าช้างนอก ม.10
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4156 คฟม2 น.ส.ทิพยรัตน์ บ.ท่าข้องเหล็ก ม.1
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4159 คฟม2 นางกุลธิดา บ.คำนางรวย ม.10
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4161 คฟม2 นายบุญส่ง บ.โคกสมบูรณ์นอก ม.2
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-WCHD0.6004 ติดตั้ง DF ไลน์ข้างหออยู่สุข UBB08
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4124 ปป.HT,TR บ.ไม้ค้าง ซ.ทุ่งเดิ่น ต.แสนสุข
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-WCHOM.4125 ปป.HT,TR บ.แต้ ต.ธาตุ อ.วารินฯ
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0323.01.1 ขย.มป.50 เควีเอ นายสกล บำบัด
กฟฉ.2 I-63-E-WCH64.MS.1005 ยน.อบต.บุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0342.01.1 ขย.มป.100 เควีเอ นายกฤษฎา ไพฑูรย์
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0342.03.1 ขย.มป.100 เควีเอ นายกฤษฎา ไพฑูรย์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4167 คฟม2 น.ส.สุพัตรา บ.คำนางรวยใต้ ม.7
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4166 คฟม2 น.ส.สุวนิตย์ บ.หนองกินเพล ม.3
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4165 คฟม2 น.ส.หยาด บ.นาดี ม.6
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4164 คฟม2 น.ส.แก้วตา บ.หนองแวง ม.13
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4163 คฟม2 น.ส.อณุศร บ.คำปลากั้ง ม.10
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0346.03.1 DB.มป.50เควีเอ บจ.ยิ่งยง มินิมาร์ท
กฟฉ.2 I-63-E-WCH64.MS.1006 ยน.บริเวณบ้านก่อ (หน้าวิทยาลัยการอาชีพ)
กฟฉ.2 I-63-E-WCH64.MS.1007 ยน.บ้านนาแก ต.หนองไฮ อ.สำโรง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4173 คฟม.2 กลุ่มนายสุรสิทธิ์ บ.อูบมง ม.2
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4179 คฟม.2 นางบุญตา บ.แมด ม.5
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4186 คฟม.2 นางสุภาพร บ.นาดี ม.6
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4184 คฟม.2 นางชนก บ.แมค ม.5
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4182 คฟม.2 นายศุภชัย บ.ผำ ม.4
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4181 คฟม.2 น.ส.ฉัตรฐริกา บ.เหรียญทอง ม.9
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4194 คฟม.2 กลุ่มน.ส.สุรีวัลย์ บ.หว้าน ม.2
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4192 คฟม.2 กลุ่มนางบัวเรียง บ.ดอนพอก ม.2
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4190 คฟม.2 นางเสถียร บ.คำโพธิ์ ม.8
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4189 คฟม.2 นายคำสอน บ.จั่น ม.11
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4188 คฟม.2 น.ส.เขมินทรา บ.รวมพลัง ม.10
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0354.02.1 ย้ายจุดติดตั้ง มป.630 เควีเอ บจ.ก้าวหน้า
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0351.02.1 ขย.LT.นางสำรี นิลวันดี บ.นาโหนนน้อย
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0352.01.1 ย้ายเสา น.ส.กรภัทร ศรีบัวอ่อน
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0352.02.1 ย้ายเสา น.ส.กรภัทร ศรีบัวอ่อน
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0363.02.1 LT.น.ส.รัชฏาพร สุพิศ (เฉทคาเฟ่)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WCHCS.4172 คฟม.2 กลุ่มนายสุนทร บ.วังคก ม.1
กฟฉ.2 C-64-E-WCHCS.0350.01.1 เพิ่มเฟส นายวรนันท์ บ.โนนสวรรค์ ม.12
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-SJKD0.3001 ติดตั้ง Recloser แทน DF บ.โพนเขวา SJA3
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-SJKD0.3002 ติดตั้ง Recloser แทน DF บ.หนองโน SJA7
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-SJKD0.3003 ติดตั้ง Recloser แทน DF บ.โพนยาว KUK01
กฟฉ.2 P-TDD01.1-E-SJKD0.0002 กส.ไลน์ถาวรใต้ไลน์115เควีสฟฟ.ศก.1 ถ.226
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-SJKD0.DT02 กฟจ.ศก. ปักเสาแซมไลน์ 12.20 ม. F6 ช่วง บ.ส้มป่อย
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-SJKD0.0015 ย้ายเสา Riser pole สฟฟ.ศรีสะเกษ2
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.0002 ปป.ชย.บ.หนองแก้ว-บ.สวนฝ้าย อ.เมืองA-B
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0104.01.1 TR.50 เควีเอ (รีสอร์ท) นางสมควร ทาทอง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-SJKCS.4030 คฟม.2 ขย.(แรงต่ำ) บ้านหนองคูน้อย ม.12 ต.จาน (กลุ่
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0103.01.1 TR.100 นายสุรชัย ไชยวิรุฬห์ (โรงงานอิฐบล็อก)
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0133.01.1 TR160 เควีเอ ขย.บริษัทเคลียร์ จำกัด ถ.อุบล-ศรีสะเ
กฟฉ.2 P-TDD01.1-E-SJKD0.0001 กส.ไลน์ชั่วคราวรองรับสายส่ง115 สฟฟ.ศก.1
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0142.02.1 TR160 เควีเอ. (ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวบ.เลิศพัฒนา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-SJKCS.4040 ขย.(แรงต่ำ) คฟม.2 บ.โนนสูง (น.ส.เกษมศรี ชาลี)
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.0004 เสริมใต้ไลน์115 เควีรองรับสฟฟ ศก.2 จ.ศก.
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0148.01.1 ปักเสารับมิเตอร์ น.ส.ชมนิตย์ กิรติเรื่องฤษธิ์
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0144.01.1 TR50 เควีเอ โกดังเก็บของ(นายวิชัยรัตน์ หงษ์ทอง)
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0145.01.1 TR50 เควีเอ. รพ.สต.บ้านผักขะ
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0141.01.1 TR.50 เควีเอ. หอพักรุ่งเรือง(นายบุญเรือง งามแสง)
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0146.01.1 TR100 เควีเอ. หอพักฟังค์ชั่นทาทาว์เวอร์ บี ม.8
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-SJKCS.4039 ขย.คฟม.2 บ้านหนองกิโล (กลุ่มสี่แยกโรงไอติม)นายวีร
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-SJKD0.4002 ติดตั้ง DS หน้า สฟฟ.ศก.2 SJB04
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-SJKD0.4003 ติดตั้ง DS หน้า สฟฟ.ศก.2 SJB08
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-SJKD0.4004 ติดตั้ง DS หน้า สฟฟ.ศก.2 SJB09
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-SJKD0.4005 ติดตั้ง DS หน้า สฟฟ.ศก.2 SJB01
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-SJKD0.4006 ติดตั้ง DS หน้า สฟฟ.ศก.2 SJB04-09
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-SJKD0.4007 ติดตั้ง DS หน้า สฟฟ.ศก.2 SJB01-08
กฟฉ.2 I-64-E-SJKNE.MC.0056 ป/ปซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ บ.ลิ้นฟ้า ต.ลิ้นฟ้
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0093.03.1 บ.ดงบัง (จากหกแยกโนนเสาเวียงไปบ้านดงบัง) ม.7
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0093.02.1 บ.ดงบัง (จากหกแยกโนนเสาเวียงไปบ้านดงบัง) ม.7
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0087.02.1 บ.แดง (เส้นบ้านนายสมานไปป่าช้าบ้านแดง) ม.10
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0158.02.1 รื้อถอนเสา-พร้อมปักเสารับมิเตอร์ (นายชมม์สวัสดิ์
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0094.01.1 บ.หนองตะเคียน (เส้นไปหนองส้มโฮง) ม.9
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0094.02.1 บ.หนองตะเคียน (เส้นไปหนองส้มโฮง) ม.9
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0094.03.1 บ.หนองตะเคียน (เส้นไปหนองส้มโฮง) ม.9
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0159.02.1 ขย.(แรงต่ำ) เสาดีแทค บ.ข้าวดอ(วัดสว่างอารมย์)
กฟฉ.2 I-64-E-SJKXX.19.3911 ขยายเขตระบบไฟฟ้า คลังพัสดุ กฟจ.ศก.
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0205.02.1 ขย.แรงต่ำ นางภาวดี แขมคำ
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0206.02.1 ขย.แรงต่ำ(เมนชายคา)น.ส.กุลนิภา พรปทุมชัยกิจ
กฟฉ.2 I-64-E-SJKXX.19.3203 โครงเหล็กเสาอากาศวิทยุสื่อสาร
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-SJKCS.4064 คฟม.2(ขย.แรงต่ำ) น.ส.สนิตยา ท่วงที ม.8
กฟฉ.2 I-63-E-SJK64.MS.1104 ยน.ไลน์สน.อบต.โพนเขวา อ.เมือง
กฟฉ.2 I-63-E-SJK64.MS.1105 ยน.ไลน์หลังวัดป่าโนนทรายทอง
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0210.02.1 ขย.แรงต่ำ บ.พยุห์ ม.8
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0163.02.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ถนนบ้านจอมบึง (สายหนองต่อ -
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0162.02.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ.โนนหนามแท่ง
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.0005 ปป,เสริม.หน้าสฟฟ.ศก2-แบ่งแดนศก,กร.ซ้ายAB
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.0006 ปป,เสริม.หน้าสฟฟ.ศก2-แบ่งแดนศก,กร.ซ้ายBC
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6001 ติดตั้ง DF ไลน์ บ.โนนติ้ว
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6002 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตรหนองอีหลง
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6003 ติดตั้ง DF ไลน์ บ.ดอนขะยอม
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6004 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร บ.หอย-บ.นาม่อง
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6005 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร บ.หอย
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6006 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร ชยน.-หนองเปลือง
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6007 ติดตั้ง DF ไลน์ ปากทาง บ.ดินดำ
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6008 ติดตั้ง DF ไลน์ ประปาดินดำ
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6009 ติดตั้ง DF ไลน์ ร.ร.ลิ้นฟ้าพิทยาคม
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6010 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร ลิ้นฟ้า-ยางชุมใหญ่
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6011 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร ลิ้นฟ้า-บ.เปือย
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6012 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร ห้วยครก
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6013 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร ยางชุมใหญ่-ดงบัง
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6014 ติดตั้ง DF ไลน์ ไฟเกษตร บ.บอน-หนองหัวลิง
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-SJKD0.6015 ติดตั้ง DF ไลน์ไฟ เกษตร บ.บอน-บ.ทัน
กฟฉ.2 I-63-E-SJK64.MS.1106 ยน.ไลน์ปากทางบ.ตำแย อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0202.02.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ.เปือยใหม่ ม.2 ต.
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0261.02.1 ขย.แรงต่ำเมนชายคา น.ส.รัชนีวรรณ สุวาวุธ ณเทศบาลยา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-SJKCS.4069 คฟม.2(ขย.แรงต่ำ) กลุ่ม นายปวงชน บุญญขันธ์ บ.โนน
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-SJKCS.4065 คฟม.2(ขย.แรงต่ำ) บ.ค้อน้อย ม.11
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-SJKCS.4070 คฟม.2(ขย.แรงต่ำ) กลุ่ม น.ส.จิราภรณ์ จีรังกูล
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0160.01.1 TR.500เควีเอ บริษัท เอซีบีดี อโกร จำกัด ม.6
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0180.02.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ.โนนตับเต่า ม.17 จุดที่2
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0183.02.1 ขย.แรงต่ำ บ.หนองกระจง ม.13
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0247.02.1 ขย.TR.50 เควีเอ.และระบบจำหน่ายแรงต่ำนายสุทธิโรจน์
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0247.01.1 ขย.TR.50 เควีเอ.และระบบจำหน่ายแรงต่ำนายสุทธิโรจน์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-SJKCS.4073 คฟม.2/64 (นายกิตติศักดิ์ พรหมชาติ) 105 ม.12
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-SJKCS.4074 คฟม.2/64(ขย.แรงต่ำ) กลุ่ม นส.พิกุล ถ้ำทอง บ.ผักขะ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-SJKCS.4072 คฟม.2(ขย.แรงต่ำ) กลุ่มนายไสว ศรีมา บ.หนองครกใต้
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0235.01.1 ขย.TR.30.เควีเอ.และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ.แดง
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0235.02.1 ขย.TR.30.เควีเอ.และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ.แดง
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0235.03.1 ขย.TR.30.เควีเอ.และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ.แดง
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0236.01.1 ขย.TR.30.เควีเอ.และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ.หนองค
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0236.02.1 ขย.TR.30.เควีเอ.และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ.หนองค
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0236.03.1 ขย.TR.30.เควีเอ.และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ.หนองค
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0238.02.1 ขย.ระบบจำหน่ายแรงต่ำไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0219.02.1 TR 100,50 เควีเอ. ติดตั้งระบบประปาและบ่อบาดาล
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0219.01.1 TR 100,50 เควีเอ. ติดตั้งระบบประปาและบ่อบาดาล
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0272.01.1 ขย.Tr.250 เควีเอ.ไพโรจน์บริการ(สถานีบริการน้ำมัน)
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0014.02.1 ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านสบาย ม.1
กฟฉ.2 I-62-E-SJKXX.S4.2001 กฟจ.ศรีสะเกษ-อาคารอยู่เวร(กฟย.วังหิน)
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0217.02.1 ขย.แรงต่ำหมู่บ้านแกรนด์(นายบัณฑิตย์ เติมสมบัติบวร
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0281.02.1 ขย.ไฟฟ้าแรงต่ำ นายวิชา กิ่งวงศ์ บ.เอก
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0283.02.1 ขย.ไฟฟ้าแรงต่ำ บ.นิคมห้วยคล้า
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0284.02.1 ขย.ไฟฟ้าแรงต่ำ นายธงชัย จีรพรบัณฑิต
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0276.01.1 R 160 เควีเอ ขย.เฉพราะราย นส.อาณิสรา แก้วรักษา
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0282.02.1 ขย.ย้ายเสาไฟฟ้านายศิริศักดิ์ สิงห์ศักดิ์ดา
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0252.01.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองคู ม.3
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0252.02.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองคู ม.3
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0252.03.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองคู ม.3
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-SJKOM.4039 เพิ่มขนาด TR บ.หนองแคน (หลัง รร.)
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0298.01.1 TR 50 เควีเอ. หจก.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0299.01.1 ขย.TR.50 เควีเอ.หอพักนายบุญรอดแมนชั่น
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-SJKCS.4068 คฟม.2(ขย.แรงต่ำ) กลุ่ม นายเพียร ก้านจักร
กฟฉ.2 I-64-E-SJKXX.FS.1001 แผนงานปรับปรุงเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จ.ศรีสะเกษ
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0264.02.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายใต้วัดดงเมืองซ้า
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0265.02.1 ขย.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายหลังโรงเรียนถึงค
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0274.01.1 ขย.Tr.800 เควีเอ.สวนสาธารณะหนองกุดหวาย ต
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0279.01.1 ขย.เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.สำโรง ม.4 ต.หนองแก้ว
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0285.01.1 ปักเสารับมิเตอร์ (นายเรศวร์ บุญโสม) ม.6
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0267.01.1 ขย.TR.160 เควีเอ.บ้านพัก นายแมรสรวง พะวงษ์
กฟฉ.2 C-64-E-SJKCS.0267.03.1 ขย.TR.160 เควีเอ.บ้านพัก นายแมรสรวง พะวงษ์
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-UTPD0.DT01 ชย.บ.หนองหว้า ต.เมืองจันทร์-บ.พะเนา ต.ปร
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-UTPD0.0003 ช่วง อ.อุทุมพรพิสัย-อ.ห้วยทับทัน
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UTPCS.6338 คฟม.2 บ้านม่วง (นายศรีประสิทธิ์)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UTPCS.6344 คฟม.2 บ้านโพนทอง(นายบุญนงค์)
กฟฉ.2 I-63-E-UTPCO.MS.1204 กฟส.อพ.ย้ายแนวฯ บ้านหนองอีทุ่ม ต.กำแพง
กฟฉ.2 I-63-E-UTPCO.MS.1101 ย้ายแนวฯ บ้านกอเลา-บ้านโนนธาตุ ต.ปราสาท
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.3004 ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ้านสามขา ต.เสียว อ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.3006 ปักเสาแซมไลน์แรงต่ำ บ้านหนองหงอก ต.โดด อ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.3008 ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านสำโรงน้อย ต.หัวช้าง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.4002 ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านส้มป่อย(เครื่องทางไ
กฟฉ.2 I-63-E-UTP64.MS.1207 ย้ายแนวฯ ทางเข้าบานสมอ ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุ
กฟฉ.2 I-63-E-UTP64.MS.1101 ย้ายแนว115ช่วงข้ามสะพานรถไฟ อ.อุทุมพรฯ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UTPCM.6414 คฟม.2 บ้านแสง(นายจิกจิตร ) ต.โคกหล่าม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.4027 ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านผือ ต.ผือใหญ่ อ.โพ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.4029 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านโนนคูณ ต.แต้ อ.อุทุ
กฟฉ.2 I-63-E-UTP64.MS.1102 ย้ายแนวช่วงทางหลวง226อ.ห้วยฯ-อ.อุทุมพรฯ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.4034 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านโนนกลาง ต.เมืองจันท
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.4035 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านโท๊ะ ม.8 ต.เมืองหลว
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.4037 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.ห
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.4039 ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านหาด ต.บึงบูรพ์ อ.บึ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.4038 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านงิ้ว ต.เมืองจันทร์
กฟฉ.2 I-64-E-UTPNE.MC.0007 ปรับปรุงไม้แป้นมิเตอร์ บ.หนองโน ต.สระกำแ
กฟฉ.2 I-64-E-UTPNE.MC.0010 ปรับปรุงไม้แป้นมิเตอร์ บ.หนองคู45-018913
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UTPCS.9403 คฟม.2 บ้านกลาง ม.4 นายธนาวัช
กฟฉ.2 I-64-E-UTPNE.MC.0026 ปรับปรุงไม้แป้น บ.สวนฝ้าย ต.สำโรง
กฟฉ.2 I-64-E-UTPNE.MC.0028 ปรับปรุงไม้แป้นบ้านหนองคู(45-018913)
กฟฉ.2 C-64-E-UTPCM.0056.01.1 ตั้งหม้อแปลงนายดำรงค์ ศรสำแดง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.4043 ปป.ตั้งเสริมไฟเกษตร บ้านโนนน้อย(หนองปอด)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.4044 ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านแต้ ต.แต้ อ.อุทุมพร
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UTPCS.4005 คฟม.2 บ้านพะเนา(น.ส.พีรนุชนันท์)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UTPCM.4025 คฟม.2 บ้านบุ่ง ตำบลปะอาว
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.4045 ปป.ตั้งเสริมบ้านประดู่(บ.หัวทุ่ง) ต.ขะยู
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.4048 ปป.เสริมบ.กำแพง(เครื่องทิศใต้วัด) ต.สระก
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UTPCM.4043 คฟม.2 บ้านหนองแคน ตำบลขะยูง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UTPCM.4036 คฟม.2 บ้านหนองแคนน้อย( นายมนตรี )
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UTPCM.4035 คฟม.2 บ้านสามขา( น.ส.อคัมศิริ)
กฟฉ.2 I-64-E-UTPNE.MC.0031 ปรับปรุงไม้แป้นบ้านสวนฝ้าย ตำบลสำโรง
กฟฉ.2 I-63-E-UTP64.MS.1106 ย้ายแนวฯ ถนน226 หน้าปั้ม ปตท.บ้านสำโรง ต
กฟฉ.2 I-63-E-UTP64.MS.1107 ย้ายแนวสายส่ง115 ช่วง กม. 250+682 ทางหลว
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.4050 ปป.ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านเนียม ต.ขะยูง อ.
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-UTPCO.4052 ปป.บ.โดด - บ.หนองกอง ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุว
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UTPCM.4045 คฟม.2 บ้านหนองจันทา (นางทองคำ)ต.สำโรง
กฟฉ.2 I-64-E-UTPCS.ZG.4001 คขก.บ้านขะยูง หมู่ 1 ตำบลขะยูง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-UTPCM.4063 คฟม.2 บ้านตำแย ตำบลกำแพง
กฟฉ.2 I-63-E-UTP64.MS.1108 ย้ายแนวฯทางหลวง226ช่วงกม.235+705-กม.249
กฟฉ.2 I-63-E-UTP64.MS.1110 ย้ายแนวฯทางหลวงชนบทช่วงก่อนขึ้นสะพานข้าม
กฟฉ.2 I-63-E-UTP64.MS.1111 ย้ายแนวฯทางหลวงชนบทช่วงบ้านแสง ต.อีเซ อ.
กฟฉ.2 I-63-E-UTP64.MS.1112 ย้ายแนวฯทางหลวงชนบทช่วงบ้านอีเซ ต.อีเซ อ
กฟฉ.2 I-63-E-UTP64.MS.1113 ย้ายแนวฯทางหลวง226ช่วงอ.อุทุมพรพิสัย-อ.ห
กฟฉ.2 I-64-E-UTPCS.ZG.4007 คขก.2 บ้านยาง ตำบลโคกจาน
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KUKD0.0003 ปป.บ.ดองกำเม็ด-สามแยก บ.ตรางสวาย(A-B)
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KUKD0.0004 ชช.บ.ภูสิงห์-บ.โคกแต้ อ.ภูสิงห์(ช่วง1)
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KUKD0.0005 ชช.บ.ภูสิงห์-บ.โคกแต้ อ.ภูสิงห์(ช่วง2)
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KUKD0.0006 ปป.สามแยกตรางสวาย-บ.สวงค์(ช่วง2)
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KUKD0.0007 ปป.แยกบ.สวงค์-มิเตอร์แบ่งแดน(ช่วง3)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KUKCO.4068 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านเศรีษะกระบือ ต.ศรีสะอาด
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-LSSD0.DT02 ปักเสาแซมไลน์F6 บ.โนนศิลป์
กฟฉ.2 I-63-E-LSSXX.MS.1201 ยน.บ.หนองบ่อ ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
กฟฉ.2 I-63-E-LSSXX.MS.1202 ยน.บ.ชาดโง ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-LSSCO.4005 ปรับปรุงฯติดตั้งเสริมตัดจ่ายTr.ไฟเกษตรหน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-LSSD0.3001 ติดตั้งรีโคลสเซอร์ ธกส.ศิลาลาด RLA02
กฟฉ.2 I-63-E-LSS64.MS.1101 ย้ายแนวฯ F3ช่วงแรก ถ.ทางหลวง 2083 โตโยต้า
กฟฉ.2 I-63-E-LSS64.MS.1103 ย้ายแนวฯ F8ช่วงแรก ถ.ทางหลวง 2083 โตโยต้า
กฟฉ.2 I-63-E-LSS64.MS.1104 ย้ายแนวฯ F8ช่วงสอง ถ.ทางหลวง 2083 โตโยต้า
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-LSSCO.4018 ปป.ติดตั้งเสริมตัดจ่ายTR.บ.อุ่มแสง ต.ส้ม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-LSSCO.4020 ปป.ติดตั้งเสริมตัดจ่ายTR.บ.กอย ต.ดู่
กฟฉ.2 I-64-E-LSSNE.MC.0070 ปป.ไม้แป้นรองมิเตอร์ บ้านคูสระน้อย
กฟฉ.2 I-64-E-LSSNE.MC.0069 ปป.ไม้แป้นรองมิเตอร์ บ้านคูสระใหญ่
กฟฉ.2 I-64-E-LSSNE.MC.0079 ปป.ไม้แป้นรองมิเตอร์ บ้านโจดจิก
กฟฉ.2 I-64-E-LSSNE.MC.0078 ปป.ไม้แป้นรองมิเตอร์ บ้านโจดม่วง
กฟฉ.2 I-64-E-LSSNE.MC.0076 ปป.ไม้แป้นรองมิเตอร์ บ้านฮ่องข่า
กฟฉ.2 I-64-E-LSSNE.MC.0075 ปป.ไม้แป้นรองมิเตอร์ บ้านเปือย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-LSSCO.4030 ปป.เพิ่มขนาดTR. บ.โจดนาห่อม ต.คลีกกลิ้ง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-LSSCO.4028 ปป.ติดตั้งเสริมตัดจ่ายTR.บ.โนน ต.เมืองคง
กฟฉ.2 I-63-E-LSS64.MS.1107 ย้ายแนวฯ ถ.ทางหลวง 2083 ปตท.-โตโยต้า
กฟฉ.2 I-63-E-LSS64.MS.1108 ย้ายแนวฯแรงสูงไลน์RLA09F-01บ.บัวหุ่งน้อย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3044 ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านคูวงค์ต.ตองปิด
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3045 ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านพันลำหน้าวัดต.บัวน้อย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3046 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงหน้าธกส.ซอยร้านนกน้อย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3047 ปรับปรุงเสริมหม้อแปลงบ้านเหม้า-หลังร.รละทาย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3048 ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านนาคำใหญ่
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3049 เสริมหม้อแปลงชุมชนมิตรภาพต.ดูน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3050 เสริมหม้อแปลงหน้าอบต.โนนสังถอุบล-ศรีสะเกษ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3051 ปรับปรุงบ.นาคำใหญ่(คุ้มวัด)ต.นาคำใหญ่
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3015 เสริมหม้อแปลงบ้านละทายทางไปหนองแวงต.ละทา
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3019 เพิ่มขนาดหม้อแปลงหน้าสนง.อบต.ยางต.ยาง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3025 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ.มะกรูด-ห้วยสะบ้าต.คำเ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3026 เสริมหม้อแปลงบ.สารภีถนน226ต.ดูน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3027 เสริมหม้อแปลงหน้าบ้านพักนายอำเภอต.ดูน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3028 เสริมหม้อแปลงบ.ผักบุ้งต.จาน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3029 เชื่อมโยงระบบจำหน่ายไลน์บ.สวนอ้อย-บ.เกาะ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3033 เสริมหม้อแปลงบ.คำเนียมก่อนเข้าหมู่บ้าน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3034 ปรับปรุงบ้านขามต.บัวน้อยอ.กันทรารมย์
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3037 ปรับปรุงบ้านหนองถ่มไฟเกษตรไปบ้านหนองปลาก
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3039 ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านแสงน้อยต.นาคำใหญ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3041 ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านบักบุ้งล
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.3042 ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ.หนองมะแซว
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4001 ปรับปรุงบ้านโนนผึ้ง(ข้าง รพ.สต.) ต.โนนสั
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4002 ปรับปรุงบ้านละทาย(วัดบ้านโอ้น) ต.ละทาย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4004 ปรับปรุงบ้านคล้อ(วัดป่าห้วยมะรู) ต.ดู่
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4005 ปรับปรุงบ้านเจี่ย(ร่องคำใหญ่)ทางไปบ.แสงใ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4006 ปรับปรุงชุมชนสว่างฟ้าสามัคคี-สี่แยกวัด
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4007 ปรับปรุงบ้านทุ่งมั่ง(เกษตรไปบ้านแดงหม้อ)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4009 เสริมบ้านหนองไฮ-ศาลาแดง ต.อีปาด
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4010 เสริมสี่แยกบ้านคล้อ SJA9R-02-บ้านดู่
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4011 เสริมบ้านอาลัย (คุ้มวัด) ต.จาน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4012 เสริมเกษตรบ้านหมัด ไปบ้านแสงใหญ่
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4013 เสริมตลาดชุมชนทางโค้งหนองบัวไชยวาน ข้าง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4015 เสริมบ้านคล้อ-ก่อนข้ามทางรถไฟ ต.ดู่
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KTMCM.6410 ขยายเขตฯ(คฟม.2)บ้านผักบุ้งไปหนองแมว
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4016 เสริมบ้านโนนสะอาด ต.ผักแพว
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4017 เสริมบ้านเจี่ย-ป่าช้าเก่า ต.ทาม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4018 เสริมบ้านทุ่งมั่ง ต.อีปาด
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4019 เสริมบ้านบาก ต.ตองปิด 30KVA
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4020 เสริมบ้านหนองกี่ ต.ยาง (50kVA.)
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KTMD0.3008 ติดตั้ง Recloser แทน DF บ.อีปาด WRA7R-04
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4022 เสริมบ้านผึ้ง (ซอยหน้า รพ.สต.) ต.ทาม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4023 เสริมบ้านจาน ทางไปศรีสุรภาฟาร์ม ต.จาน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4025 เสริมบ้านขาม-เกษตรริมแม่น้ำมูล ต.บัวน้อย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4027 เสริมบ้านผึ้ง-โนนโก-โนนทราย ต.ทาม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4028 เสริมบ้านหนองขอน ต.ผักแพว
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4029 เสริมบ้านเปือย (ทิศเหนือหมู่บ้าน) ต.หนอง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4030 เสริมคำเมยไปวัดป่า-หลังอาชีวะจุลมณี
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4031 เสริมบ้านน้ำคำ (30kVA) ต.หนองบัว
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-KTMD0.0001 ปป.บ.คล้อ-บ.สีถาน อ.กันทรารมย์
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-KTMD0.0002 ปป.บ.สีถาน-บ้านบัวน้อย อ.กันทรารมย์
กฟฉ.2 C-64-E-KTMCM.0067.02.1 นายคำแปลง เงาศรี บ.หนองมุข ม.2 ต.เมืองน้อย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4032 เพิ่มเฟสแรงสูงWRA7F-326บ้านโนนสวน ข้างปั๊มน้ำมันเ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4033 เสริมบ้านหนองเรือ ต.ละทาย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4034 เสริมบ้านทุ่งพาย ต.หนองหัวช้าง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4036 เสริมบ้านแดงน้อยทางไปโรงสูบน้ำ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4037 เพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านหนองแวง(ลูกเสริม)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4038 เพิ่มวงจรแรงต่ำชุมชนหนองไฮ ต.ดูน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4039 ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงบ้านโพธิลังกา ต.ยาง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4040 เชื่อมโยงSJA09บ้านยาง-WRA02บ้านโนนแดง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4041 เชื่อมโยงWRA06บ้านบกขี้ยาง-เกษตรทางโค้ง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4042 เสริมหม้อแปลงบ้านหนองถ่ม ต.หนองหัวช้าง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4044 ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงบ้านเกาะ(100เควีเอ)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4045 รื้อถอน250เควีเอตรงข้ามปํ๊มดาวเก่า ถนน226
กฟฉ.2 I-64-E-KTMCM.ZG.0001 คขก.2 บ.หว้าพัฒนา ต.หนองหัวช้าง
กฟฉ.2 I-64-E-KTMCM.ZG.0002 คขก.2 บ.บาก ม.4 เส้นทางไป บ.กะวัน ม.8
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KTMCM.6413 คฟม.2 บ.อีต้อม (นายฉายา บัวจูม) ม.9
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KTMCM.6414 คฟม.2 บ.หนองเทา (นายสุทัศน์ พุฒพวง) ม.3
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4046 ปรับปรุงฯบ้านเหม้า-หน้า อบต.ละทาย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4047 ปรับปรุงฯบ้านโนนสัง ต.โนนสัง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4050 เสริม/ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงเกษตรบ้านละทาย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4051 เสริมหม้อแปลงบ้านหนองนาน้อย ต.ผักแพว
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4052 สับเปลี่ยนหม้อแปลงบ้านจัดสรรนายจักพันธ์
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4053 เพิ่มเฟสแรงต่ำบ้านทาม-หน้าวัดกุดเตอะ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4054 เสริม/ย้ายหม้อแปลงเกษตรบ้านเปือย กลุ่มหน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4055 เสริม/ย้ายหม้อแปลงสี่แยกปากทางบ้านกล้วย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4056 เพิ่มเฟส/ตัดจ่ายแรงต่ำบ้านเจี่ย-ข้าง รร
กฟฉ.2 P-TDD02.3-E-KTMD0.0003 ปป,เสริม.แบ่งแดนศก,กร-ปากทางเข้าบ.คล้อCD
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KTMD0.0002 ร.ร.บ้านเมืองน้อยฯ - แบ่งแดนอ.กร. ,อ.ขน.
กฟฉ.2 I-64-E-KTMCM.ZG.0004 คขก.2 บ.หนองบัวไชยวาน (สายคอนบาก-วัดป่าศรีรัตนารา
กฟฉ.2 I-64-E-KTMCM.ZG.0005 คขก.2 บ.จาน (นางเกษวดี ไชยชนะ) ม.11
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KTMCM.4002 คฟม.2 บ.หนองกก (ปากทางเข้าหมู่บ้าน) ม.2,
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4058 ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านสีถาน เส้นกลางหมู่บ้
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4059 ปรับปรุงบ้านงิ้ว ทางไปบ้านบาก ต.ตองปิด
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KTMCO.4060 ปรับปรุงฯบ้านบูรพา ทางไปโนนเปือย ต.จาน
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-YSTOM.1056 ปป.ยส.ไลน์แรงสูง เทศบาลอำเภอป่าติ้ว
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-YSTOM.2022 ปป.ยส เสริมTR เขตเทศบาลยโสธรหลังตลาดใหม่
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-YSTD0.0005 ปป.ช่วงแยก บ.สะเดา-บ.หนองไผ่ จ.ยโสธร
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-YSTD0.0016 ปป.UG แยกน้ำคำน้อย
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-YSTD0.0011 ชย.ถนนมงคลบูรพา-ถนนสหพัฒนา อ.เมือง
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-YSTD0.0013 ปป.เคเบิลใต้ดินลอดถนนบริเวณพื้นที่กฟจ.ยส
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-YSTD0.3007 ติดตั้ง Recloser แทน DF บ.คำเตย LNT02
กฟฉ.2 I-63-E-YSTOM.MS.1101 ยน.ยส.F5สร้างสะพานลอยข้าม รร.บ.น้ำโผ่ อ.
กฟฉ.2 I-63-E-YSTOM.MS.1103 ยน.ยส.เขตเทศบาลกุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-YSTD0.0004 ปป.สี่แยกเทคนิค-สามแยกศาลาแดง(ฝั่งขวา)
กฟฉ.2 I-63-E-YSTOM.MS.1104 ยน.ยส. ไลน์ F4,5,8 ช่วงสะพานบ้านสะเดา
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-YSTD0.0015 ปป.ยส.เสริมระบบฯไลน์F8จากบ.หนองคู-บ.นิคม
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-YSTD0.DT06 ปป.ยส.ปักเสา12.2ม.แซมไลน์F5จากบ.ทุ่งแต้
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-YSTD0.0016 ปป.ยส.เสริมระบบฯไลฯF8จาก.บ.นิคม-อ.ป่าติ้
กฟฉ.2 I-63-E-YSTOM.MS.1105 ยน.ยส.ไลน์F8.บ.หนองบัวแดง
กฟฉ.2 I-63-E-YSTOM.MS.1108 ยน.ยส.ไลน์ F9,11,12 สี่แยกตับเต๋า เขตเทศ
กฟฉ.2 I-63-E-YSTXX.19.3905 ขยายเขตระบบจำหน่ายฯ คลังพัสดุ กฟจ.ยส.
กฟฉ.2 I-63-E-YST64.MS.1101 ยน.ยส.ไลน์.F8.บ.นิคม ต.ศรีฐาน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4037 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม50KVA คุ้มโนนตาล อ.เ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4016 ปป.ยส.เพิ่มขนาดTR100เป็น160KVAเทศบาลป่าต
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4023 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม30kVAหน้ารร.สอนแก้ว
กฟฉ.2 I-63-E-YST64.MS.1102 ยน.ยส.ไลฯF4,5,8.สร้างสะพานลอยข้ามถนนหน้
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4014 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม50KVA หลังประปายโสธร
กฟฉ.2 I-63-E-YST64.MS.1103 ยน.ยส.F8,4,5,10 สร้างสะพานลอยข้ามถนนโรง
กฟฉ.2 I-63-E-YST64.MS.1104 ยน.ยส.F8,4 สร้างสะพานลอยข้ามถนนหน้าโรงเ
กฟฉ.2 I-63-E-YST64.MS.1105 ยน.ยส.F8,4 สร้างสะพานลอยข้ามถนนหน้าโรงเ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4052 ปป.ยส.เพิ่มเฟสแรงต่ำ หน้าวัดบรูพาราม ต.ล
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4055 ปป.ยส.เพิ่มขนาดTR100kVA บ.หนองเทา อ.คำเข
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4061 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม50KVA บ.ห้องพอก(ท้าย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4062 ปป.ยส.ติดตั้ง TR. เสริม 50 kVA บ.ผือ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4063 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม30kVA บ.ทุ่งนางโอก
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4066 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม30kVA บ.นาสะไมย์ ทาง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4067 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม30kVA บ.ร่มโพธิ์ม.12
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4069 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม30kVA บ.คอนสาย ต.ตาดทอง
กฟฉ.2 I-63-E-YST64.MS.1108 ยน.ยส.บ.เชียงเครือ เสาและสายแรงต่ำ,สูง ก
กฟฉ.2 I-63-E-YST64.MS.1107 ยน.ยส.F4,8.จุดกลับรถและสะพานลอยข้ามถนน.บ
กฟฉ.2 I-63-E-YST64.MS.1106 ยน.ยส.F4,8.ใกล้สะพานลำเซบายทางไป.อำนาจ อ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4070 ปป.ยส.ย้ายจุดติดตั้งTRกีดขวางขยายถนน บ.ห
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4071 ปป.ยส.ติดตั้ง TR. เสริม 50 kVA บ.นาสะไมย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4075 ปป.ยส.ติดตั้ง TR. เสริม 50 kVA บ.บาก ถ.แ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4076 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม30kVA บ.หนองถ่ม ม.8
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4080 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริม30kVA บ.น้ำคำน้อย ข้
กฟฉ.2 I-63-E-YST64.MS.1109 ยน.ยส.F6 ช่วง แยกดอนมะยางถึงแยก รพ.ยโสธร
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4081 ปป.ยส.ติดตั้งTRเสริมเพิ่มขนาดและเพิ่มเฟส
กฟฉ.2 I-63-E-YST64.MS.1111 ยน.ยส.F6 ช่วง แยกดอนมะยาง ต.ตาดทอง
กฟฉ.2 I-63-E-YST64.MS.1112 ยน.ยส.F5(SEL) บ.นาคำ ต.เดิด
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4085 ปป.ยส.เพิ่มขนาด TR 20เป็น30 บ.หนองหอย ต.
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4086 ปป.ยส.เพิ่มขนาด TR 20เป็น30 บ.กุดหิน อ.ก
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4089 ปป.ยส.เพิ่มขนาด TR 50เป็น100kVA บ.สงเปลื
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-YSTD0.DT04 ชย.ช่วง บ.โนนหนองผือ-บ.คำเตย อ.ไทยเจริญ
กฟฉ.2 I-63-E-YST64.MS.1113 ยน.ยส.F4,8 จากยโสธร ถึง อำเภอป่าติ้ว
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-YSTD0.0017 ปป.ยส.เสริมระบบฯ.บ.สะเดา-บ.หนองคู อ.เมือ
กฟฉ.2 I-63-E-YST64.MS.1114 ยน.ยส.F2,F6 แยกดอนมะยาง ถึง รพ.ยโสฯ(ฝั่ง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTOM.4100 ปป.ยส.เพิ่มเฟสแรงสูงและเพิ่มขนาดTR บ.หนอ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-YSTD0.4009 ติดตั้ง SF6 บ.หนองเป็ด LNT02S-98
กฟฉ.2 I-64-E-YSTXX.FS.1001 แผนงานปรับปรุงเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จ.ยโสธร
กฟฉ.2 C-64-E-PNPCM.0030.02.1 อบต.ค้อใหญ่ ม.1
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PNPCO.4006 ปป.ย้ายหม้อแปลง 50 kva บ.ดอนคำ
กฟฉ.2 I-63-E-PNP64.MS.1103 ย้ายแนวสุวรรณภูมิ-ยโสธร(สี่แยกโนนชัยศรี)
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-MCCD0.DT02 ปป.ปักเสาแซมไลน์12.2บ.ดอนผึ้ง-บ.แดง
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-MCCD0.DT04 ปป.ปักเสาแซมไลน์12.2บ.ยางกลาง-บ.ม่วง
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-MCCD0.DT09 ปป.ปักเสาแซมไลน์12.2F3บ.พลไว-สร้างแป้น
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-MCCD0.DT11 ปักเสาคู่12.2สามแยกคลองถม2
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-MCCD0.DT12 ปักเสาคู่12.2สามแยกคลองถม1
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-MCCD0.DT13 ปักเสาคู่14.3สี่แยกบ.นาดี
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.6417 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านคูสองชั้น ม.4
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.6426 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านฟ้าห่วน ม.8
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MCCCO.4003 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.เหล่าใหญ่ ต.ม่วง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MCCCO.4004 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.คุ้ม ต.คูเมือง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MCCCO.4005 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.ปอแดง ต.บากเรือ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MCCCO.4006 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.ป่าตอง ต.ฟ้าหยาด
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MCCCO.4007 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.ท่าสมอ ต.ม่วง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MCCCO.4008 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.ผือฮี ต.ผือฮี
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MCCCO.4009 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.โพธิ์ศรี ต.ม่วง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MCCCO.4010 ปรับปรุงแรงต่ำ บ.ฟ้าหยาด(ข้าง รพ.มช.)
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-MCCD0.DT14 ชย.บ.สังข์ ต.กุดน้ำใส-บ.โพนทอง อ.ค้อวัง
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-MCCD0.DT15 ชย.บ.บ.ฟ้าห่วน-บ.กลางน้อย อ.ค้อวัง จ.ยส.
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.9405 คฟม.2 ขยายเขตฯบ้านผือฮี ม.1 เกิน 75,000
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.9406 คฟม.2 ขยายเขตฯบ้านดงจงอาง เกิน 75,000
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.6429 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านเหมือด ม.5
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.9401 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านบัวขาว ม.9 เกิน75000
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.9402 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านชัยชนะ ม.7เกิน75000
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.6433 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านฟ้าหยาด ม.8
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.6434 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านบัวขาว ม.9(นายสมชัย)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.6440 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านหนองยาง ม.3
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.6441 คฟม.2 ขยายเขตฯ บ้านหนองยาง ม.3 (นายสอน )
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.6448 คฟม.2 ขยายเขตฯบ้านปอแดง ม.2
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.6449 คฟม.2 ขยายเขตฯบ้านฟ้าหยาด ม.9
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.6454 คฟม.2 ขยายเขตฯบ้านขี้ตุ่น ม.7
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MCCCM.6455 คฟม.2 ขยายเขตฯบ้านท่าช้าง ม.6
กฟฉ.2 C-57-E-MHKCN.0063.02.1 ขย.โครงการเออร์บาน่า(บจก.ดีเฮ้าส์พัฒนา)
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-MHKS0.0002 รื้อถอน สฟฟ.มค.1
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-MHKS0.0001 ติดอุปกรณ์ป้องกันจ่ายไฟชั่วคราว สฟฟ.มค.1
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-MHKT0.0003 ติดตั้งแอร์เบรค115เควีหน้าสนามยิงปืน มค.
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-MHKD0.0016 ปป.บายพาสมหาสารคาม-บ.อุปราช (ฝั่งซ้าย)
กฟฉ.2 C-63-E-MHKCN.0023.02.1 บริษัท ฉัตร์วรี กรุ๊ป จำกัด ต.ขามเรียง
กฟฉ.2 I-61-E-MHKXX.S4.2001 กฟจ.มหาสารคาม-อาคารอยู่เวรฯ(กฟย.กันทรวิช
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6337 บ้านโนนสระพัง ม.6 ต.เขวา
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MHKOM.3024 เสริมหม้อแปลง บ.นาแพง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MHKOM.3029 เสริมหม้อแปลงตัดจ่ายใหม่บ้านส่องตรงข้ามโ
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-MHKD0.0018 ปป.เสริมสามแยกวังยาว-แยกท่าขอนยาง มค.
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-MHKD0.0017 ชย.ช่วงแยกบ้านขามเรียง-บ้านนาสีนวน มค.
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0035.03.1 นายพลกฤต พหลทัพ บ.ดอนยม ม.7
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0038.01.1 นายอดิศร บุญใบ โรงสีข้าว บ.สงเปลือย
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6410 บ้านเชียงเหียน ม.3(สุพันธุ์) ต.เขวา
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0040.01.1 บริษัท เอก-ชัย ดีทรีบิวชั่น จำกัด ต.ตลาด
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6417 นายชนะ เสรีรัตน์ 598 บ.ขามเรียง ม.20
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6414 นายศุภกร โพิ์ศรี ต.แก่งเลิงจาน
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0042.01.1 นายประมวล สาหร่าย ต.ขามเรียง อ.กวช
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0029.02.1 บ้านเหล่าวิลัย ม.16 ต.เขวา
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4005 บ้านหนองปลิง ม.6 ต.หนองปลิง
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4004 บ้านหนองคู ม.8 ต.ท่าตูม อ.เมือง
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4003 บ้านห้วยแอ่ง(กรกฤช พหลทัพ) ม.9 ต.ห้วยแอ่
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4006 บ้านลาด ม.19(ทัศนีย์) ต.ลาดพัฒนา
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4002 บ้านเก่าน้อย ม.3 (ปราณี โยธะคง) ต.แวงน่า
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4001 บ้านหนองแวง(คุ้มนางเรณู)ต.แวงน่าง อ.เมือ
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0081.01.1 เพิ่มเฟสนายสวัสดิ์ ลครศรี ต.แวงน่าง
กฟฉ.2 I-64-E-MHKNE.MC.0007 ปรับปรุงเปลี่ยนไม้แป้นชำรุด บ.ขนมจีน
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0092.01.1 นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์ ต.ตลาด
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0091.01.1 นางเตือนใจ จันทพิมพ์ ต.เขวา อ.เมือง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6434 บ้านท่าตูม ม.6(อุเทน อาทิตย์ตั้ง) ต.ท่าต
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6433 นางวราภรณ์ ใสโศก ต.ตลาด อ.เมือง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6436 บ้านหนองหล่ม ม.2(นายพา เกตมาลา) ต.ดอนหว่
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6437 นายกองสี จันดาลุย บ.ดอนดู่ ต.คันธารราษฎร
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0098.03.1 นายอุทัย งามจันทร์ ต.ตลาด อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0099.01.1 เพิ่มเฟสนายจักรพงษ์ กันซวง ต.ท่าขอนยาง
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-MHKD0.DT03 ปากทางอ่างฯห้วยแอ่ง - เรือนจำจังหวัดมหาฯ
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0109.01.1 นายณที วัฒนา บ.เหล่าหนาด ม.1 ต.ดอนหว่าน
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6438 นายชัยนาท นันทเสน 133 ม.7 บ.เม่นน้อย
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0097.01.1 นางอาทิตวรรณ ศรีบรรพต ต.ท่าขอนยาง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0116.01.1 น.ส.วิภาทิพย์ สิริโรจน์โตมร บ.โนนเพ็ก
กฟฉ.2 I-63-E-MHKOM.MS.1102 ย้ายแนวระบบจำหน่ายหนองบัว ต.โคกพระ อ.กัน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MHKOM.4053 เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านดอนหัน49-000759
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MHKOM.4047 เสริมหม้อแปลงบ้านหนองหิน(63-001254)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MHKOM.4051 เสริมหม้อแปลงซอยศุนย์สร้างทาง มค30-00424
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6452 บ้านดงเค็ง ม.8 ต.ท่าสองคอน
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6448 นายภิสิทธิ์ ภาพินิช บ.หนองปลิง ม.6
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6444 น.ส.กนกพร นุรัตน์ บ้านหนองแวง ม.8
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6447 นายคมสันต์ เดชเจริญ 201 ม.5บ.หนองค้อ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6442 บ้านหนองบัว ม.5(ลำพูล)ต.บัวค้อ
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0094.02.1 บ.เอสดีเอสแอสแซท จำกัด ต.แก่งเลิงจาน อ.เบ.เอสดีเอ
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0126.01.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองโน
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0131.01.1 นางเครือวัลย์ สุพวงแก้ว ต.ตลาด อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0131.03.1 นางเครือวัลย์ สุพวงแก้ว ต.ตลาด อ.เมือง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6457 บ้านดอนหน่อง ม.16 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชับ้านดอนหน
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6453 บ้านขามเฒ่าเมืองทอง ม.20(บุดดี)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6454 บ้านจำนัก ม.4(ถนนเส้น บ.จำนัก-บ.หนองปลิง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0149.01.1 นายไชยา คำหล้า บ.หนองแวง ม.8 ต.แวงน่าง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0148.01.1 น.ส.ณหทัย คงอุ่น 269 ม.4 ต.ท่าสองคอน
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0119.02.1 บ้านเขวา ต.เขวา อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0146.03.1 นายมนัสวี ไชยปัดทุม(140) บ.ตาหลุง ม.5
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0145.02.1 บริษัท ซีพีออลย์ จำกัด ต.ตลาด อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0166.01.1 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านแสงเจริญ ม.14 ต.วัง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0166.03.1 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านแสงเจริญ ม.14 ต.วัง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0153.01.1 หจก.ทองมีฟาร์ม(2020) ต.กุดใส้จ่อ อ.กวช
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0153.03.1 หจก.ทองมีฟาร์ม(2020) ต.กุดใส้จ่อ อ.กวช
กฟฉ.2 I-64-E-MHKNE.MC.0008 ปรับปรุงเปลี่ยนไม้แป้นชำรุด บ.หนองบัว
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0160.01.1 หจก.อุดรสุภศิริ(สถานีสูบน้ำห้วยแอ่ง)
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0193.01.1 น.ส.กัญทิญา พลโรม 14 ม.17 บ.เขวา
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0203.01.1 เพิ่มเฟสนายณัฐพงศ์ ผาจันทร์ ต.ท่าขอนยาง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0140.02.1 บ้านหนองกุงเต่า ม.12 ต.ท่าสองคอน
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6469 บ้านปอแดง (นายประพฤทธิ์) ม.6 ต.ขามเฒ่าพั
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-MHKOM.4001 ปป.เชื่อมโยงแรงสูงใคร่นุ่น-กุดร่อง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0212.02.1 บ.นานกเขียน ม.4ขข.แรงต่ำ(อบต.หนองโน)
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4013 นางนงลักษณ์ คำสวาท ต.ตลาด อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0186.02.1 ถนนนครสวรรค์ ซอย39 ต.ตลาด อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0174.02.1 บ้านโนนแสนสุข ม.8 ต.ห้วยแอ่ง
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4017 บ้านโนนมี้ ม.2(ณิชามล นนตะสี) ต.บัวค้อ
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4020 บ้านโคกสี ม.5(นางเยี่ยม เตชะเพชร)
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4019 บ้านโคกกลาง ม.11 ต.วังแสง อ.แกดำ
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4022 บ้านคอกม้า (จุดที่ 1) ต.โคกพระ
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4021 บ้านดอนดู่ ม.9 (นายธงศักดิ์)
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4007 บ้านหนองค่าย(ไข่มุก) ต.โคกก่อ อ.เมือง
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4010 บ้านน้ำใส ม.16(นายไชยรัตน์ สมภูมิ) ต.ขาม
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4008 บ้านท่างาม ม.3(นายไพโรจน์ ชนิดนวล) ต.ลาด
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4016 บ้านหนองแวง ม.8(คุ้มหนองโน) ต.แวงน่าง
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4012 บ้านหนองบัว ม.4(นุชนาฎ) ต.บัวค้อ
กฟฉ.2 I-64-E-MHKCN.ZG.4014 บ้านหนองใหญ่ ม.3(นายสมลักษณ์ กิจสคม)
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0224.01.1 นายธัชกร ชูศรีวาส ต.แวงน่าง อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0224.02.1 นายธัชกร ชูศรีวาส ต.แวงน่าง อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0230.02.1 บ้านเขวา ม.17 ต.เขวา อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0228.02.1 บ้านท่าแร่ ม.17 ต.แก่งเลิงจาน
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0247.01.1 นายมิตรภาพ มุระดา ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0246.03.1 หจก.สุรินทร์ไทยสงวน(ประปาบ้านลาด) ต.ลาดพ
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0248.01.1 นางวรัญญา อินพินิจ ม.3 ต.ท่าขอนยาง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6496 นางรังษี ภาภักดี 186/1 ถ.นาควิชัย
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.6494 นายสุประกิจ ทองดี ต.ตลาด
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4102 นายมนต์ชัย พัฒเพ็ง บ.โนนสีดา ม.5 ต.แกดำ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4106 น.ส.พรรณพิลาศ เจริญหิรัญศิริกุล ต.เกิ้ง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4110 บ้านยาง (นางสาววิลาวัลย์ ) จุดที่2
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4109 บ้านดอนบาก (นายยุทธการ) ม.7 ต.ศรีสุข
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0254.02.1 เมนชายคานางคำปุ่น ภูเก้าแก้ว ม.9 ต.ขามเร
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4105 น.ส.สุธิดา สินพันธ์ บ.หนองเจริญ ม.11
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4104 น.ส.สุกัญญา จำปาวงษ์ บ.สวนมอญ ม.7
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4112 บ้านน้ำเที่ยง (นางเกษร) ม.7 ต.มะค่า
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4114 บ้านยาง (น.ส.สุบัน) จุดที่1 ม.21
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0259.01.1 นายพงษ์ ปรีชาเดชเจริญ ต.ขามเรียง อ.กวช
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4123 น.ส.ทองคำ อันทะโส บ.กกกอก ม.11 ต.มิตรภาพ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4121 นายชัช ตะวัน บ.ดอนหว่าน ม.9 ต.ดอนหว่าน
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4122 นางกว้าง ทองสาดี บ.หนองขุ่น ม.10
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4118 นายโสภณ รุ่งฑิฆัมพรชัย บ.ดอนนา ม.7
กฟฉ.2 I-64-E-MHKXX.FS.1001 แผนงานปรับปรุงเคเบิ้ลใต้ดิน1จ.มหาสารคาม
กฟฉ.2 I-63-E-MHK64.MS.1105 ย้ายแนวเสาไฟฟ้าออกจากเขตทางหลวงชนบท จ.4
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0253.02.1 บ.ประภัสสรพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.ขามเรียง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0261.01.1 นายณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0263.03.1 นายอิสระภาพ ก้านศรีรัตน์ ม.3 ต.แกดำ
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0275.02.1 บริษัท ธาดาเรียลเอสเตท จำกัด
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4125 นายถนอม ประโพธิง ต.วังแสง อ.แกดำ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4119 นายปัทวี จันทะแพน บ.โคกก่อ ม.1
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4124 นายสุวัฒน์ แสงแก้ว ต.แวงน่าง อ.เมือง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-MHKCN.4126 นายนพดช อันปัญญา
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0288.01.1 น.ส.พิมลมาศ นุสีวอ ม.13 บ.ดอนมัน
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0288.03.1 น.ส.พิมลมาศ นุสีวอ ม.13 บ.ดอนมัน
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0293.01.1 บ.ปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ต.โคก
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0296.02.1 น.ส.ดวงใจ ไชยสงค์ ม.3 ต.วังแสง ต.แกดำ
กฟฉ.2 C-64-E-MHKCN.0155.03.1 โรงเรียนบ้านแมด ต.ตลาด อ.เมือง
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-PYKD0.4005 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย หน้าสถานีขน
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCM.8564 ป/ปขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก นางสุภาพร
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-PYKD0.0001 ป/ปขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย แยกพยัคฆ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCM.8550 ป/ปขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย นายเสถีย
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCS.6367 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โพธิ์เงิน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PYKCO.3002 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.สี่เหลี่ย
กฟฉ.2 I-63-E-PYKCO.MS.1101 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.หนองจิก
กฟฉ.2 I-63-E-PYKCO.MS.1202 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.นกเหาะ
กฟฉ.2 I-63-E-PYKCO.MS.1203 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.บุ้งง้าว
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0004.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ปะหลาน
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0008.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช โรงเรียนจาตุคาม
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0008.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช โรงเรียนจาตุคาม
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCS.4002 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.นาเหนือ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCS.4001 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โนนสว่าง
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0029.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ปะหลาน
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0035.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โคกกลม
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0047.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.โนนแห่
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0035.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โคกกลม
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCM.4028 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองอีเข็
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0005.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองแสง
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0005.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองแฮ
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0005.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองแฮ
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0076.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองเลา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCS.4035 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.โนนกระยอม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-PYKCO.4016 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.กุดรัง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCM.4045 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.สำโรง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCM.4053 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โกทา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCM.4046 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.ชุมแสง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCM.4051 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หลุบเปลือย
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCM.4052 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หัวหนองคู
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCM.4047 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองทิดสอน
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0135.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก หจก.พัณกมล
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0135.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก หจก.พัณกมล
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCM.4056 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.ป่าตอง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCM.4055 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.ป่าตอง
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0134.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ปะหลาน
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0134.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ปะหลาน
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0138.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.นาเชือก
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0138.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.นาเชือก
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0139.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.เขวาพัฒนา
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0139.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.เขวาพัฒนา
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0140.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โนนสว่าง
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0140.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โนนสว่าง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCM.4057 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.ป่าตอง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCM.4058 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.โพธิ์เงิน
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0143.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองกก
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCS.6221 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองใหม่
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCM.4062 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองปอ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCS.4075 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.คลองจอบ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCS.4076 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองห้าง
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0164.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย นายปรีชา
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCS.4039 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย สวนธรรมบุญน
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0132.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ไทยเจริญ
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0132.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ไทยเจริญ
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0161.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.เหล่ามะเห
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0106.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.เหล่าหนอง
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0105.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ดงดวน
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0104.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.โคกจันทร์
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0103.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.สำโรง
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0101.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.พยอม
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0100.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ตาลอก
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0099.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หารฮี
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0097.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.แก่นท้าว
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0098.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.เหล่า
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0168.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.นาเชือก
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0169.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.นาเชือก
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0185.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.โนนจาน
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0190.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.ยางสีสุราช
กฟฉ.2 I-63-E-PYK64.MS.1102 ย้ายแนวสายส่ง 115 ช่วงแยกร้านฉลองชัย พภ.
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0191.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ตาลอก
กฟฉ.2 I-63-E-PYK64.MS.1201 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองโน
กฟฉ.2 I-63-E-PYK64.MS.1202 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองสระ
กฟฉ.2 I-63-E-PYK64.MS.1203 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ดอนติ้ว
กฟฉ.2 I-63-E-PYK64.MS.1204 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ลุมพุก
กฟฉ.2 I-63-E-PYK64.MS.1205 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองแคน
กฟฉ.2 I-63-E-PYK64.MS.1206 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองเลา
กฟฉ.2 I-63-E-PYK64.MS.1207 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.บุตรโคตร
กฟฉ.2 I-63-E-PYK64.MS.1208 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.แวงยาง
กฟฉ.2 I-63-E-PYK64.MS.1209 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.ยางสีสุราช
กฟฉ.2 I-63-E-PYK64.MS.1210 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หัวเข่าแตก
กฟฉ.2 I-63-E-PYK64.MS.1101 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ยางสีสุราช บ.ยางสีสุราช
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0195.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.กุดรัง
กฟฉ.2 I-64-E-PYKCS.ZG.4001 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.ปอพาน
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0200.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ดงเย็น
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0201.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองสร
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0201.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.นาเชือก บ.หนองสร
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-PYKCS.4100 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ดอนติ้ว
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0205.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.หนองระเวี
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0205.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.เมืองเจีย
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0206.01.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ปะหลาน
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0206.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ปะหลาน
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0207.02.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.ภารแอ่น
กฟฉ.2 C-64-E-PYKCM.0200.03.1 ขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย บ.
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0100.01.1 ขข.รพ.สต.บ้านดอนมันน้ำ ต.บ้านหวาย
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0098.01.1 แฟ้ม ขข.บริษัท ที.ที.โกบอล พลัส จำกัด
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0104.01.1 แฟ้ม ขข.บ.หนองป้าน-บ.โพนทอง ต.หนองคู
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0039.01.1 ขข.บ้านหนองหว้า ม.13 ต.งัวบา
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0036.01.1 ขข.บ้านงัวบา ม.1,3 ต.งัวบา
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-WPTD0.0002 ปป.สามแยกบ.หนองโง้ง-ปากทางนาดูน อ.นาดูน
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0129.01.1 เพิ่มเฟสบ้านดงน้อย ม.4 ต.พระธาตุ
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0103.01.1 แฟ้ม ขข.บ.หนองป้าน-บ.หนองแต้ดง ต.หนองคู
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0122.01.1 ขข.บ้านกุดนาดี ม.5 ต.หนองแสน
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0204.01.1 แฟ้ม ขข.ม.3 บ.งัวบา ต.งัวบา
กฟฉ.2 I-63-E-WPT64.MS.1202 ย้ายแนว F3 บ.หนองบัวพัฒนา ม.6 ต.นาดูน
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0167.01.1 ขข.ตมป.บ.ดงน้อย ม.6 ต.เสือโก้ก(ซอยข้างรร
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0108.02.1 ขข.บ้านวังปทุม ม.18 ต.หัวเรือ
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0118.02.1 ขข.บ้านวังปทุม ม.18 ต.หัวเรือ
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0106.02.1 ขข.บ้านชาดใหญ่ ม.1 ต.หัวเรือ
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0111.02.1 ขข.บ้านกอก ม.6 ต.หัวเรือ
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0109.02.1 ขข.บ้านกอก ม.6 ต.หัวเรือ
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0216.01.1 แฟ้ม ขข.แรงต่ำ นาย วรวุฒิ ทองภูวงค์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WPTCM.6407 บ้านดอนบม ม.24 ต.หนองแสง
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0010.02.1 ม.1 บ.โนนเขวา ต.หนองทุ่ม 2
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0011.02.1 ม.2 บ.หนองตาไก้ ต.หนองทุ่ม 1 จุด
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-WPTCM.8501 บ้านโคกใหญ่ ม.3 ต.หนองไฮ
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0224.02.1 แฟ้ม ขข.แรงต่ำ นายชัชชัย สืบสุนทร
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0197.01.1 แฟ้ม ขข.ตมป. ม.14 บ.นาเมือง ต.นาข่า
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0196.02.1 แฟ้ม ขข.แรงต่ำ ม.12 บ.ประชาพิทัก ต.นาข่า
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0194.01.1 แฟ้ม ขข.ตมป. ม.9 บ.ดอนแดง ต.นาข่า
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0193.01.1 แฟ้ม ขข.ตมป. ม.8 บ.น้ำเกลี้ยง ต.นาข่า
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0192.01.1 แฟ้ม ขข.ตมป. ม.7 บ.หนองขี ต.นาข่า
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0185.02.1 แฟ้ม ขข.แรงต่ำ ม.8 บ.คำแก้ว ต.ดงดวน
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0182.02.1 แฟ้ม ขข.แรงต่ำ ม.4 บ.หนองจิก ต.ดงดวน
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0180.02.1 แฟ้ม ขข.แรงต่ำ ม.1 บ.แดงโพง ต.ดงดวน
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0187.02.1 แฟ้ม ขข.แรงต่ำ ม.10 บ.นาเจริญ ต.ดงดวน
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0181.01.1 แฟ้ม ขข.ตมป. ม.2 บ.หนองบัวน้อย
กฟฉ.2 C-64-E-WPTCM.0186.02.1 แฟ้ม ขข.ตมป. ม.9 บ.โคกยาว ต.ดงดวน
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KSPD0.0003 ปป.อ.โกสุมฯ-เขตแบ่งแดนท่าพระ(ฝั่งซ้ายA-B
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KSPD0.0004 ปป.อ.โกสุมฯ-เขตแบ่งแดนท่าพระ(ฝั่งซ้ายB-C
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPCO.2057 (ผจก)เปลี่ยนเพิ่มขนาดสายแรงต่ำบริเวณหลัง
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPD0.5004 ติดตั้ง SW 1500kVAR วัดเทพรังสรรค์ BOR1
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KSPD0.3003 ย้าย Re MKB5R-02 ไปติดก่อนอู่ช่างญาฯจุดF
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPCO.3001 เสริมหม้อแปลงบ้านเลิงใต้ ม.5 ต.เลิงใต้
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPCO.3002 เสริมหม้อแปลงบ้านยางท่าแจ้ง ม.7 ต.ยางท่า
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPCO.3003 เสริมหม้อแปลงหน้าโรงปลาล้า ตรงข้าม กพส.
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPCO.3004 เสริมหม้อแปลงบ้านโนนสูง ม.3 ต.ดอนกลาง
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPCO.3005 เสริมหม้อแปลงบ้านแห้ใต้ ม.2 ต.แห่ใต้ อบต
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPCO.3009 ปป.เพิ่มขนาด-เสริมหม้อแปลงบ้านหัวหนองม.3
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPCO.3011 ปป.เพิ่มขนาด-เสริมหม้อแปลงบ้านดู่เหนือ
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPCO.3012 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านทิพโสตม.4
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPCO.3013 ปป.ย้ายจุดติดตั้ง-เสริมหม้อแปลงแห่เหนือ
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPCO.3014 ปป.ย้ายจุดติดตั้ง-เสริมหม้อแปลงแห่เหนือ
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPCO.3015 ปป.เพิ่มขนาด-หม้อแปลงบ้านคุ้มใต้ม.12
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPCO.3017 ปป.เพิ่มขนาด-หม้อแปลงบ้านหนองไร่ม.5
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KSPCO.3019 ปป.เสริมหม้อแปลงบ้านโนนอุดมม.5
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KSPD0.0006 ปป.สามแยกบ.ขีหนองจิก-สะพานแม่น้ำชี ซ้าย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KSPCO.3004 เสริมหม้อแปลงบ้านโนนตุ่น ม.7
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KSPCO.3005 บ้านโนนเจริญ ม.8 ต.วังยาว
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0009.03.1 ขข. บ้านโคกสมบูรณ์(อบต.เขวาไร่) ม.14
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0002.02.1 ขข. ย้ายเสา น.ส.พรศิริ ชารีวาร
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0001.01.1 ขข. หจก.เดอะ ปาริช 89 บ้านดอนกลอย
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0010.02.1 ขข. บริษัท ซีพี ออล์ฯ (7-11 บ้านแพง)
กฟฉ.2 I-64-E-KSPCM.ZG.4001 บ้านหนองผือ(นายประจักษ์ สีจุนลา)
กฟฉ.2 I-64-E-KSPCM.ZG.4002 บ้านหัวช้าง(นายประสิทธิ์ ขยันควร)
กฟฉ.2 I-64-E-KSPCM.ZG.4003 บ้านวังกุง-วังทอง(นางบุญถิ่น แสนพงษ์)
กฟฉ.2 I-64-E-KSPCM.ZG.4004 บ้านโนนเมืองน้อย(นายสิทธิพงษ์ ชนะบุญ)
กฟฉ.2 I-64-E-KSPCM.ZG.4005 บ้านศาลา(นายสมหวัง มูลตรีภัคดี)
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0021.01.1 ขข. เพิ่มเฟส นางมลชยา สีละ ซูเตอร์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KSPCM.6406 บ้านยางใหญ่(น.ส.จิราพร วิชัย)
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0020.03.1 ขข. ไฟทางหลวงตอนที่5 กม.28-กม.30 จุดที่2
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0009.01.1 ขข. บ้านหนองสระพัง(อบต.เขวาไร่) ม.15
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0028.03.1 ขข. น.ส.วิภาวี ลืออุติกุลวงศ์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KSPCM.4001 บ้านเขื่อน(น.ส.ณิชาธร หีบแก้ว)
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0032.02.1 ขข. ซีพี ออลล์ฯ(7-11 ร้านสมพร)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KSPCM.4012 บ้านเหล่าโพธิ์ชัย(น.ส.ศิรินทรา พรมแม้น)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KSPCM.4014 บ้านโนนหินแห่(น.ส.สำรี ภูเรียนคลู่)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KSPCO.4021 ปรับปรุงฯเพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านดอนตูม ม.5
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KSPCO.4022 ปรับปรุงฯเสริม-เพิ่มขนาดบ้านหนองหอย ม.10
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0042.02.1 ขข. นายคุณากร รุ่งเรื่องด้วยบุญ
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0039.01.1 ขข.นายอรรถสิทธิ์ อุดมวิเศษ ม.22ข้าง กวส.
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0043.01.1 ขข.นางพรมเพียร วายลม บ้านคุ้มสังข์
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KSPCM.4015 บ้านคุยแพง(นายอุดมสิน ประสพมงคล)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KSPCM.4016 บ้านกอก(น.ส.มยุลิน ถาปราบมาตร)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KSPCM.4017 บ้านกอก(นายอุทัย มาตย์งามเมือง)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KSPCM.4019 บ้านแก้งน้อย(น.ส.อรปรียา พลอยศิรินวกุล)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KSPCO.4023 เสริมหม้อแปลงบ้านเขื่อน-โนนเมือง ม.8
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KSPCO.4024 เสริม-เพิ่มขนาดบ.โคกสว่างม.13ต.หนองเหล็ก
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KSPCO.4025 เสริมหม้อแปลงบ้านเขื่อน-ข้ามคลอง ม.8
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KSPCO.4026 แก้ไขเสาต่ำ บ้านเลิงบัว ม.1 ต.เลิงใต้
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0047.03.1 ขข. ฟาร์มสุกร นายสุจินต์ เรืองชยจตุพร
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KSPCM.4020 บ้านเหล่า(น.ส.นิ่มนารี เสนาราช)
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0048.01.1 ขข.นางสมจิตร สีขันตี ม.9 บ.หนองยาง ต.หัว
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0049.01.1 ขข.นางทองเติม ตรีพรม บ.แก้งแก ม.1 ต.แก้
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0064.03.1 ขข. 7-11(สาขาบ้านเขื่อน)
กฟฉ.2 I-64-E-KSPCO.ZL.6402 AP642200861 หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึก
กฟฉ.2 I-63-E-KSP64.MS.1201 ย้ายแนวไลฯโรงสูบคุ้มใต้ 2. ม.1 ต.หัวขวาง
กฟฉ.2 I-63-E-KSP64.MS.2001 ปป.สายSAC 50 ไลน์แยกห้วยจอก
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0063.01.1 ขข. นายสุจินต์ เรืองชยจตุพร(เล้าขายสุกร)
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0079.02.1 ขข. บ้านหญ้าขาว(อบต.หนองกุงสวรรค์)ม.10
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0077.02.1 ขข. บ้านหนองกุงใต้(อบต.หนองกุงสวรรค์)ม.3
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0078.02.1 ขข. บ้านน้ำเที่ยง(อบต.หนองกุงสวรรค์)ม.8
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KSPCO.4027 ปรับปรุงฯย้ายจุด TR บ้านหนองโก ม.3 ต.แพ
กฟฉ.2 I-63-E-KSP64.MS.2002 ปป.ลูกถ้วย บ้านเขื่อน-หนองผือ
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0089.01.1 ขข. นายสุวัฒน์ชัย ยุรา บ้านยางน้อย
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0081.03.1 ขข. บ้านวังจาน-วังขอนจิก(อบต.ดอนกลาง)ม.2
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0081.02.1 ขข. บ้านวังจาน-วังขอนจิก(อบต.ดอนกลาง)ม.2
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0061.02.1 ขข. บ้านยางเหนือ(อบต.ยางน้อย)ม.4
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0060.02.1 ขข. บ้านป่าเป้า(อบต.ยางน้อย)ม.10
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0084.02.1 ขข. บ้านเขื่อน(อบต.เขื่อน)ม.7
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0085.02.1 ขข. บ้านเขื่อน(อบต.เขื่อน)ม.4
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0088.02.1 ขข. นายสมนึก คำเรือง บ้านยางน้อย ม.1
กฟฉ.2 I-64-E-KSPCM.ZG.4007 บ้านแห่เหนือ(น.ส.รวิษฎา สีดาคำ)
กฟฉ.2 I-64-E-KSPCM.ZG.4010 บ้านโนนเมือง(นางยุพิน ถุงเกษแก้ว)
กฟฉ.2 I-64-E-KSPCM.ZG.4013 บ้านหัวหนอง(นางศิริภรณ์ สีวิลาศ)
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0082.03.1 ขข. บ้านโนนสูง-ขอนสัก(อบต.ดอนกลาง)ม.3
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0082.02.1 ขข. บ้านโนนสูง-ขอนสัก(อบต.ดอนกลาง)ม.3
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0065.02.1 ขข. บ้านโนนสะอาด(อบต.หนองเหล็ก)ม.1
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0066.02.1 ขข. บ้านหนองหญ้าม้า(อบต.หนองเหล็ก)ม.3
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0067.03.1 ขข. บ้านหมากมาย(อบต.หนองเหล็ก)ม.4
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0067.02.1 ขข. บ้านหมากมาย(อบต.หนองเหล็ก)ม.4
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0067.01.1 ขข. บ้านหมากมาย(อบต.หนองเหล็ก)ม.4
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0068.03.1 ขข. บ้านดู่เหนือ(อบต.หนองเหล็ก)ม.5
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0068.02.1 ขข. บ้านดู่เหนือ(อบต.หนองเหล็ก)ม.5
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0068.01.1 ขข. บ้านดู่เหนือ(อบต.หนองเหล็ก)ม.5
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0069.03.1 ขข. บ้านหนองแวง(อบต.หนองเหล็ก)ม.6
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0069.02.1 ขข. บ้านหนองแวง(อบต.หนองเหล็ก)ม.6
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0070.03.1 ขข. บ้านโนนสูง(อบต.หนองเหล็ก)ม.10
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0070.02.1 ขข. บ้านโนนสูง(อบต.หนองเหล็ก)ม.10
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0071.02.1 ขข. บ้านโคกสว่าง(อบต.หนองเหล็ก)ม.13
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0072.02.1 ขข. บ้านสว่างพัฒนา(อบต.หนองเหล็ก)ม.15
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0074.02.1 ขข. บ้านโนนสูง(อบต.หนองเหล็ก)ม.18
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0075.03.1 ขข. บ้านหนองสระพัง(อบต.หนองเหล็ก)ม.19
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0075.02.1 ขข. บ้านหนองสระพัง(อบต.หนองเหล็ก)ม.19
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0076.02.1 ขข. บ้านหนองหญ้าม้า(อบต.หนองเหล็ก)ม.20
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0080.03.1 ขข. สำนักสงฆ์วัดป่าหินร่อง(อบต.ดอนกลาง)
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0080.02.1 ขข. สำนักสงฆ์วัดป่าหินร่อง(อบต.ดอนกลาง)
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0083.02.1 ขข. บ้านเขื่อน(อบต.เขื่อน)ม.8
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0095.02.1 ขข. แรงต่ำ/ไฟถนน บ้านเขื่อน(อบต.) ม.11
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0094.03.1 ขข. นางเมธาวี ปทุมนากุล บ้านหนองสระพัง
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0087.03.1 ขข. นายธินกร อันเบ้า บ้านโคกล่าม
กฟฉ.2 I-64-E-KSPCM.ZG.4022 บ้านหนองยาง(นางละมัย แสนยะมูล)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KSPCM.4023 ขย.คฟม.2 บ.หนองกุงวันดี(นางเสาวนีย์ ยุทธ
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0073.03.1 ขข. บ้านโพธิ์ทอง(อบต.หนองเหล็ก)ม.17
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0073.02.1 ขข. บ้านโพธิ์ทอง(อบต.หนองเหล็ก)ม.17
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0073.01.1 ขข. บ้านโพธิ์ทอง(อบต.หนองเหล็ก)ม.17
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0116.02.1 ขข. ย้ายเสา นางอภัยวรรณ จันคามิ คุ้มใต้
กฟฉ.2 C-64-E-KSPCM.0110.03.1 ขข. นายศุภชัย ดวงมะณี
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KSPCM.4021 บ้านสองคอน(นายทวีทรัพย์ พลอยประดับ)
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-BRBD0.3006 ย้าย้ Re BOR01R-01 ไปหน้า สฟฟ.บบ. BOR04
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-BRBD0.4011 ติดตั้ง RCS แทน DS BOR5S-08 ร้านชายนันท์
กฟฉ.2 I-63-E-BRBXX.MS.1202 ยน.บ้านงิ้ว ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มค.
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-BRBCO.3022 งานปรับปรุงหม้อแปลง บ.พงโพด หน้า สฟฟ.บบ.
กฟฉ.2 I-63-E-BRBCO.MS.1101 ยน.บ้านเปลือยหนองตูบ อ.บรบือ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-BRBCO.4007 เสริมหม้อแปลง บ.หนองแสง ต.ห้วยเตย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-BRBD0.4003 ติดตั้ง DS หน้า สฟฟ.บบ. tie line BOR4-8
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-BRBCM.9402 คฟม.2 บ้านโนนทอง-โนนธรรม ม.9,13 (กลุ่มC)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-BRBCM.9404 คฟม.2 บ้านป่ากุงหนา
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0062.03.1 มป.หมู่บ้านมั่นคงชนบทกุดรัง
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0062.02.1 มป.หมู่บ้านมั่นคงชนบทกุดรัง
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0062.01.1 มป.หมู่บ้านมั่นคงชนบทกุดรัง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-BRBCO.4018 เสริมหม้อแปลง บ.กุดเม็ก(ขาเข้าบรบือ)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-BRBCO.4019 เสริมหม้อแปลง บ.หัวขัว(ศูนย์เรียนรู้)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0041.01.1 มป.บ้านปทุมทอง หมู่ 13(01.1)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0041.02.1 มป.บ้านปทุมทอง หมู่ 13(02.1)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0041.03.1 มป.บ้านปทุมทอง หมู่ 13(03.1)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-BRBCO.4020 เสริมหม้อแปลง บ.โชคชัย (ทางไปวังโจด)
กฟฉ.2 I-63-E-BRB64.MS.1102 งานย้ายแนว บ.โคกกลางคุ้มต้นโพธิ์ ต.บรบือ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-BRBCM.6415 คฟม.2 บ้านหนองทุ่ม ม.16(คุ้มข้างหลังวัด)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0091.03.1 มป.บ้านโนนธรรม หมู่ 17(อบต.โนนแดง) 03.1
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0091.02.1 มป.บ้านโนนธรรม ม.17 ต.โนนแดง02.1
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0091.01.1 มป.บ้านโนนธรรม ม.17 โนนแดง 01.1
กฟฉ.2 I-63-E-BRB64.MS.1101 ยน.บ.หนองแสง(คุ้มปากทางไปบ้านโคกกลาง)
กฟฉ.2 I-63-E-BRB64.MS.1201 ยน.บ.โนนทัน ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0093.03.1 มป.บ้านหัวช้าง ม.4(ทางไปนานางทองเพชร)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0093.02.1 มป.บ้านหัวช้าง ม.4(ทางไปนานางทองเพชร)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0093.01.1 มป.บ้านหัวช้าง ม.4(ทางไปนานางทองเพชร)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0094.03.1 มป.บ้านศรีวิไล หมู่ 13(อบต.กุดรัง)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0094.02.1 มป.บ้านศรีวิไล หมู่ 13(อบต.กุดรัง)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0094.01.1 มป.บ้านศรีวิไล หมู่ 13(อบต.กุดรัง)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0128.03.1 มป.บ้านพัฒนา หมู่ 12(ทางไปดอนปู่ตา)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0128.02.1 มป.บ้านพัฒนา หมู่ 12(ทางไปดอนปู่ตา)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0128.01.1 มป.บ้านพัฒนา หมู่ 12(ทางไปดอนปู่ตา)
กฟฉ.2 I-63-E-BRB64.MS.1103 ย้ายแนวเพื่อขยายผิวจราจร บ.หนองขาม ต.ดอน
กฟฉ.2 I-63-E-BRB64.MS.1104 ย้ายแนวเพื่อขยายผิวจราจร บ.เหล่ายาว
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-BRBCM.6421 คฟม.2 บ้านวังปลาโด(คุ้มโคกเหล่าใหญ่)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0157.03.1 มป.บ้านฮ่องไผ่ หมู่ 4,14(อบต.กำพี้)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0157.02.1 มป.บ้านฮ่องไผ่ หมู่ 4,14(อบต.กำพี้)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0155.02.1 ขข.บ้านหัวนา หมู่ 6(อบต.หนองจิก)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0155.01.1 ขข.บ้านหัวนา หมู่ 6(อบต.หนองจิก)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0099.01.1 ขข.บ้านหนองแวง ม.3,6,9 ต.บัวมาศ
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0099.02.1 ขข.บ้านหนองแวง ม.3,6,9 ต.บัวมาศ
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0099.03.1 ขข.บ้านหนองแวง ม.3,6,9 ต.บัวมาศ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-BRBCM.6420 คฟม.2 บ้านดอนพยอม หมู่4(คุ้มโคกบักศูนย์)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0173.02.1 ขข.บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 3
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0176.03.1 มป.บ้านโสกภารา หมู่ที่ 16 (03.1)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0176.02.1 มป.บ้านโสกภารา หมู่ที่ 16 (02.1)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0176.01.1 มป.บ้านโสกภารา หมู่ที่ 16 (01.1)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0174.03.1 มป.บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13(03.1)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0174.02.1 มป.บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13(02.1)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0174.01.1 มป.บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 13(01.1)
กฟฉ.2 I-64-E-BRBCM.ZG.4004 คขก.2บ้านโนนสำราญ(กลุ่มผลิตเห็ดถั่งเช่า)
กฟฉ.2 I-63-E-BRB64.MS.1105 งานย้ายแนวสถานีตรวจสอบน้ำหนัดบ.ไพศาล
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-BRBD0.0005 ปป.เสริมฯ ช่วง สฟฟ.บบ. ถึง สามแยก บบ.
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-BRBCM.6425 คฟม.2 บ้านโคกล่าม ม.11(ทางไปบ้านสำโรง)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-BRBCM.6424 คฟม.2 บ้านสำโรง ม.6,18(คุ้มโคกเจริญ)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0181.01.1 มป.บ้านหนองตาใกล้ หมู่ 3(คุ้มดอนเงิน)
กฟฉ.2 I-64-E-BRBNE.MC.0001 ปป.บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ 3
กฟฉ.2 I-64-E-BRBNE.MC.0002 ปป.บ้านโคกกุง หมู่ 6
กฟฉ.2 I-64-E-BRBNE.MC.0003 ปป.บ้านป่ากุงหนา-นาเจริญ
กฟฉ.2 I-64-E-BRBNE.MC.0004 ปป.บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 4
กฟฉ.2 I-64-E-BRBNE.MC.0005 ปป.หน้าวัดขวัญเมืองระบือธรรม
กฟฉ.2 I-64-E-BRBNE.MC.0006 ปป.บ้านหนองแวงหน้าปั๊มน้ำมัน
กฟฉ.2 I-64-E-BRBNE.MC.0007 ปป.บ้านโสกกาว หมู่ 6
กฟฉ.2 I-64-E-BRBNE.MC.0008 ปป.บ้านปอแดง หมู่ 2
กฟฉ.2 I-64-E-BRBNE.MC.0009 ปป.บ้านไพศาล หมู่ 5
กฟฉ.2 I-64-E-BRBNE.MC.0010 ปป.บ้านหนองขาม หมู่ 6,10
กฟฉ.2 I-64-E-BRBNE.MC.0011 ปป.บ้านสำโรงเหนือ หมู่ 10
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-BRBCO.4025 ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.โคกลี่ ต.กุดรัง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-BRBCO.4023 ติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.โคกกลาง ต.บรบือ
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-BRBCM.4004 คฟม.2 บ้านโคกใหญ่(คุ้มวัดป่าเรไลย์)
กฟฉ.2 C-64-E-BRBCM.0184.01.1 มป.บ้านหัวฝาย หมู่ 13
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-CYND0.0001 ปป.แยกเชียงยืน-สี่แยกอบต.หนองซอนฝั่งซ้าย
กฟฉ.2 I-62-E-CYNXX.S4.2001 กฟส.เชียงยืน-อาคารอยู่เวร(กฟย.ชื่นชม)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-CYNCO.4004 เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โนนงิ้ว ม.2
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-CYNCO.4008 ปป.เสริมหม้อแปลง 30 kVA บ.โคกกลาง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-CYNCO.4017 ปป.เสริมหม้อแปลง 100kVA บ.หนองหว้า ม.10
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-CYNCM.6415 บ.ชื่นชม ม.10กลุ่มนายดาวซุ่ง แสงคุณเมือง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-CYNCM.6417 บ.หนองหว้า ม.3 (กลุ่ม นายปัญญา วิลัย)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-CYNCM.6418 บ.นาเจริญ ม.14 (นางแหลมทอง แก้ววงศ์)
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-CYNCM.6419 บ.น้ำจั้น ม.6กลุ่มนายธีรยุทธ แสงคุณเมือง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-CYNCM.6421 บ.หนองนาไร่เดียว กลุ่มนายติ แก้วแสนเมือง
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-CYNCM.6422 บ.จานพัฒนา ม.13 (นายสมบูรณ์ รัฐไทสง)
กฟฉ.2 I-64-E-CYNCO.ZL.0002 AP642200941ร้านเทพเจริญยนต์หม้อน้ำ ถึง S
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-CYNCM.6423 คฟม.2 บ.จาน กลุ่มนางทองม้วน ดิลกชญานนท์
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-CYND0.0002 ปป.ชย.บ.เชียงยืน-เทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มค
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KLSD0.0008 ปป.หน้าสฟ.กาฬสินธ-สี่แยกบ้านบ่อ ฝั่งซ้าย
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KLSD0.0009 ปป.หน้าสฟ.กาฬสินธ-สี่แยกบ้านบ่อ ฝั่งขวา
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1008 ปป.ฯเปลี่ยนสาย120Aเป็น185SACช่วงบ.คำเม็ก
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1064 เสริมหม้อแปลง หน้าสำนักงาน กฟจ.กส.
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1065 เสริมหม้อแปลง คุ้มนางอ่อน เหล่าบุปผา
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1068 (ผจก.)เพิ่มวงจรแรงต่ำ หมู่บ้านสันสุนีย์
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1069 (ผจก.)เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.สะอาดสมศรี ต.ภูปอ
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1070 (ผจก.)เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ้านดงสวาง ม.5
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1072 เสริมหม้อแปลง บ.แกเปะ อ.เมืองกาฬสินธ
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1074 เสริมหม้อแปลง บ.วังเกาะเหล็ก อ.เมือง กส.
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1076 เสริมหม้อแปลง บ.ดงน้อย อ.เมือง กส.
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1077 เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.ขมิ้น อ.เมือง กส.
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1078 เสริมหม้อแปลง บ.เหล็ก อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1079 (ผจก.)เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ้านดงพยอม ม.8
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1080 (ผจก.)เพิ่มวงจรแรงต่ำ ถนนหัวโนนโกเกษตร
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1081 (ผจก.)เพิ่มวงจรแรงต่ำ บ้านแก้งนคร
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1082 (ผจก.)เพิ่มวงจรแรงต่ำ บ้านโนนศรีเมือง
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1083 (ผจก.)เพิ่มวงจรแรงต่ำ บ้านโนนสว่าง
กฟฉ.2 I-60-E-KLSXX.S4.2001 กฟจ.กาฬสินธุ์-อาคารสำนักงานฯ
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2026 (ผจก.160)ติดตั้งเสริมTR บ.หนองแคน
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2028 (ผจก3x160)ติดตั้งเสริมTR หน้าม.กาฬสินธุ์
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2032 ปป.บ้านกุดอ้อ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2042 (ผจก.100)ติดตั้งเสริมTR ถ.สิทธิเดช(บขส.)
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2044 (ผจก.100)ติดตั้งเสริมTRหน้าบ.ไทยสมุทรฯ
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2046 (ผจก.2x100)ติดตั้งเสริมTRหน้าอีฮงมอเตอร์
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2047 (ผจก.2x100)ติดตั้งเสริมTR ถนนเทศบาล 23
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2048 (ผจก.3x100)ติดตั้งเสริมTR หน้ากมลซุปเปอร
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2049 (ผจก.2x100)ติดตั้งเสริมTR คุ้มทุ่งมน
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2054 (ผจก.2x30)ติดตั้งเสริมTR บ.หนองฝาย
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2055 (ผจก.100)ติดตั้งเสริมTR บ.ดงน้อย อ.เมือง
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2057 (ผจก.100)ติดตั้งเสริมTR บริเวณกุดน้ำกิน
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2059 (ผจก.100,30)ติดตั้งเสริมTR บ.คำไผ่
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2060 (ผจก.100)ติดตั้งเสริมTR บ้านหนองกุง ม.5
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2061 ผจก.100)ติดตั้งเสริมTR บ้านโนนศึกษา
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2063 (ผจก.2x30)ติดตั้งเสริมTR บ.หนองทุ่ม
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2066 (ผจก.100,2x30)ติดตั้งเสริมTR บ.สองห้อง
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2067 (ผจก.2x30)ติดตั้งเสริมTR บ.กุดอ้อ ม.2
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2069 เสริมหม้อแปลงนายบัวแก้ว ถิ่นรัศมี
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2070 เสริมหม้อแปลงบ้านสุขสวัสดิ์ ม.14
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2071 เสริมหม้อแปลงบ้านดงปอ อ.เมือง
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2072 เสริมหม้อแปลงบ้านด่านใต้ ม.11
กฟฉ.2 C-62-E-KLSCN.0094.03.1 งานขยายเขตHT การประปาส่วนภูมิภาค
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KLSD0.0014 ปป.ชย.โชว์รูมมิตซู-รอบเมืองบายพาส กส.
กฟฉ.2 P-DRI03.0-E-KLSD1.1001 ปป.เคเบิลใต้ดินแยกบายพาสกาฬสินธุ์ กส.
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1093 เสริมหม้อแปลงบ้านสะอาดนาทม ม.9 ต.ลำคลอง
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1094 เสริมหม้อแปลงบ้านเหล่าอ้อย อ.ร่องคำ
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.1096 เสริมหม้อแปลงบ้านคำดอกไม้ ม.6 ต.ภูดิน
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2083 เสริมหม้อแปลง-บ้านโนนบุรี
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2084 สับเปลี่ยนหม้อแปลง-บ้านโนนทอง อ.สหข.
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KLSD0.0023 ปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสงนำแสง บ.หลุบ
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KLSD0.0020 ปป.ลอดสายส่ง กฟผ. ถนนรอบเมืองกาฬสินธุ์
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KLSD0.4039 ติด RCS ก่อนปากทาง อ.ดอนจาน จุด 2
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KLSD0.0013 ปป.เสริม บายพาส รร.ริมปาว-แยกวัดโพธ์ค้ำ
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.3011 เสริมหม้อแปลงบ้านหามแห ม.1
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.3013 เสริมหม้อแปลง-หน้ากาฬสินธุ์สิ่งทอ อ.กมส.
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.3014 เสริมหม้อแปลง-บ.ม่วงนา อ.เมือง จ.กส.
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.3015 เสริมหม้อแปลง-บ.ท่าลำดวน อ.เมือง จ.กส.
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.3016 เสริมหม้อแปลง-บ.เหล่าเหนือ ต.ขมิ้น อ.เมื
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.3017 เสริมหม้อแปลง-ครัวคุณแหล่ อ.เมือง จ.กส.
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.3018 เสริมหม้อแปลง-บ.ห้วยสีทน ต.โพนทอง อ.เมือ
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.3019 เสริมหม้อแปลง-บ.บ่อ ต.ธัญญา อ.เมือง
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.2089 ปป.ติดตั้งเสริม TR.บ้านน้อยดอนกระต่าย
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KLSD0.0027 ปป.ช่วงข้าง สฟ.แรงสู.กาฬสินธุ์1(กฟผ.)
กฟฉ.2 P-TSD09.2-E-KLSS1.KLB1.1 งานถมที่ดินเเละอื่นๆ สฟฟ.กส.2
กฟฉ.2 I-63-E-KLSOM.MS.1201 ยน.หลังตลาดเกษตร อ.เมือง
กฟฉ.2 I-63-E-KLSOM.MS.1101 ยน.หน้า อบต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
กฟฉ.2 I-63-E-KLSOM.MS.1102 ยน.ข้าง รร.บึงวิชัย ต.บึงวิชัย
กฟฉ.2 I-63-E-KLSOM.MS.1103 ยน.บ.โคกกลาง ม.6 ต.หนองสอ
กฟฉ.2 I-63-E-KLSOM.MS.1104 ยน.บ้านหนองสอ ต.หนองสอ
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.3026 สับเปลี่ยนหม้อแปลง-บ้านขมิ้น ต.ขมิ้น
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.3027 สับเปลี่ยนหม้อแปลง-บ้านสีถาน
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.3001 เพิ่มเฟสแรงสูงไลน์ ช่วง บ.โคกใหญ่-ขมิ้น
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.3002 เปลี่ยนสายไลน์วัดป่ามัชฌิมาวาส บ.ดงเมือง
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.3003 เสริมหม้อแปลงบ้านดงเมือง ม.10
กฟฉ.2 P-TDD01.4-E-KLSOM.3004 เสริมหม้อแปลงบ้านโนนสะอาด ต.ไผ่
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.3002 เพิ่มขนาดหม้อแปลง-บ้านดอนม่วง อ.เมือง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.3010 เสริมหม้อแปลง-สวนแก้วมังกรบ้านโคกสง่า
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.3012 เสริมหม้อแปลง-บ้านนาจารย์คุ้มเจ้อื๋อ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.3014 เสริมหม้อแปลง-หน้าพิพิธภัณฑ์สิรินทร
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.3017 ปรับปรุง-ไลน์บ้านมอดินแดงถึงบ้านห้วยสีทน
กฟฉ.2 P-TSD09.2-E-KLSS1.KLB1.4 งานจ้างเหมาก่อสร้าง สฟ.กาฬสินธุ์ 2
กฟฉ.2 P-NHE02.0-E-KLSCS.6350 คฟม.2 บ.ร่องคำ ม.9 (น.ส.ไพรวัลย์)
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KLSD0.0017 ปป.บายพาส บ.หลุบ-สฟฟ.กส. จ.กส.
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KLSD0.0018 ปป.สี่แยกสงเปลือย-สฟฟ.กส.1 จ.กส.
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KLSD0.0019 ชช.บ้านนาเชือก-สี่แยกหนองแปน จ.กส.
กฟฉ.2 P-TDD01.3-E-KLSD0.0024 เสริมค่ายลูกเสือ-รร.สหัสขันธ์วิทยาคม กส.
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4018 บ.ธนบุรี (1) อ.กมส.จ.กส.
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4019 บ้านแก(คุ้มอนามัย) ต.ธัญญา อ.กมลาไสย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4020 เสริมหม้อแปลง-บ.หนองคอนชัย ต.หลุบ อ.เมือ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4021 เสริมหม้อแปลง-บ.เสมา(คุ้มพระธาตุยาคู)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4023 เสริมหม้อแปลง-บ.สระบัว ม.5 ต.กมส. อ.กมส
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4024 บ.โคกกว้าง ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4025 เสริมหม้อแปลง-บ.นาโก ต.ขมิ้น อ.เมือง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4029 เสริมหม้อแปลง-บ.สงเปลือย ม.7 ต.ธัญญา
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4030 เสริม-บ.โนนหัวเขื่อน(คุ้มประปา) ต.ภูดิน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4031 เสริม-บ.โนนหัวเขื่อน(แยกบ้านเหล่าหลวง)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4032 เสริม-บ.โนนหัวเขื่อน ม.5 ต.ภูดิน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4033 เสริม-บ.กกกอก(คุ้มคลองหลวง)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4034 เสริม-บ.ป่ากล้วย(คุ้มปั๊มน้ำมัน)ม.4
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4035 เสริม-บ.ป่ากล้วย ม.3 ต.นิคม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4036 บ.วังเกาะเหล็ก(จุดที่1)ต.ลำพาน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4038 เสริม-บ.สว่าง ต.ภูดิน
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4039 เสริม-บ.หนองแวงเหนือ(หน้าวัด)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4041 เสริม-บ.ธนบุรี2 ต.กมลาไสย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4042 เสริม-บ.สะอาดชัยศรี ม.5 ต.สะอาดชัยศรี
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4043 เสริม-บ.เหล่าค้อ ม.11 ต.เชียงเครือ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4044 เสริม-บ.โต้น(คุ้มคลองส่งน้ำ)ม.16 ต.หลุบ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4045 เสริม-ถนนสุจินดา(หน้าโรงแรมสุภัค)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4046 เสริม-บ.คำแคน(หน้าโรงเรียน)ต.นิคม
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4047 เสริม-ถนนธนะผล(ข้างตลาดโต้รุ่ง)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4048 เสริม-บ.ปลาเค้าน้อย ต.ลำคลอง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4049 เสริม-บ.คอนเรียบ ม.11 ต.หลุบ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4050 เสริม-บ.คอนเรียบ(คุ้มบายพาส)ต.หลุบ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4051 เสริม-บ.นาโก(คุ้มทุ่ง)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4053 เสริม บ.โนนกกจิก(ทางไปดงพยุง)ต.ดงพยุง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.3036 เสริม-บ.หนาด(หลังโรงเรียน)
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.3031 เสริม-บ.ห้วยสีทน(หน้าซอญญ่า)อ.เมือง
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.3037 เสริม-บ้านบ่อ(คุ้มอนามัย)ต.ธัญญา
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.3038 เสริม-บ้านเสมา ม.5 ต.กมลาไสย
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.3039 เสริม-บ.ต้อน ต.เหนือ
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.3040 เสริม-บ้านห้วยสีทน(คุ้มสบายๆ)
กฟฉ.2 I-64-E-KLSXX.ZG.4001 คขก.2 บ้านโนนหนามแท่ง ม.9
กฟฉ.2 I-63-E-KLS64.MS.1101 ยน.สถานีอนามัยบ้านกลางดง
กฟฉ.2 I-63-E-KLS64.MS.1102 ยน.บ้านป่ากล้วย ต.โนนน้ำเกลี้ยง
กฟฉ.2 I-63-E-KLS64.MS.1103 ยน.กุดขวาง บ้านแจ้งจม ต.เจ้าท่า
กฟฉ.2 P-TDD02.4-E-KLSOM.4059 Fastเพิ่มขนาด-บ้านสิงห์บุรี ม.5 ต.โนนบุร