กฟข. หมายเลขงาน ชื่องาน สถานะ วันที่ จำนวนวันที่
TECO
มูลค่างาน
(บาท)
กฟฉ.1 I-63-D-SKKOM.MS.2010 ปป.เปลี่ยนสาย185Aเป็น185SACจากSOA8S03-04 TECO + D2 01/10/2021 423 0.00
กฟฉ.1 P-DRI03.0-D-SKKD0.0010 รื้อถอนระบบจำหน่าย จาก บ.นาคำ-สน.ตาดโตน REL + C1 23/08/2021 462 1814.42
กฟฉ.3 P-TDD01.1-F-SSAS1.SFB1.4 จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสีคิ้ว 2 REL + C9 05/01/2022 327 340108.06
กฟฉ.3 P-TDD01.4-F-CYPD0.2007.B P-TDD01.4-F-CYPD0.2007.B REL + C1 13/12/2021 350 -1634.85